24. února 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.února 2009

Usnesení č. 140/09 k žádosti o zrušení pověření
Rada města r u š í
pověření pana Mgr. Jana Janouška k užívání státního závěsného znaku ČR, které mu bylo uděleno usnesením č. 955/06 ze dne 8.11.2006, na jeho vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 141/09 k poskytnutí příspěvku na dopravu
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na dopravu do partnerského města Tarnowskie Góry pro skupinu basketbalistů pod vedením pana Julia Aufrechta.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 142/09 ke zprávě o vyřazování majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1.8.2008 do 31.1.2009.


Usnesení č. 143/09 k prodl.termínu - použití finanč. přostředků
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu na použití finančních prostředků s termínem do 31.7.2009 s tím, že OHK Kutná Hora bude informovat o hospodaření s poskytnutými prostředky formou předložení kopií dokladů včetně potvrzení o jejich úhradě v termínech 30.4. a 31.7.200 9.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 144/09 ke zvýšení místních poplatků
Rada města s o u h l a s í
pro rok 2009 s uplatněním 100% zvýšení včas nezaplaceného (neodvedeného) místního poplatku.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 145/09 k využití finanč.prostředků z provozu VHP
Rada města s c h v a l u j e
účelové využití finančních prostředků z výtěžku za provoz výherních hracích přístrojů za rok 2008, odváděné v roce 2009 ve výši 1.860.000,- Kč takto:
1.860.000,- Kč příspěvky sportovním organizacím a klubům.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 146/09 ke změně zřizovací listiny - ZŠ J.Palacha
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha Kutná Hora, Jana Palacha 166:
Čl. V bod 1 se mění takto: Čl. V bod 1 zřizovací listiny se rozšiřuje o pozemky p.č. 795/73 a p.č. 795/74 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 29.10.2002 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 beze změny.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 147/09 k převodu stavby parkoviště v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. zrušit usnesení č. 44/07 ze dne 13.3. 2007

II. souhlasit s novým zněním omezujících podmínek uvedeným v čl. III. smlouvy o bezúplatném převodu stavby parkoviště na pozemku p.č. 2149/12 v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v tomto znění: Čl.III.
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat jej pouze k účelu, ke kterému sloužil ke dni jeho převodu t.j. k účelu uvedenému v čl. II. odst. 2 této smlouvy, nevyužíval jej ke komerčním účelům, nepřenechat jej ke komerčním účelům třetím osobám, to vše po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí vlastnického práva.
2. Nabyvatel se dále zavazuje majetek uvedený v čl. I. této smlouvy nejméně po dobu 10 let ode dne nabytí vlastnického práva nezcizit ve prospěch třetí osoby.
3. Za porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v odstavci 1 tohoto článku je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 50.000,- Kč. smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazků, i kumulativně při porušení několika závazků najednou.
4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 toho článku nezcizit předmětný majetek po stanovenou dobu, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou měl předmětný majetek dle cenového předpisu platného ke dni uzav ření této smlouvy. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel s předmětným majetkem nakládat dle svého uvážení. Zaplacením této sankce není dotčeno právo převodce požadovat i úhradu sankce sjednané dle odst. 3 tohoto článku, dojde-li k souběhu porušení závazků dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku.
5. Úhradu sankcí provede nabyvatel ve lhůtě do 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
6. Bude-li zjištění sankcí spojeno s účelně vynaloženými náklady převodce, zejm. s náklady na vypracování znaleckého posudku, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady.
7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
8. nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu o zachování účelu a využití předávaného majetku, ke kterým majetek sloužil ke dni převodu vlastnictví. Za nesplnění této povinnosti je nabyvatel povinen na základě výzvy převodce převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 1.000,- Kč ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 148/09 ke změně přílohy k NS č.1 - MLaR
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na změnu přílohy č.1 k nájemní smlouvě se společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. dle předložené tabulky.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.03.09


Usnesení č. 149/09 k prodeji pozemků v KH (Růžičkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 4004/48 o výměře 82 m2 a části pozemku p.č. 4004/1 o výměře cca 2.000 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jiřímu a Marii Růžičkovým, Kutná Hora za kupní cenu 350,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 150/09 ke znaleckému posudku - nemocnice
Rada města u k l á d á
Ekonomickému odboru - majetkovému oddělení
oslovit minimálně 4 soudní znalce ve věci vypracování znaleckého posudku na nemovitosti v areálu Nemocnice Kutná Hora s tím, že zvlášť bude vyhotoven posudek na budovu polikliniky s pozemkem.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 151/09 ke zřízení věc.břemene - ČEZ
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (elektrický kabel AYKY, NN pro čp. 453) na pozemcích p.č. 3709, 3337/1 a 3675 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídl em Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 152/09 ke zřízení věc.břemene - ČEZ
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (elektrický kabel AYKY, NN pro p.p.č. 86/6 a 83) na pozemku p.č. 515/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 8 74/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 153/09 k uzavření dodatku ke sml.č.36/06 - U.T.C.Properties
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 36/2006, kterým se mění v čl. V. odst. c) první věta takto: do 30.4.2009 požádat o vydání stavebního povolení pro stavbu technické infrastruktury na pozemcích, které jsou předmětem této smlouvy. Ostatní ustanov ení kupní smlouvy zůstávají nezměněny.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 154/09 k záměru na prodej části pozemku - U.T.C.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku dle PK p.č. 2616/2 (nebo jeho části) o výměře 1494 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti U.T.C. PROPERTIES s.r.o., Obchodní ul. 110, Čestlice za kupní cenu 460,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 155/09 k záměru na prodej části pozemku - U.T.C.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4106 o výměře 5.548 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti U.T.C. PROPERTIES s.r.o., Obchodní ul. 110, Čestlice
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 156/09 k úpravě nájemného (míra inflace)
Rada města I. s o u h l a s í
a) s tím, že v roce 2009 nebude zvýšeno nájemné pro rok 2009 u nájemních smluv o nájmu nebytových prostor a pozemků o míru inflace v roce 2008 z důvodu podpory podnikatelů ve městě Kutná Hora v době ekonomické krize

b) s tím, že v roce 2009 nebude zvýšeno nájemné pro rok 2009 u nájemních smluv o nájmu nebytových prostor a pozemků o míru inflace v letech 2006, 2007 a 2008 kumulovaně a to u nájemních smluv, kde nebylo nájemné za tyto roky o míru inflace navyšováno z d ůvodu podpory podnikatelů ve městě Kutná Hora v době ekonomické krize

II. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2010 sdělení o míře inflace za rok 2009

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 157/09 k žádosti pí Wilderové a pí Genovové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí umístěných v nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora ze dne 4.2.2008, ve znění pozdějších dodatků uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutn á Hora a paní Janou Wilderovou,Kutná Hora a paní Taťánou Genovovou,Zruč nad Sázavou týkající se odstoupení paní Taťány Genovové z výše citované smlouvy a to s účinností od 1.3.2009, s podmínkou zaplacení dlužné částky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 158/09 k odpovědi na dopis - pí Dražanová
Rada města s o u h l a s í
s předloženou odpovědí na dopis pro paní Jaroslavu Dražanovou,Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.03.09


Usnesení č. 159/09 k prominutí poplatku z prodlení (Dorotovičovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Dorotovičovy,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 233 597,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 160/09 k záměru na pronájem Jungmannovo nám. 321 (pí Kaftanová)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti č.p. 321 Jungmannovo nám. v Kutné Hoře - restaurace U Sluníčka
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.03.09


Usnesení č. 161/09 k uzavření dodatku č. 1 k NS (MUDr.Klepetko)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 31.12.2007 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností AVICENNUS, s.r.o., se sídlem Polepy 224 týkající se vyjmutí části mo vitého majetku (skříň inv. č. 06171, skříň inv. č. 06157) z předmětu smlouvy a snížení ročního nájemného za movité věci o 480,- Kč s účinností od 1.6.2009
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 162/09 k podání žaloby na vyklizení bytu (Mgr. Ksandrová)
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 5 v čp. 30, ul. Barborská, Kutná Hora proti paní Mgr. Simoně Ksandrové,trvale bytem Kolín,v případě, že nedojde k vyklizení a předání bytu ze strany paní Mgr. Simony Ksandrové do 2. 3. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 163/09 k odprodeji byt.jednotek Benešova čp.632-638
Rada města n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odprodejem bytových jednotek v čp. 632-638 v ul. Benešova v Kutné Hoře v rámci 2. vlny privatizace

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 164/09 k vyhodnocení VŘ č.SN1/09 - Barborská 30
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 1/09 o nájmu nebytového prostoru v č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora společnost Kutnohorská fotogalerie s.r.o., se sídlem Malín 97, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 165/09 k uzavření sml.o dílo na ocenění majetku
Rada města s o u h l a s í
s vypsáním nového poptávkového řízení na zpracování znaleckého posudku ocenění majetku, který má v pronájmu od Města Kutná Hora společnost KH TEBIS s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.11.09


Usnesení č. 166/09 k žádosti Společenství pro dům Mazákova 168-169
Rada města s o u h l a s í
s upravenou odpovědí na žádost pana Michala Tivodara - předsedy Společenství pro dům č.p. 168 a 169, ulice Mazákova v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.03.09


Usnesení č. 167/09 k aktuál.vztahu mezi městem a KH Tebisem
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o aktuálních krocích ve vztahu mezi městem Kutná Hora a společností KH TEBIS s.r.o.
Usnesení č. 168/09 k poskytnutí ubytovny města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Helenou Fikarovou, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 3. 2009 - 31. 5. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 169/09 k poskytnutí ubytovny města (p.Hejný)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s panem Josefem Hejným,Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 170/09 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se změnou zodpovědné osoby

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 171/09 k vyhlášení VŘ SN5/09 na pronájem Benešova 633
Rada města I. r u š í
usnesení Rady města Kutná Hora č. 66/09 ze dne 20.1.2009

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 5/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 3.4.2009 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek, Hnátková      Termín : 21.04.09


Usnesení č. 172/09 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (ZŠ Žižkov)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Základní škole Kutná Hora, Kremnická 98, Kutná Hora, zastoupené paní ředitelkou PaedDr. Alenou Kotrbovou, za účelem uspořádání akce "Pohádková Barbora" na dny 29. a 30.5. 2009. Samotná akce by proběhla dne 29.5.2009 od 7.30 do 14.00 hod a dne 30.5.2009 od 8.00 do 14.00 hod.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.05.09


Usnesení č. 173/09 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (GJO)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Gymnáziu Jiřího Ortena, zastoupenému panem ředitelem RNDr. Vladislavem Slavíčkem, se sídlem Jaselská 932, Kutná Hora, za účelem uspořádání charitativní akce "Stonožková Kutná Hora" na den 15.května 2009 . Samotná akce by proběhla od 9.00 do 17.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.09


Usnesení č. 174/09 k pojmenování ulice v Malíně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s pojmenováním dosud bezejmenné ulice v Malíně (poz.č.539/9 v k.ú. Malín) názvem "K Mokřinám".

b) změnit název ulice "Za Brodkem" v Malíně na nový název "Za Brodcem".


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 175/09 k likvidaci suti po odstřelu komínu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování suti z odstřelu komínu bývalé mazutové kotelny v Kutné Hoře se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, 284 17 Kutná Hora, za částku 347.480,- Kč vč. DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 176/09 k zápisu DR Technické služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora,spol. s.r.o.
Zápis č. 01/09 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 10.2. 2009Usnesení č. 177/09 k přijetí opatření - DR KH TEBIS
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
dopis pana Tomáše Zacha, BBA, ze dne 18.2.2009

II. u k l á d á
jednateli společnosti KH TEBIS s.r.o. Ing. Vladimíru Gajdošovi provést veškeré potřebné aktualizace zápisu společnosti KH TEBIS s.r.o. v Obchodním rejstříku s tím, že o výsledku bude informovat Radu města.

Zodpovídá : Ing.Vladimír Gajdoš      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 178/09 k zápisu DR KH TEBIS, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 11.2.2009

II. o d v o l á v á
pana Zdenka Dvořáka,Kutná Hora, z funkce předsedy Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ke dni 28.2.2009

III. j m e n u j e
pana Tomáše Zacha, BBA,140 00 Praha 4 - Michle, předsedou Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ke dni 1.3.2009

IV. u k l á d á
Odboru správy majetku po úhradě nájemného za rok 2008 neprodleně předložit orgánům města žádost společnosti KH TEBIS s.r.o. o odpuštění úroku z prodlení za nájemné, které měla společnost KH TEBIS s.r.o. uhradit městu Kutná Hora
do 31.12.2008Zodpovídá : Ing. Suchánek,Ing.Gajdoš      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 179/09 k ceně za svoz a uložení odpadu
Rada města I. r u š í
a) Usnesení 69/09 ze dne 20.1.2009 týkající se zvýšení ceny za svoz odpadu společností MVE PLUS, s.r.o.

b) Usnesení č. 93/09 ze dne 10.2. 2009, kterým byla schválena předložená cenová kalkulace společnosti MVE PLUS s.r.o. na rok 2009 ze dne 29.1. 2009.

II. s o u h l a s í
S uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého domovního odpadu, uzavřené dne 6.1.1998, kterým bude změněna cena:
- za svoz a uložení jedné tuny směsného komunálního odpadu z 2 250,50 Kč
na 2 360,50 Kč vč. DPH
- za svoz a likvidaci obsahu jednoho kontejneru o objemu 1 100 litrů na separované odpady plast, papír a nápojový karton z 177,50 Kč na 164,30 Kč vč. DPH

III. n e s o u h l a s í
s doplněním textu dodatku o úhradu nákladů spojených s odběrem tříděných odpadů dle aktuálních plateb v příslušném měsíci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.09


Usnesení č. 180/09 k rozpoč.opaření OSM č.11-15/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.11/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 70.000,-- Kč na položku sportoviště opravy, a to na úkor položky sportoviště služby, revize - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.12/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 15.000,-- Kč na dvě nové položky kanalizace sokolovna Malín (7.500,-- Kč) a kanalizace sportovní kabiny (7.500,--Kč), a to na úkor položky nebyty posudky - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) Předložený návrh OSM č. 13/09, kterým se zřizuje nová rozpočtová položka TEBIS znalecký posudek ve výši 445.060,-- Kč, a to na úkor položky nebyty opravy - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.14/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 59.030,-- Kč na rozpočtovou položku nemocnice posudky, a to na úkor položky nebyty posudky - viz bod č.4 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM č. 15/09, kterým se navyšuje výdajová položka záchytná stanice pro psy ve výši 676.000,-- Kč, a to na úkor položky rezerva ZM - viz bod č. 5 důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing. Suchánek      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 181/09 k doplnění členů hodnotící komise
Rada města s o u h l a s í
a) s doplněním členů hodnotící komise poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp. 16 Dačického náměstí" v Kutné Hoře o PhDr. Aleše Pospíšila a pí Dagmar Fundovou dle důvodové zprávy č. 1

b) s doplněním členů hodnotící komise poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Obnova vnějšího pláště domu čp. 376 Vladislavova ulice - dvorní průčelí včetně ohradní zdi s bránou" v Kutné Hoře o PhDr. Aleše Pospíšila a pí Dagmar F undovou dle důvodové zprávy č. 2.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.02.09


Usnesení č. 182/09 k příspěvku pro voj. sdruž. rehabilitovaných
Rada města s o u h l a s í
s příspěvkem ve výši 10.000,- Kč na kulturně-vzdělávací činnost sdružení.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.09


Usnesení č. 183/09 k úpravě platů ředitelů PO škol
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na úpravu nenárokových složek platů ředitelů PO škol v Kutné Hoře z účelově určených finančních prostředků na rozvojový program "Zvýšení nenárokových složek platů motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce" (č.j. 24 130/2008-26) na období od 1.3. do 31.12.2009
u ředitelů uvedených škol:

ZŠ J.Palacha , p.řed. Mgr. Miroslav Roudný
ZŠ TGM Kutná Hora, p.řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kamenná stezka, p. řed. Mgr. Radek Pařez
ZŠ Kremnická, pí řed. PaedDr. Alena Kotrbová
MŠ Kutná Hora, pí řed. Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka, pí řed. Zdeňka Slavíčková
ZUŠ Kutná Hora, pí řed. Mgr. Marie Ptáčková

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.02.09


Usnesení č. 184/09 k rozšíření umělecké sbírky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uvolněním částky 295.000,- Kč na nákup a restaurování souboru výtvarných děl Josefa Jana Šedivého pro rozšíření umělecké sbírky města Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Mgr.Rezler      Termín : 15.05.09


Usnesení č. 185/09 k realizaci výstavy "Zaniklý svět"
Rada města s o u h l a s í
s příspěvkem 10.000,- Kč pro pořadatele výstavy "Zaniklý svět" z rozpočtu odd. kultury, školství a tělovýchovy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.09


Usnesení č. 186/09 k žádosti o dotaci na sochařské sympozium (J.Németh)
Rada města s o u h l a s í
s příspěvkem ve výši 35.000,- Kč na 5. ročník sochařského sympozia Kutná Hora 2009 pořadatele Andreje Németha z rezervy rady města.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.09


Usnesení č. 187/09 k vyhotovení LHP pro lesní majetek
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. s výsledkem vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vyhotovení LHP pro lesní majetek města Kutná Hora" a uzavřením smlouvy na předmě t plnění této zakázky s vybraným uchazečem LesInfo CZ, a.s., Rudolfovská 84/3, 370 01 České Budějovice za cenu 1 286 390 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing.Peroutka, jednatel      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 188/09 k podmínkám I.a II.etapy zádlažby KH
Rada města s c h v a l u j e
a) základní hodnotící kriterium pro veřejnou zakázku: "I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora" ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhu v procentech:
1. nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH 60
2. doba provedení realizace díla ve dnech 20
3. výše smluvní pokuty v Kč za nedodržení termínu dokončení díla 20

b) hodnotící komisi ve složení členů a náhradníků členů, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje kvalifikaci uchazečů:
člen komise náhradník člena komise
1.Václav Zimmermann RNDr. Vladislav Slavíček
2.MVDr. Václav Vančura MUDr. Petr Mayer
3.Ing. Jiří Janál Michaela Špačková
4.Jan Trávníček DiS. Ing. arch. Martin Kremla
5.zástupce technického dozoru zástupce technického dozoru

Zrušeno usnesením RM č. 205/09 ze dne 10.3.2009.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 189/09 k rozpoč.opatření INV č.7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 7 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva Rady - podíly k inv. dotacím" na akci "Studie přístavby - Sokolovna Malín" ve výši 58.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 190/09 k technickému dozoru investora (zádlažba)
Rada města I. s c h v a l u j e
Stavební kancelář Ing. Roman Krásný jako Technický dozor investora na akci I.a II.etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít se jmenovanou firmou smlouvu o dílo za cenu dle nabídky za IV.2009 - VI.2010, tj. 1.001.355,- Kč.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 191/09 k realizaci 1.Komunitního plánu KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Akční plán na rok 2009 Realizace cílů a opatření 1. Komunitního plánu Kutné Hory.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 192/09 k nákupu alkohol. testeru pro MP
Rada města s o u h l a s í
s nákupem alkoholového testeru Dräger s příslušenstvím pro potřeby městské policie a s uvolněním finančních prostředků ve výši 60.000,- Kč z rozpočtu městské policie určených k nákupu tohoto přístroje.
Zodpovídá : Kubový      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 193/09 k úhradě ztráty z provozu MAD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením trojstranné smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé provozováním dvou párů spojů na lince MHD č. 245002.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 194/09 k žádosti o finan. prostředky
Rada města s o u h l a s í
s uvolněním částky 109.000,- Kč z rezervy rady města na hudební produkce na Palackého náměstí v měsících květen - září 2009.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 408/09 ze dne 5.5.2009.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 195/09 k pořízení změny územ.plánu KH
Rada města I. s o u h l a s í
v souladu s usnesením Rady města č. 779/08 ze dne 26.8.2008 se zahájením prací na pořizování změny Územního plánu města Kutné Hory (dále jen "ÚPM") týkající se pozemků parc. č. 4095/45, 4107, 4108/1, 4108/2, 4108/3, 4108/4, 4108/5, 327 (PK) a 1753/2 (PK) v katastrálním území Kutná Hora ještě před provedením úpravy ÚPM dle ustanovení § 188 zák. č. 183/2006 Sb. na základě přiloženého opraveného návrhu ze dne 13.2.2009.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. souhlasit s pořízením změny ÚPM týkající se pozemků parc. č. 4095/45, 4107, 4108/1, 4108/2, 4108/3, 4108/4, 4108/5, 327 (PK) a 1753/2 (PK) v katastrálním území Kutná Hora,

b) určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny územního plánu města Kutné Hory.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 196/09 k žádosti MVE PLUS s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke "Smlouvě na zabezpečení správy, údržby a provozu útulku pro opuštěná zvířata", kterým se město Kutná Hora zavazuje k jednorázové platbě do 31.12.2008 ve výši 250.219,- Kč jako úhrady za zvýšené náklady provozu útulku pro opušt ěná zvířata za rok 2008. Dále bude cena díla ve výše uvedeném dodatku s účinností od 1.1.2009 upravena z 37.500,- Kč bez DPH měsíčně na 70.028,- Kč bez DPH měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.09


Usnesení č. 197/09 k zápisům z jednání DR MVE plus
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání DR MVE Plus s.r.o., ze dne 30.4.2008, 25.6.2008, 20.11.2008 a 9.12.2008.

Usnesení č. 198/09 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z bytové komise konané dne 16. 2. 2009
b) zápis z 11. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 17.prosince 2008
c) zápis z 15. zasedání Komise životního prostředí ze dne 9. 2.2009
d) zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 10.2.2009
e) zápisy z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 10.12.2008 a 14.1.2009


Usnesení č. 199/09 k poskytnutí příspěvku na benefiční koncert - JAS, o.s.
Rada města s o u h l a s í
s prominutím výše nájemného v prostorách Městského Tylova divadla v rámci uspořádání benefičního koncertu "Legendy popu", konaný dne 9.4.2009 Občanskému sdružení JAS, Církvice 215.
Zodpovídá : MVDr. Vančura,místostaros      Termín : 30.03.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 24. února 2009

Nahoru