24. července 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 24.července 2018

Usnesení č. 536/18 k žádosti o výjimku z vyhlášky - Veteran Rallye
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství pořadateli akce Veteran Rallye Srpnové hodování společnosti Dedeman, s.r.o., a to v termínu 17. - 19. 8. 2018 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.08.18


Usnesení č. 537/18 k revitalizaci bývalé ZŠ J.A.Komenského
Rada města I. s c h v a l u j e
navýšení ceny za úhradu licenční smlouvy pro Ing. arch. Jiřího Krejčíka a Ing. arch. Michala Krejčíka o 184.000,- Kč bez DPH dle přiložené důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít ve spolupráci s právním oddělením s Ing. arch. Jiřím Krejčíkem a Ing. arch. Michalem Krejčíkem licenční smlouvu na prodej autorských práv.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 538/18 ke Smlouvě o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ 00236195, a společností CATANIA GROUP s.r.o., Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, IČ 28253591.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 17.08.18


Usnesení č. 539/18 k dodatku kupní smlouvy se Službami města KH s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
dodatek č.1 kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a společností Služby města Kutné Hory s.r.o. týkající se odhadní ceny movitého majetku. Odhadní cena 63 100,-Kč je cenou bez DPH a prodávající vystaví fakturu.

Zodpovídá : Ing.Plíhalová, jednatelka      Termín : 17.08.18


Usnesení č. 540/18 k umístění sídla provozovny PCO
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla provozovny č. 1012272451 - Ostraha majetku a osob (pult centrální ochrany) spol. Technické služby Kutná Hora s.r.o. v budově Havlíčkovo nám. 87/12 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.07.18
  
 
 
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 24. července 2018

Nahoru