24. listopadu 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.listopadu 2010

Usnesení č. 938/10 k dodatku č. 1 kupní sml. na prodej areálu Kouřimská brána
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s předloženým návrhem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 37/2008 uzavřené dne 31. 12. 2008 mezi Městem Kutná Hora a společností HILLDANE Capital, a.s. se sídlem Náměstí Hrdinů 1034/6, Praha 4.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 939/10 k pozemkům na sídlišti (St. statek Čáslav)
Rada města s o u h l a s í
a) s podáním žaloby na určení vlastnictví k pozemkům, které jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 178 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Státní statek Čáslav, Nad Rezkovcem 1114, Čáslav

b) s podáním uvedené žaloby prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Ing. P. Bezoušky, Čáslav.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 940/10 k prodeji pozemku na Kaňku (p. Vaněk)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 630/4 o výměře 14 m2 v k.ú. Kaňk za kupní cenu 400,-Kč/m2 a části pozemku p.č. 630/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kaňk za kupní cenu 255,- Kč/m2 (+ znalečné 2.612,- Kč) panu Zdeňku Vaňkovi, Opletalova 177, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 941/10 ke zrušení usn. RM (MLAaR)
Rada města r u š í
své usnesení č. 656/10 ze dne 24.8. 2010
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 942/10 k uzavření sml.(pronájem Sedlecké 670)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, zastoupeným pí Helenou Řehákovou , bytem Vidice 27.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, zastoupeným pí Helen ou Řehákovou, bytem Vidice 27, na dobu určitou a to dne 14.12.2010 za účelem konání členské schůze svazu od 12:00 do 17:00 hodin za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + 20% DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 943/10 ke kompenzaci stěhovacích nákladů
Rada města s o u h l a s í
s kompenzací stěhovacích nákladů v částce 5.787,- Kč na základě žádosti a dokladu o úhradě stěhovacích nákladů vynaložených při stěhování paní Libuše Spálené z bytu v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 944/10 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města I. s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení z prodlení pro manžele Strnadovy, bytem
Ortenova 78, Kutná Hora ve výši 50% z částky 2.011,00 Kč.

II. n e s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení z prodlení pro paní Irenu Červeňákovou, bytem Trebišovská 609, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 945/10 k ukončení NS Muzea alchymie
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor a smlouvy o nájmu věcí movitých ze dne 29.10.2002 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Muzeum alchymie v Kutné Hoře, se sídlem U Jelena 489, Kutná Hora a to výpovědí ze strany Města Kutná Hora.

b) souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 377, Palackého nám., v Kutné Hoře (kaple v 2. patře a sklepní prostory v suterénu) společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlí čkovo nám. 552, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 946/10 k ukončení záměru (umístění rekl. plakátů)
Rada města s o u h l a s í
s ukončením záměru na využití společných prostorů domů ve vlastnictví Města Kutná Hora pro umístění reklamních a informačních plakátů bez vyhlášení vítěze.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 947/10 k vyhlášení VŘ o nájmu Benešova 632
Rada města I.v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 44/10 o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora paní Věru Vrábelovou, bytem Anenské nám. 370, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 948/10 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem (Vladislava 373)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 45/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 55/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 17.1. 2011 ve 13:00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 949/10 ke zrušení usn. o nájmu (ubytovna Národního odboje)
Rada města r u š í
usnesení č. 550/10 ze dne 22. 6. 2010 týkající se přípravy smlouvy o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti čp. 56, ul. Národního odboje, Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 950/10 k udělení zvl. povolení k vjezdu do zóny s dopr. omezením
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010 čl. 3, odst. 2), písm. d) pro dvě vozidla (RZ: KHI 09-90 a 7S1 35-32) firmy MAFRA s.r.o. se sídlem Benešova 610, 284 01 Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 951/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 85-92
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 85/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.750,-- Kč na výdajovou položku sběrný dvůr služby, a to na úkor položek nákup pracovních oděvů a obuvi (15.000,-- Kč), VPP drobný majetek (15.470,-- Kč) a polo žky VPP opravy (10.280,-- Kč) - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.86/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 90.000,-- Kč na výdajovou položku nebyty služby, a to na úkor položky neprivatizované byty fond oprav - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.87/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 7.600,-- Kč na výdajovou položku Václavské nám.182 služby, revize, a to na úkor položky byty kolky - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.88/10, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky sběrný dvůr - DDrHM ve výši 9.940,-- Kč, a to na úkor položky VPP drobný majetek - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.89/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 83.080,-- Kč na výdajovou položku bioodpadky svoz, a to na úkor položky odpady likvidace černých skládek - viz bod č.5 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.90/10, kterým dochází k navýšení
investiční položky sběrný dvůr přípojky, oplocení v částce 39.720,--Kč, a
to na úkor položek VPP drobný majetek (30.000,-- Kč) a položky VPP opravy
(9.720,-- Kč) - viz bod č.6 důvodové zprávy.

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.91/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 400.000,-- Kč na výdajovou položku komunální odpad svoz, a to na úkor položky tříděný odpad MVE plus - viz bod č.7 důvodové zprávy.

c) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.92/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 200.000,-- Kč na výdajovou položku objemný odpad svoz, a to na úkor položky tříděný odpad MVE plus - viz bod č.8 důvodové zprávy.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 952/10 k rozpočtovému opatření ORR č.1
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření ORR č. 1 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Fondu rozvoje bydlení dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 953/10 k poskytnutí půjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z FRB paní MUDr.Ferdinandové mimo VŘ v požadované výši.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 954/10 k zajištění městské autobusové dopravy
Rada města d o p o r u č u j e
Odboru dopravy a SH
vyzvat přímým zadáním dopravce Veolia Transport Východní Čechy a.s. k jednání o uzavření smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory na rok 2011.


Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.03.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 24. listopadu 2010

Nahoru