24. června 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.června 2020

Usnesení č. 423/20 k programu jednání Rady města 24. 6. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 24. 6. 2020 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance, CSc. a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 424/20 k zápisům osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 04. 06. 2020, 
b) zápis Osadního výboru Šipší ze dne 01. 06. 2020.


Usnesení č. 425/20 k rozpočtovému opatření KT č. 3 - nákup kopírovacího stroje
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z neinvestiční položky drobný hmotný majetek na položku investiční z důvodu nakoupení kopírovacího stroje ve výši 43.789,90 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 426/20 k uzavření smlouvy o umístění technickéo zařízení
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o umístění zařízení mezi Českou republikou - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav, a městem Kutná Hora, na základě které PČR umožní na nemovité věci ve svém vlastnictví městu Kutná Hora bezúplatně montáž a instalaci technického zařízení, a to na dobu určitou do 31. 12. 2027.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 427/20 k VZMR na dodávku sestavy kontejnerů - areál cihelny
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: "Sestava obytných kontejnerů pro přespání osob bez domova a nízkoprahové denní centrum", dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 17.6.2020. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka společnosti : Moravia Containers, a.s., IČO: 05661986, Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
b) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Moravia Containers, a.s., IČO 05661986, Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha 1 - Staré Město za cenu 1.118.830 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.09.20
Bod b) zrušen usnesením č. 510/20 ze dne 15. 07. 2020

Usnesení č. 428/20 k prominutí sankce z prodlení (nebytové prostory)
Rada města s c h v a l u j e
a) prominutí úroku z prodlení dle žádosti pana Romana Pipka, IČO: 41430930, se sídlem Potoční 205, Kutná Hora, 
b) prominutí úroku z prodlení dle žádosti pana Romana Bureše, IČO: 02200333, se sídlem Přítoky 105, Miskovice, 
c) prominutí úroku z prodlení dle žádosti pana Roberta Jelínka, IČO: 71255869, se sídlem U lesa 731, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 429/20 k záměru propachtovat pozemky (Agro Pro CZ s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat pozemek p. č. 4070/12 a p. č. 4070/20 v k. ú. Kutná Hora o celkové výměře 233 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 430/20 k uzavření nájemní smlouvy - č.p. 378, U Beránky (p. Madzuna)
Rada města I. u k o n č u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č. p. 378, ul. U Beránky, Malín, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 675 v k. ú. Malín,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru (1 místnost) v I. patře budovy č. p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p. č. 675 v k. ú. Malín, mezi Městem Kutná Hora a panem Miroslavem Madzunou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem klubovny pro motoklub, za roční nájemné ve výši 3.600 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 431/20 k záměru pronájmu prostor v Nádražní 211, KH (p. Ďatko)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 211, ul. Nádražní, Kutná Hora, který je součástí pozemku p. č. 2715 v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 432/20 k uzavření sml. o výpůjčce - Masarykova 453, KH (Divadlo X10 z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce budovy č. p. 453, ul. Masarykova, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 2542/1 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a spolkem Divadlo X10 z. s., IČO 01420917, se sídlem Poštova 1200/3, Dolní Chabry, Praha 8, za účelem konání divadelního představení od Václava Havla - Moc bezmocných dne 5. 10. 2020 pouze v případě, že v době výpůjčky nebudou probíhat stavební úpravy či opravy předmětného objektu, které by znemožnily konání představení. Náklady spojené s užíváním služeb bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.10.20


Usnesení č. 433/20 k uzavření sml. o výpůjčce - Nádražní 211, KH (GFJ)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 211, Nádražní ul. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p. č. 2715 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, IČO 710 06 206, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora za účelem pořádání XX. Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN - Kutná Hora na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 14. 7. 2020 s tím, že veškeré náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.07.20


Usnesení č. 434/20 k záměru na pronájem nebytových prostor - Pobřežní 194, KH
Rada města s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 11 v I. patře budovy č. p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3337/2 v k. ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021,

b) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 12 v I. patře budovy č. p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3337/2 v k. ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021,

c) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 18 v I. patře budovy č. p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3337/2 v k. ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021,

d) zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - místnosti č. 19 a 20 v I. patře budovy č. p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3337/2 v k. ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021,

e) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 23 v I. patře budovy č. p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3337/2 v k. ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 435/20 k ukončení NS (prostory sloužící podnikání Šultysova 167, KH)
Rada města s c h v a l u j e
ukončení Nájemní smlouvy č. NS - 9/OSM/LEH/2017 o nájmu prostor sloužících podnikání v I. patře domu č. p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p. č. 1067 v k. ú. Kutná Hora, uzavřené dne 22. 5. 2017 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností AQVA LIFE, s.r.o., IČO 06040527, se sídlem Starý Dvůr č. ev. 11, Třemošnice, jako nájemcem výpovědí ze strany pronajímatele.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 436/20 k rozpočtovým opatřením OSM č. 10 - 11/20
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 10/20, kterým se navyšuje výdajová položka cihelna - rekonstrukce o částku 1.120.000 Kč, a to na úkor položky ZS - investice,

b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 11/20, kterým se navyšuje výdajová položka KD Lorec - opravy a údržba o částku 350.000 Kč, a to na úkor investiční položky KD Lorec.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 29.06.20


Usnesení č. 437/20 k vyhlášení VŘ č. M 2/20 (prodej domu Táborská 71, KH)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 2/20 na prodej pozemku p. č. 3645 o výměře 266 m2, jehož součástí je stavba č. p. 71, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu ve výši 2.500.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 438/20 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce - k. ú. Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6009649/VB/6 Turkaňk - obnova NN, kNN) na pozemku p. č. 684/1 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 439/20 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice - Maleč - k.ú. Neškaredice
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit část stavby vodohospodářského díla: Vodovod Neškaredice - propoj řadu "B" a řad "C" na pozemku p. č. 550 v k. ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a. s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 440/20 ke zřízení věcných břemen - inž. sítě k RD (p. Novotný)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit
a) stavbu plynárenského zařízení "ROZ Kutná Hora - parc. č. 3235/2 aj., NTL plynovod a přípojky 4RD, č. stavby 8800090875" na pozemku p. č. 3245 v k. ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemků p. č. 3235/2, 3237/3, 3237/5, 3237/6, 3237/7 v k. ú. Kutná Hora, kterým je toho času pan Petr Novotný, Kolín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH,

b) stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy - nadzemního vedení NN na pozemku p. č. 3245 v k. ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemků p. č. 3235/2, 3237/3, 3237/5, 3237/6, 3237/7 v k. ú. Kutná Hora, kterým je toho času pan Petr Novotný, Kolín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH,

c) stavbu vedení kanalizačního a vodovodního řadu na pozemku p. č. 3245 v k. ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemků p. č. 3235/2, 3237/3, 3237/5, 3237/6, 3237/7 v k. ú. Kutná Hora, kterým je toho času pan Petr Novotný, Kolín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 441/20 ke zřízení věcných břemen - inž. sítě (Tesco Stores ČR a.s.) - ZRUŠENO
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "I0 52 Přeložka vodovodního řadu - OK" na pozemku p. č. 3857/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Tesco Stores ČR a. s., IČO 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm bez DPH,

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "I0 60 Kanalizace dešťová - areálová" na pozemku p. č. 3857/1 v k. ú. Kutná Hora a na pozemku p. č. 813/1 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Tesco Stores ČR a. s., IČO 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm bez DPH,

c) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "I0 65 Technická ochrana kanalizační stoky DN KN 300" na pozemku p. č. 3857/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Tesco Stores ČR a. s., IČO 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm bez DPH,

d) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "IO 66 Přeložka kanalizačních stok" na pozemku p. č. 813/1 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Tesco Stores ČR a. s., IČO 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč bez DPH,

e) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "I0 74 Přeložka veřejného osvětlení a veřejné osvětlení přechodu pro chodce" na pozemku p. č. 3857/1 a na pozemku p. č. 2172/9, oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Tesco Stores ČR a.s., IČO 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68/b, Praha 10. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč bez DPH.

Zrušeno usnesením č. 442/20
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 442/20 k revokaci usnesení - zřízení věcných břemen (Tesco Stores ČR a.s.)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 441/20 ze dne 24. 6. 2020,

II. o d k l á d á
projednání materiálu č. 3/54 ze dne 24. 6. 2020 na příští jednání Rady města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.07.20


Usnesení č. 443/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 23
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 23 - přesun prostředků z položky - Sport rezerva ve výši 50.000 Kč na položku - TJ Sokol Malín z. s. - broušení a nátěry kovových konstrukcí,

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Sokol Malín z. s. na broušení a nátěry kovových konstrukcí ve výši 50.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 24.07.20


Usnesení č. 444/20 k příspěv. programu - malé projekty - sport - III. čtvrtletí 2020
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5.000 Kč) v oblasti sportu, přijatých v termínu do 7. 6. 2020 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2020,

II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv pro:
ASOCIACE TOM ČR, TOM 3102, KOLÁČ - 5.000 Kč,
Jan Váňa - 5.000 Kč.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.07.20


Usnesení č. 445/20 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 3. 6. 2020.


Usnesení č. 446/20 k provozu MŠ a přerušení provozu školních družin o prázdninách 2020
Rada města s o u h l a s í
s omezením provozu příspěvkových organizací Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora a Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, 284 01 Kutná Hora a přerušením provozu školních družin zřízených příspěvkových organizací základních škol v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2020.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 447/20 k výjimkám z počtu dětí MŠ v Kutné Hoře pro školní rok 2020/2021
Rada města s c h v a l u j e
a) výjimky z počtu dětí ve třídách příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora ve školním roce 2020/2021 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,

b) výjimky z počtu dětí ve třídách příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, 284 01 Kutná Hora ve školním roce 2020/2021 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 448/20 ke změně plat.zařazení zást. ředitele pověřené řízením ZŠ Kamen.stezka
Rada města s c h v a l u j e
změnu platového zařazení zástupkyně ředitele pověřené řízením příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, paní Mgr. Andrey Melechové Ruthové, Kutná Hora, s účinností od 1. 7. 2020.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 449/20 k přís.programu - malé projekty - vzdělávání a volný čas - III.čtvrtl.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o dotaci z programu Malé projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2020 (do 5.000 Kč) přijatých v řádném termínu do 9. 3. 2020,

II. s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávních smluv pro:
Cesta životem bez bariér, z. s. - 5.000 Kč
Oblastní charita Kutná Hora - 4.410 Kč,
VOŠ a Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora - 5.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 450/20 k nadačnímu příspěvku pro ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Rada města s c h v a l u j e
přijetí nadačního příspěvku ve výši 100.000 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora od Nadačního fondu Eduzměna - Fond pro Kutnohorsko se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3, s tím, že finanční prostředky jsou účelově určeny podpoře vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků ve dvouletém studijním programu Ředitel naživo.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 451/20 k uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy - TJ Sparta KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t předložený návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Sparta Kutná Hora, z. s.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 452/20 k zápisu komise pro strategické plánování a rozvoj města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 8. 6. 2020.


Usnesení č. 453/20 k výroční zprávě a zápisu Dozorčí rady společnosti MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

I. s c h v a l u j e
a) účetní závěrku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. za rok 2019, s rozdělením disponibilního zisku ve výši 3.869.790,82 Kč následovně:
369.790,82 Kč ve prospěch sociálního fondu,
3.500.000 Kč nerozdělovat a přeúčtovat jej na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let,

b) výroční zprávu za rok 2019,

c) navýšení rozpočtu společnosti na opravu cest o cca 1 mil. Kč,

d) udělení odměny jednateli společnosti za I. Q. 2020 a odměnu za rok 2019 v plné výši,

e) podání žádosti o dotace a realizaci opravy cesty ve Zhoři a opravy hráze rybníku Mlýnský,

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 92. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 18. června 2020 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 454/20 k budování optické sítě na území města - T-Mobile CR, a.s.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o dosavadních jednáních se společností T-Mobile CR, a.s. ohledně budování optické sítě v Kutné Hoře.


Usnesení č. 455/20 k záměru Skateparku Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku společnosti Hydro Gas Manufacture / Fiveramps, s.r.o., Poděbradova 35, Ostrava, 702 00, na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro záměr "Skatepark Klimeška" za cenu 120.000 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
Odboru investic
připravit podklady k uzavření smlouvy se společností Hydro Gas Manufacture / Fiveramps, s.r.o., Poděbradova 35, Ostrava 702 00 na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro záměr "Skatepark Klimeška" za cenu 120.000 Kč bez DPH dle schváleného zadání.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.07.20


Usnesení č. 456/20 k TDS a AD "Cyklostezka Vrchlice v Kutné Hoře"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Cenovou nabídku Ing. Martina Nepraše, Kaňk 207, Kutná Hora 284 04 na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka pro stavbu "Cyklostezka Vrchlice" v souladu s §152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

b) Cenovou nabídku MgA. Viktora Vlacha, Na Hamrech 1486, Náchod, 547 01 na zajištění autorského dozoru pro stavbu "Cyklostezka Vrchlice" v souladu s §152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

II. u k l á d á
a) Odboru investic připravit podklady k uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka pro akci "Cyklostezka Vrchlice" s Ing. Martinem Neprašem, Kutná Hora 284 04 za nabídkovou cenu 20.000 Kč/měsíc,

b) Odboru investic připravit podklady k uzavření příkazní smlouvy na zajištění autorského dozoru pro stavbu "Cyklostezka Vrchlice" s MgA. Viktorem Vlachem, Náchod, 547 01 za nabídkovou cenu 10.850 Kč/měsíc bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.07.20


Usnesení č. 457/20 k uzavření dodatku č. 4 - prodloužení termínu dokončení parku
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 4 se společností Green Projekt, kterým se prodlužuje termín dokončení prací v parku pod Vlašským dvorem do 31. 08. 2020,

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít s firmou dodatek.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 458/20 k hale Klimeška - VŘ na sportovní nářadí - florbalové mantinely
Rada města I. s c h v a l u j e
a) vyjmutí položek za mantinely a vozíky pro florbal ze seznamu dodávaného nářadí od vítězné firmy Sport Club s.r.o.,

b) uzavření smlouvy s firmou Sport LX s.r.o. Přítoky 83 284 01 Miskovice na dodávku švédských mantinelů včetně vozíků jako náhrady,

II. u k l á d á
Odboru investic provést všechny nutné administrativní úkony.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.07.20


Usnesení č. 459/20 ke snížení platby za umístění kontejneru na textil - Dimatex
Rada města s c h v a l u j e
snížení platby za umístění kontejneru na textil v době SARS-Co V-2 od 12. 3. 2020 do 12. 6. 2020 společnosti Dimatex CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, Stráž nad Nisou, ve výši 15.185 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 460/20 k VZMR na stavební práce "Sanace odvalu dolu Šafary"
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Sanace odvalu dolu Šafary v k. ú. Kaňk",

b) pro toto zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

c) předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr.Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora
2. Ing. Pavlína Daňková Ing. Andrea Bodišová
3. Bc. Kateřina Hladíková Božena Marhanová
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 26.08.20


Usnesení č. 461/20 ke smlouvě o dílo - Přechod pro chodce ul. Novodvorská
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě uvedené výjimky ze zákona, přímé zadání zakázky na provedení díla s názvem: "Přechod pro chodce přes silnici I/2 v Malíně" společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora,

b) předloženou smlouvu o dílo na realizaci stavby přechodu pro chodce na Novodvorské ulici v Malíně mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, ve výši 588.437,70 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 462/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 7/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 7/20, kterým dochází ke zřízení investiční rozpočtové položky Přechod pro chodce Novodvorská ve výši 335.129,40 Kč a ke zřízení investiční rozpočtové položky Osvětlení přechodu Novodvorská ve výši 253.308,30 Kč a to na úkor investiční rozpočtové položky Rekonstrukce komunikace ve výši 588.437,70 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 01.07.20


Usnesení č. 463/20 k Ceníku pro prodejce - trhy během městských akcí 2020
Rada města s c h v a l u j e
s okamžitou účinností Ceník pro prodejce, resp. Cenu za prodejní místo pro prodej během městských akcí v roce 2020.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 464/20 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání komise pro sociální záležitosti ze dne 3. 6. 2020.


Usnesení č. 465/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 5
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 5 - snížení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami, kterým se snižuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče o částku 36.000 Kč na kalendářní rok 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 466/20 ke schválení dodatku smlouvy o bezplatné potravinové pomoci
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování bezplatné potravinové pomoci uzavřené dne 29. 8. 2018 mezi SK Barbora, z. s., Husova 151/6, 284 01 Kutná Hora, IČ 22665889, a Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 467/20 k prodloužení plnění termínu usnesení - dotační program
Rada města p r o d l u ž u j e
termín plnění usnesení RM č. 156/20 ze dne 19. 2. 2020 ke změně pravidel Programu pro přidělování dotací v sociální oblasti do 30. 9. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 468/20 k VPS o poskytnutí neinvestiční dotace Středočeského kraje
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020 ve výši 50.000 Kč.
Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 24.07.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 24. června 2020

Nahoru