24. října 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.října 2013

Usnesení č. 877/13 k rozpočtovému opatření OKCR č. 8 - Svatomartinské hody
Rada města I. s c h v a l u j e
schvaluje rozpočtové opatření OKCR č.8, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 50.000 Kč z rozpočtové rezervy na akci „Svatomartinské hody v Kutné Hoře“ položky ostatní kultura oddělení kultury a cestovního ruchu.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 24. října 2013

Nahoru