24. dubna 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.dubna 2013

Usnesení č. 302/13 k zápisům komisí rady města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 12.2.2013
b) zápis z jednání bytové komise dne 18. 4. 2013
c) zápis z 20. zasedání komise životního prostředí ze dne 15.4. 2013
d) zápis sportovní komise ze dne 16.4.2013
e) zápis komise cestovního ruchu ze dne 8.4.2013
f) zápis kulturní komise ze dne 17.4.2013


Usnesení č. 303/13 k rozpočtovému opatření EO č. 15
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 15 - zapojení předpokládaných dodatečných příjmů v položce "Odvod z výherních hracích přístrojů" ve výši 4.000 tis. Kč a současné navýšení výdajů rozpočtu o položku "komunikace Poličany" ve výši 2.685 tis. Kč a navýšení rozpočtové rezervy o 1.315 tis. Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 304/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Sedlec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby plynárenského zařízení "Stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek Kutná Hora, ul. 17. listopadu, Jana Zajíce, Ortenova, Lučanská" na pozemku p.č. 785/19 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a na pozemku p.č. 3857/6 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 305/13 k uzavření dohody o splácení dluhu (paní Bartošová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 19.320,00 Kč pro paní Terezu Bartošovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 306/13 k vyhodnocení VŘ a vyhlášení VŘ na prodej bytu Vítězná 221
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 08/13 na odprodej volného městského bytu č. 6 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 19/13 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 12.6.2013 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.13


Usnesení č. 307/13 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Oblastní charity Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za účelem provozování sociálních služeb a zázemí pracovníků.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 308/13 k vyvěšení záměru o výpůjčce - Trebišovská 611
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR klub "Sluníčko", se sídlem Trebišovská 611, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 309/13 k podnájmu bytu (M. Panas)
Rada města n e s o u h l a s í
s podnájmem bytu č.6 v čp. 657, ul. Puškinská, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Mariusz Panas, ve smyslu § 719 Občanského zákoníku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 310/13 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 311/13 k ukončení a vyhlášení VŘ na pronájem Sedlecká 652
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 11/13 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 20/13 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 3.6.2013 ve 13.00 hod.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.06.13


Usnesení č. 312/13 k uzavření Dodatku č.4 - BILLA, spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č.4 ke smlouvě o poskytnutí pozemků pro reklamní plochy, jejímž předmětem jsou části pozemků par.č. 920 a 2172/2 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností BILLA, spol. s r.o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, spočívající v prodloužení doby nájmu od 1.6.2013 do 31.5.2015.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.13


Usnesení č. 313/13 k uzavření dodatku ke sml.o spolupráci zpětného odběru elektrozař.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke "Smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů" mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2 062/8, Praha 4, jenž se týká nové přílohy č. 1 "Seznam míst zpětného odběru elektrozařízení" této smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.13


Usnesení č. 314/13 k vyhodnocení VŘ č. TO 1/13 - plakátovací plochy v Kutné Hoře
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. TO 1/13 na pronájem plakátovacích ploch v Kutné Hoře
na 1. místě se umístila spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora
na 2. místě se umístila spol. RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec
na 3. místě se umístila spol. Plakát MB, s.r.o., Pohraniční stráže 1156, Varnsdorf

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem 14 kusů plakátovacích ploch umístěných v ul. K Nádraží 1ks (p.č. 650/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Mincovní 1ks (p.č. 520/1 v k.ú. Malín), ul. 17.listopadu 2ks (p.č. 785/1 a p.č. 785/73 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, ul. Vladislavova 2ks (p.č. 3745/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Libušina 1ks (p.č. 3731 v k.ú. Kutná Hora), ul. Husova 1ks (p.č. 3774/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Česká 1ks (p.č. 1088 v k.ú. Kutná Hora), ul. Čáslavská 1ks (p.č. 3245 v k.ú. Kutná Hora), ul. Váňova 1ks (p.č. 646 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Na Studních 1ks (p.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora), ul. Tyršova - prodejna RIO 1x (p.č. 3972/58 v k.ú. Kutná Hora), ul. Masarykova 1ks (p.č. 4512/9 v k.ú. Kutná Hora) a plakátovacích ploch na sloupech veřejného osvětlení v ulicích Ortenova na sloupech č.5, č.7, č.10, č.12, č.25 (10 kusů) a Opletalova na sloupech č.1, č.20 (4 kusy), herna u Mamuta na sloupu VO 1 kus a úchytů umožňující umístění transparentu v ulici Kollárova, dále od 1.7.2013 nově
vybudované plakátovací plochy v ul. Nádražní (parc.č. 3672/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Ortenova (parc.č. 784/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory) a Kaňku autob. zastávky (parc.č. 637 v k.ú. Kaňk) na území města Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, za celkové roční nájemné ve výši 195 000 Kč + DPH v zákonné výši, za účelem umístění plakátů, letáků aj. reklamních materiálů a zařízení na reklamních plochách ve vlastnictví Města Kutné Hory, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, na dobu neurčitou od 1.5.2013, s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.05.13


Usnesení č. 315/13 k vybudování rampy pro imobilní osoby v ul. Masarykova 599
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v ulici Masarykova před čp.599, pozemek parc.č. 4591/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 316/13 ke sml. o bezplatném převodu majetku - kaplička sv. Lazara
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené smlouvy o bezplatném převodu vybudované kapličky sv. Lazara na části pozemku parc.č. 3695 v k.ú. Kutná Hora občanským sdružením Denemark, se sídlem Braunova 168/16, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 317/13 k uzavření dodatku ke sml. - ASEKOL (sběr vyřazených solárních panelů)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 2 ke "Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení", mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2 062/8, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.13


Usnesení č. 318/13 ke zveřejnění záměru na prodej části kanalizač. řadu v ul.Sportovců
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru prodat Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s. část dešťového kanalizačního řadu od ulice Sportovců až po napojení na hlavní kanalizační řad, v majetku Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., u ulice Sběrná.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 319/13 k zápisu č. 3 z jednání Dozorčí rady spol. KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 3 DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ze dne 17. 4. 2013

II. s o u h l a s í
a) s financováním propojení okrsků BK4 a BK10 společností KH Tebis, s.r.o.

b) s vyplacením odměny jednateli společnosti K. Koubskému za období 1.Q roku 2013 ve výši 20% souhrnu tří základních měsíčních platů.

Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 320/13 k vybudování teplovodního propojení okrsků BK4
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s tím, že společnost KH Tebis, s.r.o. vybuduje na svoje náklady teplovodní propojení okrsků BK4 (bývalá bloková kotelna Benešova) a BK10
(bloková kotelna Štefánikova). Teplovod bude umístěn na pozemcích parc.č. 2353/11, 3864, 2447, 3863, 3860, 2446, 2445/1, 2445/2, 3861, 2480, 2478, 2470/2, 2467/2,2467/1, 2466/1 vše v k.ú. Kutná Hora, které jsou v majetku Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 321/13 k uzavření smlouvy se sběrnami druhotných surovin
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené "Smlouvy o příspěvku" na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která se uzavírá mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a firmami zabývajícími se sběrem druhotných surovin na území města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 322/13 k uzavření NS na pronájem pozemku - Kutnohorská Tour
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 4274/1 o výměře cca 3 800 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Kutnohorská Tour, se sídlem Pod Tratí 105, Kutná Hora, za účelem výstavby a provozování sportovního hřiště, výstavby technického zázemí pro sportovní hřiště a výstavbu a provozování dětského hřiště, na dobu určitou 12 let.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora, z důvodu následného převzetí nemovitého majetku do vlastnictví Města Kutné Hory, souhlasit s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 4274/1 o výměře cca 3 800 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Kutnohorská Tour, se sídlem Pod Tratí 105, Kutná Hora, za účelem výstavby a provozování sportovního hřiště, výstavby technického zázemí pro sportovní hřiště a výstavbu a provozování dětského hřiště, na dobu určitou 12 let.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 323/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 7 - 8/2013
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.7/13, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Radnická 178 - okna hala o částku 113.430,-- Kč, a to na úkor výdajové položky byty opravy.

Zodpovídá: Ing. Zahradníček Termín: 26.04.2013

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Zahradníček Termín: 07.05.2013

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - OSN č. 8/13, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky DPS - služby, revize o částku 80.000,-- Kč a o tuto sumu se navýší i příjmová položka DPS - zálohy na služby.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 324/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 4 - 5/13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 4/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Doplňkové osvětlení přechodů OK Albert ve výši 12.600,-- Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Veřejné osvětlení - služby.

Zodpovídá: Ing. Zahradníček Termín: 26.04.2013

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Zahradníček Termín: 07.05.2013

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 5/13, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové položky Nájem z pozemků ve výši 157.300,-- Kč, která bude použita na tyto výdajové rozpočtové položky : MTD - příspěvek na provoz ve výši 48.000,-- Kč, Nákup služeb ve výši 5.000,--Kč a na Komunální služby - nákup služeb ve výši 104.300,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 325/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 2 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 700.000,- Kč na jednotlivé TJ dle důvodové zprávy.
b) rozdělení finančních prostředků na registrované žáky do 50.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček, Mgr. O.Seifert Termín: 24.5.2013

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 2

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozdělení finančních prostředků na registrované žáky nad 50.000,- Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.05.13


Usnesení č. 326/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 327/13 k výsledku poptávkového řízení "Úpravy povrchu ulice Na Vrchách"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, za cenu 676.995,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 328/13 k výběru veř. zakázky "Zateplení MŠ Benešova v Kutné Hoře"
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: " Vykonání práce koordinátora BOZP na akci Zateplení MŠ Benešova v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 17.4.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče SCC CZECH s.r.o., Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk

b) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: " vykonání práce TDI na akci Zateplení MŠ Benešova v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 17.4.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Miloslava Neprašová, 284 01 Kutná Hora

II. u k l á d á
a) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem SCC CZECH s.r.o., Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk, IČ 287 79 321 za cenu 73.602,00Kč včetně DPH.

b) Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Miloslava Neprašová, 284 01 Kutná Hora IČ: 002 36 195 za cenu 155.200,00Kč včetně DPH.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 329/13 k vícenákladům víceúčel. kulturně sportovního zařízení v Malíně
Rada města s o u h l a s í
s vícenáklady souvisejícími s realizací projektu "Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně", CZ.1.15/3.2.00/65.01342, dle předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 330/13 jmenování členů hodnotící komise "snížení energetické náročnosti DPS"
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise
1. Ing. Jiří Franc, místostarosta
2. Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ
3. Ing. Martin Vydra, zástupce společnosti Energy Benefit Centre o.p.s.
4. Michaela Špačková, referent odboru investic MU
5. Jan Trávníček DiS., referent odboru investic MU

náhradník členů komise:
Antonín Novák, referent odboru investic MU


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.13


Usnesení č. 331/13 k uzavření NS - barmská rodina
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2+1 (98,70 m2) ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s p. SHIKHUN REIN SAN a pí SHIKHUN NANG RAM TAMADANG. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s účinností od 1. 7. 2013, za smluvní nájemné ve výši 4.441,-- Kč
měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 332/13 k zahájení zadáv. řízení Rozvoj služeb a podpora soc. integrace obyv.
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona na nadlimitní veřejnou zakázku na služby rozdělenou na části dle § 98 zákona s názvem: "Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory".

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhami důležitosti v procentech:

1. Výše nabídkové ceny v Kč ……………………… 60 %
2. Způsob zajištění plnění veřejné zakázky … 40 %

V rámci 2. kritéria budou hodnoceny následující dílčí subkritéria:
2.1 Rozbor hlavních potřeb cílové skupiny v oblasti předmětu zakázky 2.2 Motivace a zapojování klientů do služeb
2.3 Evaluace dosahování cílů plnění zakázky
2.4 Popis spolupráce se zadavatelem a ostatními vybranými dodavateli

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc; Mgr. Dana Vepřková;
2. RNDr. Dagmar Civišová, CSc.; Ing. Josef Bárta;
3. Mgr. Veronika Piskačová; Mgr. Markéta Skočovská;
4. PhDr. Drahomíra Hurtová; Bc. Michal Procházka;
5. Petr Švejnoha, BA; Mgr. Renata Kulhánková.

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 29.11.13


Usnesení č. 333/13 k rozpočtovému opatření OSZ č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č.2 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.259.756,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí dotace č.OPLZZ-ZS824-912/2013 "Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory" registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.00/55.00016, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 334/13 k zápisu DR spol. Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 15. 4. 2013.

II. s o u h l a s í
s výplatou odměny jednatele za období IV. čtvrtletí roku 2012 a I. čtvrtletí 2013 a s výplatou odměny členům DR za období IV. čtvrtletí 2012.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.05.13


Usnesení č. 335/13 k výsledku poptávky "Zajištění služeb projekt. manažera EU projektů"
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: " Zajištění služeb projektového manažera EU projektů " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22.4.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Centrum evropského projektování, a.s., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové IČ: 275 29 576.

b) s uzavření smlouvy s dodavatelem Centrum evropského projektování, a.s., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové IČ: 275 29 576 za cenu 338.800,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 336/13 k zahájení zadáv. řízení PD Azylový dům a Centrum sociál. služeb
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Projektové dokumentace a autorský dozor-Azylový dům Kutná Hora a Projektové dokumentace a autorský dozor-Centrum sociálních služeb Kutná Hora", která bude v souladu s ustanovením § 98 zákona rozdělena na část veřejné zakázky na služby s názvem: "Projektové dokumentace a autorský dozor-Azylový dům Kutná Hora" a na část veřejné zakázky na služby s názvem:" Projektové dokumentace a autorský dozor-Centrum sociálních služeb Kutná Hora".

b) pro toto zadávací řízení a obě části veřejné zakázky základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem pro obě části veřejné zakázky, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Ing. arch. Martin Kremla Ing. arch. Rostislav Jukl
3. Ing. Jiří Janál Antonín Novák
4. Miloslav Chlumský Jan Trávníček, DiS.
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

c) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 337/13 k finančnímu příspěvku pro o.s. BabyBox
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč o. s. BabyBox pro odložené děti, Hájek 88, 104 00 Praha 10 z rozpočtové rezervy Města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 338/13 k převzetí záštity nad akcí "Rozsviťme památky UNESCO"
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity nad akcí "Rozsviťme památky UNESCO" pořádanou spol. Prestima s.r.o. Liberec.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 339/13 k zajištění občerstvení na hlavním nádraží ČD Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s prodejem z pojízdné prodejny Beneš - pekárna, s.r.o., Kutná Hora na pozemku města v prostoru hlavního nádraží
a pověřuje odbor správy majetku vyřízením formálních náležitostí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.13


Usnesení č. 340/13 k doplnění usnesení č 35/13 o zahraničních cestách
Rada města s o u h l a s í
s doplněním přehledu plánovaných pracovních zahraničních cest (usnesení č. 35/13 ze dne 23. 1. 2013).
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 341/13 k úhradě 1/2 cestovného do Jinanu (Mgr. Bartoň)
Rada města s o u h l a s í
s úhradou poloviny cestovného pro Mgr. Jindřicha Bartoně, člena rady města, který byl pozván na oslavu 60. výročí založení partnerské školy Gymnázia Jiřího Ortena v Jinanu.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 24. dubna 2013

Nahoru