23. září 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.září 2020

Usnesení č. 658/20 k programu jednání Rady města 23. 9. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 23. 9. 2020 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance, CSc. a Josefa Krause.


Usnesení č. 659/20 k informativní zprávě k PO Školní jídelny
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k aktuální situaci kontroly PO Školní jídelny,

II. o d v o l á v á
v souladu s § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ředitelku příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora paní Irenu Kloudovou, s účinností ke dni 15. 10. 2020,

III. p o v ě ř u j e
místostarostu Mgr. Bc. Víta Šnajdra přípravou výběrového řízení na nového ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora a zajištěním dočasného řízení příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora do jmenování nového ředitele.
Zodpovídá : Ing. Viktora, Mgr. Šnajdr      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 660/20 k zápisům Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 10. 9. 2020.


Usnesení č. 661/20 k objednávce služby Mobilní rozhlas
Rada města s c h v a l u j e
objednávku o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas spol. Neogenia s.r.o. IČO 29198950, se sídlem Hybešova 42, 60200 Brno, k zajištění poskytování nevýhradní licence k užití komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas bez využití nabídky propagační kampaně.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 30.10.20


Usnesení č. 662/20 k rozpočtovému opatření KT č. 11/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 11, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků o 763.000 Kč v souvislosti s přijetím zálohy dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 663/20 ke zprávě o vyřazovaném majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020.


Usnesení č. 664/20 ke změně jednacího řádu Rady města
Rada města m ě n í
jednací řád Rady města Kutná Hora s okamžitou účinností tak, že
a) Čl. 3 zní:
Svolání jednání rady města
Rada města se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za měsíc k neveřejnému zasedání. Nejpozději na posledním zasedání rady města v kalendářním roce jsou stanoveny termíny konání zasedání na rok následující. Jednání rady lze uskutečnit i distanční formou v odůvodněných případech a dle technických možností, za podmínky účasti tzv. "v reálném čase", (např. prostřednictvím videokonference nebo telekonference, při nichž jsou členové rady "přítomni" při jednání distančním způsobem (nikoli tedy fyzicky v jednací místnosti), avšak "on-line").

b) Čl. 5 odst. 2 zní:
Účast na jednání stvrzují členové podpisem na prezenční listinu s výjimkou distanční účasti.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 665/20 k Participativnímu rozpočtu
Rada města I. s c h v a l u j e
realizaci projektu Participativní rozpočet podle Projektového rámce Asistence při projektovém řízení připraveného spol. Participation Factory, s.r.o. ze dne 17. 8. 2020, a to včetně projektového týmu,

II. u k l á d á
místostarostovi Mgr. Bc. Vítu Šnajdrovi zajistit veškeré potřebné kroky k realizaci projektu.
Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, mst      Termín : 01.09.21


Usnesení č. 666/20 k rozpočtovým opatřením OSM č. 14 - 15/20
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 14/20, kterým se navyšuje výdajová položka KD Lorec - opravy o částku 390.500 Kč, a to na úkor investiční položky KD Lorec,

b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 15/20, kterým se navyšuje výdajová položka placení pojistného o částku 7.061 Kč, a to na úkor položky pojistné události MTD
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 667/20 k uzavření dodatku - Pobřežní ul. č. p. 194, KH (SK Sršni KH)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o využívání sportoviště uzavřené dne 16. 5. 2011 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Sportovním klubem Sršni Kutná Hora, z. s., IČO 22900845, se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora jako uživatelem, týkajícího se rozšíření předmětu využívání o nebytové prostory - 2 místnosti v I. patře budovy č. p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 3337/2 v k. ú. Kutná Hora, a navýšení částky za využívání sportoviště o částku 3.222 Kč za rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 668/20 k uzavření nájemní smlouvy pozemku v k. ú. Kutná Hora (REDBRICK)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 301 o výměře 114 m2 v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Redbrick, s.r.o. se sídlem Haštalská 760/27, Praha, IČO: 27219119 jako nájemcem, s účinností od 1. 11. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 12.000 Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 669/20 k uzavření nájemní smlouvy - část pozemku (p. Kadlec)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 4284/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Janem Kadlecem, Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1. 11. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 1.044 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020 ve výši 3.132 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 670/20 k záměru na pronájem pozemku v k.ú. Kaňk (p. Tesárek)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 207/6 v k. ú. Kaňk o výměře 421 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 21.10.20


Usnesení č. 671/20 k uzavření dodatku ke smlouvě se spol. PERFECT ICE s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 9. 2020 mezi Městem Kutná Hora a společností PERFECT ICE s.r.o. se sídlem Provozní 3236, 723 00 Ostrava - Martinov IČ: 27860221, týkajícího se navýšení ceny za dílo o částku ve výši 216.732,96 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 672/20 k ukončení NS - č. p. 377, Palackého nám. KH
Rada města s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu nemovitosti č. p. 377, Palackého náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1293 v k. ú. Kutná Hora, uzavřené dne 19. 7. 2011 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Mgr. Zdeňkem Třískalou, IČO 75393263, bytem Jahodová 2889/42, Praha 10 - Záběhlice jako nájemcem, dohodou ke dni 31. 10. 2020
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 673/20 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 2. 9. 2020.


Usnesení č. 674/20 k záměru na prodej v k. ú. Sedlec u KH (České Radiokomunikace, a. s.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 662/1 o výměře cca 92 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 675/20 k záměru na prodej části pozemků v k. ú. Kaňk (man. Neprašovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 669/1 o výměře 259 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/6) a část pozemku p. č. 743/1 o výměře 54 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemky p. č. 743/4 o výměře 30 m2 a p. č. 743/5 o výměře 24 m2), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 676/20 k záměru na prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (man. Růžičkovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 669/1 o výměře 76 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/4), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 677/20 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Kaňk (pí Pilcová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 669/1 o výměře 158 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/5), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 678/20 k záměru na prodej části pozemků v k.ú. Kaňk (p. Novák)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 669/1 o výměře 135 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/3) a pozemek p. č. 775 o výměře 108 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 679/20 k prodeji pozemků v k. ú. Veletov (p. Kotěšovec)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemků p. č. 738/12, 738/17 a 741, vše v k. ú. Veletov panu Martinovi Kotěšovci, bytem Suchdol.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 680/20 ke zřízení věcného břemene - vedení VO v Kutné Hoře (SŽ, s.)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v mostní konstrukci v rámci stavby "II/126-Propojení D1 se silnicí I/2 akt. PD-most (most ev. č. 126-011 přes trať a potok Vrchlici)" nad pozemkem p. č. 2722/1 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví České republiky, ve správě Správy železnic, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dle Ceníku Správy železnic, státní organizace s tím, že záloha činí 10.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 681/20 ke zřízení věcného břemene - rekonstr. VO v Malíně (KSÚS SK)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Kutná Hora, Malín, ulice Starokolínská - rekonstrukce veřejného osvětlení" na pozemku p. č. 625/2 v k. ú. Malín ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, IČ 00066001, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji, s účinností od 1. 5. 2018 s tím, že záloha činí 9.200 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 682/20 ke zřízení věcného břemene - vedení VO v Malíně (ŘSD ČR, s.p.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Kutná Hora, Malín, ulice Za Biřictvím - výstavba veřejného osvětlení" na pozemku p. č. 627/1 v k. ú. Malín ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 108,34 Kč/bm bez DPH a 31,62 Kč/bm bez DPH, která je stanovena v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a Metodickým pokynem pro rok 2020.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 683/20 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025704 Kutná Hora, Karlov, ppč. 3235-2, 3237_3, 4RD - knn) na pozemcích p. č. 3245 a p. č. 3689/4, oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485,- Kč/bm a dále za umístění pilíře 761 Kč/ks, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 684/20 k žádosti o záštitu - Eduzměna
Rada města s c h v a l u j e
převzetí záštity města Kutná Hora nad akcí Edufest - festival vzdělávání konanou dne 11. 10. 2020 a pořádanou Nadačním fondem Eduzměna.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 685/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 40 s uzavření VPS
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 40 - přesun prostředků z položky - sport - rezerva ve výši 80.000 Kč na položku - Sparta Kutná Hora, z. s. na vybavení kabin a výmalbu v rámci akce "úprava budovy Jana Palacha 167 na fotbalové kabiny",

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro Sparta Kutná Hora, z. s.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 686/20 k rozdělení fin. prostředků malé projekty - sport - IV.čtvrtletí 2020
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5.000 Kč) v oblasti sportu, přijatých v termínu do 6. 9. 2020 - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2020,

II. s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávních smluv pro:
ŠÍŠA CUP, z.s. - 5.000 Kč
Apex Sport, z.s. - 5.000 Kč
TJ Turista Kutná Hora, z. s. - 5.000 Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.10.20


Usnesení č. 687/20 k opravě vnějšího pláště objektu - Městské Tylovo divadlo
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 095/06/2020 - I. na akci "Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 128 Masarykova ulice (Městské Tylovo divadlo) v Kutné Hoře" na vícepráce s firmou Realitní a stavební společnost s.r.o., se sídlem Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.10.20


Usnesení č. 688/20 ke způsobu objednání ICT pro ZŠ v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
příspěvkovým organizacím zřizovaným městem Kutná Hora:
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora
Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01Kutná Hora
Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora
výjimečné uskutečnění objednávky přenosných digitálních zařízení s možností internetového připojení, stanoveného SW a příslušenství pouze na základě průzkumu trhu. Jedná se výlučně o využití dalších finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ v roce 2020 účelově určených na pořízení stanoveného technického vybavení do škol.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 689/20 k rozdělení finanč. prostředků malé projekty - kultura
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu Malé kulturní projekty (do 5.000 Kč) přijaté v řádném termínu do 7. 9. 2020 - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2020 následovně:
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora ve výši 5.000 Kč
Oblastní charita Kutná Hora ve výši 5.000 Kč
Mozaika - Kaňk z.s. ve výši 5.000 Kč
Kutnohorský fotoklub z.s. ve výši 5.000 Kč
Pavel Bečán ve výši 5.000 Kč
Ochotnický spolek Tyl, z. s. ve výši 5.000 Kč

II. s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii Malé kulturní projekty (do 5.000 Kč) v oblasti kultura, přijaté v mimořádném termínu - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2020 následovně:
Zenárna, z.s. ve výši 5.000. Kč
Dana Vepřková ve výši 5.000 Kč

b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodů I. a II.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 690/20 k rozdělení fin. prostředků malé projekty - vzdělávání a volný čas
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o dotaci z programu Malé projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2020 (do 5.000 Kč) přijatých v řádném termínu do 7. 9. 2020, realizace projektů v IV. čtvrtletí roku 2020,

II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro:
Spolek Malíňačky - 5.000 Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.10.20


Usnesení č. 691/20 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z FRM
Rada města p o v ě ř u j e
Odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora, v souladu s bodem I. Všeobecných ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 02.10.20


Usnesení č. 692/20 k přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Školní jídelny
Rada města s c h v a l u j e
přijetí účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 53.070 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 693/20 k zápisu jednání Komise pro strategické plánování a rozvoj města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 7. 9. 2020.


Usnesení č. 694/20 ke členům Komise strategického plánování a rozvoj města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci paní Ing. Kateřiny Daczické a paní Ing. Markéty Šedivé na funkci člena komise.


Usnesení č. 695/20 k průzkumu trhu - Výsledková LED tabule pro halu Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zahájení průzkumu trhu oslovením šesti dodavatelů s cílem získání informací o aktuálních možnostech nákupu v tomto segmentu výrobků a výběr tří nejlépe vyhovujících výrobků pro naši halu,

b) oslovení tří nejlépe vyhovujících dodavatelů k podání cenové nabídky,

c) složení komise pro posouzení informací z průzkumu trhu a stanovení tří nejvhodnějších produktů:
Šnajdr Vít, místostarosta
Janál Jiří, ved. odboru investic
Třískala Jan, předseda sportovní komise
Vavák Michal, manažer sportovní haly
Jirásek Zdeněk, předseda finančního výboru, zastupitel
Kerner Aleš, člen IT komise
Daczická Kateřina, zastupitelka

II. u k l á d á Odboru investic zorganizovat průzkum trhu formou prezentací jednotlivých dodavatelů.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 696/20 k revitalizaci NKP Vlašský Dvůr - prodloužení dohod
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení dohod o pracovní činnosti vážících se k projektu Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský Dvůr v Kutné Hoře reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15-015/0000339,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření výše uvedených dohod o pracovní činnosti.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 697/20 ke smlouvě darovací - nákup sportovního vybavení
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené darovací smlouvy o finančním daru od FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z. s. na nákup sportovního vybavení do sportovní haly Klimeška ve výši 20.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 698/20 k uzavření SoD- Veřejné osvětlení v ul. Za Biřictvím
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě uvedené výjimky ze zákona, přímé zadání zakázky na provedení díla s názvem: "Veřejné osvětlení v ulici Za Biřictvím v Malíně" společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora,

b) uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Za Biřictvím v Malíně mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, ve výši 762.661,40 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 10.10.20


Usnesení č. 699/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 13 - 14/20
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření INV - TO č. 13/20, kterým dochází k navýšení investiční výdajové rozpočtové položky VO Za Biřictvím ve výši 405.000 Kč, a to na úkor investiční výdajové rozpočtové položky Napojení prodejny MaxiHit ve výši 405.000 Kč,

b) rozpočtové opatření INV - TO č. 14/20, kterým dochází k navýšení investiční výdajové rozpočtové položky Dětské hřiště-DHM ve výši 30.000 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Dětské hřiště opravy (mimo TS KH) ve výši 30.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 700/20 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě - VO Za Biřictvím - Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na Veřejné osvětlení vybudované na částech pozemků parc. č. 531/1 a 464/6 v k. ú. Malín, tvořeno zemním kabelem a světelnými body (bezpaticové sloupy s LED svítidly) podle schválené projektové dokumentace zpracované na základě světelného výpočtu se společností GELANDIA Trade, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 701/20 k zápisu Dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 9. zasedání komise dopravní ze dne 9. 9. 2020.


Usnesení č. 702/20 k uzavření Dodatku 1 - Recycling
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o příspěvku se společností Recycling-kovové odpady a.s., se sídlem Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř, IČ 25252852.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.20


Usnesení č. 703/20 k úsekovému měření rychlosti v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušené podlimitní řízení - dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku "Úsekové měření rychlosti v Kutné Hoře",

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kritérium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky hodnotící komise zadavatele ve složení:
člen komise                          náhradník člena komise
1. Mgr., Bc. Vít Šnajdr          Mgr., Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál                   RNDr. Dagmar Civišová CSc.
3. Ing. Andrea Bodišová      Božena Marhanová
4. Dobroslav Vepřek           Jana Pospíšilová
5. Mgr. Kateřina Koláčková Mgr. Miroslav Knob
6. Ing. Ladislav Čermák      Mgr. František Blaha
7. Bc. Kateřina Gygalová    Ing. Dana Ladrová.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 704/20 k přeložení horkovodu v ulici Benešova
Rada města p o v ě ř u j e
společnost KH Tebis, s.r.o. zabezpečením realizace přeložení horkovodního potrubí v ulici Benešova, včetně výběru realizační firmy.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 31.05.21
Zrušeno usnesením RM č. 503/21 ze dne 16. 6. 2021.

Usnesení č. 705/20 k dodatku č. 9 k Rámcové smlouvě s TS KH
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtovou přílohu na rok 2020 jako Dodatek č. 9 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 706/20 k prodloužení plnění termínu usnesení
Rada města s c h v a l u j e
a) prodloužení termínu splnění usnesení RM č. 643/19 ze dne 21. 8. 2019, kterým Rada města uložila jednateli městské společnosti KH TEBIS, s.r.o. realizaci technické podpory kotelny Šipší do 30. 11. 2020,

b) prodloužení termínu splnění usnesení č. RM č. 603/20 ze dne 26. 8. 2020, kterým Rada města uložila odboru investic připravit projekt re-use centra s přihlédnutím k možnostem dotačních titulů do 31. 12. 2021.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 707/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 8 a 9
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 8 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu roku 2020, č. j. MPSV-2020/141181-213 o na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2019 ve výši 452.458,09 Kč,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 9 - zvýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok 2020, č. j. MPSV-2020/141210-213 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2020 o částku 1.932.600 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 708/20 ke změně poskytování služeb - Pečovatelská služba Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
a) podání žádosti o změnu v registru poskytovatelů sociálních služeb ve smyslu § 82 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci zrušení služby centrum denních služeb (identifikátor 1961236) v termínu do 30. 9. 2020,

b) podání žádosti o převedení kapacity pracovních úvazků zařazených v Síti služeb Středočeského kraje pod ambulantní pečovatelskou službu (identifikátor 1584495) v termínu do 30. 9. 2020,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora tak, že se čl. III. odst. 1 bod b) ruší.
Zodpovídá : Ing. Kuklová, ředitelka PO      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 709/20 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání komise pro sociální záležitosti ze dne 14. 9. 2020.


Usnesení č. 710/20 k ukončení Smlouvy o správě expozice
Rada města s c h v a l u j e
Dohodu o ukončení Smlouvy o správě expozice uzavřenou na základě dodatku č. 1 mezi městem Kutná Hora a Mgr. Zdeňkem Třískalou, se sídlem Jahodová 2889/42, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, IČ: 75393263.
Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 31.10.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 23. září 2020

Nahoru