24. června 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.června 2015

Usnesení č. 599/15 k rozpočtovému opatření KT č.5-7
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 5 - přesun rozpočtových výdajů z rozpočtové rezervy na úhradu platby za administraci výběrového řízení zakázky malého rozsahu na dodavatele služeb sociální integrace ve výši 56 870 Kč dle důvodové zprávy 1.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 6 - navýšení příjmů a výdajů z důvodu přijetí dotace na agendu "sociálně-právní ochrana dětí" pro rok 2015 ve výši 6 878 697 Kč a doplatku dotace za rok 2014 ve výši 875 361 Kč dle důvodové zprávy 2.
c) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 7 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí zálohy dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním nových voleb do Zastupitelstva obcí výši 20 000 Kč dle důvodové zprávy3.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 600/15 ke zprávě jednatele Průvodcovské služby KH s.r.o.
Rada města
Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu jednatele Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o. o stavu společnosti k 3. 6. 2015 (příloha), Zprávu auditora Ing. Jana Seiferta o provedeném auditu společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. za rok 2014

II. s o u h l a s í
s provedením Organizační změny v Průvodcovské službě Kutná Hora s.r.o. podle návrhu jednatele od 1. 7. 2015: nový Organizační řád, nový Vnitřní mzdový předpis za účelem stanovení nových středisek hospodaření, racionalizace organizace práce, realizace personálních opatření.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit příplatek podle § 163 a násl. zák. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve výši závazků PSKH za Městem Kutná Hora v celkové výši 1.730.000,- Kč a příplatek peněžitým vkladem ve výši 984.000,-- Kč.

IV. u k l á d á
ekonomickému odboru předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření, kterým budou řešeny výše uvedené rozpočtové změny.
Zodpovídá : Dr.Lukášek, Ing. Zahradníček      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 601/15 k rozpočtovému opatření KT č.8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 8 - navýšení příjmů a výdajů z důvodu přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora" ve výši 4 893 943 Kč důvodové zprávy 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 602/15 k prodeji části pozemku v k.ú.Kaňk - p.Vácha
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 634 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Kaňk panu Tomáši Váchovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 603/15 k prodeji části pozemku v k.ú.Kaňk - p.Veber
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. neschválit prodej části pozemku p.č. 649/1 o výměře cca 1.100 m2 v k.ú. Kaňk panu Jaroslavu Veberovi, Kutná Hora.

II. nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 649/1 nebo jeho části v k.ú. Kaňk do doby zpracování projektové dokumentace a realizace rekonstrukce dešťové kanalizace v dotčené lokalitě městské části Kaňk, pokud rekonstrukce bude dle zpracované projektové dokumentace nutná.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 604/15 k prodeji části pozemků v k.ú.KH - p.Nowok
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. neschválit prodej části pozemků p.č. 3993/1 a p.č. 3994/5 o celkové výměře cca 2.037 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Zbyňku Nowokovi,Kutná Hora.

II. nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 3993/1 a p.č. 3994/5 nebo jejich částí v k.ú. Kutná Hora do doby zpracování a projednání projektové dokumentace na zainvestování lokality U všech svatých technickou a dopravní infrastrukturou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 605/15 k záměru na prodej pozemků v k.ú.Poličany - Povodí Labe, s.p.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 136/3 o výměře 210 m2 a p.č. 136/4 o výměře 51 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Poličany dle žádosti Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.08.15


Usnesení č. 606/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - p.Flachs
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 911/10 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, panu Michalu Flachsovi,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 pozemku + 2.000,- (znalečné).

Zrušeno usnesením RM č. 759/15 ze dne 26. 8. 2015
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 607/15 ke směně části pozemků v k.ú.KH - lokalita Spálený mlýn
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu části pozemků p.č. 4381/4 o výměře cca 80 m2 a p.č. 4389/3 o výměře cca 40 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemků p.č. 4380/1 o výměře cca 100 m2, p.č. 4381/3 o výměře cca 65 m2 a p.č. 4389/6 o výměře cca 10 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví pana JUDr. Marka Dospivy,150 00 Praha 5 (podíl ve výši id. 7/8) a paní Dany Kociánové,284 01 Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/8).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 608/15 k záměru darovat Středočeskému kraji majetek v areálu nemocnice KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru darovat majetek, který tvoří část areálu nemocnice v Kutné Hoře, vyspecifikovaný v příloze. Tento majetek se stává ze samostatných movitých a nemovitých věcí a dále také ze součástí a příslušenství věcí, které v minulosti Město Kutná Hora jako dárce darovalo Středočeskému kraji jako obdarovanému, a to na základě darovacích smluv č.j. 178377/2009/KUSK ze dne 21.12.2009, č.j. 145649/2011/KUSK ze dne 22.8.2011, č.j. S - 3039/MJZ/2014 ze dne 11.11.2014 a č.j. S - 3041/MJT/2014 ze dne 11.11.2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.08.15


Usnesení č. 609/15 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 8.6. 2015.


Usnesení č. 610/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Malín, Za Biřictvím, p.č. 467/1 - el. přípojka nn) na pozemku p.č. 531/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 611/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Sedlec, U Koruny, p.č. 145-knn) na pozemcích p.č. 631/2 a p.č. 632/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 612/15 k žádosti Galerie Felixe Jeneweina
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 211, Nádražní ul. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora za účelem pořádání XV. ročníku Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN-KUTNÁ HORA ve dnech 1.7. - 14.7.2015. Veškeré náklady spojené s užíváním výpůjčky bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.15


Usnesení č. 613/15 k žádosti Městského Tylova divadla v KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora a nádvoří Vlašského dvora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Městským Tylovým divadlem v Kutné Hoře, IČ 44696159, se sídlem Kutná Hora, Masarykova 128 dne 25.8.2015 v době od 15.00 hod. do 22.00 hod. za účelem uvedení představení "Cyrano z Bergeracu" s tím, že elektrická energie bude hrazena Městským Tylovým divadlem v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.08.15


Usnesení č. 614/15 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2014 pro paní Zuzanu Krejzovou,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 15.445,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 860,00 Kč počínaje měsícem červen 2015.
b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2014 pro paní Jaromíru Cimburkovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 3.436,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 1.000,00 Kč počínaje měsícem červenec 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 615/15 k uzavření dodatku - pojištění
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 17 k pojistné smlouvě č. 7720510710, uzavřené dne 10.9.2010 mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha a Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, týkající se informačního centra.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.15


Usnesení č. 616/15 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 617/15 k zahájení poptávky na kanal.přípojku TJ Viktoria Sedlec
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výstavba kanalizační přípojky pro kabiny TJ Viktoria Sedlec"
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium nejnižší celkovou nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Věra Kapišáková
3. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
4. Markéta Holubová, DiS Ing. Lucie Štolbová
5. Ing. Jan Hnilička Jana Pospíšilová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace sedmi vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 618/15 k uzavření nájem.smlouvy - areál bývalé cihelny v Sedlci u KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství (areál bývalé cihelny), tj. pozemku p.č. 595/1, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 595/2, pozemku p.č. 597/1, pozemku p.č. 597/9, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/10, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/27, pozemku p.č. 599/1, pozemku p.č. 599/2, pozemku p.č. 747/20, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 747/21, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 747/71, pozemku p.č. 747/85, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č. 759, jehož součástí je stavba bez čp/če vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 600.000,- Kč za účelem provozování činnosti společnosti

Zrušeno usnesením RM č. 729/15 ze dne 29. 7. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 619/15 k uzavření nájemní smlouvy - Pavel Bečán
Rada města I. r u š í
usnesení č. 374/15 ze dne 15.4.2015

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části nádvoří, budovy (bývalé stáčírny) vlevo za vrátnicí, dvou kanceláří v přízemí vlevo a tří místností vpravo včetně sociálního zařízení v hlavní budově pivovaru a vrátnice, vše v areálu pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Pavlem Bečánem, Kutná Hora, ve dnech od 26.6.2015 do 28.6.2015 za účelem uspořádání pivovarských slavností za nájemné ve výši 300, Kč/den + DPH v zákonné výši s tím, že samotná akce bude probíhat dne 27.6.2015 v době od 12.00 hod. do 22.00 hod. V nájemní smlouvě bude uveden závazek nájemce uhradit při podpisu smlouvy kauci ve výši 20.000,00 Kč. Energie související s užíváním prostorů uhradí nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.15


Usnesení č. 620/15 k vyhodnocení VŘ č.SN13/15 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesením rady města č. 509/15, bod 2) ze dne 27. 5. 2015 týkajícího se uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 o velikosti 3+1 (77,02 m2) v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Evou Reinertovou,Kutná Hora, z důvodu odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany paní Reinertové.
b) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 o velikosti 3+1 (77,02 m2) v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Milanem a Miluší Šandovými,za nájemné ve výši 3.526,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 13/15.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 621/15 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 17. 6. 2015

II. s o u h l a s í
s výjimkou z Pravidel k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválených Radou města Kutná Hora usnesením č. 153/13 dne 13. 3. 2013, týkající se ponechání žádosti o byt v domě pro seniory manželů Jiřiny a Miroslava Hubáčkových, Kutná Hora, v seznamu uchazečů z vážných důvodů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.15


Usnesení č. 622/15 k pronájmu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 34 v domě pro seniory v čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, v 1. podlaží o velikosti 2+1 (57,24 m2), s panem Františkem Trávníkem,Kutná Hora - Malín. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2015 za smluvní nájemné ve výši 2.667,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.

Zrušeno usnesením RM č. 770/15 ze dne 26. 8. 2015
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 623/15 k VŘ č.SN 17/15 a vyhlášení VŘ č.SN 23/15
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 17/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 23/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 10. 8. 2015 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.08.15


Usnesení č. 624/15 k pronájmu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 26 v domě pro seniory v čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, v 1. podlaží o velikosti 1+kk (45,41 m2), s paní Evou Kýblovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2015 za smluvní nájemné ve výši 2.134,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.

Zrušeno usnesením rady města č. 673/15 ze dne 8. 7. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 625/15 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 528/15
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 626/15 k vydání závazného stanoviska
Rada města s o u h l a s í
ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů za účelem zajištění podkladů rozhodných pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi s vydáním závazného stanoviska obce pro tyto osoby:

1. Červeňáková Jana, nar. 1993,Nové Dvory
2. Mucha Ján, nar. 1943,Praha 13-Stodůlky
3. Ondič Peter, nar. 1988,Čáslav
4. Pešta Lukáš, nar. 1991,Nové Dvory
5. Siváková Margita, nar. 1941,Nové Dvory
6. Majoroš Štefan, nar. 1958, trvale bytem Slovensko
7. Vallová Petra, nar. 1975,Suchdol u Kutné Hory
8. Mačová Jitka, nar. 1984,Čáslav
9. Podaný Jaroslav, nar. 1956,Petrovice I.
10. Vaněk Milan, nar. 1971,Zruč nad Sázavou
11. Siváková Eva, nar. 1985,Nové Dvory
12. Chudobová Gabriela, nar. 1976,Žehušice
13. Podoláková Dagmar, nar. 1954,Kolín
14. Svačina Zdeněk, nar. 1979,Rataje n. Sázavou
15. Doupal Pavel, nar. 1983,Kolín
16. Dušková Petra, nar. 1977,Vrdy
17. Hejdánek Tomáš, nar. 1988,Zbýšov v Čechách
18. Ledvinová Hana, nar. 1959, Křesetice
19. Podrazký Antonín, nar. 1960,Děčín XXXII - Boletice nad Labem
20. Rokosová Iveta, nar. 1987,Chlístovice
21. Štěpánek Ludvík, nar. 1956,Zbraslavice
22. Pavelka Vladimír, nar. 1958,Zruč nad Sázavou
23. Kec Jan, nar. 1957,Suchdol u Kutné Hory
24. Červeňák Ladislav, nar. 1963,Čestín
25. Čurejová Marcela, nar. 1974,Čáslav
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 627/15 k zápisu ze zasedání komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 5. zasedání komise dopravní ze dne 10.6.2015


Usnesení č. 628/15 k uzavření smlouvy o finanční podpoře - ASEKOL a.s.
Rada města s o u h l a s í
přijetím finanční podpory ve výši 20.000,- Kč na vybudování zpevněných ploch stanovišť kontejnerů s červenými kontejnery na elektrozařízení z Fondu ASEKOL a s uzavřením předložené smlouvy, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností ASEKOL a.s, se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.15


Usnesení č. 629/15 k rozpočtovým opatřením OSM-TO č.11-12/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č.11/15, kterým dochází ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Parkoviště Vítězná ve výši 88.330,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 88.330,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 12/15, na základě Návrhu na uzavření smlouvy o finanční podpoře z fondu ASEKOL na vybudování kontejnerových stanovišť, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Finanční podpora ASEKOL ve výši 20.000,--Kč a zároveň ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Vybudování kontejnerových stanovišť ASEKOL ve výši 56.870,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 36.870,--Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 630/15 ke grantům - malé projekty - oblast č.2 - sport
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 12.6. 2015 v oblasti - realizace projektu v III. čtvrtletí 2015 a jedné žádosti přijaté mimořádně po termínu do 12.6. 2015 v oblasti sportu - realizace projektu v III. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy.

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.07.15


Usnesení č. 631/15 ke grantům - malé projekty - oblast č.3 výchova a vzdělávání
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 12. 6. 2015 v oblasti výchovy a vzdělávání - realizace projektu v III. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.07.15


Usnesení č. 632/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.10
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 10 -
přesun prostředků z položky školství - rezerva u SRP 2867 ve výši 200.000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na dofinancování havárie podlahy v tělocvičně školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 633/15 ke zřízení nové soukromé základní školy Na Cestě
Rada města n e s o u h l a s í
s předloženým návrhem společnosti PROSTOR plus o.p.s., Na Pustině 1068, 280 02 Kolín na zřízení soukromé základní školy Na Cestě na území města Kutné Hory dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 634/15 k výběru dodavatele "Územní plán Kutná Hora"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále: "zákon") na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: "Územní plán Kutná Hora"

b) dle ustanovení § 78, odst. (1), písm. a) zákona základní hodnotící kritérium této veřejné zakázky "ekonomická výhodnost nabídky" s těmito dílčími hodnotícími kritérii s jejich váhou důležitosti v procentech:
1. Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 60%
2. Zkušenosti osob realizačního týmu 40%

c) jmenování složení členů a jejich náhradníků hodnotící komise pro tuto veřejnou zakázku dle jmen osob uvedených v důvodové zprávě, která plní funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje i kvalifikaci dodavatelů.

II. p o v ě ř u j e
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
k výběru okruhu dodavatelů k oslovení Výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 635/15 ke schválení 3.aktualizace Akčního plánu Strateg. plánu rozvoje města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s 3. aktualizací Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutné Hory v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 636/15 k rozpočtovému opatření INV č.22
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park/Parkoviště Uhelná" na položku "Průmyslová zóna u ČOV" ve výši 150.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 637/15 k úpravě ve výměníkové stanici BK4
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na provedení úprav ve výměníkové stanici BK4 v Kutné Hoře s firmou EVČ s.r.o. za cenu 77.160,18 Kč včetne DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 638/15 k rozpočtovému opatření INV č.23
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park/Parkoviště Uhelná" na položku "Okružní křižovatka Karlov" ve výši 95.629,50,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 639/15 k zadání studie proveditelnosti"Průmysl.zóna Karlov sever-ČOV"
Rada města I. s c h v a l u j e
předložené zadání pro zpracování studie proveditelnosti "Průmyslová zóna Karlov sever - ČOV" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zpracování studie proveditelnosti "Průmyslová zóna Karlov sever - ČOV" s Ing. Ivo Semerákem, 542 32 Úpice, za nabídkovou cenu 85.000,-Kč (zpracovatel není plátce DPH).
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 640/15 k veřejné zakázce "Rekonstrukce ulice Na Plácku, KH-Malín"
Rada města I. s c h v a l u j e
přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na rekonstrukci komunikací a veřejného osvětlení v ulici Na Plácku, Kutná Hora-Malín dodavateli Technické Služby Kutná Hora, s.r.o. za cenu 2.580.930,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
a) Odboru investic připravit smlouvu o dílo s výše uvedeným dodavatelem dle podmínek důvodové zprávy

b) starostovi města uzavřít smlouvu o dílo s výše uvedeným dodavatelem

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.07.15


Usnesení č. 641/15 k obnově parku - pod Vlašským dvorem a Pacákovy sady
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy na provedení prací - obnova parku Pacákovy sady v Kutné Hoře s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 za cenu 1.749.515,39 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

b) s uzavřením smlouvy na provedení prací - obnova Parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 za cenu 3.272.620,20 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 642/15 ke smlouvě na provedení izolač.prací - malá scéna TD
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na provedení izolačních prací - jeviště malé scény Tylova divadla v Kutné Hoře s firmou Ondřej Tunkl, Kouřimská 20, 284 01 Kutná Hora za cenu 49.587,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 643/15 k mimoř.odměně za rok 2014 - ředitelka Pečovat.služby KH
Rada města s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu za rok 2014 ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 644/15 k příspěv.programu (granty) soc.oblast č.4 - malé projekty rok 2015
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 12.6.2015 v sociální oblasti - realizace projektu v III. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.07.15


Usnesení č. 645/15 k zakoupení osobního motor.vozidla pro potřeby městské policie
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením poptávky na zakoupení osobního motorového vozidla dle specifikace uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Václav Mareček      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 646/15 k zajištění dopravce MAD v KH na období 2015-2019
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o naléhavé povinnosti Města, které jako objednavatel městské autobusové dopravy (MAD), musí rozhodnout o dopravci, který bude zajištovat MAD v Kutné Hoře v období 2015 - 2019, a to z důvodu ukončení platnosti licencí na provozování MAD v Kutné Hoře stávajícího dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim k datu 12.12.2015.


Usnesení č. 647/15 k rozpočtovému opatření OŽP č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.2 - převod dotace Ministerstva zemědělství Lesům České republiky, s.p. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 19.650,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 648/15 k rozpočtovému opatření OŽP č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2015, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 228.019,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 649/15 k žádostem o výjimku z vyhlášky o zákazu požívání alkohol. nápojů
Rada města s o u h l a s í
a) s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství společnosti Bohemialov s.r.o. pro akci "Otevřené čtvrtky" v rozsahu dle důvodové zprávy, a to do 31. 12. 2015.

b) s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Clubu Deportivo pro akci "Dačického 12", která se koná dne 8. 8. 2015 v lokalitě Vorlíčkovy sady.

c) s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství společnosti RADIO UNITED SERVICES s.r.o. pro akci konanou dne 2. 8. 2015 v lokalitě Palackého náměstí dle důvodové zprávy.

d) s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství panu Pavlu Bečánovi pro akci "Program pro dospělé a děti", která se koná dne 24. 6. 2015 v lokalitě Palackého náměstí v Kutné Hoře.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 650/15 k žádosti o záštitu - Praha, klasika.. o.p.s.
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města Kutná Hora nad koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika .. - Poselství 2015 konanými v Kutné Hoře ve dnech 8. a 9. 8. 2015.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 651/15 k rozpočtovému opatření OK č.7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 7 - převod dotace ze státního rozpočtu ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století "Ten verš si tiše říkám" - regionální kolo přehlídky uměleckého přednesu dospělých, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 9 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OK č. 7.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 652/15 k zápisu z jednání kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise dne 10. 6. 2015.


Usnesení č. 653/15 ke grantům - malé projekty - oblast č.1 - kultura
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých pro III. čtvrtletí roku 2015 v oblasti kultury, dle důvodové zprávy
b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 15.07.15


Usnesení č. 654/15 ke grantům - malé projekty - oblast č.1 - kultura
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti Anety Martínkové do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijaté pro III. čtvrtletí roku 2015 v oblasti kultury, dle důvodové zprávy
b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 15.07.15


Usnesení č. 655/15 k rozpočtovému opatření OK č.8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 8 - převod účelové dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektu "Ten verš si tiše říkám", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 14 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OK č. 8.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 656/15 k odměnám ředitelů příspěv. organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2014 ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : p.Hobl, Ing. Zahradníček      Termín : 15.07.15


Usnesení č. 657/15 k připojení k událostem 600.výročí upálení mistra Jana Husa
Rada města s c h v a l u j e
vyvěšení husitské vlajky během týdne, ve kterém uplyne 600leté výročí upálení mistra Jana Husa, tedy od 1. července 2015 do 7. července 2015.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 658/15 k zápisu DR a výroční zprávě společnosti KH TEBIS za rok 2014
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu a účetní závěrku společnosti KH Tebis s.r.o. za rok 2014

b) zaúčtování ztráty vykázané společností KH Tebis, spol. s r.o. za rok 2014 ve výši 2 508 087,17 Kč na účet 42900 (neuhrazené ztráty minulých let)

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2014 do sbírky listin
Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

III. s o u h l a s í
s vyplacením odměny jednateli společnosti za I.Q. roku 2015 v plné výši, a to na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce jednatele

IV. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR společnosti KH Tebis s.r.o. ze dne 4.6.2015 v ostatních bodech


Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 659/15 k zápisu DR a výroční zprávě spol. Průvodcovská služba za rok 2014
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného
společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190, odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

I. s c h v a l u j e
a) Výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská služba Kutná
Hora, společnost s ručením omezeným, za rok 2014

b) Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2014 ve výši 664.115,53 Kč dle
doporučení daňového poradce Ing. Jiřího Vopatřila

c) Nevyplacení roční prémie za rok 2014 jednatelce společnosti Ing. Ivaně Vopálkové podle čl. 6.3. Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti ze dne 2. 4. 2014.

II. u k l á d á
Jednateli společnosti zaslat výroční zprávu za rok 2014 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 660/15 k zápisu DR a výroční zprávě spol. MLaR za rok 2014
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 72. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 16. června 2015

II. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2014.

b) rozdělení disponibilního zisku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. ve výši 1 808 618,25 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti:
Převedení ve prospěch sociálního fondu 118 187,25 Kč
Převedení na doplnění základního rezervního fondu na účet 42110 90 431,00 Kč
Vyplatit jako podíl na zisku společníkovi 700 000,00 Kč
Nerozdělovat a převést jej na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let 900 000,00 Kč

III. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2014 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

IV. s o u h l a s í
a) s finančním příspěvkem ve výši 15 000,- Kč na pořádání VII. reprezentačního plesu lesníků a dřevařů s tím, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování

b) s finančním příspěvkem ve výši 7 500,- Kč na pořádání festivalu TyjátrFest 2015 za podmínky, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování

c) s udělením odměny jednateli společnosti za rok 2014 v plné výši

d) s udělením odměny jednateli společnosti za I. Q. 2015 v plné výši


Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 08.07.15Bc. Martin Starý, starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 24. června 2015

Nahoru