24. dubna 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.dubna 2019

Usnesení č. 322/19 k rozpočtovému opatření KAN č. 6
Rada města s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření KAN č. 6 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na úhradu přestupku dle Rozhodnutí o odvolání KÚSK č. 045106/2019/KUSK ze dne 27. 3. 2019 v celkové výši 21.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 323/19 k žádosti o finanční příspěvek na činnost Spolku KH podnikatelů
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku na činnost Spolku kutnohorských podnikatelů - činnosti spojené s rozvojem regionální značky Kutnohorsko ve výši 20.000,- Kč.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 324/19 ke vstupu do spolku Partnerství pro městskou mobilitu. z.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit členství Kutné Hory ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
b) pověřit zastupováním města na Valných hromadách a jednáních spolku pana místostarostu Mgr. Šnajdra.
c) schválit uvolnění částky 10.000 Kč na úhradu ročního členského příspěvku
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 325/19 k navýšení počtu zaměstnanců ODSH
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1. 5.2019 navýšení počtu zaměstnanců na odboru dopravy a silničního hospodářství o jednu pracovní pozici - řešení přestupků v dopravě.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.05.19


Usnesení č. 326/19 k ocenění vítěze video soutěže vyhlášené OWHC
Rada města s c h v a l u j e
finanční ocenění pro vítěze místního kola soutěže vyhlášené OWHC na téma "Kdybyste strávili jeden den ve městě UNESCO ..." ve výši 5 000,- Kč.


Usnesení č. 327/19 k podnájmu bytu v ul. Benešova, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
podnájem bytu v ul. Benešova, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Petr Calda, na dobu určitou do 30. 4. 2021 panu Tomáši Rybákovi, Písek, ve smyslu ust. § 2275 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 328/19 k pachtovní smlouvě v k.ú. K. Hora (pí Pekárková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 672/1 o výměře cca 233 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a paní Janou Pekárkovou Kutná Hora jako pachtýřem s účinností od 1.6.2019 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 57,00 Kč/m2/rok. Propachtovateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.6.2016 do 31.5.2019 ve výši 39.843,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 329/19 k nájemní smlouvě na pozemky v k.ú. K. Hora (SSK DDM Praha)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 4400 o výměře 121 m2, p.č. 4402/4 o výměře 232 m2, p.č. 4402/5 o výměře 910 m2 a na část pozemku p.č. 4402/3 o výměře cca 390 m2, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a ČSS, z.s. - sportovně střeleckým klubem DDM Praha 5, se sídlem Štefánikova 235, 150 00 Praha, IČO 75066301 jako nájemcem na dobu určitou od 19.6.2019 do 30.6.2019 za účelem pořádání volnočasové akce pro rodiče s dětmi za celkové nájemné ve výši 1 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 20.06.19


Usnesení č. 330/19 ke smlouvě na pozemky - stavba Cyklostezky Vrchlice KH (SŽDC)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu části pozemků p.č. 2722/1 o výměře 478 m2 a p.č. 3657/6 o výměře 240 m2 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 jako pronajímatelem a Městem Kutná Hora jako nájemcem za účelem realizace a provozování stavby "Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora 1. etapa" za nájemné ve výši 33,00 Kč/m2/rok bez DPH na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s účinností ode dne protokolárního předání předmětu nájmu nájemci.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 331/19 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 15. 4. 2019

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Brigitou Příborskou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Radkou Fialovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s manželi Jindřichem a Zdeňkou Beranovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021

d) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře manželům Martinu a Šárce Kopeckým po datu 31. 7. 2019 s odvoláním na odst. 6) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 22/14 na pronájem bytu určeného pro nízkopříjmové uchazeče.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 332/19 k VŘ na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 09/19 na pronájem bytu , ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Jitkou Matouškovou, , za nájemné ve výši 2.569,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 09/19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 333/19 k VŘ na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 10/19 na pronájem bytu , ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Janou Zemanovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 3.092,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 10/19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 334/19 k VŘ na pronájem bytu (ul. Šultysova)
Rada města I. v y ř a z u j e
přihlášku do výběrového řízení č. SN 12/19 na pronájem bytu ul. Šultysova v Kutné Hoře podanou panem Miroslavem Kavúrem z důvodu porušení podmínek výběrového řízení - uvedení nepravdivých údajů v přihlášce.

II. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 12/19 na pronájem bytu v ul. Šultysova, Kutná Hora:
na 1. místě se umístil p. Michal Gáči,
na 2. místě se umístila p. Petra Hoskovcová,
na 3. místě se umístila p. Mária Hromádková.

III. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Šultysova, Kutná Hora s panem Michalem Gáči, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 12/19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 335/19 k VŘ na pronájem prostor (č.p. 274, Čáslavská, KH)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 11/19 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.27 a 2.28) v I. patře budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora.
Na 1. místě se umístila: paní Jana Šimonicová
Na 2. místě se umístila: paní Lenka Knitlová

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.27 a 2.28) v I. patře budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3340 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem paní Janou Šimonicovou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 336/19 k VŘ k prodejním automatům v č.p. 178, Radnická ul.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 13/19 na umístění a provozování prodejních nápojových a potravinových automatů v budově č.p. 178, Radnická ul., Kutná Hora z důvodu nezájmu

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 16/19 na umístění a provozování prodejních nápojových a potravinových automatů v budově č.p. 178, Radnická ul., Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 3.6.2019 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 12.06.19


Usnesení č. 337/19 k výsledku poptávkového řízení "Ústřední vytápění, DDM Kremnická 32"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Ústřední vytápění, DDM Kremnická 32, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 18. 4. 2019. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: MEGATOP s.r.o., IČ 26967111 Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár na Sázavou.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: MEGATOP s.r.o., IČ 26967111 Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár na Sázavou, za cenu 860.708,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 338/19 k výpůjčce prostor ul. Kvapilova, KH (Oblastní charita)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru o výpůjčce nebytových prostor (5 místností vlevo) v objektu č.p. 979, Kvapilova ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 3463/8 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.05.19


Usnesení č. 339/19 k rozpočtovým opatřením OSM č. 3 - 5/19
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 3/19, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka TEBIS TZ - rozvody ve výši 1.125.300,-- Kč, a to na úkor výdajové položky Tebis - opravy (350.000,-- Kč) a položky investiční rezerva (775.300,-- Kč).

b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 4/19, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Klimeška - TZ o částku 40.000,-- Kč, a to na úkor položky Klimeška - služby.

c) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 5/19, kterým se navyšují výdajové položky nebytové prostory - opravy o částku 895.000,-- Kč a položka DPS - opravy o částku 100.000,-- Kč, a to obojí (995.000,-- Kč) na úkor položky Národního odboje 56 - rekonstrukce.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 29.04.19


Usnesení č. 340/19 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 8. 4. 2019


Usnesení č. 341/19 k prodeji objektu veřejných toalet a přilehlého pozemku
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 404/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2 včetně objektu občanské vybavenosti - veřejných toalet s č. p. 285 a p. č. 404/28 (zahrada) o výměře 57 m2, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.05.19


Usnesení č. 342/19 k záměru na prodej pozemků v k.ú. Hetlín (Obec Černíny)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 59 o výměře 1.360 m2 a část pozemku p.č. 249 o výměře cca 625 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Hetlín.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.05.19


Usnesení č. 343/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Poličany (pí Havlíčková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p. č. 66/1 o výměře cca 15 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Poličany paní Daně Havlíčkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč/m2 pozemku (+ 2.500,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 344/19 k prodeji pozemku v k.ú. Zhoř u Č. Janovic (man. Pospíšilovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 768/1 o výměře cca 2.160 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Zhoř u Červených Janovic, manželům Janě a Janovi Pospíšilovým, Čáslav za kupní cenu ve výši 21,- Kč/m2 pozemku (+ 2.250,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 345/19 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Daněk)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p. č. 3887 o výměře cca 44 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora panu Bohumíru Daňkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 pozemku (+ 2.500,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.05.19
Zrušeno usnesením RM č. 385/19 ze dne 15. 5. 2019.

Usnesení č. 346/19 k věcnému břemenu - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6015662 Kutná Hora, Ku Ptáku, č. parc. 4823_1 - el. přípojka nn) na pozemcích p. č. 3821/1 a p. č. 4009/1 oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 347/19 k věcnému břemenu - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6023191 Kutná Hora, U Skály, p. č. 4181/1 - knn) na pozemku p.č. 4163/61 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 348/19 k věcnému břemenu - VHS Vrchlice - Maleč, a.s. - k. ú. Perštejnec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit část stavby vodohospodářského díla "Vodovod a kanalizace Neškaredice, Perštejnec" na pozemku p.č. 164/8 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 349/19 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (SVJ Družební 602)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 4596/1 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Kutná Hora Společenství vlastníků jednotek domu Družební čp. 602, IČO 26451018, se sídlem Družební 602, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 350/19 k odkoupení pozemků v k.ú. K. Hora (spol. FP majetková a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit odkoupení pozemků p. č. 4221/122 o výměře 18 365 m2, p. č. 4231 o výměře 31 452 m2 a p. č. 4233 o výměře 1 192 m2, vše v k. ú. Kutná Hora od společnosti FP majetková a.s., IČ 24743364, se sídlem Podvinný mlýn č. p. 2283/18, 190 00 Praha 9.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 351/19 ke změně Zakladatelské listiny společnosti KH TEBIS s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s provedením níže uvedených změn v Zakladatelské listině společnosti

b) pověřit starostu města udělením plné moci panu JUDr. Tomášovi Šetinovi, advokátovi advokátní kanceláře Šetina, Komendová§Partners, s.r.o. se sídlem Brno, Florianova 440/17, PSČ 612 00 k administrativě změn Zakladatelské listiny společnosti
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 352/19 ke zprávě jednatele společnosti - objednávky právní služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu jednatele společnosti ohledně objednávek právních služeb realizovaných v období říjen - listopad 2017


Usnesení č. 353/19 k zápisu Dozorčí rady společnosti KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
s vyplacením odměny jednateli společnosti za IV. Q 2018 a roční odměnu za rok 2018

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/19 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 23. 2. 2019, ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 10.05.19


Usnesení č. 354/19 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 3.4. 2019


Usnesení č. 355/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 7
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 7 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě ve výši 359 867,70 Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 356/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 8 a uzavření VPS
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 8:
přesun prostředků ve výši 2 000 000,00 Kč z položky investiční rezerva na položku návratná finanční výpomoc příspěvkové organizaci Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora na finanční zajištění realizace projektu "Učíme přírodní vědy inovativně" č.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298
b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu a)


Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr.Seifert      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 357/19 k nákupu služebního vozidla - Městská knihovna
Rada města s o u h l a s í
s nákupem osobního motorového vozidla pro služební potřeby Městské knihovny v Kutné Hoře za kupní cenu v maximální výši 500.000,- Kč dle rozpočtového plánu organizace.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 358/19 k finančnímu příspěveku - Česká konference
Rada města n e s o u h l a s í
s finanční podporou akce Česká konference 2019 konané dne 26. 10. 2019 v Kutné Hoře
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 359/19 k záměru volnočasového parku Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
rámcový záměr volnočasového parku Klimeška pro účely provedení předprojektové přípravy.

II. u k l á d á
Odboru investic připravit podklady a zadat potřebné průzkumy a analýzy nutné k provedení předprojektové přípravy záměru volnočasového parku Klimeška.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.19


Usnesení č. 360/19 k zápisu Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. u k l á d á
jednateli společnosti prověřit zadání objednávek dle seznamu uvedeného v zápise DR

II. s o u h l a s í
s realizací přeložení horkovodu souvisejícího s výstavbou BD v ulici Benešova s tím, že náklady na tuto přeložku bude hradit Město Kutná Hora

III. b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 3/19 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 28. 3. 2019, ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 361/19 k zápisu DR společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 02/19 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol.s.r.o., konaného dne 28.3.2019.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : . .


Usnesení č. 362/19 k uzavení smlouvy - výklopné rozvaděče na Palackého náměstí
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Rámcové kupní smlouvy na dodávku 5 - ti výklopných podzemních rozvaděčů mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností AGROS ELEKTRO, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, ve výši 918 864,03 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 363/19 k výsledku poptávkového řízení "elektrifikace Palackého nám."
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek vyhodnocení poptávkového řízení provedeného hodnotící komisí dne 17. 4. 2019 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Kutná Hora, Elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem: "Kutná Hora, Elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce" s uchazečem umístěným na 1. místě s firmou AVE Kolín s.r.o., se sídlem Třídvorská 1501, 280 00 Kolín, která nabídla nejnižší cenu ve výši 824 942,47 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 364/19 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 11. 4. 2019.
b) volbu nové členky komise, paní Marie Pipkové, Kutná Hora.


Usnesení č. 365/19 k outdoorové kampani Kutná Hora červen 2019
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením objednávky na outdoorovou kampaň v Praze na měsíc červen dle předložené specifikace.
Zodpovídá : Ing. E. Tivodarová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 366/19 ke jmenování zástupce Města Kutná Hora
Rada města I. o d v o l á v á
Ing. Elišku Tivodarovou
a) z funkce zástupce Města Kutná Hora ve výkonných výborech dobrovolných svazků obcí České dědictví UNESCO a Česká inspirace
b) z funkce zástupce Města Kutná Hora ve valné hromadě dobrovolného svazku obcí Česká inspirace 

II. j m e n u j e
Bc. Moniku Pravdovou
a) zástupcem Města Kutná Hora do výkonných výborů dobrovolných svazků obcí České dědictví UNESCO a Česká inspirace
b) zástupcem Města Kutná Hora do valné hromady dobrovolného svazku obcí Česká inspirace

III. u k l á d á
Bc. Monice Pravdové, vedoucí OCRM
účastnit se jednání výkonného výboru a valných hromad obou sdružení a vykonávat úkoly spojené s realizací společných marketingových aktivit v rámci obou sdružení.
Zodpovídá : Bc. Monika Pravdová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 367/19 k žádosti o záštitu - Města budoucnosti 2019
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity městem Kutná Hora nad konferencí Města budoucnosti 2019, které se uskuteční dne 30. 9. 2019 v Praze.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 368/19 k převzetí záštity nad veletrhem dotačních příležitostí
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity městem Kutná Hora nad Veletrhem dotačních příležitostí a podpory podnikání, který pořádá Czech Invest ve spolupráci s MAS Lípa pro venkov dne 29. 5. 2019 v refektáři GASK.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.05.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 24. dubna 2019

Nahoru