24. ledna 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.ledna 2018

Usnesení č. 43/18 k doplnění člena DR společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190, odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech
I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Mgr. Miroslava Šibravy,Kutná Hora z funkce člena Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ke dni 30. 01. 2018
 II. j m e n u j e
a) Ing. Zuzanu Moravčíkovou, Kutná Hora do funkce členky Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
b) Veroniku Lebedovou, Kutná Hora do funkce členky Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. 

III. u k l á d á
jednatelce společnosti Ing. Heleně Plíhalové provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : Ing. Plíhalová, jednatelka      Termín : 25.01.18


Usnesení č. 44/18 ke změně v zastoupení Města Kutná Hora ve SHS ČMS
Rada města I. o d v o l á v á
pana Bc. Martina Starého z funkce zástupce Města Kutná Hora ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

II. j m e n u j e
pana Karla Koubského, místostarostu města do funkce zástupce Města Kutná Hora ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 45/18 ke smlouvě na zabezpečení natáčení jednání ZM v roce 2018
Rada města s c h v a l u j e
předloženou smlouvu o zabezpečení natáčení jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2018.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.01.18


Usnesení č. 46/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 1-2
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 2 822 100 Kč, z důvodu úpravy výše příspěvku na výkon státní správy pro rok 2018, sdělené Krajským úřadem Středočeského kraje dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2 - změna paragrafu u rozpočtové položky "Mobiliář - opravy" z § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) na § 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené),ve výši 50 000 Kč dle důvodové zprávy č.2
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 47/18 ke změně OZV č. 8/2015 o poplatku za provoz a sběr odpadu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o změně vyhlášky č. 8/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění vyhlášky č. 3/2017.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.01.18


Usnesení č. 48/18 k zápisu bytové komise a prodloužení NS
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 17. 1. 2018

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s manželi Ivanou a Milanem Navrátilovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 3. 2018 do 29. 2. 2020.

b) s odvoláním na čl. I. odst. 3 Pravidel k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora, nezapsat žádost o byt zvláštního určení v Domě pro seniory podanou panem Miroslavem Plockem dne 15. 12. 2017 do seznamu uchazečů.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.03.18
Bod 2, písm. b) zrušeno usnesením č. 277/18 ze dne 18.04.2018

Usnesení č. 49/18 k vyhlášení VŘ č. SN 03/18 na pronájem bytu (Masarykova ul. č.p. 343
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 03/18 na pronájem bytu č. 20 o velikosti 4+1 ve 4. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 5. 3. 2018 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.03.18


Usnesení č. 50/18 k výpovědi z nájmu bytu - Kaňk č.p. 1, Kutná Hora (man. Novotní)
Rada města r o z h o d l a
dát výpověď z nájmu bytu č. 2 v 1. podlaží domu č.p. 1, Kaňk v Kutné Hoře společným nájemcům bytu manželům Marcele a Jiřímu Novotným dle ust. § 2291 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění z důvodu zvlášť závažného způsobu porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatili řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu alespoň 3 měsíců.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.02.18


Usnesení č. 51/18 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 15. 1. 2018.


Usnesení č. 52/18 k záměru na směnu části pozemků v k.ú. Kaňk (p. Veselý)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p.č. 618 o výměře 125 m2 (dle geometrického plánu č. 386-40/2008 díl "b" pozemku p.č. 618), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 284 o celkové výměře 134 m2 (dle geometrického plánu č. 386-40/2008 díly "d" a "e" pozemku p.č. 284), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.03.18


Usnesení č. 53/18 k záměru na směnu části pozemků v k.ú. Morašice (Obec Zdechovice)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí směnné na směnu části pozemku p.č. 465 o výměře cca 211 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Morašice v Železných horách ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 512 o výměře cca 211 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Morašice v Železných horách ve vlastnictví Obce Zdechovice, IČO 00274623, se sídlem Zdechovice 5, 533 11 Zdechovice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.03.18


Usnesení č. 54/18 k uzavření kupní smlouvy na prodej Tellerova cukrovaru v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření předložené Kupní smlouvy se zřízením věcného práva předkupního č. KS - 1/OSM/JAJ/2018 na prodej části pozemku p.č. 2952 o výměře 6.002 m2 (dle geometrického plánu číslo 3324-29/2013 pozemek p.č. 2952/1), včetně inženýrských sítí a všech součástí a příslušenství, kterými je zejména stavba č.p. 1, v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako prodávajícím a panem Ing. Pavlem Tomášem, Černý Most, 198 00 Praha 9 jako kupujícím.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 55/18 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Masarykova - Puškinská - sídliště, číslo stavby: 7700101012" na pozemcích p.č. 2551, p.č. 2560/5, p.č. 3653, p.č. 3659, p.č. 3661, p.č. 4512/9, p.č. 4580, p.č. 4582/8 a p.č. 4583, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 200,- Kč/bm (ostatní plocha, ostatní komunikace), 100,- Kč/bm (veřejná zeleň v zástavbě) a 350,- Kč/bm (zastavěná plocha a nádvoří), vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 56/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6021901/VB001, Kutná Hora, Komenského nám. č.p. 38 - knn) na pozemcích p.č. 3763 a p.č. 3771 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 57/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6020715/VB/2, Kutná Hora, Kaňk, p.č. 487/5 - knn) na pozemku p.č. 487/7 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 58/18 k prodloužení termínů plnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.18


Usnesení č. 59/18 k podání žádosti o dotaci ze Středoč.Fondu kultury a obnovy památek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2018 na VI. etapu akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 60/18 k platovému výměru ředitelky PO Mateřská škola Pohádka
Rada města s c h v a l u j e
platové zařazení ředitelky PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, paní Zdeňky Slavíčkové od 1. 2. 2018, provedené v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s §4 odst. 10 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 61/18 k doplnění členů redakční rady a redakce Kutnohorských listů
Rada města j m e n u j e
s účinností od 24. 1. 2018 další členy redakční rady a redakce Kutnohorských listů:
Kamila Drtilová - členka redakce
Jaroslava Brandejská - členka redakční rady - za MěÚ
Zdeněk Hadrovský - člen redakční rady
Miroslav Štrobl - člen redakční rady
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.01.18


Usnesení č. 62/18 k žádosti o finanční podporu - Dana Čurejová
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou akce Talent a Superstar konané dne 14. 4. 2018 v Kutné Hoře ve výši 10.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.01.18


Usnesení č. 63/18 k zahájení poptáv. řízení - restaurování fasády Kamenného domu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Restaurování fasády uličního průčelí Kamenného domu", č.p. 183 Václavské náměstí v Kutné Hoře

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Karel Koubský st. Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert Věra Janatová
3. Bc. Jana Jelínková Naděžda Mottlová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 64/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 1- navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 2 078 000,- Kč z důvodu přijetí Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2018 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Výkon činnosti regionálních knihoven v roce 2018", dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 65/18 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 8. 1. 2018


Usnesení č. 66/18 k VŘ pro akci Snížení energetické náročnosti domu Benešova 632-638
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zahájení zadávacího řízení a znění zadávacích podmínek dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon" či "ZZVZ") k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pro akci Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632-638, Kutná Hora dle důvodové zprávy

b) hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kritérií kvality dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání nabídek ve složení:
členové komise náhradníci komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Ing. Jiří Janál Ing. arch Martin Kremla
3. Michaela Špačková Jan Trávníček, DiS.
4. Bc. Gregorová Jitka Ing. Mgr Šorčíková Alena
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.18


Usnesení č. 67/18 k VŘ na generál.dodavatele stavby pro akci revitalizace NKP Vl. dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Generální zhotovitel stavby v rámci projektu "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr Kutná Hora" dle důvodové zprávy

b) jediné hodnotící kritérium bude nejnižší nabídková cena

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
Ing. Josef Viktora, starosta
Ing. Jiří Janál, odbor investic
Karel Koubský ml., zastupitel
Jan Trávníček Dis., odbor investic
Mgr. Alena Šorčíková, odbor správy majetku
Radim Fedorovič, zastupitel

Náhradníci
Koubský Karel, st., místostarosta
RNDr. Civišová Dagmar, odbor investic

III. u k l á d á
odboru investic pověřit administrátora VŘ advokátní kancelář Erhartová Vítek zahájením VŘ
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 68/18 k pojmenování nové ulice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutné Hory
přidělit nový název ulice "Pod Rozhlednou" v nově vznikající lokalitě v městské části Sedlec v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 69/18 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na údržbu věžních hodin
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 768/17 ze dne 4. 10. 2017

II. s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na údržbu věžních hodin mezi Městem Kutná Hora a panem Václavem Vojtou
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 70/18 k uzavření smluv - Prodejní trhy 2018
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené "Nájemní smlouvy" s panem Nguyen Thang, 285 33 Církvice na pronájem části Šultysovy ulice v Kutné Hoře pro pořádání prodejních farmářských, zemědělských apod. trhů v roce 2018 za nabídnutou cenu 200,- Kč/uskutečněný trh.

b) s uzavřením předložené "Nájemní smlouvy" s panem Radkem Alešem 321 00 Plzeň - Litice na pronájem části Palackého náměstí v Kutné Hoře pro pořádání čtyř tématických prodejních trhů v roce 2018 za nabídnutou cenu 4.000,- Kč/uskutečněný trh.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 71/18 k pojmenování nové ulice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutné Hory
přidělit nový název ulice "Francouzská" v nově vzniklé lokalitě v městské části Žižkov v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 72/18 k vyhrazenému parkovacímu místu před domem čp. 172 v ul. Opletalova
Rada města n e s o u h l a s í
s placeným užíváním veřejného prostranství k vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa na místní komunikaci v části ulice Opletalova v Kutné Hoře pro pana Juliána Mikloviče, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 23.02.18


Usnesení č. 73/18 k rozpočtové příloze na zabezpečení veřejně prospěšných služeb
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2018 jako Dodatek č. 1 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 1.1.2018 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 74/18 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 15.ledna 2018


Usnesení č. 75/18 k vybudování mikrozáporového pažení v ulici Za Barborou(stavba trvalá)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním trvalé stavby - mikrozáporového pažení v ulici Za Barborou, pozemek parc.č. 3775 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.18


Usnesení č. 76/18 k rozdělení grantů v oblasti SOCIÁLNÍ
Rada města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2018 v kategoriích středních a velkých grantů v oblasti sociální na základě přijatých žádostí v termínu do 31.10.2017 a s veřejnoprávními smlouvami k níže uvedeným grantům:
a) Oblastní charita Kutná Hora, projekt: Šance pro děti s PAS, částka ve výši 42.294,-Kč

b) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., v Kutné Hoře, projekt: Šikovné ruce, částka ve výši 22.969,-Kč

c) Svaz diabetiků v ČR, pobočný spolek Kutná Hora, projekt: Rehabilitační cvičení a plavání, částka ve výši 9.457,-Kč

d) Svaz diabetiků v ČR, pobočný spolek Kutná Hora, projekt: Edukačně preventivní pobyt se zdravotním programem v Jánských Lázních, částka ve výši 16.100,-Kč

e) Cesta životem bez bariér, z.s.: S cestou na cestách, částka ve výši 24.107,-Kč

f) Cesta životem bez bariér, z.s.: Co je therasuit a jak funguje odlehčovací služba?, částka ve výši 21.696,-Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 77/18 ke zprávě jednatelky spol. Průvodcovská služba a zápisu DR spol.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb.,
b e r e n a v ě d o m í
a) průběžnou zprávu jednatelky společnosti Průvodcovská služba s.r.o. ke dni 19.1. 2018

b) zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. dne 20.12. 2017.


Usnesení č. 78/18 k navýšení odměny jednateli spol. Technické služby
Rada města s t a n o v í
navýšení základní odměny jednateli společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.18


Usnesení č. 79/18 k udělení odměny za III. Q. 2017 bývalému jednateli spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
s vyplacením odměny bývalému jednateli společnosti za III. Q. roku 2017 v plné výši, a to na základu uzavřené smlouvy o výkonu funkce jednatele
Zodpovídá : M. Suchánek, jednatel      Termín : 15.02.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r.,  místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 24. ledna 2018

Nahoru