24. března 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.března 2009

Usnesení č. 263/09 k poptáv.řízení - úprava příček Radnická 178,KH
Rada města s c h v a l u j e
pořadí nabídek pro vnitřní úpravu příček, Kutná Hora, Radnická 178-3 mezipatro a to:
1. Kompres Kolín, spol. s r.o., Klejnarská 92, 280 02 Kolín
2. Stavo-G, spol. s r.o., Kaňk 299, 284 01 Kutná Hora
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.03.09


Usnesení č. 264/09 k pořádání Kaňkovského hornického jarmarku
Rada města s o u h l a s í
se záštitou a spolupořadatelstvím akce Kaňkovský hornický jarmark pořádaným Občanským sdružením Kaňk, konaným dne 15.8.2009 od 13:00 do 18:00 hod.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 265/09 ke schválení bezúplatného použití znaku města
Rada města s c h v a l u j e
jednorázové bezplatné použití znaku města Kutná Hora pro OS Život 90, Zruč nad Sázavou na materiály s poděkováním za finanční podporu.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 266/09 ke koupi osobních motorových vozidel
Rada města s o u h l a s í
se zakoupením osobních motorových vozidel:
- Škoda Superb Comfort 1,9 TDI v ceně 483.700,-Kč,
- osobní motorové vozidlo Fabia Ambiente 1,2 v ceně 217.500,- Kč a
- osobní motorové vozidlo Škoda Praktic 1,2 v ceně 221.180,- Kč
od Auto Racek a.s., Masarykova 757, 396 01 Humpolec. Nákup provést formou leasingu na 36 měsíců.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 267/09 k dotaci projektu "KUTNOHORSKÉ LÉTO 2009"
Rada města s o u h l a s í
a) s uvolněním částky 130 tisíc Kč z rozpočtu odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy na projekt "KUTNOHORSKÉ LÉTO 2009"

b) s umístěním reklamního banneru projektu na www.kutnahora.cz v období 1. 6. - 1. 9. 2009

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 409/09 ze dne 5.5.2009.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 268/09 k využití finan.prostředků z výtěžku za provoz VHP
Rada města s c h v a l u j e
účelové využití dalších finančních prostředků z výtěžku za provoz výherních hracích přístrojů za rok 2008, odváděné v roce 2009 ve výši 583.286,- Kč, které budou použity na sociální služby.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Novotná      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 269/09 k bezúplatnému převodu pozemku p.č.911/2 KH od ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 911/2 (nebo jeho částí) v k.ú. Kutná Hora od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 270/09 k prodeji části pozemku p.č.3951/50 KH - Flachsovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3951/50 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Michaele a Jiřímu Flachsovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 271/09 k pronájmu pozemků - MLaR
Rada města s o u h l a s í
s dodatkem č.5, kterým se mění příloha č.1 nájemní smlouvy uzavřené s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 272/09 k prodeji části pozemku p.č.3988/13 - Kocourkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora nesouhlasit
s prodejem části pozemku p.č. 3988/13 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kutná Hora Evě a Milanu Kocourkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.04.09


Usnesení č. 273/09 k prodeji části pozemku p.č.3988/13 - Škarkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora nesouhlasit
s prodejem části pozemku p.č. 3988/13 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kutná Hora Janu a Janě Škarkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.04.09


Usnesení č. 274/09 k prodeji části pozemku v KH - U.T.C.PROPERTIES s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku dle PK p.č. 2616/2 o výměře cca 1.200 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti U.T.C. PROPERTIES s.r.o., Obchodní ul. 110, Čestlice za kupní cenu 460,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 275/09 k prodeji pozemku v KH - U.T.C.PROPERTIES s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 4106 o výměře 5.548 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti U.T.C. PROPERTIES s.r.o., Obchodní ul. 110, Čestlice za kupní cenu celkem 101.250,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 276/09 ke změně zřizovací listiny ZŠ Kremnická 98, KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 takto:

Do Čl. V bod 1 zřizovací listiny se vkládá přístavba školní družiny umístěná na pozemku p.č. 255/4 v k.ú. Kutná Hora

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 17.7.2001 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5, 6,7 a 8 beze změny.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 277/09 k uzavření dodatku č.5 k nájem.sml.- Dům dětí a mládeže KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 6.12.1995 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Domem dětí a mládeže Kutná Hora, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora týkající se prodloužení nájemního vztahu z 31.5.2 009 na 31.5.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 278/09 k žádosti pí Kučerové
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením částky ve výši 7.000,- Kč paní Iloně Kučerové,Kutná Hora jako náhradu ušlého zisku
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 279/09 k uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti - K+G tranzit
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti č.p. 321 Jungmannovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a společností K + G tranzit, spol. s r.o., se sídlem Dolní Nouzov 415, Velim s účinností od 1.4.2009 na d obu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 382.290,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 280/09 ke snížení nájemného - p.Pokorný
Rada města s o u h l a s í
se slevou z nájemného panu Josefu Pokornému, Kutná Hora, ve smyslu ustanovení § 698, odst. 1 Obč. zákoníku, pro závadu v bytě, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jeho užívání. Výše slevy bude taková, že se částka 9.500,- Kč vydraženého měsíčníh o nájmu v předpisu nájmu za měsíc červen 2009 sníží o 4.433,- Kč, a k úhradě tak bude předpis nájmu ve výši 5.067,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 281/09 k prominutí poplatku z prodlení - manž.Šuráňovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Šuráňovy, Kutná Hora ve výši 22 191,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 282/09 k uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ze dne 6.12.1999 umístěných v prostorech nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a společností Průvodco vská služba Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Kutná Hora, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, týkající se změny předmětu výpůjčky dle přiloženého seznamu movitých věcí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 283/09 k uzavření dodatku č.1 nájem.sml.pozemku - PIAS Suchdol, a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 nájemní smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 3963/44 v k.ú. Kutná Hora o výměře 10 000 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností PIAS Suchdol, a.s., se sídlem Dobřeň 94, Kutn á Hora, spočívajícím v navýšení nájemného na 4.383,- Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.09


Usnesení č. 284/09 k uzavření dodatku č.2 nájem.sml.- Český zahrádkářský svaz
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.2 nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 4111/2 a PK č. 312/4 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 9 160 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora, se sídlem Slaví kova 575, Kutná Hora, spočívajícím ve vyjmutí pozemku PK 312/4 v k.ú. Kutná Hora, který není ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 285/09 k opravě opěrné zdi místní komunikace na poz.č.4508 K.H.
Rada města s o u h l a s í
se zasláním předložené odpovědi na žádost paní Růženy Pokorné,Kutná Hora, na opravu opěrné zdi místní komunikace na pozemku č. 4508 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 286/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 21/09 - 22/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.21/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 100.000,-- Kč na rozpočtovou položku poliklinika nákup služeb, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.22/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 800.000,-- Kč na rozpočtovou položku TS zimní údržba komunikace, a to na úkor položky komunikace rekonstrukce - viz bod č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 287/09 k narovnání finančních toků spol. KH Tebis
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku, Ekonomickému odboru, právnímu oddělenní MÚ, Dozorčí radě a jednateli společnosti KH Tebis,s.r.o.
vypracovat právní názor, jak narovnat vztah mezi Městem Kutná Hora a společností KH Tebis, s.r.o. v rámci narovnání finančních toků.

Zodpovídá: Ing. Suchánek, Ing. Gajdoš, Mgr. Zahradníčková, Ing.Zahradníček a p.Zach, BBA


Usnesení č. 288/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 4-5
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 4 - přesun rozpočtových prostředků na akci "Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp. 16 Dačického náměstí" v Kutné Hoře ve výši 733 630,- Kč na úkor položky "rezerva OPKŠ - podíly k dotacím" dle důvod ové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 5 - přesun rozpočtových prostředků na akci "Obnova vnějšího pláště domu čp. 376 Vladislavova ulice - dvorní průčelí domu včetně ohradní zdi s bránou" v Kutné Hoře ve výši 1 597 220,- Kč na úkor položky " rezerva OPKŠ - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 2

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 4 - 5


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 289/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 6 - přesun rozpočtových prostředků na položku "rezerva OPKŠ - kultura" ve výši 200.000,- Kč na úkor položky "rezerva OPKŠ - podíly k dotacím - oddělení regenerace památek" dle důvodové zprávy.

I. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 6.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 290/09 k zápisu komise státní památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 10.3.2009.


Usnesení č. 291/09 ke koncepci podpory památkového fondu
Rada města s c h v a l u j e
předloženou koncepci podpory památkového fondu ve správním obvodu Městského úřadu Kutná Hora, obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.03.09


Usnesení č. 292/09 k úpravě spolupráce s Videofilm studiem K.Hora
Rada města I. r u š í
usnesení číslo 423/04 ze dne 5.5.2004 bez náhrady.

II. s o u h l a s í
a) s poskytnutím finanční podpory ve výši 20.000,- Kč Videofilm studiu Kutná Hora z rezervy rady města na položce "kultura" na zhotovení 5. dílu dokumentárního cyklu "Kutná Hora ve 20. století", a to za podmínky předání 5ks 4. dílu a 5ks 5. dílu dokument árního cyklu Videofilm studiem městu Kutná Hora.

b) s výpovědí smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Bohuslavem Kučerou - Videofilm studio Kutná Hora ze dne 1.4.2004 o finančním příspěvku na provoz kabelové televize

c) i nadále s úhradou nákladů na pořízení záznamů jednání zastupitelstva města Videofilm studiem Kutná Hora, a to v konečné výši 2.000,- Kč/jednání.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.05.09


Usnesení č. 293/09 k objektové předávací stanici
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby zakázku "Úprava a osazení nové objektové předávací stanice pro potřeby čp. 101 -107 v ulici 17. listopadu v Kutné Hoře" zajišťovala společnost KH TEBIS s.r.o.

Zrušeno usnesením RM č. 346/09 ze dne 7.4.2009.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.09


Usnesení č. 294/09 k pronájmu Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou prostor Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění dárců krve konaného dne 29.dubna 2009 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 295/09 k odvolání a jmenování jednatele spol. Technické služby
Rada města I. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle § 125 odst. 1 písm. f) Obchodního zákoníku Ing. Martina Suchánka, nar. 17. 8. 1969, bytem Starosedlecká 14, Kutná Hora - Sedlec z funkce jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. s účinností ke dni 31.3.2009.

II. j m e n u j e

ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. ve smyslu § 102, odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle § 125 odst. 1 písm. f) obchodního zákoníku do funkce jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. pana Ing. Jana Jägera s účinností od 1.4.2009.Zodpovídá : V.Zimmermann, místostarosta      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 296/09 k personální stabilizaci Nemocnice K.Hora
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavíráním pracovních smluv s lékaři Nemocnice Kutná Hora s.r.o. dle Opatření k personální stabilizaci Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ze dne 23.3.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, jednatel NKH      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 297/09 k poskytnutí podkladů NKH vedení nemocnice v Kolíně
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
s poskytnutím potřebných podkladů vedení Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, jednatel NKH      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 298/09 k proplacení nejnutnějších faktur nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s uvolněním částky ve výši 6 mil. Kč z rezervy Rady města na zaplacení faktur dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 24. března 2009

Nahoru