24. března 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.března 2021

Usnesení č. 179/21 k programu jednání Rady města 24. 3. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program své schůze dne 24. 3. 2021 a ověřovatele zápisu pana Josefa Krause a RNDr. Ivo Šance, CSc.

 
Usnesení č. 180/21 k zápisu Osadního výboru
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Malín ze dne 4.3. 2021.

 
Usnesení č. 181/21 k docházkovému systému MěÚ Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se spol. DATACENTRUM systems & consulting, a.s., IČ: 25631721, se sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4, na software DC3 Docházka a na HW vybavení dle nabídky zaslané 25. 2. 2021 za částku ve výši 208.366 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 182/21 k organizační změně ODSH
Rada města I. z ř i z u j e
s účinností od 1. 5. 2021 dvě nové pracovní pozice referent dopravních přestupků v oddělení správního řízení - přestupky v dopravě v odboru dopravy a silničního hospodářství. Pracovní pozice jsou zřízeny na dobu určitou po dobu uzavření nájemní smlouvy s firmou GEMOS dopravní systémy a.s., Praha ze dne 30. 11. 2020 a dalších 90 dní po skončení této smlouvy,

II. s t a n o v u j e
počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Kutná Hora od 1. 5. 2021 na 196 s tím, že do tohoto počtu se nezapočítávají zaměstnanci vykonávající činnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnanci, kteří jsou přijati do pracovního poměru na dobu určitou za mateřskou resp. rodičovskou dovolenou, či za zaměstnance v dlouhodobé pracovní neschopnosti, za zaměstnance ve výkonu civilní nebo vojenské služby nebo ve výkonu veřejné funkce,

III. u k l á d á
oddělení interního auditu zapracovat změny uvedené v bodě I. tohoto usnesení do Organizačního řádu MěÚ Kutná Hora a předložit RM upravený organizační řád ke schválení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing. Tvrdík      Termín : 01.05.21


Usnesení č. 183/21 k podpoře výzvy #zakreativnicesko
Rada města s c h v a l u j e
zapojení se města Kutné Hora do výzvy #zakreativnicesko.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.04.21


Usnesení č. 184/21 k uzavření dodatku k pojistné smlouvě a RO OSM č.2/21
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření Dodatku č. 32 k pojistné smlouvě č. 7720510710 o pojištění hospodářských rizik uzavřené dne 10. 9. 2010 mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha a Městem Kutná Hora, týkajícího se pojištění nově pořízeného majetku, vyjmutí majetku prodaného, aktualizace cen pojištěného majetku a změny v systému pojištění majetku,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 2/21, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky placené pojistné o částku 215.145 Kč, a to na úkor položky byty - opravy.
Zodpovídá : Ing. Maternová, Ing. Bulánkoá      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 185/21 k uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce mov. věcí
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. SoV - 6/OSM/LEH/2018 týkající se movitých věcí umístěných v č. p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora uzavřené dne 7. 9. 2018 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Průvodcovskou službou Kutná Hora, příspěvkovou organizací, IČO 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem týkající se změny předmětu výpůjčky.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 186/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 04/21 na pronájem bytu (ul. Ortenova)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 04/21 na pronájem bytu v ul. Ortenova v Kutné Hoře s panem Jozefem Hudákem, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného č. SN 04/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 187/21 k vyhlášení VŘ č. SN 05/21 na pronájem bytu (ul. Vojtěšská)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 05/21 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č. p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu určeného pro startovací bydlení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 26.04. 2021 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 188/21 k vyhlášení VŘ č. SN 06/21 na pronájem bytu (ul. Šultysova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 06/21 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu č. p. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 26.04. 2021 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 189/21 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Bobková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě pro seniory , s paní Alenou Bobkovou, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 04. 2021 za smluvní nájemné ve výši 2.362 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 190/21 k záměru na pronájem pozemků v k. ú. Malín (p. Koděra)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout části pozemků p. č. 61 a p. č. 81 vše v k. ú. Malín o výměře cca 500 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.03.21


Usnesení č. 191/21 k žádosti p. Kléra - využití Preghausu
Rada města s c h v a l u j e
využití nebytových prostor - Preghausu v budově č. p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Kutná Hora, Uměleckou agenturou-Petr Klér, IČO 12360830, se sídlem U Kola 454, Kutná Hora - Sedlec dne 11. 4. 2021 v době od 14.00 hod. do 17.00 hod. za účelem natočení klipu k písni skupiny KH Band, za celkovou částku ve výši 1.000 Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.04.21


Usnesení č. 192/21 k uzavření smlouvy o výpůjčce (Oblastní charita)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Oblastní charitou Kutná Hora, IČO 49543547, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora, jako vypůjčitelem, týkající se užívání sestavy čtyř obytných buněk umístěných na pozemku p. č. 597/1, část pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory a nebytové prostory - 4 místnosti včetně sociálního zařízení a chodby v budově č. p. 17, ul. Cihlářská, Kutná Hora - Sedlec, který je součástí pozemku p. č. 797/3 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory na dobu určitou do 31.03. 2026, za účelem provozování sociálních služeb s tím, že vypůjčitel bude hradit náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 193/21 ke zveřejnění záměru - TJ Viktoria Sedlec, z. s.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Smlouvu o výpůjčce ze dne 21. 1. 2008 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Tělovýchovnou jednotou Viktoria Sedlec, z. s. jako vypůjčitelem, IČO 68996861, se sídlem Na Chmelnici 463, Sedlec, Kutná Hora za účelem užívání stavby kabin - č. p. 463, ul. Na Chmelnici nacházející se na pozemku p. č. 557/3 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, týkající se změny doby užívání předmětu výpůjčky z doby určité do 31. 12. 2028 na dobu určitou do 31. 12. 2035.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 21.04.21


Usnesení č. 194/21 k zápisu z jednání Komise bytové
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 17.03.2021

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Petrou Zítovou na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022,

b) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s manželi Evou a Emilem Peštovými na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021,

c) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s manželi Monikou a Marianem Ferencovými na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021,

d) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s paní Darinou Pompovou na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021,

e) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v Kutné Hoře s manželi Růženou a Janem Čurejovými na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021,

f) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v Kutné Hoře s paní Evou Kollerovou na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021,

g) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v Kutné Hoře s paní Evou Sivákovou na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021,

h) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v Kutné Hoře s paní Stanislavou Vlasákovou na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 195/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 03/21 na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 03/21 na pronájem bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Hedvikou Švambergovou, za nájemné ve výši 2.673 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče č. SN 03/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 196/21 k zahájení VZMR "Evakuační výtah, U Lorce 57, KH"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Evakuační výtah, U Lorce 57, Kutná Hora",
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
Ing. Josef Viktora Mgr., Bc. Silvia Doušová
Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
Pavel Procházka Jana Řeřábková,
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.05.21


Usnesení č. 197/21 k zápisu z jednání Komise majetkové
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 10.03.2021.


Usnesení č. 198/21 k záměru na prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Truhlářová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 689/1 o výměře 20 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 199/21 k záměru na prodej části pozemku v k. ú. KH (manželé Palečkovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 4004/2 o výměře 2 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 21.04.21


Usnesení č. 200/21 k záměru na prodej byt. jednotek (Puškinská č. p. 656, 657, 658)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru města Kutná Hora prodat bytové jednotky č. 656/1, 656/2, 656/6, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/8 nacházející se v bytovém domě č. p. 656, 657, 658, stojícím na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí, příslušenství, podílů na společných částech domu a podílů na pozemku p. č. 2560/18 v k. ú. Kutná Hora pod domem a to osobám oprávněným ze Smluv o budoucích kupních smlouvách a o budoucích smlouvách nájemních, konkrétně:
a) Bytová jednotka č. 656/1, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 639/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.

b) Bytová jednotka č. 656/2, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 660/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 6. 11. 2001.

c) Bytová jednotka č. 656/6, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 772/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 28. 11. 2002 a v Dohodě o úpravě smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí nájemní smlouvě ze dne 3. 3. 2005.

d) Bytová jednotka č. 657/1, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 644/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 potvrzeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora dne 7. 9. 2020 pod číslem PGP-1072/2020-205 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.

e) Bytová jednotka č. 657/2, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 661/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.

f) Bytová jednotka č. 657/3, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 640/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.

g) Bytová jednotka č. 657/4, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 649/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.

h) Bytová jednotka č. 657/5, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 636/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.

ch) Bytová jednotka č. 658/2, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 642/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 28. 11. 2000.

i) Bytová jednotka č. 658/3, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 695/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.

j) Bytová jednotka č. 658/4, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 637/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.

k) Bytová jednotka č. 658/5, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 693/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.

l) Bytová jednotka č. 658/6, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 637/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.

m) Bytová jednotka č. 658/8, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 610/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 05.05.21


Usnesení č. 201/21 k prodeji domu č.p. 379 na Palackého nám. (manželé Pipkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 1291/1 o výměře 433 m2, jehož součástí je stavba č. p. 379 a zadní stavba samostatně neevidovaná v KN, v k. ú. Kutná Hora, manželům Bc. Martině Pipkové Loudové a Bc. Tomášovi Pipkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.05.21


Usnesení č. 202/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (manž. Příhodovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 3957/4 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Kutná Hora manželům Ing. Stanislavu a RNDr. Janě Příhodovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.05.21


Usnesení č. 203/21 ke zrušení usnesení RM č 154/21
Rada města r u š í
své usnesení č. 154/21 ze dne 10.03.2021.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 26.03.21


Usnesení č. 204/21 k prodloužení termínu plnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení termínu na splnění svého usnesení č. 812/20 ze dne 4. 11. 2020 do 31. 12. 2021.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 07.04.21


Usnesení č. 205/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 02/21 - veřejné WC v KH
Rada města I. v y ř a z u j e
uchazeče NOVÁ ŠANCE, o. p. s. z výběrového řízení č. SN 02/21 z důvodu nesplnění podmínek,

II. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 02/21 na pronájem prostor veřejných WC v Kutné Hoře,
Na 1. místě se umístil: Zdeněk Horák

III. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor veřejných WC v Kutné Hoře, s uchazečem uvedeným na 1. místě v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 206/21 k poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v r. 2021 - KULTURA
Rada města s c h v a l u j e
a) vyplacení neinvestiční dotace na činnost organizace Kutnohorský fotoklub z.s. pro rok 2021 z položky Rezerva rady města - kultura, a to ve výši 10.000 Kč,

b) uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace na činnost organizace v roce 2021 v oblasti KULTURA s Kutnohorským fotoklubem z. s.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 207/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 7 - SRP 2867
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 7: přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Kamenná stezka 40, Kutná Hora ve výši 200.000 Kč na částečné finanční zajištění odstranění havarijního stavu - Kanalizační přípojka dešťové vnitroareálové kanalizace do ul. Kamenná stezka.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 11.05.21


Usnesení č. 208/21 k oblasti č. 2 - sport - II. č. 2021, malé projekty
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5.000 Kč) v oblasti sportu, přijatých v termínu do 5. 03. 2021 - realizace projektu ve II. čtvrtletí 2021,

II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro:
TJ Sokol Kaňk, z. s. - 5.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.04.21


Usnesení č. 209/21 ke jmenování členky redakční rady Kutnohorských listů
Rada města j m e n u j e
paní Kateřinu Radinovou členkou redakční rady Kutnohorských listů s účinností od 1. 4. 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 210/21 k zápisu změny ZŠ Kamenná stezka 40 do rejstříku škol
Rada města s c h v a l u j e
a) návrh změny zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora, od 1. 9. 2021 na celkový počet 100 žáků,

b) podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora, do rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu od 1. 09. 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 211/21 k rozpočtovému opatření INV č. 06
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "BUS Park Sedlec" ve výši 82.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 212/21 k rekonstrukci MŠ Trebišovská v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52 písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře",

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6) zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise /náhradník komise
1. Mgr. Vít Šnajdr /Mgr. Silvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál / Ing. arch. Martin Kremla
3. Jan Trávníček, DiS. /Michaela Špačková
a s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
Jan Trávníček, DiS. a v jeho nepřítomnosti Ing. Jiří Janál, odbor investic MÚ,

b) s uzavřením příkazní smlouvy na zajištění administrace tohoto zadávacího řízení dle ustanovení § 43 zákona s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728 za cenu 55.000 Kč bez DPH, tj. 66.550 Kč s DPH,

c) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona- Ing. Josef Bárta, posuzoval kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy,

III. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.
Zodpovídá : Ing. Viktora, Ing. Janál      Termín : 20.04.21


Usnesení č. 213/21 k uzavření dodatku č. 2 - "Cyklostezka Vrchlice"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČO 28447085, na realizaci veřejné zakázky "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice"; upravující změnovým listem položkový rozpočet bez vlivu na celkovou cenu díla,

II. u k l á d á
Odboru investic zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČO 28447085, na realizaci veřejné zakázky "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice"; upravující změnovým listem položkový rozpočet bez vlivu na celkovou cenu díla.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 29.03.21


Usnesení č. 214/21 k vyhrazení parkovacího místa v ul. Trebišovská
Rada města s c h v a l u j e
užívání veřejného prostranství k vyhrazení nezpoplatněného parkovacího místa v ulici Trebišovská v Kutné Hoře pro "Oblastní charitu Kutná Hora", se sídlem Havířská 403, 28401 Kutná Hora na dobu určitou do 1. 04. 2023.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 15.04.21


Usnesení č. 215/21 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací - "U Kola"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací řešící převod pozemků a stavby pozemní komunikace s veřejným osvětlením vybudované na pozemcích parc. č. 653/15 a 653/32 vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 11.05.21


Usnesení č. 216/21 k dohodě o zrušení Smlouvy - "Sedlecká pouť"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dohody o zrušení Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2021 s panem Josefem Tříškou, se sídlem Za Černým mostem 266, 198 00 Praha 9.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 29.03.21


Usnesení č. 217/21 k umístění reklamních poutačů kampaně "Pozor Zebra" - FOXCONN
Rada města s c h v a l u j e
umístění reklamních poutačů kampaně "Pozor zebra" v termínu 30. 03. - 3. 05. 2021 na sloupy veřejného osvětlení společností Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., Pardubice.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 15.04.21


Usnesení č. 218/21 ke schválení výsledku VZMR Pasportizace soustavy CZT
Rada města
a) výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Pasportizace soustavy CZT v Kutné Hoře (vyhodnocení současného technického stavu)", jako nejvýhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele BFS Industry, s.r.o.,

b) uzavření smlouvy o dílo se společností BFS Industry, s.r.o., se sídlem Hillebrantova 1277/5, 158 00 Praha, ve výši 349.690 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 15.04.21


Usnesení č. 219/21 k podpoře velkých projektů v soc. oblasti pro rok 2021
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků z Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2021 - malé projekty, a to na základě přijatých žádostí:
1. Oblastní charita Kutná Hora, sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547,
velký projekt: Spolu na Sionu, částka ve výši 46.500 Kč,
2. Cesta životem bez bariér, z.s., sídlem Paběnice 75, Paběnice, IČ 27044700, velký projekt: Aktivity pro pečující osoby 2021, částka ve výši 41.500 Kč,

b) uzavření veřejnoprávních smluv pro poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Města Kutná Hora dle pravidel Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2021 s následujícími organizacemi
1. Oblastní charita Kutná Hora, sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, velký projekt: Spolu na Sionu, částka ve výši 46.500 Kč,
2. Cesta životem bez bariér, z.s., sídlem Paběnice 75, Paběnice, IČ 27044700,
velký projekt: Aktivity pro pečující osoby 2021, částka ve výši 41.500 Kč.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 220/21 k zápisu z jednání Komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání komise pro sociální záležitosti ze dne 15. 03. 2021.Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr,v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 24. března 2021

Nahoru