24. listopadu 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24. listopadu 2021

Usnesení č. 934/21 k programu RM dne 24. 11. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program své schůze, konané dne 24. 11. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 935/21 k rozpočtu Města KH na rok 2022
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozpočet Města Kutná Hora na rok 2022 v tomto členění:
příjmy celkem 505 896 750,00 Kč
provozní výdaje 426 935 260,00 Kč
investiční výdaje 110 051 900,00 Kč
výdaje celkem 536 987 160,00 Kč
financování 31 090 410,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 936/21 ke střednědobému výhledu rozpočtu Města 2023 - 2024
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2023 - 2024.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 937/21 k zápisům Osadních výborů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. vzít na vědomí
a) zápis Osadního výboru Pernštejnec ze dne 1. 11. 2021,
b) zápis Osadního výboru Malín ze dne 8. 11. 2021,
c) zápis Osadního výboru Šipší ze dne 1. 11. 2021,
d) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 12. 11. 2021,

II. jmenovat                                                                                                                                                     pana Petra Kalendu, Kutná Hora, členem Osadního výboru Šipší.                                                         Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 14.12.21Usnesení č. 938/21 k zastupování Města KH na jednání valné hromady TO KuKo
Rada města p o v ě ř u j e
Mgr. Bc. Silvii Doušovou, místostarostku Města Kutná Hora zastupováním Města Kutná Hora na valné hromadě spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, z. s., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město, IČ: 08322031, která se koná dne 25. 11. 2021.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 25.11.21


Usnesení č. 939/21 ke změně členů škodní a likvidační komise
Rada města I. o d v o l á v á
paní Radku Zachariášovou z funkce členky škodní a likvidační komise jako poradního orgánu tajemníka Městského úřadu Kutná Hora,

II. j m e n u j e
paní Bc. Helenu Zavřelovou členkou škodní a likvidační komise.
Zodpovídá : Ing. M. Suchánek      Termín : 25.11.21


Usnesení č. 940/21 k záměru na změnu nájemní smlouvy (man. Šmidrkalovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu ze dne 7. 11. 2007 o nájmu části pozemku p.č. 2548/2 v k.ú. Kutná Hora uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a manželi Hanou a Jiřím Šmidrkalovými, Kutná Hora jako nájemcem, týkající se změny výpovědní doby z roční výpovědní doby na tříměsíční výpovědní dobu.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.12.21


Usnesení č. 941/21 k vyhlášení VŘ č. SN 23/21 na pronájem bytu (ul. Školní)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 23/21 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 2+kk (76,00 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 401, ul. Školní v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 5. 1. 2022 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 12.01.22


Usnesení č. 942/21 k vyhlášení VŘ č. SN 24/21 na pronájem bytu (ul. Školní)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 24/21 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+kk (67,00 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 401, ul. Školní v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 5. 1. 2022 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 12.01.22


Usnesení č. 943/21 k vyhlášení VŘ č. SN 25/21 na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 25/21 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 10. 1. 2022 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.01.22


Usnesení č. 944/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 14/21
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 14/21, kterým se navyšuje výdajová položka Klimeška - služby o částku 64.516,23 Kč, a to na úkor výdajové položky výdaje spojené s požárem.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 945/21 k uzavření dodatku ke sml. o výpůjčku - Sparta KH, z.s.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. SoV - 3/OSM/LEH/2021 ze dne 8.6.2021 uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem Sparta Kutná Hora, z.s., IČ 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora jako vypůjčitelem, týkající se rozšíření předmětu výpůjčky o nebytové prostory v levé části budovy č.p. 167, ul. Jana Palacha, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 4122/3 v k.ú. Kutná Hora za účelem užívání prostor jako zázemí pro hřiště s umělým trávníkem a pro fotbalový stadion v Lorci.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 946/21 k uzavření NS - pí Voháňková
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a paní Jitkou Voháňkovou, IČ: 69121206, se sídlem Chotusická 872/11, Čáslav o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 747/20 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory včetně možnosti příjezdu a parkování jednoho vozidla na pozemku p.č. 747/71 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory na dobu určitou 5 let za roční nájemné ve výši 60.000 Kč za účelem řezání a skladování speciálního řeziva menších formátů.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 947/21 k uzavření dodatku k NS - areál cihelny (TS KH, spol. s r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí v Kutné Hoře uzavřené dne 31.7.2015 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČ: 49549511, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora jako nájemcem, týkajícího se závazku spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. umožnit přístup a parkování vozidla Iveco Daily na pozemku p.č. 747/71 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory nájemci objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 747/20 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 948/21 k uzavření dodatku - Pečovatelská služba Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 922, ul. U Havírny, která je součástí pozemku p.č. 3988/8 a nebytových prostor v budově č.p. 401, ul. Školní, která je součástí pozemku p.č. 2424 vše v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Pečovatelskou službou Kutná Hora, příspěvkovou organizací, IČ: 61926973, se sídlem Pirknerovo náměstí 202, Kutná Hora jako nájemcem, týkajícího se změny užívání nebytových prostor umístěných v přízemí objektu situovaných do ulice Školní za prostory situované do dvora a snížení ročního nájemného o 6.185 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 949/21 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
usnesení č. 897/21 ze dne 10.11.2021.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 950/21 k výpůjčce nebytových prostor - č.p. 211, Nádražní, KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v přízemí objektu č.p. 211, Nádražní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spol. TELMO a.s., IČ 47307781, se sídlem Štěrboholská 560/73, Praha - Hostivař jako vypůjčitelem na dobu určitou od 1. 12. 2021 do 22. 12. 2021, za účelem skladování reproduktorů a hlásičů varovného informačního systému pro Město Kutná Hora,

b) zveřejnění záměru vypůjčit nebytový prostor v přízemí objektu č.p. 211 Nádražní ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 2715 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 23. 12. 2021 do 31. 8. 2022.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.12.21


Usnesení č. 951/21 k dohodě o vypořádání závazků
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dohody o vypořádání závazků mezi Městem Kutná Hora jako odběratelem a P-MM s.r.o., IČ 28927877, sídlem Roháčova 297/34, 13000 Praha 3 jako dodavatelem, a to z důvodu již uskutečněných několika obchodních kontraktů v roce 2021, jejichž předmětem byl pronájem prádla, praní a žehlení prádla v souvislosti s provozem sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře, avšak nedošlo k předchozímu uzavření roční rámcové objednávky.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.12.21


Usnesení č. 952/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 15/21 - ZRUŠENO
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 847/21 ze dne 20. 10. 2021 - přesun rozpočtových prostředků z položky rekonstrukce prostor v ul. Jana Palacha 167, Kutná Hora na položku Sparta Kutná Hora, z.s. - kabiny pro sportovce,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 15 - přesun prostředků z položky - ORJ 2956 - Jana Palacha 167 - rekonstrukce ve výši 500.000 Kč na položku - ORJ 2867 - Sparta Kutná Hora, z.s. - investiční dotace pro Sparta Kutná Hora, z.s. na přípravné práce související s rekonstrukcí prostor v ul. Jana Palacha 167, Kutná Hora na kabiny pro sportovce,

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro Sparta Kutná Hora, z.s. - na přípravné práce související s rekonstrukcí bývalého bytu školníka v ul. Jana Palacha 167, Kutná Hora na kabiny pro sportovce.
VPS - Sparta Kutná Hora, z.s. - 500 000 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing.Maternová      Termín : 14.12.21
Zrušeno usnesením RM č. 995/21 ze dne 8. 12. 2021.

Usnesení č. 953/21 k informativní zprávě - komunikace s Ing. V. Šťastným
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu týkající se komunikace Odboru správy majetku s panem Ing. Václavem Šťastným.


Usnesení č. 954/21 k vyhodnocení VŘ č. M 5/21 na prodej ubytovny Vítězná
Rada města r u š í
výběrové řízení č. M 5/2021 v souladu s Pravidly prodeje městského nemovitého majetku formou výběrového řízení, článek 8. Vyhodnocení výběrového řízení, bod 3., schválenými usnesením ZM č. 103/20 ze dne 23. 6. 2020.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 955/21 ke splát. kalendáři kupní ceny - nemovité věci v k.ú. Kaňk (p. Novák)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schvalit splátkový kalendář navržený panem Pavlem Novákem, Kutná Hora na úhradu kupní ceny za část pozemku p. č. 669/1 o výměře 135 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/3) a pozemek p. č. 775 o výměře 108 m2, oba v k. ú. Kaňk. Kupní cena ve výši 46 386 Kč bude uhrazena ve 36 měsíčních splátkách s tím, že návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí bude podán až po úhradě celé kupní ceny.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 956/21 ke zřízení věcného břemene v k. ú. Kaňk (p. Vopěnka)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v právu zřídit stavbu vedení vodovodu a kanalizace na pozemcích p. č. 609/1, p. č. 695/1 a p. č. 753, vše v k. ú. Kaňk v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch pana Ladislava Vopěnky, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 35 Kč/bm a 728 Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.22


Usnesení č. 957/21 ke zřízení VB - VHS Vrchlice - Maleč, a.s. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Přírodní volejbalové hřiště Klimeška - vodovodní a kanalizační přípojka pro novostavbu sportovního areálu" na pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.22


Usnesení č. 958/21 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a. s. - k.ú. Malín-ZRUŠENO
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IE-12-6010454, Malín, ul. Slavníkovská, Soběslavova, Starokolínská, Novodvorská) na pozemcích p. č. 414/1, 520/1, 529, 625/11, 640 a 641, vše v k. ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm a 728 Kč/bm dle druhu pozemku a dále za umístění skříně 761 Kč/ks, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.22
Zrušeno usnesením č. R/481/22(1) ze dne 1.6.2022.

Usnesení č. 959/21 ke zřízení věcného břemene - k.ú. Kutná Hora (CETIN a.s.)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě "11010-1041820165_21 FTTH_Residence Kutná Hora_OK" na pozemcích p.č. 3857/1, 3857/6 a 3864 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19 190 00 Praha 9. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 728 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.23


Usnesení č. 960/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 15/21, TS KH D17
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření INV - TO č. 15/21, kterým dochází k navýšení rozpočtových položek: TS - VO a vánoční osvětlení služby ve výši 200.000 Kč, TS - zálivka ve výši 47.307 Kč, TS - VO opravy ve výši 65.894 Kč, a to na úkor rozpočtových položek:
TS - VO energie ve výši 200.000Kč, TS - veřejná zeleň (služby) ve výši 47.307 Kč a TS - opravy komunikace ve výši 65.894 Kč,

b) rozpočtovou přílohu na rok 2021 jako Dodatek č. 17 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora, IČ 49549511.
Zodpovídá : Ing. Štolbová,Ing.Bulánková      Termín : 05.12.21


Usnesení č. 961/21 k výkonu funkce TDS - odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na ZS
Rada města s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení vedeného v režimu VZMR na výkon funkce technického dozoru stavebníka na akci "Odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na ZS Kutná Hora", kdy nejnižší cenovou nabídku podal Ing. Martin Nepraš ve výši 100.000 Kč, který není plátcem DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 962/21 ke sml. na servisní sl. a technic. podporu pro LED obrazovky Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření servisní smlouvy na poskytování servisních služeb a technické podpory pro LED obrazovky a jejich příslušenství ve sportovní hale Klimeška se společností ATLAS servis CZ, s.r.o., Opavská 492, 747 64 Velká Polom, IČ: 277 63 307 a Městem Kutná Hora se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ:00236195,

II. u k l á d á
odboru investic připravit podklady k uzavření výše uvedené servisní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 963/21 k dodatku sml. č. 1 a 2 - Revitalizace hřbitova,rozvod užitkové vody
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo pro realizaci akce "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - rozvod užitkové vody" se společností Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, kterým se doba plnění prodlužuje do 30. 04. 2022,

b) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro realizaci akce "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - založení liniových žlabů" se společností Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, kterým se doba plnění prodlužuje do 30. 04. 2022.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.21


Usnesení č. 964/21 k dodatku sml. č. 4 - Revitalizace hřbitova, využití dešťových vod
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod" s firmou - Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, cena celkem za méněpráce je 760.575,86 Kč bez DPH, tj. 920.296,79 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 965/21 k městskému mobiliáři, přístřešky zastávek v KH
Rada města s c h v a l u j e
návrh na zahájení koncese na služby s názvem: "Modernizace městského mobiliáře v Kutné Hoře", v souladu s ustanovením § 180 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ("ZZVZ").
Pro toto výběrové řízení je stanoveno hodnotící kritérium:
Celková ekonomická výhodnost pro zadavatele s níže uvedenými dílčími kritérií a jejich váhami v procentech:

A. Výše koncesního poplatku váha celkem 80%:
1.) Minimální garantovaná roční výše koncesního poplatku…… váha 60%
2.) Procentuální výše koncesního poplatku…………………………… váha 20%

B. Kvalita řešení, funkčnosti a ekologické vlastnosti přístřešku na zastávkách MHD váha celkem 20%:
1.) Kvalita řešení……………………………………………………………………… váha 8%
2.) Funkčnost…………………………………………………………………………… váha 8%
3.) Ekologické vlastnosti…………………………………………………………… váha 4%
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 966/21 k výročním zprávám o činnosti ZŠ za školní rok 2020/2021
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021:
a) Příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, J. Palacha 166,
b) Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40,
c) Příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387,
d) Příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98,
e) Příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376,

zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021:
a) Příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149
b) Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 08.12.21


Usnesení č. 967/21 k odměnám ředitelů PO škol a školského zařízení
Rada města s c h v a l u j e
nenárokovou složku platů - odměny ředitelkám příspěvkových organizací škol a řediteli školského zařízení.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 08.12.21


Usnesení č. 968/21 k tisku periodika KHL a distribuční místa
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále "zákon"), zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Kutnohorské listy - sazba, předtisková příprava, tisk a dodání na distribuční místa", se základním hodnotícím kritériem - nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,

b) předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Silvia Doušová
Ing. Pavlína Daňková Mgr. Věra Klimentová
Bc. Jaroslava Brandejská Bc. Leona Krulišová
Monika Pravdová Mgr. Pavel Ladra
Josef Kraus Jakub Obraz
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 969/21 k navýšení ceny tisku Kutnohorských listů za měsíc prosinec 2021
Rada města s c h v a l u j e
navýšení ceny tisku Kutnohorských listů za měsíc prosinec 2021 o 24% z ceny dané Smlouvou o dílo č.1/2021, tj. za cenu ve výši 74 728,50 Kč při rozsahu 20 stran včetně obálky za jedno vydání Kutnohorských listů.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 970/21 k rozpočtům na rok 2022 a střednědob. výhledům rozpočtů škol. PO
Rada města s c h v a l u j e
návrhy rozpočtů na rok 2022 a návrhy na střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 příspěvkových organizací škol a školského zařízení zřizovaných městem Kutná Hora:
Mateřské školy Kutná Hora
Mateřská škola Pohádka Kutná Hora
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Základní škola Žižkov, Kutná Hora
Základní umělecká škola Kutná Hora
Školní jídelny Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 971/21 k návrhům rozpočtů 2022 a stř. výhled PO v kultuře 2024
Rada města s c h v a l u j e
navržené rozpočty pro rok 2022 a střednědobé rozpočtové výhledy na roky 2023 a 2024 Městské knihovny Kutná Hora, Městského Tylova divadla v Kutné Hoře, Galerie Felixe Jeneweina a Průvodcovské služby Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 972/21 k úpravě Pravidel pro vydávání Kutnohorských listů
Rada města s c h v a l u j e
změnu odstavce 3 čl. V Pravidel pro vydávání periodika Kutnohorské listy tak, že Čl. V odstavec 3 zní:
Redakční rada se schází podle potřeby, nejméně však 10 x do roka.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 10.12.21


Usnesení č. 973/21 k veřejné zakázce „Osobní automobil Taxík Maxík“
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 127 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zrušení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem "Taxík Maxík", které bylo schváleno usnesením Rady města Kutná Hora č. 785/21 ze dne 21. 9. 2021,

b) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem: "Osobní automobil Taxík Maxík", pro toto zadání veřejné zakázky formou uzavřené výzvy je základní hodnotící kritérium: Celková ekonomická výhodnost pro zadavatele dle kritéria nejnižší nabídková cena uvedená včetně DPH s váhou 100%,

c) předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
Mgr. Bc. Silva Doušová Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Marián Šlesingr, DiS. Mgr. Renata Kulhánková
Ing. Jana Kuklová Ing. Pavlína Daňková
Zodpovídá : Mgr. M.Šlesingr      Termín : 31.01.22


Usnesení č. 974/21 k seznamu podnětů pro Změnu č. 2, Územního plánu Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí seznam podnětů pro Změnu č. 2, Územního plánu Kutná Hora tak, aby bylo možno pokračovat v pořizování Změny č. 2, Územního plánu Kutná Hora v souladu s příslušnou legislativou.
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 975/21 k informativní zprávě FRB 2021, vyhlášení VŘ 2022
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2021,

II. s c h v á l i t
a) zahájení výběrového řízení pro rok 2022 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 v měsíci únor 2022,
b) kriteria pro výběrové řízení.
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 30.06.22


Usnesení č. 976/21 k dohodě o ukončení smlouvy - Mopos Communications, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
dohodu o bezplatném ukončení smlouvy o dílo na poskytování servisních služeb na zařízení VISO pro město Kutná Hora mezi společností Mopos Communication, a.s., se sídlem: Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, IČ:26222396 a Městem Kutná Hora se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ:00236195 ke dni 31. 12. 2021.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 977/21 k zápisu Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie ze dne 20. 10. 2021.


Usnesení č. 978/21 k uzavření Dodatku ke Sml. o poskytování poraden. služeb - M.C.TRITON
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb č. 2020/006 mezi společností M.C.TRITON, spol. s.r.o., se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ: 49622005 DIČ: CZ49622005 a Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195, DIČ: CZ00236195.
Dodatkem č. 1 se mění frekvence plateb za poskytnuté služby z měsíční na roční, po dobu realizace projektu. Délka projektu je stanovena na 48 měsíců. Fakturovaná roční částka bude činit 36.000 Kč bez DPH, roční částka celkem včetně DPH 43 560 Kč.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 31.12.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 24. listopadu 2021

Nahoru