24. srpna 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.srpna 2005

Usnesení č. 686/05 k použití městského znaku - Creance
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným použitím znaku Města Kutná Hora na ročenku Miniprůvodce "Kutná Hora" pro sdružení Creance se sídlem Smetanovo nábřeží 1094, Hradec Králové.
Zodpovídá : pí Hnátková, Mgr.Ladra      Termín : 20.09.05


Usnesení č. 687/05 k natáčení filmového spotu - Stillking Films spol. s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s natáčením reklamního spotu "Mercedes" v Kutné Hoře (okolí sv. Jakuba a Jakubská ul.) společností Stillking Films, spol. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5 za 210.000,- Kč (včetně poplatku za zábor veřejného prostranství) v termínu od 20.8 . 2005 do 22.8. 2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.08.05


Usnesení č. 688/05 ke komunitnímu plánu
Rada města s o u h l a s í
s partnerstvím obcí Miskovice, Hlízov, Vidice, Křesetice, Nové Dvory, Malešov a Svatý Mikuláš na projektu komunitního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : D. Novotná, I.Šalátek      Termín : 09.09.05


Usnesení č. 689/05 k záměru prodeje - č.p. 9, ul. Sportovců
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej čp. 9, ul. Sportovců s pozemkem p.č. 2134/1 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti Kutnohorské stavební s.r.o. se sídlem Benešova 316, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 690/05 ke směrnici Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kora Hora s.r.o.
směrnici Nemocnice Kutná Hora s.r.o. S 02/2005 - Tvorba a čerpání sociálního fondu
Zodpovídá : Ing. Malý, jednatel      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 691/05 k infomativní zprávě Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
a) informativní zprávu o personálním obsazení odborných oddělení spol.
Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

b) informativní zprávu o úhradě výkonů poskytovaných pracovištěm RDG - CT

II. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti
jednateli Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
projednat úhradu poskytované specifické zdravotní péče pracovištěm RDG - CT na úrovni jednotlivých zdravotních pojišťoven

III. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti
se záměrem nákupu přístrojové techniky s tím, aby bylo realizováno interní výběrové řízení ve spolupráci s firmou Mediterra s.r.o.

Zodpovídá : Ing. Malý      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 692/05 k dodatku č. 1 Manažerské smlouvy
Rada města s c h v a l u j e
dodatek č. 1 k uzavřené manažerské smlouvě mezi Správou majetku města Kutná Hora s.r.o. a panem Ing. Karlem Malým, bytem Praha 8-Karlín týkající se čtvrtletních odměn po splnění předložených úkolů směřující k dalšímu rozvoji společnosti pro období od 1. 7. - 30.9. 2005.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 693/05 k uzavírání kupních smluv Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města z p l n o m o c ň u j e
jednatele a ředitele společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Ing Karla Malého, Praha 8-Karlín pro jednání ve věcech uzavíraní kupních smluv na nákup hmotného investičního majetku a drobného hmotného investičního majetku ve výši do 150.000,-- Kč s tím, že uzavírané smlouvy ve výši 50.000 - 150.000,-- Kč budou předem projednávány na vedení Města Kutná Hora. Kupní smlouvy nad 150.000,-- Kč budou uzavírány radou města Kutná Hora po odborném posouzení a schválení firmou Mediterra s.r.o.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 694/05 k nákupu kalendářů
Rada města s o u h l a s í
s nákupem 50 kusů kalendářů "Kutnohorsko - obce na starých pohlednicích" na rok 2006 pro prezentační účely města.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 695/05 k doplnění usnesení - Kutnohorská padesátka
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným pronájmem parkovacích prostor před budovou čp. 28 ul. Čáslavská (bývalá budova ČSAD) za účelem parkování účastníků závodu Kutnohorská padesátka České spořitelny ve dnech 26. a 27.8.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.08.05


Usnesení č. 696/05 k prodeji částí pozemků v k.ú. Poličany (P.Zeman)
Rada města d o p o r u č e j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 77/1 a části p.č. 129 o celkové výměře cca 400 m2 v k.ú. Poličany panu Petru Zemanovi, a sl. Miluši Hrabaňové, za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 697/05 k zakoupení pozemku v Kutné Hoře - PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se zakoupením pozemku p.č. 3503 o výměře 708 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za cenu dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 698/05 k vyhlášení VŘ č.M 12/05 na prodej čp.453 a 454 Čáslavská ul. v KH
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 12/05 na prodej nemovitosti čp. 453 s pozemkem 2917 (zast.plocha) o výměře 316 m2 v k.ú. Kutná Hora a čp. 454 s pozemkem p.č. 2915 (zast.plocha) o výměře 288 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.500.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.10.05


Usnesení č. 699/05 k prodeji čp.205 Hornická ul.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vypsáním výběrového řízení na prodej domu čp. 205 Hornická ulice a pozemků p.č. 1009 a 1010 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 700/05 ke směně pozemků v k.ú. Korotice (p.Sova)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 466/1 o výměře cca 82 m2 v k.ú. Korotice ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 51 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Korotice ve vlastnictví pana Miroslava Sovy, Krchleby , s tím, že rozdíl ve výměře b ude doplacen.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.10.05


Usnesení č. 701/05 ke zrušení usnesení č. 567/05
Rada města r u š í
své usnesení číslo 567/05 ze dne 15.června 2005
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 702/05 k plnění usnesení RM - žádost o prodloužení termínů
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předloženého termínu na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 703/05 k prodeji pozemků v k.ú. Malín formou výběrového řízení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vypsáním výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 71, části pozemku p.č. 72/1 a části pozemku p.č. 70/1 o celkové výměře cca 2.400 m2 v k.ú. Malín (na výstavbu bytového domu).
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 704/05 k prodeji části pozemku (u Kouřimské brány) v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 311 o výměře
cca 130 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Josefa Filingera, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 21.09.05


Usnesení č. 705/05 ke zrušení Nařízení Města KH č.2/2004
Rada města r u š í
Nařízení č.2/2004 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 706/05 ke schválení NAŘÍZENÍ Města Kutná Hora č. 01/2005
Rada města s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora - č. 01/2005 ve kterém se vymezují úseky silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí v období od 1.11.2005 do 31.3.2006.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 01.11.05


Usnesení č. 707/05 k provozu Muzea alchymie
Rada města s o u h l a s í
s navýšením dotace na provoz Muzea alchymie o částku 21 006,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 708/05 k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 709/05 k žádosti o poskytnutí mimořádné půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrového řízení na základě předložené zprávy těmto žadatelům:

a) Společenství vlastníků bytů domu č.p. 602, ul. Družební ve výši
150 000,- Kč
b) Ing. Josef Bárta, Kutná Hora ve výši 12 621,50,- Kč
c) Karel Kánský, Kutná Hora ve výši 25 000,- Kč.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 710/05 k vyhodnocení VŘ č.SN 28/05 b.j. č.2 (Masarykova 599)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 28/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.2 v domě čp.599, ul. Masarykova, v Kutné Hoře s manželi Pavlem a Simonou Suchánkovými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu 811.105,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 711/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 27/05 b.j.(Studentů 134)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 27/05:
Na 1. místě se umístil pan Oldřich Körbl, Hlízov
Na 2. místě se umístili manželé Jindra a Richard Vašíčkovi, Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě vyhodnocení výběrového řízení č.27/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.19 v domě čp. 134, ul. Studentů v Kutné Hoře s p. Körblem, Hlízov. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou kupní ce nu 603,000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 712/05 k vyhodnocení výběrového řízení č. SN 26/05 b.j.č.9 (Ortenova 81)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 26/05:
Na 1. místě se umístil pan Pavel Růžička, Kolín II.
Na 2. místě se umístila paní Dagmar Lupínková, Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 26/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.9 v domě čp. 81, ul. Ortenova, v Kutné Hoře s panem Pavlem Růžičkou, Kolín II. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou kupní cenu 476.100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 713/05 ke zrušení usnesení RM č. 543/05 ze dne 15.6.2005
Rada města r u š í
své usnesení č. 543/05 ze dne 15.6.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.09.05


Usnesení č. 714/05 k uzavření NS - garáž Radnická ul.
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 26.5.2004, týkající se nájmu
nebytových prostorů - garáže u domu čp. 388, Tylova, Kutná Hora,
uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná
Hora a příspěvkovou organizací Městská knihovna Kutná Hora, se sídlem
Husova 145, Kutná Hora dohodou ke dni 30.9.2005.

b) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže v
Radnické ul. v Kutné Hoře postavené na části pozemku p.č. 1045/1 v
k.ú.Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkvo nám. 552,
Kutná Hora a příspěvkovou organizací Městská knihovna Kutná Hora, se
sídlem Husova 145, Kutná Hora za roční nájemné ve výši 6.000,-- Kč na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

c) s vyvěšením záměru o nájmu nebytových prostorů - garáže u domu čp. 388
Tylova ul. v Kutné Hoře

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 715/05 k prodeji bytů
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit se záměrem odprodeje domu čp. 326-327 v ul. Fučíkova, Kutná
Hora, formou privatizace
b) uložit odboru správy majetku zpracování pravidel pro prodej domu čp.
326-327 v ul. Fučíkova, Kutná Hora, formou privatizace

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
pokračovat v možných převodech pozemků pod domem čp. 326-327 v ul. Fučíkova, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 716/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky - M.Koselleková
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 13.570,-- Kč z důvodu zastavení dědického řízení po paní Magdaleně Kosellekové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 717/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky - M.Zemanová
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 6.661,-- Kč z důvodu zastavení dědického řízení po paní Marii Zemanové, Ostroměř.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 718/05 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení - A. Staňková
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Alenku Staňkovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.736,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 719/05 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení - M. Čuchalová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Marcelu Čuchalovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 38.622,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 720/05 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části úroku z prodlení pro firmu Hokr spol. s r.o., se sídlem Smilova 485, Pardubice ve výši 50% z částky 3.687,-- Kč za užívání nebytového prostoru Šultysova 154, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 721/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Pospíšilovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 722/05 k ceníku za filmování
Rada města I. r u š í
ke dni 31.8.2005 své usnesení č. 163/05 ze dne 23.2.2005.

II. s o u h l a s í
s předloženým Ceníkem za pronájem interiérů a exteriérů Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 723/05 k přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu č. 20 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, I. kategorie ve 2. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny v Kutné Hoře, panu Karlu Pichlovi, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 724/05 k prodloužení NS
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
638, ul. Benešova, Kutná Hora manželům Ludmile a Jaroslavu Paluskovým,
, na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.9.2005 do
28.2.2006.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
656, ul. Puškinská, Kutná Hora panu Mgr.Pavlu Soukupovi,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.9.2005 do 31.8.2007.

c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Markétě Flosové,
na dobu určitou 2 měsíce, tj. od 1.9.2005 do 31.10.2005.

d) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
167, ul. J.Palacha, Kutná Hora panu Stanislavu Jelínkovi,
na dobu určitou 4 měsíce, tj. od 1.9.2005 do 31.12.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 725/05 k vyhodnocení VŘ SN 29/05 - b.j. Studentů 133
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 29/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 133, ul. Studentů, v Kutné Hoře s panem Lukášem Dudlou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabí zenou kupní cenu 801.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 726/05 k prodeji dalších objektů z majetku města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) odsouhlasit záměr Města Kutná Hora zahrnout do 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v majetku Města Kutná Hora objekty:
Mazákova čp. 168 a čp. 169, Masarykova čp. 302, Vítězná čp. 221, Pod Valy čp. 304. Privatizace bude probíhat dle pravidel schválených usnesením zastupitelstva města č. 198/04 ze dne 26.10.2004.

b) pověřit radu města vyhlášením výběrových řízení na prodej domů: Lorecká čp. 75, Šultysova čp. 165, Havířská čp. 393, Vocelova čp. 343, Vocelova čp. 613, Hornická čp. 205 a Potoční čp. 190.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 727/05 k vyhodnocení výběrového řízení č. 25/05 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 25/05 na pronájem bytu 3+1 v čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 30/05 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 3.10.2005 .


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.10.05


Usnesení č. 728/05 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul. čp. 609, Kutná Hora s panem Tomášem Fuksou, Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2005 do 30.11.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 729/05 k záboru Barborské ul.
Rada města n e s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství v Barborské ulici čp. 24 za účelem umístění prodejní vitríny s nápoji pro pana Josefa Bartáka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.08.05


Usnesení č. 730/05 k doplnění předmětu podnikání spol. Technické služby
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s doplněním předmětu podnikání společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. o činnost "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování".

b) souhlasit se změnou stanov společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. zahrnující rozšíření předmětu podnikání o činnost "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 731/05 ke jmenování komise pro výběr zpracovatele (Plán odpad. hospodářství)
Rada města s c h v a l u j e
komisi na otevření obálek a výběr zpracovatele "Plánu odpadového hospodářství města Kutná Hora" v tomto složení:
Ing. Jaroslav Benada, předseda komise pro životní prostředí (KŽP)
Ing. Jindřich Bartoň, jednatel společnosti MVE Plus s.r.o., člen KŽP
Ing. Vladimír Kocián, vedoucí odboru životního prostředí, člen KŽP
Ing. František Tvrdík, vedoucí technického oddělení OSM
Ing. Miloslav Železný, ředitel TS K.Hora, spol. s.r.o., člen KŽP

Náhradník: Karel Brandejský, vedoucí odd. odpadů a ochrany ovzduší OŽP
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.08.05


Usnesení č. 732/05 k zápisu DR spol. Technické služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o.
zápis č. 8/05 z jednání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. ze dne 15. srpna 2005.


Usnesení č. 733/05 k objektu Sportovců čp. 9
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zachováním objektu Sportovců čp. 9 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 734/05 k výjimce vyhlášky č. 1/2002
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s výjimkou z vyhlášky č. 1/2002 "o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města Kutná Hora" pro žadatele o půjčky na realizaci kanalizační přípojky z městské části Kaňk v odstavci 5. bodu c) (... potvrzení o pojištění předmětné nemovitosti...) tak, že požadované potvrzení o pojištění nebude v tomto případě vyžadováno.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 735/05 k obnově parku pod Vlašským dvorem
Rada města b e r e n a v ě d o m í
návrh koncepce obnovy parku pod Vlašským dvorem, předloženou společností Zahrada nad Metují a oddělením investic MÚ.


Usnesení č. 736/05 k označení města se značením kulturních a turistických cílů
Rada města s o u h l a s í
se zpracováním projektové dokumentace na vyznačení města Kutná Hora jako památky UNESCO na významných silničních tazích v okruhu 70 km od Kutné Hory v souladu s manuálem ČCCR a MD ČR.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 737/05 ke změně zřizovací listiny ZŠ J.Palacha 166
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Kutná Hora, J.Palacha 166 v tomto znění:
Z článku III odst. 3 se vyjímá druhá věta: Další součástí základní školy je školní jídelna - výdejna (Kaňk) její účel a předmět činnosti je vymezen v § 39 zák. č. 76/1978/ Sb. o školských zařízeních.
Z článku V bod 1. se vyjímá:
budova čp. 243 k.ú. Kaňk
pozemek p.č. 121 (zastavěná plocha) k.ú. Kaňk
pozemek p.č. 122 (ostatní plocha, zeleň) k.ú. Kaňk
Článek V bod 2. se mění takto:
Z uvedeného souboru movitých věcí se vyjímají věci, uvedené v předávacím protokolu k 31.8.2005, kterým se předávají zpět Městu Kutná Hora. Tento předávací protokol tvoří přílohu č. 2 zřizovací listiny a je její nedílnou součástí.
Článek VIII zní nově takto:
Příspěvková organizace se zřizuje s účiností od 1.1.2003 na dobu neurčitou.
Článek IX se ruší.

Zodpovídá: Mgr. Ladra, Ing. Zahradníček, Ing. Suchánek
Zodpovídá : Mgr. zahradníčková      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 738/05 ke komunitnímu plánu
Rada města I. d o p o ru č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se záměrem pořízení komunitního plánu města

II. s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Kutná Hora, IČ 0236195, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora IČ 49543547, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora za účelem přípravy žádosti SROP na zpracování komunitního plánu města .
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 16.09.05


Usnesení č. 739/05 k dorovnání příspěvku neziskovým organizacím
Rada města s o u h l a s í
s dorovnáním příspěvků neziskovým organizacím. Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR klub "Sluníčko" částku 16.071,-- Kč.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 30.10.05


Usnesení č. 740/05 ke konečné zprávě o likvidaci KIC
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Kulturní a informační centrum města Kutné Hory s.r.o.v likvidaci
rozdělení likvidačního zůstatku dle návrhu likvidátora

II. u k l á d á
likvidátorovi společnosti
požádat o výmaz z obchodního rejstříku.
Zodpovídá : Ing. Milan Šebesta, likvidátor      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 741/05 k činnosti centra pro volný čas MOZAIKA
Rada města s c h v a l u j e
záměr využití budovy bývalé základní školy na Kaňku na činnost centra pro volný čas s názvem MOZAIKA.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 742/05 k hospodaření Města Kutná Hora k 30.6.2005
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření Města Kutná Hora za 1. pololetí roku 2005.Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 24. srpna 2005

Nahoru