24. srpna 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.srpna 2011

Usnesení č. 652/11 k zápisu komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápisy Komise pro rozvoj informačních technologií RM ze dne 15. 2., 18. 2., 22. 3., 28. 4., 17. 5. a 28. 6. 2011


Usnesení č. 653/11 k zapojení městských ZŠ do projektu KHDOŠ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o zapojení městských základních škol do projektu KHDOŠ.


Usnesení č. 654/11 k rozpočtovému opatření KT č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 11 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní och rany dětí v III. čtvrtletí roku 2011 ve výši 791 120,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 655/11 k stanovení platů novým ředitelům příspěv.organizací
Rada města s t a n o v í
s účinností od 1.9.2011 plat novým ředitelům příspěvkových organizací panu Mgr. Pavlu Žurovi a Ing. Janě Kuklové tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 656/11 k info.zprávě o zahraničních cestách ve II.pololetí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
doplněnou informativní zprávu o zahraničních pracovních cestách ve II.pololetí 2011.


Usnesení č. 657/11 k pověření zastupitele užíváním stát.závěs.znaku
Rada města p o v ě ř u j e
Ing. Ladislava Šorčíka, zastupitele města užíváním státního závěsného znaku ČR.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 658/11 k návrhu na rozpočtová opatření OPKŠ č.21-25
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 21 navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 429.070 Kč na základě dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, dle důvodové zprávy č 1.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 22 převod rozpočtových prostředků v rámci kapitoly Kultura ve výši 170.000,- Kč. Jedná se o snížení příspěvku Městskému Tylovu divadlu na Svatováclavské slavnosti a zvýšení položky služby na stejný účel dle důvodové zprávy č. 2

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 23 přesun rozpočtových prostředků z investiční položky "Výkup pozemků" na navýšení příspěvku Městské knihovně v Kutné Hoře ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 3.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 24 přesun rozpočtových prostředků z investiční položky "Výkup pozemků" na navýšení příspěvku Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře ve výši 271.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 4.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 25 přesun rozpočtových prostředků z položky "Fin.rezerva - podíl k dotacím Galerie F.J." na položku příspěvku Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře ve výši 150.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 5.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 659/11 k návrhu na rozpočtové opatření EO č.18
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 18, kterým se posilují položky na provoz Zimního stadionu ve výši 1 215 tis. Kč. Jedná se o navýšení nákupu energie 400 tis. Kč, služeb telekomunikací 5 tis. Kč, ostatních služeb 750 tis. Kč a pohonných hmot ve výši 60 tis.Kč. Uvedené navýšení budou kryty snížením výdajových položek odboru správy majetku ve výši 415 tis. Kč, snížením položky na opravy památek ve výši 200 tis. Kč a úroků z půjček ve výši 600 tis. Kč dle důvodové zprávy č 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 660/11 k plán.smlouvě - výstavba infrastruktury v lokalitě Třešňovka
Rada města t r v á
na svém usnesení č.571/11 ze dne 22.6.2011, kterým doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením předložené Plánovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností U.T.C. PROPERTIES, s.r.o. se sídlem Říč any, Jažlovice, Na Dlouhém 83.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 661/11 k prodeji pozemků v Malíně
Rada města I. r u š í
bod II. usnesení rady města č. 452/11 ze dne 25.5. 2011

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit bod II. usnesení zastupitelstva města č. 28/11 ze dne 15.3. 2011
b) souhlasit s prodejem pozemků p.č. 535/6 a p.č. 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín formou výběrového řízení za vyhlašovací cenu ve výši 250,- Kč/m2 (stanovena znaleckým posudkem).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 662/11 ke kupní ceně za část pozemku v KH - m.Vaníčkovi
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 449/11 ze dne 25.5. 2011

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3903 o výměře cca 10 m2 v k.ú Kutná Hora manželům Mgr. Miluši a Mgr. Zdeňku Vaníčkovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 pozemku (+ znalečné 2.636,- Kč).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 663/11 k prodeji části pozemku na Kaňku - p.Koubský
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 618 o výměře cca 100 m2 v k.ú Kaňk panu Jiřímu Koubskému, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 664/11 k vyhlášení VŘ č.M4/11 na prodej hájenky s pozemky
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 4/11 na prodej stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2 .480.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 665/11 k záměru na změnu přílohy č.1 nájem.smlouvy - MLaR
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na změnu přílohy č.1 k nájemní smlouvě se společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o. dle předložené specifikace.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.10.11


Usnesení č. 666/11 ke zřízení věc.břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (zahuštění TS, VN, kNN) na pozemku p.č. 1060 v k.ú. Opatovice I v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnos ti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 10,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 667/11 ke zřízení věc.břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Stavební úpravy - Rekonstrukce NTL plynovodů včetně přípojek Kutná Hora, ul. Buzulucká a Sokolovská" na pozemcích dle KN p.č. 4509/1, 3788/3, 598/1, 3790, 600/41, 597/2, 596, 597/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Ku tná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemen e bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 668/11 k přijetí daru - nemovitosti v Sedlci - Římskokatol.farnost
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit
a) s přijetím daru - vybudované komunikace s odvodněním na pozemcích p.č. 805/201, 805/202, 805/203, 805/205 a 805/207 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora 3.
b) s přijetím daru - vybudované sítě veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 757 v k.ú. Kaňk, 632/1, 805/49, 805/206, 805/204, 805/202, 805/201 a 805/39 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora 3.
c) s přijetím daru - pozemků p.č. 805/201, 805/202, 805/207 a 805/39 o celkové výměře 1.310 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 669/11 k uzavření smlouvy o nájmu nebyt.prostor na zimním stadionu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 194 Pobřežní ul., Kutná Hora (hlavní budova zimního stadionu) a buňky postavené na části pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a p.Holasem (MAFRA s.r.o.). za účelem provozování občerstvení s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.9.2011 do 31.3.2012 za nájemné ve výši 8.500,- Kč/měsíc + daň z přidané hodnoty v zákonné výši a paušál za energie ve výši 2.695,- Kč/měsíc + daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.11


Usnesení č. 670/11 k přidělení bytu - Mgr.Žur
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením předložené nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská, Kutná Hora s panem Mgr. Pavlem Žurem,Jablonec nad Nisou. Nájemné se stanovuje ve výši 5.812,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 671/11 k prodloužení užívání náhrad.ubytování - man.Čurejovi
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 9. 2011 do 31. 10. 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 672/11 k prodloužení užívání přístřeší - m.Kalejovi
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 69, Komenského náměstí, Kutná Hora manželům Ľudovítu a Anně Kalejovým,na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 673/11 k přidělení bytu - Oblastní nemocnice Kolín
Rada města I. r u š í
usnesení rady města č. 608/11 ze dne 13. 7. 2011 v bodě II., týkající se vyhlášení výběrového řízení č. SN 25/11 na pronájem bytu č. 8 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře.

II. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 9 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s Oblastní nemocnicí Kolín, a.s., nemocnicí Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín ke dni 31. 8. 2011.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 8 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s Oblastní nemocnicí Kolín, a.s., nemocnicí Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín na dobu určitou - 2 roky, s účinností od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013, kdy nájemné bude ve výši 55,95 Kč/m2/měsíčně.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 674/11 k uzavření dar.smlouvy na vyřazená sedadla
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Vladimírem Šustou,Kutná Hora na 8 kusů nepotřebných sedadel z budovy Městského Tylova divadla v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 675/11 k pověření OSM - využití reklamních ploch na ZS
Rada města p o v ě ř u j e
s účinností od 1.9.2011 odbor správy majetku uzavíráním smluv o využití reklamních ploch pro inzerenty a smluvní partnery s občanským sdružením TJ Sršni, se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora a s občanským sdružením SK Sršni, se sídlem Pobřežní 194, Kutná H ora s tím, že občanská sdružení budou Městu Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora platit 30,-- Kč/měsíc za každý započatý m2 + 20 % DPH reklamní plochy na ledové ploše a 20,-- Kč/měsíc za každý započatý m2 + 20 % DPH svislé reklamní plo chy. Smlouvy budou uzavírány maximálně na 1 rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.09.11


Usnesení č. 676/11 k prominutí částky za energie
Rada města s o u h l a s í
s tím, že částka za spotřebu energií při výpůjčce či pronájmu objektu pivovaru a nádvoří Vlašského dvora nebude půjčitelům s účinností od 25.8.2011 přefakturována v případě, že nepřesáhne 50,00 Kč v rámci jedné uzavřené smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.11


Usnesení č. 677/11 k prominutí úroku z prodlení - p.Hosa
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro pana Roberta Hosu,Poděbrady ve výši 50 % z částky 6.179,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 678/11 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru Zámecká 167, Kutná Hora - Sedlec za rok 2010 pro společnost GIVA s.r.o., se sídlem Revoluční 1082, Praha. Pohledávka ve výši 277.686,0 0 Kč bude hrazena měsíčními splátkami: v srpnu 2011 částka 100 000,00 Kč, v září 2011 částka 100.000,00 Kč a v říjnu 2011 částka 77.686,00 Kč.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2010 pro paní Janu Boháčkovou,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 2.188,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 730,00 Kč od srpna 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 679/11 k žádosti Centra u Bartoloměje
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti č.p. 453 Masarykova ul., Kutná Hora včetně pozemku p.č. 2542 a 2543 vše v k.ú. Kutná Hora Centru u Bartoloměje, poskytovatele sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 778/11 ze dne 21.9.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.09.11


Usnesení č. 680/11 k vyhl.VŘ č.SN27/11 na pronájem bytu - ul.Masarykova čp.343
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 27/11 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 10. 1 0. 2011 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.10.11


Usnesení č. 681/11 k vyhlášení VŘ č.SN26/11 - Benešova ul., čp.637
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 637 Benešova ul., Kutná Hora ze dne 29.1.2010 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Ing. Andreou Koudelkovou,Kutná Hora výpovědí ze strany nájemce paní Ing. Koudelkové s tím, že tento vztah končí dne 30.9.2011

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 26/11 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 637 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 29.9.2011 ve 13.00 hod..
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.10.11


Usnesení č. 682/11 k plnění termínů usnesení
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodloužením usnesení zastupitelstva města č. 33/11 ze dne 15.3.2011 dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
a) s prodloužením terminů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č.42/8/11 ze dne 11.5.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek,Hnátková      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 683/11 ke kompenzaci stěhovacích nákladů
Rada města s o u h l a s í
s kompenzací stěhovacích nákladů v částce 6.700,- Kč na základě žádosti a dokladu o úhradě stěhovacích nákladů vynaložených při stěhování paní Ivany Hrochové Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 684/11 k žádosti o natáčení - pohádka "O pokladech"
Rada města s o u h l a s í
s natáčením pohádky s názvem "O pokladech" v Kutné Hoře a to dne 25.9.2011 od 7.00 hod. do 19.00 hod. Českou televizí, se sídlem Kavčí Hory, Praha 4 s tím, že cena za natáčení včetně poplatků za vyřízení žádosti činí 80.000,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.09.11


Usnesení č. 685/11 k návrhu na ceník za využití sport.plochy na ZS
Rada města I. r u š í
ke dni 24.8.2011 ceník za využití sportoviště - sportovní plochy na zimním stadionu v Kutné Hoře , Pobřežní 194, platný od 9.6.2011

II. s c h v a l u j e
předložený ceník za využití sportoviště - ledové plochy(zimní provoz) a in-line plochy (letní provoz) na zimním stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, včetně zázemí nacházejících se v areálu zimního stadionu, s účinností od 25.8.2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.08.11


Usnesení č. 686/11 k žádosti o natáčení - památky UNESCO
Rada města s o u h l a s í
a) s natáčením dokumentárního cyklu zaměřeného na památky UNESCO na území České republiky v Kutné Hoře v době od 27.8.2011 do 1.9.2011. společností FRMOL s.r.o., se sídlem Rožmberská 254, Praha 9 za 1,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši

b) s osvobozením od poplatků za vyřízení žádosti společnosti FRMOL s.r.o., se sídlem Rožmberská 254, Praha 9.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.08.11


Usnesení č. 687/11 k žádosti TJ Sršni Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o využívání sportoviště uzavřené dne 16.5.2011 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sršni Kutná Hora, se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 688/11 k žádosti Sportovního klubu Sršni KH, o.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o využívání sportoviště uzavřené dne 16.5.2011 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sportovním klubem Sršni Kutná Hora, o.s., se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 689/11 k žádosti STEP BY STEP ČR, o.s.
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím prostoru nádvoří Vlašského dvora občanskému sdružení STEP BY STEP ČR, o.s., se sídlem Kubelíkova 22, Praha 3 a to dne 25.8.2011 v době od 19.30 hod. do 21.30 hod. za účelem slavnostního ukončení letní školy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.08.11


Usnesení č. 690/11 k výpůjčce parku po Vl.dvorem - OVV ČSSD
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Okresnímu výkonnému výboru ČSSD, se sídlem Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora, za účelem uspořádání akce pro rodiče s dětmi pod názvem "Rozloučení s létem", dne 10.9.2011. Samotná akce by proběhla téhož dne od 14.00 do 18.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.11


Usnesení č. 691/11 k zveřejnění záměru na pronájem pozemků - k.ú.Sedlec, KH
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemků parc.č. 805/132, parc.č. 805/138 a parc.č. 805/162 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Jřího z Poděbrad 288, Kutná Hora, za účelem zřízení vinohradů, na dobu ne určitou s tím, že výpověď může být dána nejdříve po osmi letech od uzavření nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.09.11


Usnesení č. 692/11 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú.KH
Rada města I. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc.č. 4111/3 v k.ú. Kutná Hora, Českému zahrádkářskému svazu Kutná Hora, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.

II. u k l á d á
projednat s Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, výši úhrad za pronájem pozemku k zahrádkářským účelům.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.11.11


Usnesení č. 693/11 k uzavření nájem.smlouvy na pronájem části pozemku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 3883/1 v k.ú. Kutná Hora na Palackého náměstí, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a nájemcem Janou Alešovou, Praha 9, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/de n, za účelem pořádání pravidelných čtvrtečních farmářských trhů s účinností od 25.8.2011 do 31.12.2011, s týdenní výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.08.11


Usnesení č. 694/11 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - OK club Lorec
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc.č. 1936 v k.ú. Kutná Hora, OK clubu LOREC, Bedřich Vágner, se sídlem Lorecká 57, Kutná Hora, za účelem provozování rybníčku Lorec, na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.09.11


Usnesení č. 695/11 k umístění a výstavbě nového útulku pro zvířata
Rada města s o u h l a s í
s umístěním nového útulku pro zvířata na pozemku č. 3087/1 v k.ú. Kutná Hora

II. u k l á d á
a) odboru investic zpracovat PD na výstavbu útulku pro zvířata na pozemku č. 3087/1 v k.ú. Kutná Hora
b) odboru správy majetku zahájit jednání o vypovězení smlouvy k pozemku č. 3087/1 v k.ú Kutná Hora se současným nájemcem.


Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Janál      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 696/11 k zápisu z jednání DR spol.TS KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
zápis č. 05/11 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 26.7.2011

II. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za II.Q.2011 jednateli společnosti Ing.Janu Jägerovi dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. J. Jager, jednatel      Termín : 20.09.11


Usnesení č. 697/11 k rozpočtovým opatřením OSM - č.6-9/2011
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.6/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 211.000,-- Kč na novou investiční výdajovou položku ZS - technické zhodnocení, a to na úkor položek nebytové prostory opravy(134.000,-- Kč) a nebytové prosto ry havárie (77.000,-- Kč).

b) předložený návrh OSM - OSN č.7/2011, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka ZS - nákup trafostanice ve výši 110.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory havárie.

c) předložený návrh OSM - OSN č.8/2011, kterým se navyšuje rozpočtová položka ZS - služby, revize o částku 150.000,-- Kč, a to na úkor položky byty vyúčtování.

d) předložený návrh OSM - OSN č.9/2011, který se zřizuje nová výdajová položka park U Tří pávů - přístřešek ve výši 24.680,-- Kč, a to na úkor položky byty vyúčtování.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 698/11 k rozpočtovému opatření OSM TO - č.13/11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 13/11, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky PD Doplňkové osvětlení přechodů pro chodce ve výši 10.500,-- a to na úkor výdajových položek Veřejné osvětlení - služby a Komunální služby - ost.materiál .

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 699/11 k odložení uzavření KS - Gastroservis Octárna
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s posunutím termínů splnění usnesení ZM č. 34/11, 35/11 a 69/11 týkajících se uzavření kupních smluv na prodej bytů č. 16 v ul. Vítězná čp. 221, bytu č. 1 v ul. Masarykova čp. 302, a bytu č. 14 v ul. Vítězná čp. 221, vše v Kutné Hoře, se společ ností GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., Štefánikova 52, Kutná Hora do 30.11.2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 700/11 k žádosti o zařazení akce do Programu záchrany arch.dědictví MK
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o zařazení akce "Oprava stropu a krovu nad Rytířským sálem v budově Vlašského dvora" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2012.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 701/11 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.19
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 19 - státní finanční podpora v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2011 na obnovu vnějšího pláště a ohradní zdi s bránou u domu čp. 377 Palackého náměstí, na obnovu vnějšího pláš tě a restaurování srubové konstrukce u domu čp. 155 Palackého náměstí, na restaurování Kamenné kašny na pozemku parc. č. 3883/3 k.ú. Kutná Hora (II. etapa), na restaurování kamenných prvků (okna, portály, arkády) v budově Vlašského dvora, na obnovu vnějš ího pláště a ohradní zdi u domu čp. 373 Vladislavova ulice (I. etapa), na restaurování erbu v opěrné zdi v parku pod Vlašským dvorem, na obnovu vnějšího pláště domu čp. 43 Pod Hrádkem v celkové výši 1.855.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 19.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 702/11 k rozpočtovému opatření OPPKŠT č.20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 20 - dotace na akci "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost převedená z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje. Neinvestiční prostředky dotace jsou určeny pro Základní š kolu Kutná Hora, Kremnická 98, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1.684.092,00 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 20.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 703/11 ke jmenování konkurz.komise - VŘ na ředitele ZŠ Kamenná stezka
Rada města I. j m e n u j e
do konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., §2, odst. 3:
pana Karla Koubského, místostarostu
pana Mgr. Petra Steklého, ředitele Občanského sdružení Prostor, Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02
pana Mgr. Miloslava Roubala, vedoucího úseku předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání na odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje
paní Mgr. Štěpánku Hanzlovou, ředitelku Základní školy a MŠ Červené Pečky, Kutnohorská 181
paní Mgr. Martinu Rajnyšovou, pedagogickou pracovnici ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 - určeno školou
pana Mgr. Karla Kumstýře, školního inspektora České školní inspekce
pana Mgr. Jaromíra Pavla., předsedu školské rady ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 - určeno školskou radou

II. j m e n u j e
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., pana Karla Koubského předsedou konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40

III. p o v ě ř u j e
ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., §1, odst. 2, výkonem funkce tajemníka komise konkurzního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, paní Miladu Nechojdomovou, vedoucí oddělení kultury, školství a tělovýchovy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 704/11 k žádosti o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ KH
Rada města s c h v a l u j e
výjimku z počtu žáků ve třídě Základní školy Kutná Hora, Jana Palacha 166 pro školní rok 2011/2012 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 a § 177 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škols ký zákon) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 705/11 k žádosti o schválení nárokových složek platu ředitelů škol
Rada města s c h v a l u j e
a) proměnlivé nárokové složky platu ředitelů základních škol zřizovaných Městem Kutná Hora a Základní umělecké školy v Kutné Hoře ve školním roce 2011/2012 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., §132 - příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanoven ý rozsah

b) odměny za vykonanou práci, které mohou náležet ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora na základě uzavřených dohod o provedení práce z prostředků EU a v mimořádných případech z prostředků státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání ve školním roce 2011/2012 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 706/11 ke stanovení nárokové složky platu ředitelky PO ZŠ KH
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na stanovení nárokové složky platu ředitelky PO Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98 s účinností od 1. 9. 2011 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 707/11 k žádosti o změnu využití finančních prostředků
Rada města n e s o u h l a s í
se změnou využití části příspěvku (grantu) poskytnutému Občanskému sdružení Čercheň ve výši 11.623,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.08.11


Usnesení č. 708/11 k dodatku ke smlouvě 001/2011 o poskytnutí dotace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zněním dodatku ke smlouvě 001/2011 o poskytnutí dotace občanskému sdružení Kaňk dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 709/11 k zastavení pořizování změn č.11,14 a 23 územ.plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města kutná hora
zastavit na základě ustanovení § 6, odst. (5), písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. pořizování změny č. 11 (parcela parc. č. 3427 v katastrálním území Kutná Hora), změny č. 14 (s parcelami parc. č. 805/165, 805/141 a 805/151 v katastrálním území Sedlec u Kutn é Hory) a změny č. 23 (s parcelou parc. č. 4497 v katastrálním území Kutná Hora).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 710/11 k poskytnutí půjček z FRB mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 711/11 ke změně smluvního dodavatele akce "Obnova povrchu ul.Benešova"
Rada města I. r u š í
část b) svého usnesení č.640/11 o uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČ: 25018094 na předmět plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Obnova povrchu ulice Benešova" z důvo du neuzavření smlouvy s uvedeným uchazečem v zadávacím řízení.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s dodavatelem umístěným na II. pořadí v hodnocení nabídek a to s dodavatelem: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice, IČ:25261282 za cenu 10.796,159,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 712/11 k azylovému domu pro matky s dětmi
Rada města I. r u š í
a) usnesení č. 148/11 k azylovému domu pro matky s dětmi ze dne 16.2.2011
b) usnesení č. 492/11 k Centru sociálních služeb K.Hora ze dne 25.5.2011

II. s o u h l a s í
a) se záměrem zbudovat novostavbu "Azylového domu pro matky s dětmi" v lokalitě Školní, Kutná Hora, na pozemcích města p.č.2480, 2481/1
b) se záměrem umístit "Centrum sociálních služeb Kutná Hora"do objektu Trebišovská č.p.611, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 713/11 k rozpočtovému opatření INV č.18
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 18 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku "Zateplení ZŠ J. Palacha" ve výši 968.720,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 714/11 k rozpočtovému opatření INV č.19
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 19 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Spolkový dům" na položku "Spolkový dům - neinvestiční" ve výši 60.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 715/11 k rozpočtovému opatření INV č.20
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku "ZŠ TGM Kutná Hora - fin.rozpočet akce" ve výši 8.400,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 716/11 k rozpočtovým opatřením INV č.21-22
Rada města I. s o u h l a s í
a) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 21, kterým se navyšuje rozpočet na akci "V. etapa zádlažby HJ Kutná Hora" o 5.407.670 Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

b) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 22, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Spolkový dům" o 801.440 Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 717/11 k vícenákladům rekonstrukce čp.146 KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vícenáklady vzniklé v průběhu rekonstrukce čp.146 Lierova ulice v Kutné Hoře - "Spolkový dům" ve výši 304.620,60 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 718/11 k rozpočtovému opatření INV č.23
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku "Benešova ul. - rekonstrukce" ve výši 4.455.400,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 719/11 k rozpočtovému opatření INV č.24
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku "Dopravní terminál" ve výši 48.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 720/11 k rozpočtovému opatření INV č.25
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku "Parkoviště hlavní nádraží" ve výši 228 060,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 721/11 k rozpočtovému opatření INV č.26
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku "Architecture week" ve výši 300.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 722/11 k rozpočtovému opatření INV č.27
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 27 - přesun rozpočtových prostředků na položku "Investiční příspěvek ZŠ TGM Kutná Hora" ve výši 680.000,- Kč a to na úkor rozpočtových investičních položek "Školní jídelna - TG M Okna" ve výši 656 tis. Kč a "výkup pozemků" ve výši 24 tis.Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 723/11 k rozpočtovému opatření INV č.28
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 28 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku "Dopravní opatření - osvětlení přechodů" ve výši 250.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 724/11 k rozpočtovému opatření INV č.29
Rada města I. s c h v a l u j e
jako dodavatele přístavby tělocvičny ZŠ J.Palacha firmu Zednictví Čermák za nabídnutou cenu 898.230,70 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 29 - přesun rozpočtových
prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku "ZŠ J.Palacha - zateplení" ve
výši 898.250,- Kč dle důvodové zprávy

III. u k l á d á
a) Odboru investic uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo.
b) Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Ing.Janál      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 725/11 k uzavření veřejnopráv.smluv s obcemi
Rada města d o p o r u č u j e m e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) Uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi:Nové Dvory, Církvice a Hlízov na výkon činnosti strážníků Městské policie Kutná Hora na území obcí dle § 3a zák. č. 553/1991 Sb. Stanovený rozsah úkolů - odchyt toulavých zvířat.
b) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Svatý Mikuláš na výkon činnosti strážníků Městské policie Kutná Hora na území obcí dle § 3a zák. č. 553/1991 Sb. Stanovený rozsah úkolů - odchyt toulavých zvířat a měření rychlosti vozidel.

Zodpovídá : Oldřich Kubový, MP      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 726/11 k zajištění doplnění obrazů v síni starostů
Rada města s o u h l a s í
s tím, že na základě usnesení rady města č. 339/94 ze dne 8.11.1994 bude pokračovat v tradici portrétování starostů za období začínající rokem 1990. Autorem prvního portrétu bude pan Jiří Keller, Kutná Hora s tím, že částka nepřekročí 30 tis. Kč.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.12.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 24. srpna 2011

Nahoru