24. června 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 24.června 2019

Usnesení č. 500/19 k výsledku VŘ na dodavatele stavby - Sportovní hala Klimeška III.etapa
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa " dle Zprávy z hodnocení nabídek.

b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon") výběr dodavatele: BFK service a.s., Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČO: 27155153 (dále: "vybraný dodavatel") k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek v elektronické aukci na výše uvedenou veřejnou zakázku.

c) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem BFK service a.s., Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČO: 27155153 za cenu díla 33 329 837,00 Kč bez DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104, odst. 1) a § 122 odstavce 3) zákona obdobně.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 24. června 2019

Nahoru