24. srpna 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.srpna 2016

Usnesení č. 663/16 k zápisu Komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 21.6.2016


Usnesení č. 664/16 k volbě přísedící okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit paní Věru Žáčkovou, 284 01 Kutná Hora přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2016-2020.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 665/16 k uvolnění prostředků na vydání publikace
Rada města I. s o u h l a s í
s uvolněním částky 10.000,- Kč pro Kotěrovo centrum architektury o.p.s. na vydání publikace "Slavné stavby Františka Maximiliána Kaňky".
II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření PAM č. 23
III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : E. Hnátková,Ing. Zahradníček      Termín : 13.06.96


Usnesení č. 666/16 k poskytnutí příspěvku Průvodcovské službě
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč společnosti Průvodcovská služba s.r.o. na pořádání Kutnohorského varhanního festivalu.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 667/16 k převzetí záštity
Rada města I.s o u h l a s í
s převzetím záštity nad akcí "Každý svého zdraví strůjcem" konané dne 15. a 16 září 2016 v Kutné Hoře.
II.p o v ě ř u j e
Ing. Zuzanu Moravčíkovou účastí na této akci
Zodpovídá : Ing.Moravčíková,místostarostka      Termín : 15.09.16


Usnesení č. 668/16 k záměru o výpůjčce pozemků (ŘSD ČR)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce nemovitostí uzavřenou dne 9.7. 2013 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha jako vypůjčitelem na části pozemků p.č. 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/7, 807/21, 807/22, 807/23, 807/24 a 812/12, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za účelem dočasného záboru při realizaci stavby "I/2 Kutná Hora - most ev.č.2-013". Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k prodloužení výpůjčky z konce roku 2016 do konce roku 2018, kdy je předpokládán termín ukončení stavebních prací na těchto pozemcích.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.09.16


Usnesení č. 669/16 k uzavření NS, záměr - Pobřežní 194, Kutná Hora (p. Tvrdík)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Vladimírem Tvrdíkem, IČ: 49797735, se sídlem Benešova 614, Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2016 do 25.9.2016 za nájemné ve výši 236,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2016 do 31.3.2017.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.09.16


Usnesení č. 670/16 k uzavření NS, záměr - Pobřežní 194, Kutná Hora (FORES-KH s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a spol. FORES KH s.r.o., IČ: 27862607, se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2016 do 25.9.2016 za nájemné ve výši 194,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2016 do 31.3.2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.09.16


Usnesení č. 671/16 k uzavření NS, záměr - Pobřežní 194, Kutná Hora (p. Thieme)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místností č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Maxem Thieme, IČ: 66757916, Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2016 do 25.9.2016 za nájemné ve výši 235,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b) zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - místnosti č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2016 do 31.3.2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.09.16


Usnesení č. 672/16 k uzavření NS, záměr - Pobřežní 194, Kutná Hora (p. Černý)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Radkem Černým, IČ: 65243846, se sídlem Svatý Mikuláš - Sulovice 57, na dobu určitou od 1.9.2016 do 25.9.2016 za nájemné ve výši 203,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b) zveřejnění záměru pronájmout nebytový prostor - místnost č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2016 do 31.3.2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.09.16


Usnesení č. 673/16 k vyhlášení VŘ č. SN 17/16 - Šultysova ul. č.p. 167, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 17/16 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 6.10.2016 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.10.16


Usnesení č. 674/16 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku (p. Pipek)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2478 o výměře 684 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi panem Tomášem Pipkem, a Městem Kutná Hora k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou s účinností od 1.9.2016 za roční nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 675/16 k uzavření nájemní smlouvy, záměr - objekt u č.p. 416, ul. Na Náměti
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu samostatně neevidovaném v katastru nemovitostí, který je součástí pozemku p.č. 1351/1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Pavlem Turkem, IČ: 102 44 018, se sídlem Přítoky, Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2016 do 25.9.2016, za nájemné ve výši 764, Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu, za účelem skladování elektromateriálu, stožárů a dalších komponentů pro údržbu slavnostního osvětlení.

b) zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící podnikání v objektu samostatně neevidovaném v katastru nemovitostí, který je součástí pozemku p.č. 1351/1 v k.ú. Kutná Hora, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou.

c) uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 416, ul. Na Náměti a části pozemku p.č. 1351/1 v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 12.5. 2016 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora jako vypůjčitelem týkající se povinnosti umožnit vstup na pozemek p.č. 1351/1 v k.ú. Kutná Hora nájemci objektu nacházejícího se na uvedeném pozemku za účelem přístupu do pronajatých prostor.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.09.16


Usnesení č. 676/16 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu (Benešova č.p. 469,Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 13/16 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 v 1. podlaží domu č.p. 469, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Marií Kopečkovou, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 13/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 677/16 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu (ul. Benešova č.p. 469,KH)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 14/16 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu č.p. 469, ul. Benešova v Kutné Hoře:
na 1. místě se umístila p. Kopečková Marie,
na 2. místě se umístil p. Slovák Ján.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu č.p. 469, ul. Benešova v Kutné Hoře s panem Slovákem Jánem, Spišské Vlachy za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 14/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 678/16 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu (Jánské nám. č.p. 540, KH)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 15/16 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 3+kk ve 2. podlaží domu č.p. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře
Na 1. místě se umístila p. Červeňáková Anna
Na 2. místě se umístili p. Nguen Quang Tuan a p. Le Ba Huy
Na 3. místě se umístila p. Čermáková Nikola
Na 4. místě se umístil p. Kremla Martin

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 3+kk ve 2. podlaží domu č.p. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře s paní Annou Červeňákovou, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 15/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 679/16 k vyhodnocení VŘ - garáž u domu č.p. 388, Tylova ul. KH
Rada města I. v y h l a š u j e
vítězem výběrového řízení č. SN 12/16 na pronájem nebytových prostor - garáže u domu č.p. 388, Tylova ul., Kutná Hora Ladislava Komárka, Kutná Hora
II. s c h v a lu j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže u domu č.p. 388, Tylova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 12/16 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 680/16 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Vladislavova ul. č.p.373,KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v budově č.p. 373, Vladislavova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora a p. Liborem Vávrou, IČ 49542362,Vrdy, p. Tomášem Kopeckým, IČ 63842335,Kutná Hora, pí Alenou Kopeckou, IČ 64166066,Kutná Hora, p. Arnoštem Šimůnkem, IČ 13721224,Kutná Hora a pí Jitkou Poláčkovou, IČ 49544543,týkajícího se vyjmutí p. Arnošta Šimůnka a pí Jitky Poláčkové z nájemní smlouvy ze strany nájemce.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 681/16 k uzavření dohody o umístění vitrín - Palackého nám.č.p.377,KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o umístění dvou vitrín s exponáty kostek LEGO v přízemí budovy č.p. 377, Palackého náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1293 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a spol. LeMi CZ s.r.o., IČ 247 83 111, se sídlem Hnězdenská 587/18, Praha 8 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za částku ve výši 6.000,- Kč/rok + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 682/16 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku - ČR - SPÚ
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 9N13/45 na pronájem části pozemku p.č. 794/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory uzavřené dne 27.9. 2013 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 jako pronajímatelem a Městem Kutná Hora jako nájemcem. Nájemní smlouva bude ukončena k 31.8.2016.

b) uzavření předložené nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 794/8 o výměře 46 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 jako pronajímatelem a Městem Kutná Hora jako nájemcem za účelem umístění stavby "Cyklostezky sídliště Šipší - Kaňk" s účinností od 1.9.2016 na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 683/16 k žádosti o podporu akce "Gastronomické slavnosti KH 2016"
Rada města s o u h l a s í
s podporou akce 2. ročníku "Gastronomických slavností Kutná Hora 2016" konané dne 17.9.2016 formou úhrady nákladů Městem Kutná Hora za spotřebovanou el. energii.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 684/16 k rozpočtovému opatření OSM č.11/16
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č.11/16, kterým dochází k navýšení příjmových položek hrobová místa - příjem za služby o částku 178.690,-- Kč, hrobová místa - nájem o částku 38.160,-- Kč a příjmová položka kolumbární schránky - nájem o částku 6.620,-- Kč s tím, že o stejnou částku budou navýšeny tyto výdajové položky: byty opravy o částku 100.000,-- Kč, park Vl.dvůr - zalévání o částku 30.000,-- Kč a zimní stadion - opravy o částku 93.470,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 685/16 k záměru na prodej pozemku v k.ú.Kaňk - p.Janata
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 646/9 o výměře 117 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 686/16 k prodeji pozemků v k.ú.Sedlec u KH - ČR - Hasič.záchr.sbor SK
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemků p.č. 773/10 o výměře 1.482 m2, p.č. 773/11 o výměře 71 m2, p.č. 773/12 o výměře 3.580 m2, p.č. 773/36 o výměře 62 m2, p.č. 773/40 o výměře 88 m2, p.č. 773/41 o výměře 77 m2, p.č. 773/42 o výměře 15 m2, p.č. 773/43 o výměře 183 m2, p.č. 773/44 o výměře 2.267 m2, p.č. 773/45 o výměře 137 m2 a p.č. 773/46 o výměře 107 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví ČR - Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, IČ 70885371, se sídlem Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno za celkovou kupní cenu ve výši 89.690,- Kč, která je nižší než cena v daném místě a čase obvyklá z důvodu dořešení majetkových vztahů k nemovitým věcem sloužícím pro veřejné účely.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 687/16 k přijetí finančního daru pro PO Školní jídelny
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 64 811,00Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 688/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 23
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 23 -
přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 112 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora na částečné finanční zajištění pro řešení havarijního stavu podlahy učebny dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.09.16
 
Usnesení č. 689/16 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise
 
Usnesení č. 690/16 k platovému výměru ředitelky PO Školní jídelny
Rada města s c h v a l u j e
platové zařazení ředitelky PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, paní Ireny Kloudové od 1. 9. 2016, provedené v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s §4 odst. 10 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.16
 
Usnesení č. 691/16 k podání žádosti o zařazení akce do Programu záchrany arch. dědictví
Rada města s ou h l a s í
s podáním žádosti o zařazení akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora - V. etapa" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 692/16 k žádosti o výjimku z vyhlášky (ODS)
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky č. 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a vyhlášky č. 3/2015 o stanovení doby nočního klidu pro Regionální sdružení ODS Středočeský kraj pro předvolební akci - letní kino, a to v termínu 26. 8. 2016 v rozsahu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.08.16
 
Usnesení č. 693/16 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 694/16 k výsledku poptáv. řízení - vybudování infrastruktury pro výuku
Rada města I. r u š í
usnesení č. 655/16 I.c) a II. c) ze dne 10.08.2016
II. s o u h l a s í
s přípravou projektové dokumentace a rozpočtu nestavební části pro projekt "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH - Martina Touchová, 397 01 Písek, Jablonského 395 za cenu 400.000,-Kč bez DPH.
III. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 695/16 k rekonstrukci komunikace Mincovní ulice
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 18, odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona přímé zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce komunikace Mincovní ulice v Kutné Hoře-Malín, včetně odvodnění a veřejného osvětlení" dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 7 574 597,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 696/16 k vybudování infrastruktury pro výuku- studie proveditelnosti
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zpracování Studie proveditelnosti na akci "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslnýchnoborů, přírodních věd, jazyku a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" jako podkladu pro podání žádosti o dotaci firmě Arapanea s.r.o. Rybná 716/24 Praha 1 za nabídnutou cenu 423.500,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou Arapanea smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.16


Usnesení č. 697/16 k Dačického domu - závazky Města v období udržitelnosti
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
závazky vyplývající Městu Kutná Hora z realizace projektu podporovaného dotací

II. u k l á d á
odd. školství a kultury ve spolupráci s vedením Města navrhovat a uskutečňovat (organizačně zajišťovat) konání akcí pořádaných Městem v Dačického domě

III. p o v ě ř u j e
Mgr. Pavla Ladru přípravou plánu akcí a jejich organizací v dotčených programových činnostech.
Zodpovídá : Ing. Moravčíková,místostarostka      Termín : 31.08.16
Bod III. zrušen usnesením RM č. 847/16 ze dne 19. 10. 2016.

Usnesení č. 698/16 k rozpočtovému opatření OI č. 42 - 47
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Rozpočtové opatření OI č. 42 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Komunikace Mincovní" ve výši 7.724.600,- Kč dle důvodové zprávy.

b) Rozpočtové opatření OI č. 43 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Infrastruktura základních škol - stavba" ve výši 1.467.730,- Kč dle důvodové zprávy.

c) Rozpočtové opatření OI č. 44 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Infrastruktura základních škol - nestavební část" ve výši 484.000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) Rozpočtové opatření OI č. 45 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Zeleň města" ve výši 14.520,- Kč dle důvodové zprávy.

e) Rozpočtové opatření OI č. 46 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Vlašský dvůr - energetický audit" ve výši 80.465,- Kč dle důvodové zprávy.

f) Rozpočtové opatření OI č. 47 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Infrastruktura základních škol - studie proveditelnosti" ve výši 423.500,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 699/16 k zadání PD "Inv.záměr cyklostezka Vrchlice - Malín"
Rada města I.s c h v a l u j e
cenovou nabídku ve výši 85.910,-Kč vč DPH společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na zpracování projektové dokumentace "Investiční záměr cyklostezka Vrchlice - Malín" dle důvodové zprávy

II.u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace "Investiční záměr cyklostezka Vrchlice - Malín" se společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5, Nábřežní 4, za cenu 85.910,-Kč vč DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 700/16 k zadání PD "Studie parkingu Kutná Hora hlavní nádraží"
Rada města I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku ve výši 91.106,-Kč vč DPH společnosti Aurum s.r.o. na zpracování projektové dokumentace "Studie parkingu Kutná Hora hlavní nádraží" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace "Studie parkingu Kutná Hora hlavní nádraží" se společnosti Aurum s.r.o., Jiráskova 21, Pardubice, za cenu 91.106,-Kč vč DPH

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 701/16 k vypracování dokumentace "Snížení energ. náročnosti Benešova 632-638
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: Vypracování dokumentace pro provedení stavby pro akci "Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632 - 638, Kutná Hora" s nejnižší nabídkovou cenou - Energy Benefit Centre a.s., Praha 6, Křenova 438/3, za cenu 409.948,- včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na výše uvedenou akci s firmou Energy Benefit Centre a.s., Praha 6,Křenova 438/3, za cenu 409.948,- včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 702/16 k zápisu Dozorčí rady společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 5/16 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 29. 6. 2016.


Usnesení č. 703/16 k uzavření Sml. o dílo na vypracování Plánu odpadového hospodářství
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Smlouvy o dílo na vypracování Plánu odpadového hospodářství města Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností ISES, s.r.o., se sídlem M.J.Lermontova 25, Praha 6.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 704/16 k udělení zvláštního povolení k vjezdu do zóny s dopravním omezením
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení ke vjezdu do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 5/2011 čl. 4, odst. 4) pro dvě vozidla společnosti: PPL CZ s.r.o. se sídlem v Jiřicích 270, 396 01 Humpolec.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.09.16


Usnesení č. 705/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 14/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 14/16, na základě Smlouvy o finanční podpoře z fondu ASEKOL č.2016003 za účelem vybudování zpevněných ploch stanovišť kontejnerů, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Finanční podpora ASEKOL ve výši 40.000,--Kč a zároveň ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Vybudování kontejnerových stanovišť ASEKOL ve výši 40.000,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 706/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 15/16
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 15/16, kterým dochází ke zřízení níže uvedených příjmových rozpočtových položek: Hrobová místa - příjem za služby ve výši 63.725,--Kč, Hrobová místa - nájem ve výši 12.858,--Kč a Kolumbární schránky - nájem ve výši 6.330,--Kč, a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Hrobová místa - vratky nájmů ve výši 82.913,--Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 707/16 k uzavření Dodatku č. 2 ke sml. (ASEKOL)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů uzavřené dne 15.2.2011 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 708/16 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 2. čtvrtletí 2016 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 709/16 k nákupu elektrického skútru pro služební potřeby MP
Rada města s c h v a l u j e
záměr nákupu policejní verze - elektrického skútru AKUMOTO pro služební potřeby městské policie a vytvoření finanční rezervy ve výši 100 000,- Kč v rozpočtu MP na rok 2017.
Zodpovídá : Ing. Mareček, MP      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 710/16 k Sankturinovskému domu - varianty revitalizace
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na Revitalizaci Sankturinovského domu zahrnující zásadní přestavbu domu, dvorního domku a přilehlého parku do historizující podoby, včetně všech nutných restaurátorských prací a instalace GFJ a nových expozic za odhadnutou cenu 58 mil Kč z připravovaného dotačního titulu Integrovaného operačního programu MMR záchrana památek.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v.r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 24. srpna 2016

Nahoru