24. srpna 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.srpna 2010

Usnesení č. 644/10 ke zkušebnímu provozu vyhlídkového vláčku
Rada města s o u h l a s í
se záměrem zkušebního provozu vyhlídkového vláčku v Kutné Hoře provozovatele Karel Rada, KR-EXPRES, s.r.o. Trutnov.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 645/10 k zápůjčce městského znaku na kalendáři
Rada města s o u h l a s í
ze zápůjčkou znaku města Kutná Hora společnosti Kompakt spol. s r.o. za účelem jeho použití na kalendář pro rok 2011 s leteckým snímkem Kutné Hory a Čáslavi.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 646/10 k rozpočtovému opatření KT č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.11 - zapojení dotace z Mezinárodního Višegrádského fondu na úhradu nákladů spojených s konáním mezinárodní konference "Rozvoj turismu v zemích V4" ve výši 120 720,01 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 11

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 647/10 k prodloužení kontokorentního úvěru organizace MLaR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s obnovou kontokorentního úvěru pro zřízenou obchodní společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. na dobu neurčitou. Poskytovatelem úvěru ve výši 3.000.000,- Kč je Volksbank CZ, a.s.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 648/10 k rozpočtovému opatření MP č.2/10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 2 - přesun finančních prostředků v rámci městské policie, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o přijatém rozpočtovém opatření MP č. 2.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,p.Kubový      Termín : 05.09.10


Usnesení č. 649/10 k vybavení služebny MP kancelářským nábytkem
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem poptávkového řízení na vybavení služebny městské policie Havlíčkovo nám. 87, kancelářským nábytkem.

b) s uzavřením smlouvy na vybavení služebny městské policie kancelářským nábytkem se společností Unikom, a.s., Hrnčířská 193, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 650/10 k 2.Komunitnímu plánu města Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit 2. Komunitní plán města Kutná Hora.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 651/10 k odměňování manažerů pracovních skupin v rámci implementace
Rada města s o u h l a s í
s odměňováním manažerů pracovních skupin, které vznikly v rámci projektu Komunitní plán Kutná Hora a to formou odměn za vykonanou práci. Odměna bude splatná jednorázově ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010.

V roce 2010 vykonají manažeři práci v rozsahu max. 120 hod./rok. Výše odměny je stanovena na 150,-Kč/hod.

Zodpovídá : D.Novotná,p.Hobl      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 652/10 k rozpočtovým opatřením INV č.46-48
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 46 - přesun
rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na
položku "Rekonstrukce Tylova divadla" ve výši 98.000,-Kč dle
důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 47 - přesun
rozpočtových prostředků z položky "Zádlažba V.etapa" na
položku "Rekonstrukce Tylova divadla" ve výši 98.000,-Kč dle
důvodové zprávy

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 48 - přesun
rozpočtových prostředků z položky "Centrální propojení kotelen" na
položku "Rekonstrukce Tylova divadla" ve výši 98.000,-Kč dle
důvodové zprávy

II. u k l á d á :
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 653/10 k rozpočtovým opatřením INV č.49 - 50
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 49 přesun
rozpočtových prostředků z položky Zateplení školy J.Palacha na
položku -sportovní hala Klimeška ve výši 95.000,-Kč

b) s předloženým návrhem na rozpočtová opatření č. 50 přesun
rozpočtových prostředků z položky "Zádlažba V.etapa" na položku
"Sportovní hala Klimeška - PD" ve výši 95.000,-Kč

II. u k l á d á :
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném zasedání ZM o schválených rozpočtových opatřeních

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 654/10 k rozpočtovému opatření EO č.15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 15 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 37.130,-- Kč z položky "Daň z převodu - bytové domy" na položku "Pozemky - znal.posudky" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 655/10 k rozpočtovým opatřením EO č.16 - 26
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
1. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č.16 - navýšení příspěvku pro PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora na zajištění správy a údržby nového hříště při MŠ o celkovou částku 20.000 Kč. Toto navýšení bude hrazeno z doplatku dotace na volby do Evropského Parlamentu roku 2009 dle důvodové zprávy.

2. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 18 - navýšení rozpočtových prostředků na položce "dar pro Hospic Anežky České" ve výši 10.000 Kč. Toto navýšení bude hrazeno z přijatých pokut z Odboru životního prostředí dle důvodové zprávy

3. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 19 - navýšení příspěvku pro ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166 o 70.000 Kč na úhradu havárie kanalizace. Toto navýšení bude hrazeno z investiční položky na zateplení ZŠ Jana Palacha dle důvodové zprávy.

4. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 20 - zřízení nové položky opravy dětských hřišť ve výši 16.090 Kč za úmyslně poškozené ocelové lano u dětského prvku "lanovka AP1400" na novém dětském hřišti na sídlišti Šipší v Kutné Hoře, tato výdajová položka bude kryta zapojením přijaté pojistné náhrady ve výši 15.090 Kč a částku 1.000 Kč spoluúčasti navrhujeme přesunout z investiční položky ZŠ J.Palacha - zateplení dle důvodové zprávy.

5. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 21 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu poskytnutí finanční částky pro obec Heřmanice, okr. Liberec na odstranění následků škod způsobených povodněmi ve výši 20.000 Kč. Toto navýšení bude hrazeno z přijatých pokut z Odboru životního prostředí dle důvodové zprávy

6. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 22 - navýšení příspěvku pro Městkou knihovnu Kutná Hora o 292.400 Kč na úhradu provozních výdajů. Toto navýšení bude hrazeno z investiční položky na zateplení ZŠ Jana Palacha dle důvodové zprávy.

7. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 23 - navýšení příspěvku pro Galerii Felixe Jeneweina o 350.000 Kč na úhradu provozních výdajů. Toto navýšení bude hrazeno z investiční položky na zateplení ZŠ Jana Palacha dle důvodové zprávy.

8. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 24 - vrácení kupní ceny manželům Herelovým z důvodu jejich odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve výši 821.500 Kč. Toto navýšení bude hrazeno z investiční položky "Centrální propojení kotelen" dle důvodové zprávy

9. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 25 - úhrada nákladů vyplývajících z komisionářské smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o. ve výši 98.010,90 Kč, a to z přijatých pojistných náhrad, dle důvodové zprávy

10. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 26 - navýšení výdajových položek na zajištění služeb pro Kutnou Horu Technickými službami spol.s r. o. na základě předloženého finančního rozpočtu ve výši 3.500.000 Kč. Toto navýšení bude kryto z investiční položky "Centrální propojení kotelen ve výši 3.078.500 Kč a z investiční položka "ZŠ J.Palacha - zateplení" ve výši 421.500 Kč, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 656/10 k nájemní smlouvě - MLaR s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s textem předložené nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí uvedených v příloze č. 1, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 941/10 ze dne 24.11.2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 657/10 k bezúplatnému převodu pozemku v KH (MO ČR)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zněním předložené smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví pozemku p.č. 943/5 o výměře 254 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi ČR - Ministerstvem obrany, jako převodcem a Městem Kutná Hora, jako nabyvatelem.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 658/10 k převodu části pozemku v KH - arciděkanství
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s převodem části pozemku p.č. 8/2 o výměře cca 15 m2 v kat. území Kutná Hora Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, se sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 777/10 dne 21.09.2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 659/10 k zakoupení pozemku od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se zakoupením pozemku p.č. 4143/1 o výměře 8.041 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 660/10 ke splátkovémá kalendáři (m.Vodičkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se splátkovým kalendářem kupní ceny za pozemky p.č. 3845/2 a p.č. 3845/3 v k.ú. Kutná Hora navržený manželi Miloslavem a Ludmilou Vodičkovými,Kutná Hora s tím, že výše měsíčních splátek bude činit minimálně 1.500,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 661/10 k záměru na prodej pozemku v Perštejnci (p.Navrátil)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 162/2 o výměře 1.152 m2 v k.ú. Perštejnec dle žádosti pana Radka Navrátila, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.09.10


Usnesení č. 662/10 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet,s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu "Kutná Hora, ul. Hradební - plynovod a plynovodní přípojka" na pozemku p.č dle KN 3812 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti RWE GasNet,s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 663/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kNN pro pozemky p.č. 45 a 46) na pozemku dle PK p.č. 496/8 v k.ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 664/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (betonový sloup pro pozemek p.č. 635) na pozemku p.č. 525/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 665/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (rozpojovací skříň, kabelové vedení NN pro pozemek p.č. 3246/16-19) na pozemku p.č. 3689/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 666/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (nový sloup, kabelové vedení NN pro nemovitost č.p. 12) na pozemku p.č. 618 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 667/10 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu "Nová STL plynovodní přípojka pro p.č. 394 - KÚ Kaňk u Kutné Hory" na pozemku p.č. dle KN 612/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti RWE GasNet,s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 668/10 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu "Výměna NTL plynovodů a přípojek Kutná Hora - ul. Kremnická, Za Barborou" na pozemcích p.č. dle KN 4517/8, 4517/9, 3784, 3779/1, 285, 301, 3778, 4517/6, 3776, 3775, 4517/7 a 4517/10 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti RWE GasNet,s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 669/10 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu "Výměna NTL plynovodů a přípojek Kutná Hora - nám. Národního odboje, Smíškova, Rakova, Rejskovo nám." na pozemcích p.č. dle KN 3883/1, 3774/1, 3774/2, 3773, 3770, 3883/2, 3771 a 3772 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti RWE GasNet,s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 670/10 k poskytnutí příspěvku na sochařské sympózium
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000.- Kč panu Andreji Némethovi na pořádání Sochařského sympózia v Kutné Hoře z prostředků oddělení kultury a školství.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 671/10 k žádosti TJ Stadion Kutná Hora
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku předložit Radě města Kutná Hora dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí (zimní stadion) uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a T.J. Stadion Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora, který bude věcně obsahovat návrh T.J. Stadion Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 672/10 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z bytové komise konané dne 1. 7. 2010
b) zápis ze 17. zasedání komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 30.6.2010
c) zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 24.6.2010
d) zápis z komise architektů ze dne 2.8.2010


Usnesení č. 673/10 ke kompenzaci nákladů na zřízení odběrného místa
Rada města s o u h l a s í
s kompenzací nákladů na zřízení odběrného místa v částce 5.000,- Kč, na základě žádosti pana Vlastislava Kropáčka v bytě č. 5 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 674/10 k ukončení VŘ č.SN 24/10 a vyhlášení VŘ č.SN 31/10
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 24/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 31/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 29.9.2010 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 675/10 k ukončení VŘ č.SN 25/10 a vyhlášení VŘ č.SN 32/10
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 25/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 32/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 30.9.2010 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 676/10 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Jiřím a Jiřinou Herelovými, k bytu č. 4 v čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře ke dni 30. 9. 2010 s tím, že v souladu s nájemní smlouvou budou vypořádány nadstandardní úpravy a vybavení bytu po odečtení odpisové sazby za dobu užívání bytu, a to ve výši 25.484,- Kč.

b) s uzavřením nájemní smlouvy s panem Radkem Veselým,k bytu č. 4 v čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře na dobu určitou, s účinností od 1. 10. 2010 do 31. 8. 2021, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 45,06 Kč/m2.

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 9. 2000, mezi Městem Kutná Hora a panem Jiřím Herelem,Kutná Hora, upravené dodatkem ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě o přistoupení paní Jiřiny Douděrové, provdané Herelové ze dne 12. 9. 2001, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 29. 9. 2000. Město Kutná Hora vrátí manželům Jiřímu a Jiřině Herelovým částku ve výši 821.493,- Kč, uhrazenou ke dni 20.3.2001.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 677/10 k přidělení bytu - pí Boháčková
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 19, o velikosti 2+1 (46,37 m2), v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s paní Janou Boháčkovou, ke dni 31. 8. 2010.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 11, o velikosti 2+kk (54,84 m2), v čp. 652, ul. Puškinská, Kutná Hora s paní Janou Boháčkovou,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2010, kdy nájemné bude ve výši 26,90 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 678/10 k prodloužení užívání náhradního ubytování (manž.Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.9.2010 do 31.10.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 679/10 k vyhodnocení VŘ č.SN 27/10 na pronájem bytu, ul.Šultysova
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 27/10 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře s panem Phillipem KHEK, na dobu určitou 2 roky za smluvní nájemné ve výši 3.005,- Kč/měsíc.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 680/10 k vyhodnocení VŘ č.SN 26/10 na pronájem bytu, Šultysova ul.
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 26/10 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře
Na 1. místě se umístil p. MIŠALKO Pavel
Na 2. místě se umístila p. URBANOVÁ Iva
Na 3. místě se umístila p. VEVERKOVÁ Jana

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře s p. Pavlem MIŠALKEM, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 26/10.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 681/10 k uzavření dohody - Centrum pro zdrav.postižené
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 15.9.2010, 13.10.2010, 10.11.2010 a 15.12.2010 za účelem pořádání "Kavárničky dříve narozených" za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + 20% DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 682/10 k ukončení záměru na pronájem - Šultysova ul.154-5
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora z důvodu přijetí nabídky

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor (kancelář č. 6) v I. patře nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a PFP CZ s.r.o. za nájemné ve výši 1.200,-Kč/m2/1 rok.

c) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora dle přiloženého situačního plánku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.11


Usnesení č. 683/10 k stanovení výše nájemného na ubytovně Vítězná 443
Rada města I. r u š í
usnesení č. 296/06 týkající se plateb na ubytovně Vítězná 443, Kutná Hora ke dni 31.8.2010 u nově uzavíraných smluv

II. s o u h l a s í
se stanovením výše plateb na ubytovně Vítězná 443, Kutná Hora u smluv
uzavíraných od 1.9.2010 a to následovně :

a) užívání dvojbuňky:
nájem - ………………… 1 500,00 Kč/měs./dvojbuňka
služby - 1 osoba……… 2 800,00 Kč/měs.
2 osoby…… 4 500,00 Kč/měs.
3 osoby…… 6 200,00 Kč/měs.
4 osoby…… 7 400,00 Kč/měs.
5 osob …….. 8 500,00 Kč/měs.
dále za každou další osobu 500,00 Kč

b) užívání jednoho pokoje ve dvojbuňce :
nájem - ……………… 750,00 Kč/měs./pokoj
služby - 1 osoba… 2 750,00 Kč/měs.
2 osoby… 4 150,00 Kč/měs.
dále za každou další osobu 500,00 Kč

Zrušeno usnesením RM č. 578/13 ze dne 10. 7. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.10


Usnesení č. 684/10 ke stanovení výše nájemného na ubytovně Trebišovská 609
Rada města I. r u š í
usnesení č. 1035/06 ke stanovení výše nájemného na ubytovně v Trebišovské ul., Kutná Hora ke dni 31.8.2010 u nově uzavíraných smluv

II. s o u h l a s í
se stanovením výše plateb na ubytovně Trebišovská 609, Kutná Hora u smluv
uzavíraných od 1.9.2010 a to následovně :

a) jeden pokoj:
nájem …………… 1 000,00 Kč/ měs./pokoj
služby 1 osoba 2 050,00 Kč
2 osoby 2 800,00 Kč
vybavení ……..….… 200,00 Kč

b) dva pokoje :
nájem …………….. 1 500,00 Kč/měs./2 pokoje
služby 1 osoba … 2 100,00 Kč
2 osoby…. 2 850,00 Kč
3 osoby… 3 600,00 Kč
4 osoby… 4 350,00 Kč
5 osob …. 5 100,00 Kč
vybavení ……..……… 400,00 Kč

Zrušeno usnesením RM č. 578/13 ze dne 10. 7. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.10


Usnesení č. 685/10 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2009 pro paní Lenku Lhoťanovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 10 772,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 2 000,00 Kč počínaje měsícem srpen 2010.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2009 pro manžele Miroslava a Irenu Čurejovy,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4 884,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 1 000,00 Kč počínaje měsícem září 2010.

c) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2009 pro paní Markétu Miláčkovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 6 567,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 657,00 Kč počínaje měsícem září 2010.

d) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2009 pro manžele Evu a Pavla Červeňákovy, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4 609,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 1 000,00 Kč počínaje měsícem září 2010.

e) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2009 pro pana Ladislava Mencla, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 3 330,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 200,00 Kč počínaje měsícem srpen 2010.

f) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru Šultysova 154 za rok 2009 pro pana Josefa Bártu,. Pohledávka ve výši 37 191,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 4 000,00 Kč počínaje měsícem září 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 686/10 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Hanu Kačkovskou,Kutná Hora výši 50 % z částky 7 039,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Martu Muškovou,Kutná Hora výši 50 % z částky 1 051,00 Kč.

c) s prominutím úroku z prodlení pro paní Veroniku Horváthovou,Kutná Hora výši 50 % z částky 503,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 687/10 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro paní Věru Tomkovou,ve výši 50 % z částky 251 894,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 688/10 k uzavření dohody o splácení dluhu pí Dernerová
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 39 010,00 Kč pro paní Blanku Dernerovou,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 689/10 k žádosti pana Kellera
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s tím, aby bylo vyvložkování komína pro byt č. 5 v domě Sedlecká č.p. 652 zajištěno a hrazeno prostřednictvím Města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 690/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 396/09 a č. 97/10

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 691/10 k uzavření smlouvy o pronájmu nebyt.prostorů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, Kutná Hora na dobu určitou a to ve dnech 6. 9. - 10. 9. 2010 za účelem pořádání "1. veletrhu sociálních služeb" za cenu ve výši 1.000,- Kč/den.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.10


Usnesení č. 692/10 k ukončení VŘ č.SN 29/10 a vyhlášení VŘ č.SN 33/10
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 29/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 33/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 10. 2010 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.10.10


Usnesení č. 693/10 k ukončení VŘ č.SN 28/10 a vyhlášení VŘ č.SN 34/10
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 28/10 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 34/10 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 10. 2010 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.10.10


Usnesení č. 694/10 návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu časti pozemkové parc. č. 3401 o výměře 320 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Lukášem Bendlem, , za nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok, k zahárdkářským účelům, s účinností od 1.9.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 695/10 k zápisu č.5/10 DR spol.Technické služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. zápis č. 05/10 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 1.7. 2010.Usnesení č. 696/10 k udělení povolení k vjezdu do zóny s doprav.omezením
Rada města s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010, čl. 3, odst. 2), písm. d) pro vozidla firmy Pohřební služba Jeřábek, spol. s r.o., provozovna Česká 989, Kutná Hora (reg. zn.: 4S4 0021, 3S5 9464, 8S6 5100, 9S8 2740, 1SE 5396).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 697/10 k udělení povolení k vjezdu do zóny s doprav.omezením
Rada města s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010, čl. 3, odst. 2), písm. d) pro vozidla firmy Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora, dle přiloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 698/10 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - MAFRA, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře společnosti MAFRA, s.r.o., se sídlem Benešova 610, Kutná Hora, zastoupená paní Ivanou Hollasovou, za účelem uspořádání akce "Dětský den České spořitelny" na den 28.8. 2010. Samotná akce by proběhla dne 28.8.2010 od 13.00 do 19.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.08.10


Usnesení č. 699/10 k přijetí daru (slavnostní osvětlení votivního sloupu)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru ve výši 17.296,60Kč od živnostníka pana Pavla Turka, 284 01 Kutná Hora, IČ: 102 44 018.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 700/10 k uzavření sml. na pronájem plastových židlí (Průvodcovská služba)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na pronájem 100 ks plastových židlí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, za nájemné ve výši 13,80,- Kč/židle/rok, s účinností od 1.9.2010 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Zrušeno usnesením RM č. 816/10 ze dne 05.10.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 701/10 k pojmenování nových ulic
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
přidělit nový název ulice

I. JASMÍNOVÁ nově vznikající ulici v městské části (Horní) Žižkov

II. NAD KOLMARKEM nově vznikající ulici v městské části Karlov.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 702/10 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem OVV ČSSD
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Okresnímu výkonnému výboru ČSSD, Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora, za účelem uspořádání zábavného odpoledne pro děti pod názvem "Den pro rodinu" dne 11.9. 2010. Samotná akce by proběhla dne 11.9.2010 od 14.00 do 16.00 hod.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.10


Usnesení č. 703/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 43-49
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 43/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 50.000,-- Kč na výdajovou položku nebytové prostory služby, a to na úkor položky společné prostory služby.

b) předložený návrh OSM č. 44/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 13.000,-- Kč na výdajovou položku voda hřbitovy, a to na úkor položky hřbitovy služby.

c) předložený návrh OSM č.46/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 99.000,-- Kč na položku nebytové prostory opravy, a to na úkor položky společné prostory opravy.

d) předkládáme návrh OSM č.47/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 5.000,-- Kč na položku Puškinská 586 - náhrada za zřízení odběrného místa, a to na úkor položky byty opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s předloženým návrhem OSM č. 48/10, kterým dochází k navýšení výdajové položky opravy - vandalismus (pojistné události) o částku 70.000,-- Kč a zároveň se o tutéž částku navyšuje příjmová položka přijaté pojistné náhrady.

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.49/10, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky slavnostní nasvětlení Božích muk v Hutích v částce 17.300,--Kč a kterým se zároveň v této výši zřizuje příjmová položka dar pana Turka Městu.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 704/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 50-52
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 50/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 3.900,-- Kč na výdajovou položku kino projekt, a to na úkor položky kino opravy.

b) předložený návrh OSM č. 51/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.040,-- Kč na výdajovou položku měřič tepla - divadlo, a to na úkor položky TEBIS opavy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s předloženým návrhem OSM č.52/10, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky Vl.dvůr technické zhodnocení ve výši 70.350,--Kč, a to na úkor položky byty opravy havárií - viz bod č.3 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 705/10 k zápisu č. 6/10 DR Technické služby
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
zápis č. 06/10 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 17.8. 2010

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za II.Q 2010 jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi dle předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. Jäger, jednatel      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 706/10 k žádosti pí Smítkové (vyvěšení záměru na pronájem části poz.)
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1094 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 707/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 24
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 24 - státní finanční podpora v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2010 na obnovu střešního pláště domu čp. 377 Palackého náměstí, čp. 155 Palackého náměstí a čp. 41, 42 Pod Hrádkem, obnovu dlažby na chodbách v I.patře budovy Vlašského dvora a restaurování kamenné kašny na pozemku parc. č. 3883/3 k.ú. Kutná Hora v celkové výši 1.615.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 24.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 708/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 28
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 28 - státní finanční podpora v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury na rok 2010 na obnovu památníku Kalvárie na pozemku parc. č. 662/1 k.ú. Sedlec u Kutné Hory v celkové výši 340.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 28.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 709/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 29
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 29 - přesun rozpočtových prostředků na položku "zachování památek - služby" ve výši 99.000,- Kč na úkor položky "zachování památek - posudky, dokumentace" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 29.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 710/10 k zadání pro zpracování návrhu změny č. 30 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 30 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Vrchlice" na pozemcích parc. č. 3650/1, 3650/2 a 3884/2 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 711/10 k zadání pro zpracování návrhu změny č. 31 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 31 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Perštejnec" na pozemcích parc. č. 135, 173/11 a 176/7 (parcely ve zjednodušené evidenci) v katastrálním území Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 712/10 k zastavovací studii bývalého areálu Avie
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se změnou ÚPM z výrobní plochy na komerční na základě předloženého záměru na výstavbu obchodních domů v areálu Avie.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 713/10 k vyhodnocení poptávkového řízení (Spolkový dům)
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek výběrového řízení na "Organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky" - Spolkový dům.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s vítězem poptávky firmou STORMEN spol. s r.o., Praha.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 714/10 k zápůjčce Rytířského sálu (Krajský úřad)
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou jednorázovou zápůjčkou Rytířského sálu ve Vlašském dvoře dne 12.10.2010 (Územní řízení) a dne 14.10.2010 (Stavební řád) od 9:00 do 15:00 hodin pro pořádání školení pracovníků stavebních úřadů, který pořádá Středočeský krajský úřad, Zborovská 11, Praha 5.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 715/10 k návštěvě partnerského města
Rada města s h v a l u j e
návštěvu partnerského města Tarnowskie Góry na základě pozvání vedení města - účast dvou zástupců města na historické slavnosti Gwarki ve dnech 10. - 12.9.2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 24. srpna 2010

Nahoru