24. listopadu 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.listopadu 2009

Usnesení č. 992/09 k navýšení kapitálu spol. KH Tebis - zápis do obch. rejstříku
Rada města I. r o z h o d l a
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o., IČ 47542713, se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, PSČ 284 01 takto:

Základní kapitál společnosti KH TEBIS s.r.o.se zvyšuje z částky 12.730.000,- Kč, slovy dvanáct milionů sedm set třicet tisíc korun českých, o částku 3.300.000,-- Kč, tři miliony tře sta tisíc korun českých, na částku 16.030.000,-- Kč, slovy patnáct mil iónů třicet tisíc korun českých.

II. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o., s převzetím závazku ke zvýšení vkladu společníka Města Kutná Hora peněžitým vkladem 3.300.000,-- Kč. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu společníkem převzat, činí jeden měsíc a počíná dne 24.11.2009

Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš, jednatel      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 993/09 ke směrnici - cestovní náhrady při prac.cestách zastupitelů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit použití vnitřní směrnice Města Kutná Hora "Cestovní náhrady při pracovních cestách"na pracovní cesty členů zastupitelstva města ve smyslu § 84 odst.2, písm.t) zák.č. 128/2000 Sb.
Místo nástupu pracovní cesty, místo výkonu práce, dobu trvání pracovní cesty, způsob dopravy a ubytování a ukončení pracovní cesty určí členu zastupitelstva starosta města, popř.jeden z místostarostů. Člen zastupitelstva předloží do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty kanceláři tajemníka všechny písemné doklady potřebné k vyúčtování pracovní cesty a vrátí nevyúčtovanou zálohu.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 994/09 k odměně ředitelce Pečovatelské služby
Rada města s c h v a l u j e
odměnu Ing. Marii Štorkové, ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 995/09 k návrhu rozpočtu na rok 2010
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit upravený návrh rozpočtu Města na rok 2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 996/09 k rozpočtovému výhledu 2010-2013
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh rozpočtového výhledu 2010 - 2013.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 997/09 k rozpočtovému opatření EO č. 32
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 32 - přesun rozpočtových prostředků z položky Rezerva Rady - informační výstražný systém na úhradu doplatku obchodního podílu Medistyl-Pharma s.r.o. ve výši 466.168,-- Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 998/09 k odpisu pohledávek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odpisem nevymožených, promlčených pohledávek v celkové evidované výši 935.715,72 Kč dle přiloženého seznamu. Důvodem odpisu je faktická nevymahatelnost a tím nulová hodnota evidovaných pohledávek.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 999/09 ke zřízení věcného břemene - ul.Kremnická
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 836/09 ze dne 13.10. 2009

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu "Kutná Hora - rekonstrukce komunikací v historickém jádru města - vodovodní přípojka ul. Kremnická" na pozemku p.č. 4517/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Středočeského kraje ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhr ada za zřízení věcného břemene bude 1.428,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1000/09 ke zřízení vecného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení pro zahrád. kolonii) na pozemku p.č. 625/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín . Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č.1001/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení pro zahrád. kolonii) na pozemku p.č. 161 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Dě čín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č.1002/09 ke směně pozemků - Triant s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. dle PK 2598 o výměře 382 m2 v kat. území Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za část pozemku p.č. dle PK 1835 o výměře 574 m2 v kat. území Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví společnosti Triant s.r. o., se sídlem Potoční 188, Kutná Hora a pana Ing. Jana Vančury, Kutná Hora - Žižkov.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1003/09 k ukončení zveřejnění záměrů darovat majetek Stř. kraji
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) ukončení zveřejnění záměru č.1535/09 - záměr darovat nemovitý majetek tvořící areál nemocnice na adrese Vojtěšská čp. 237, 284 01 Kutná Hora Středočeskému kraji dle návrhu darovací smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 234/09 ze dne 20. 10. 2009.

b) ukončení zveřejnění záměru č. 1536/09 - záměr darovat pozemek p.č. 678/1 a budovu č.p. 237, Žižkov na parcele p.č. 678/1 v k.ú. Kutná Hora tvořící součást areálu nemocnice na adrese Vojtěšská čp. 237, 284 01 Kutná Hora Středočeskému kraji dle návrhu s mlouvy o budoucí smlouvě darovací schválené usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 234/09 ze dne 20. 10. 2009.

c) nabídky spol. Yale Medical Consulting, a.s se sídlem Martinská 360/2, Praha 1 a spol. SK Trans s.r.o. se sídlem Na Skalkách 940/5, Neratovice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1004/09 k prodeji objektu v ul.Sportovců v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem objektu bez čp. na pozemku p.č. 2136/5 a části pozemku p.č. 2136/5 o výměře cca 720 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1005/09 k uznání vlastnictkého práva ke stavbě garáže
Rada města n e s o u h l a s í
s uznáním vlastnického práva ke stavbě garáže na části pozemku p.č. 2480 v k.ú. Kutrná Hora pro pana Luboše Linharta,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1006/09 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.09


Usnesení č.1007/09 k zápisům z jednání komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 9.11.2009
b) zápis z jednání komise pro sociální záležitosti RM z 15.10.2009
Usnesení č.1008/09 k vyhotovení geometr.plánu hranic areálu Nemocnice
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení objednat vyhotovení geometrického plánu obvodových hranic (dle skutečného zaplocení) areálu Nemocnice Kutná Hora u paní Ing. Soni Ondrákové, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.09


Usnesení č.1009/09 ke jmenování komise - "Obnova rybníka Medenice"
Rada města j m e n u j e
ve funkci Valné hromady spol.Městské lesy a rybníky s.r.o.
komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení veřejné soutěže pro veřejnou zakázku "Obnova rybníka Medenice ve společnosti Městské lesy a rybníky. Členové ve složení: Ing. Stanislav Peroutka, Martin Mrňák, Jana Pospíšilová, MVDr.Václav Vančura a Miroslava Fr antíková.
Náhradníci ve složení: Jana Zadražilová, Libuše Srejčková, Josef Víta, Marcela Walterová a Ing. Jiří Pilský

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.11.09


Usnesení č.1010/09 ke jmenování komise - "Obnova rybníka Turkovec"
Rada města j m e n u j e
ve funkci Valné hromady spol.Městské lesy a rybníky s.r.o.
komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení veřejné soutěže pro veřejnou zakázku "Obnova rybníka Turkovec ve společnosti Městské lesy a rybníky. Členové ve složení: Ing. Stanislav Peroutka, Martin Mrňák, Jana Pospíšilová, MVDr.Václav Vančura a Miroslava Fr antíková.
Náhradníci ve složení: Jana Zadražilová, Libuše Srejčková, Josef Víta, Marcela Walterová a Ing. Jiří Pilský

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.11.09


Usnesení č.1011/09 k dokončení vnějšího pláště ZŠ v KH
Rada města s c h v a l u j e
dokončení vnějšího pláště budovy ZS v Kutné Hoře za celkové náklady ve výši 132.166,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1012/09 k přídělení bytu - pí Štěpničková
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 4, o velikosti 3+1 (108,17 m2), v čp. 540 Jánského náměstí v Kutné Hoře s paní Pavlínou Štěničkovou,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s účinností od 1. 1. 2010, kdy náj emné bude ve výši 48,89 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1013/09 k přidělení bytu - p.Černohorský
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 2, o velikosti 3+1 (64,81 m2), v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s panem Jaroslavem Černohorským, ke dni 31. 1. 2010.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 14, o velikosti 2+1 (92,02 m2), v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s panem Jaroslavem Černohorským,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2010, kdy ná jemné bude ve výši 48,89 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.10


Usnesení č.1014/09 k prodloužení užívání přístřeší - pí Peštová
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Heleně Peštové,na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 12. 2009 do 31. 5. 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1015/09 k prodloužení užívání přístřeší - manž.Čurejovi
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší ul. Táborská, Kutná Hora manželům Peteru a Kristě Čurejovým, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 12. 2009 do 31. 1. 2010 s tím, že pokud nebudou hradit měsíční platby za užívání přístřeší a splátky dle splá tkových kalendářů, nebude jim po 31. 1. 2010 dohoda o poskytnutí přístřeší prodloužena.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1016/09 k žádosti ZŠ Jana Palacha
Rada města I. u k o n č u j e
záměr na prodej movitých věcí

II. s o u h l a s í
a) s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Základní školou Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora na prodej 1 ks skříňky (inv. č. 0788) za prodejní cenu 10,- Kč, 7 ks skříní (inv. č. 03211, 03207, 0 685, 01706, 03262, 02911, 02915) za prodejní cenu 10, Kč/1 ks a 1 ks kovové prosklené skříňky na zeď (inv. č. 02919) za prodejní cenu 10,- Kč.

b) se zveřejněním nabídky na prodej movitých věcí dle přiloženého seznamu

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1017/09 k uzavření sml.o výpůjčce Sedlecká 670 (vánoční setkání)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Svazem postižených civilizačními chorobami v České republice, o.s., základní orga nizace Kutná Hora, se sídlem Vidice 27, Kutná Hora na dobu určitou dne 9.12.2009 od 12:00 hod. do 17:00 hod. za účelem uspořádání vánočního setkání členů svazu s tím, že energie bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.12.09


Usnesení č.1018/09 k žádosti MUDr. Otradovcové
Rada města n e s o u h l a s í
s prodejem movitých věcí uvedených v žádosti paní MUDr. Marii Otradovcové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1019/09 k prodeji b.j. Ortenova 85/1 (L.Latislavová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 1 v domě čp. 85, ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 paní Luci i Latislavové, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 963.770,- Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1020/09 k žádosti o odkoupení kamenného prvku
Rada města n e s o u h l a s í
s odprodejem kamenného prvku, panu Josefu Bartákovi, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1021/09 kuzavření dohody o splácení dluhu (pí Ondráčková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 132.408,00 Kč pro paní Václavu Ondráčkovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1022/09 k uzavření dohody o splácení dluhu (man. Kalejovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 36.945,00 Kč pro manžele Annu a Ĺudovíta Kalejovy, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1023/09 k pronájmu bytu Mincířská 107
Rada města I. n e s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení na pronájem bytu č. 3 v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře.

II. s o u h l a s í
se zařazením bytu č. 3 v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře do nabídky bytů určených pro odbydlení objektu čp. 555, ul. Uhelná v Kutné Hoře podle schváleného postupu.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č.1024/09 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a ) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Eriku Flaksovou,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 1.166,00 Kč.

b ) s prominutím úroku z prodlení pro paní Alenu Tokárovou a Ludvíka Husara, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 3.314,00 Kč.

c ) s prominutím úroku z prodlení pro občanské sdružení DIGNO (důstojnost), Šultysova 154, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 364,00 Kč.

d ) s prominutím úroku z prodlení pro společnost Drinks Union, a.s., Drážďanská 80, Ústí nad Labem ve výši 50 % z částky 20.795,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1025/09 k žádosti spol. SILVER B.C. (pronájem Preghausu)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností SILVER B.C., s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, Ostrava n a dobu určitou dne 14.12.2009 za účelem vyhlášení výsledků regionálního grantového řízení Dobročinného fondu Philip Morris ČR.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.12.09


Usnesení č.1026/09 k uzavření sml. o výpůjčce Sedlecká 670 (předvánoční setkání)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory, Kutná Hora v Praze se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou dne 7.12.2009 od 16.00 hod. do 21.00 hod. za účelem uspořádání předvánočního setkání členů klubu s tím, že energie bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.09


Usnesení č.1027/09 k prodeji b.j. Fučíkova 327/4 (P.Sirový)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 4 v domě čp. 327, ul. Fučíkova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 608 a 609 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 14.3.2006 panu Petru Sirovému, za kupní cenu stano venou znaleckým posudkem ve výši 640.420,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1028/09 k uzavření sml. o výpůjčce Sedlecká 670 (vánoční koncert)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní Kateřinou Teleckou, Kutná Hora na dobu určitou dne 22.12.2009 od 8:00 hod. d o 12:00 hod. za účelem konání vánočního koncertu farní scholy mládeže s tím, že energie bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.12.09


Usnesení č.1029/09 k prodeji b.j. Opletalova 179/3 (man. Heligovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 3 v domě čp. 179, ul. Opletalova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle
"Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 manželům Miroslavu a Ivě Heligovým, Kutná Hora za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 994.190,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1030/09 k prodeji b.j. Puškinská 586/5 (V.Kropáček)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 5 v domě čp. 586, ul. Puškinská v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 4579/1, 4579/2, 4579/3 a 4579/4 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 panu Vlastislavu Kropáčkovi, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 654.560,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1031/09 k prodeji b.j. Fučíkova 327/1 (H.Voslařová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 1 v domě čp. 327, ul. Fučíkova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 608 a 609 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 14.3.2006 paní Haně Voslařové, za kupní cenu stano venou znaleckým posudkem ve výši 756.480,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1032/09 k uzavření sml. (výpůjčka Sedlecká 670 - změna termínu)
Rada města I. r u š í
usnesení č. 968/09 ze dne 10.11.2009

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 25.11.2009 a 16.12. 2009 za účelem pořádání "Kavárničky dříve narozených" s tím, že energie bude hradit Město Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1033/09 k uzavření sml. na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2010
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2010 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 29.3. 2010 do 8.4. 2010 .


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1034/09 k zápisu DR Technické služby
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
Zápis č. 08/09 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 27.10. 2009.

ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.

II. s o u h l a s í
s vyplacením odměny ve schválené výši panu Ing. Janu Jägerovi, jednateli společnosti.


Zodpovídá : Ing. J.Jäger      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1035/09 k uzavření sml. na pronájem části pozemku (zřízení hřbitova pro zvířata)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 665/46 a celé pozemkové parcely č. 665/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením Denemark, se sídlem Masarykova 581, Kutná Hora, zastoupeným Bc. Martinem Starým, za nájemné ve výši 4.600,- Kč/rok, s účinností od 1.12.2009 na dobu 15 let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem zřízení hřbitova pro zvířata.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1036/09 k stavbě mostu na pozemcích města v městské části Sedlec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit se stavbou "I/2 Kutná Hora - most ev. č. 2-013" na části pozemku parc. č. 807/21 o výměře cca 336 m2 a části pozemku parc. č. 807/24 o výměře cca 533 m2 , vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1037/09 k harmonogramu svozu odpadů na ro. 2010
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2010, jako přílohu č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících n a území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1038/09 ke zprávě TS o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2008
Rada města
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu nezávislého auditora o souladu výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami s účetní uzávěrkou společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2008

II. s c h v a l u j e
zprávu jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2008

III. u k l á d á
jednateli společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. zaslat do sbírky listin Obchodního rejstříku zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 200 8.

Zodpovídá : Ing. J. Jäger,jednatel      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1039/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 119 - 126/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.119/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 150.000,--Kč na rozpočtovou položku rekonstrukce
osvětlení Vl.dvora, a to na úkor položky společné prostory služby, revize
-viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č. 120/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 2.900,--Kč na rozpočtovou položku KH TEBIS - posudek,a to na úkor položky služby neuve dené - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č. 121/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 67.600,--Kč na rozpočtovou investiční položku úprava okolí kostela Všech Svatých, a to na úk or položky bourání komínu - služby - viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č. 122/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,--Kč na rozpočtovou položku sportoviště opravy, a to na úkor položky sportoviště revi ze - viz bod č. 4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č. 123/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 60.000,--Kč na rozpočtovou položku slavnostní osvětlení opravy, a to na úkor položky slavnos tní osvětlení služby, revize - viz bod č. 5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č. 124/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 56.000,--Kč na rozpočtovou položku vodovodní přípojka Vl.dvůr, a to na úkor položky společné prostory opravy - viz bod č. 6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh OSM č. 125/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 77.000,--Kč na rozpočtovou položku odboru investic Tebis zapojení kabelů, a to na úkor položky Tebis opravy - viz bod č. 7 důvodov é zprávy.

h) předložený návrh OSM č. 126/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 60.000,--Kč na rozpočtovou položku Vl.dvůr opravy,
a to na úkor položky nebytové prostory opravy - viz bod č. 8 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1040/09 ke změně usn.(zakoupení začřízení od spol. KH Tebis)
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením bodu č.2 usnesení č.458/09 ze dne 19.5.2009

b) se zakoupením zařízení HW a SW pro objekt Sportovců čp.9 od společnosti KH TEBIS, s.r.o. za cenu 29.750,- Kč včetně DPH

Zodpovídá : Ing. Suchánek, E.Hnátková      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1041/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 127/09
Rada města I. s c h v al u j e
předložený návrh rozpočtové změny OSM č.127/09, kterou dochází ke změně položky projektová dokumentace pro čp.9 Mazákova ulice na položku nákup HW a SW pro čp.9 Sportovců - viz důvodová zpráva.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1042/09 k vyhlášení VŘ na pronájem bývalého výměníku
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 24/09 na pronájem nemovitosti – bývalé výměníkové stanice v Mazákově ul., Kutná Hora – Sedlec, postavené na pozemku p.č. 785/146 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového říze ní. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 6. 1. 2010 v 16.00 hod.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.12.09


Usnesení č.1043/09 k vyvěšení záměru o výpůjčce objektu
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce objektu - skladu mediciálních plynů, postaveného na pozemku p.č. 678/14 v obci a k.ú. Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.12.09


Usnesení č.1044/09 k přidělování bytů v DPS
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby byty v domech s pečovatelskou službou, které byly nabídnuty nájemníkům z domu čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora v rámci odbydlení objektu, byly z důvodu nezájmu o tyto byty nadále přidělovány v souladu s "Pravidly o přidělování obecních bytů do nájmu občanů" podle vedeného seznamu uchazečů o byty v domech s pečovatelskou službou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.11.09


Usnesení č.1045/09 ke zřízení další třídy v MŠ Sedlec
Rada města n e s o u h l a s í
s návrhem občanů městské části Kutná Hora - Sedlec na zřízení další třídy v Mateřské škole Sedlec, Zámecká 27, Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.12.09


Usnesení č.1046/09 k mimořádným odměnám ředitelům školských PO
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn ředitelům těchto škol a školských zařízení:
ZŠ Kutná Hora, J.Palacha, p.řed. Mgr. Miroslav Roudný
ZŠ TGM Kutná Hora, p.řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka, p.řed. Mgr. Radek Pařez
ZŠ Kutná Hora, Kremnická, pí řed. PaedDr. Alena Kotrbová
ZUŠ Kutná Hora, pí řed. Mgr. Marie Ptáčková
MŠ Kutná Hora, pí řed. Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka, pí řed. Zdeňka Slavíčková
ŠJ Kutná Hora, pí ředitelka Irena Kloudová

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.09


Usnesení č.1047/09 k výročním zprávám a zprávám o hospodaření
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření Příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora, Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora, Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Mateřská škola Pohádka, U školky 340, K utná Hora za rok 2008.

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy Příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka K. Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora, Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Mateřská škola Pohádka, U školky 340, Kutná Hora za školní rok 2008/2009.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.11.09


Usnesení č.1048/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 59-60
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.59 - přesun rozpočtových prostředků SRP 2867 z položky 6121 MŠ Pohádka Kutná Hora na položku 6121 ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka na provedení úhrady faktur na oddělení školství za zpracování projektové doku mentace a zpracování žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště u ZŠ Kamenná stezka v celkové výši 208.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č. 59.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.60 - přesuny rozpočtových prostředků SRP 2867: částka 582.000,- Kč z položky 6121 MŠ Pohádka Kutná Hora na položku 5331 (neinvestiční příspěvky) ZŠ Žižkov Kutná Hora ve výši 482.000,- Kč a ZŠ TGM Kutná Hora ve výši 100.000,- Kč na řešení havarijních stavů (vytápění, střecha a okapy),plnění požadavků hygienických norem na školách, výměna vybavení hřiště, částka 500.000,- Kč z položky 6121 ZŠ Kutná Hora, J.Palacha na položku 6351 (investiční příspě vky) Mateřské školy Kutná Hora na plnění investičních požadavků hygienických norem v mateřských školách, částka 130.950,- Kč z položky 5901 rezerva rady - podíly k dotacím škol na položku 5331 (neinvestiční příspěvky) Mateřské školy Kutná Hora ve výši 8 4.950,- Kč na neinvestiční plnění požadavků hygienických norem a ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka ve výši 46.000,- na řešení havarijního stavu vytápění školy, částka 173.750,- Kč z položky 6351 ZŠ Kutná Hora, J.Palacha na položku 5331 (neinvestiční příspěv ky) ZŠ
Kutná Hora, Kamenná stezka ve výši 154.000,- Kč na řešení havarijního stavu vytápění školy a okapových svodů na budově školní družiny a na položku 5331 ZŠ Kutná Hora, J.Palacha ve výši 19.750,- Kč na opravu havarijního stavu části střechy nad tělocvično u,celková výše 1.386.700,- Kč dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1049/09 k vydání změny č. 10 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyh lášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 10 Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1050/09 k pořízení změny ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. nesouhlasit s pořízením změny územního plánu města Kutné Hory v místní části Sedlec na pozemku parc. č. 660/1 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1051/09 k mimořádné půjčce z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí půjčky z FRB mimo výběrové řízení panu Šabackému.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1052/09 k informativní zprávě k poskytování půjček z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) vzít na vědomí Informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2009

b) schválit zahájení výběrového řízení pro rok 2010 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 2/2006 v měsíci leden 2010

c) souhlasit s kriteriem pro výběrové řízení:
kód 01: obnova střechy a střešní konstrukce
kód 04: obnova fasády
kód 06:nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky
kód 10: výměna oken

d) schválit obecně závaznou vyhlášku č.4/2009.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1053/09 k rozpočtovému opatření INV č. 48-55
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.48 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "MTD rekonstrukce" ve výši 142.800,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.49 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "rekonstrukce hřiště Průmyslovák" ve výši 34.700,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.50 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "rekonstrukce čp. 87 Havlíčkovo nám." ve výši 48.250,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.51 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "MŠ Pohádka - investice" ve výši 23.800,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.52 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "Pivovar - studie využití" ve výši 52.360,- Kč dle důvodové zprávy.

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.53 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "Světelná signalizace - U Krupičků " ve výši 11.900,- Kč dle důvodové zprávy.

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.54 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku "Chodník J.Palacha " ve výši 11.400,- Kč dle důvodové zprávy.

h) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.55 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park pod Vlašským dvorem" na položku " Bioplynová stanice " ve výši 12.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1054/09 k rozpočtovému opaření INV č. 56
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 56 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace - Kaňk PD" na položku "Kino - rekonstrukce" ve výši 447.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1055/09 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
část b)svého usnesení číslo 1100/08 ze dne 2.12.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 24. listopadu 2009

Nahoru