24. května 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 24.května 2017

Usnesení č. 377/17 k veřejným zakázkám projektu Revitalizace Vl. dvora
Rada města I. s c h v a l u j e
seznam veřejných zakázek a přímých nákupů pro akci "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" 

II. s o u h l a s í
s podáním žádosti o změnu v projektu "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 378/17 k výběrovému řízení - oprava zdí pod arciděkanstvím
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: Oprava zdí pod Arciděkanstvím v parku pod Vlašským dvorem
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
3. Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
4. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková

b) s administrací průběhu zadávacího řízení včetně posouzení kvalifikace uchazečů Ing. Josefem Bártou.
  
 
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.17


Usnesení č. 379/17 k rozpočtovému opatření OI č. 08
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na investiční položku "Havlíčkovo nám. 87 - rekonstrukce" ve výši 265.280,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 380/17 ke zpracování a podání žádosti o dotaci z výzvy 058 OP MMR (VO)
Rada města s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci z výzvy 058 Operačního programu vyhlášeného MMR

b) s objednáním zpracování a podání žádosti u spolku IRMO, z.s. se sídlem Světická 1979, Praha 10 za částku 8 000,- bez DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 381/17 k výroční zprávě a zápisu DR spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu, audit a účetní závěrku společnosti KH Tebis spol. s r.o. za rok 2016

b) zaúčtování zisku za rok 2016 ve výši 2 631 745,18 Kč na účet
42900 - 2 381 745,18 Kč (neuhrazené ztráty minulých let)
42700 - 250 000,00 Kč (ostatní fondy)

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2016 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

III. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivých složek mzdy jednateli společnosti na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce jednatele, a to
a) za rok 2016 v plné výši
b) za I. Q. 2017 v plné výši

IV. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR společnosti KH Tebis spol s .r.o. ze dne 3.5.2017 v ostatních bodech

Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 382/17 k dotaci - Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce "Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk", ve výši 1 395 679,-Kč

b) se závaznými podmínkami o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, která je přílohou tohoto návrhu
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 383/17 k žádosti o finanční podporu na Kmochův Kolín - Město Kolín
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finanční podpory ve výši 20 000,- Kč Městu Kolín na částečnou úhradu nákladů koncertu Kmochova Kolína, konaného v Kutné Hoře dne 10. 6. 2017.
Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 384/17 k pronájmu Rytířského sálu - změna usnesení
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 340/17 ze dne 17. 5. 2014

II. s o u h l a s í
s pronájmem Rytířského sálu Vlašského dvora v Kutné Hoře dne 23. černa 2017 od 08:00 do 12:30 hodin pro prezentaci nejlepších dětských a studentských nápadů na zlepšení základních a středních škol v Kutné Hoře v rámci projektu Lepší místo ve škole s tím, že cena za využití prostor Rytířského sálu bude za poplatek 1.500,- Kč + DPH.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 24. května 2017

Nahoru