23. září 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.září 2015

Usnesení č. 860/15 k novelizaci organizačního řádu MÚ
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1.10.2015 dodatek číslo I. organizačního řádu Městského úřadu v Kutné Hoře ve smyslu změn schválených radou města dne 16.9.2015 usnesením číslo 855/15.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 861/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 1506/11 pod stavbou trafostanice v k.ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 862/15 k odkupu pozemků v k.ú.Sedlec u KH - man.Filipských
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemku p.č. 799/28 o výměře 282 m2 a části pozemku p.č. 795/81 o výměře 193 m2 (dle geometrického plánu č. 886-35/2015 pozemek p.č. 795/83) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od manželů Luďka a Marty Filipských, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 142.500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 863/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s - k.ú.Malín
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Malín, Mincovní, 441/8 - nn) na pozemcích p.č. 520/1 a p.č. 529 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 864/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú.KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Na Rudě, knn pro ppč. 4309/6, 22) na pozemcích p.č. 4301, 4302/4 a 4303/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 865/15 k uzavření dohody - ZŠ Žižkov
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o bezplatném užívání části pozemku p.č. 3463/9 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Základní školou Žižkov, se sídlem Kremnická 98, Kutná Hora za účelem využívání pozemku pro tělesnou výchovu a pro venkovní pobyt dětí školní družiny na dobu určitou od 1.10.2015 do 30.9.2016 s tím, že Základní škola Žižkov bude provádět sekání trávy a běžnou údržbu pozemku.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 866/15 k navýšení příspěvku
Rada města n e s o u h l a s í
s navýšením příspěvku na uhrazení správních poplatků za zrušení Prvního kutnohorského bytového družstva o částku ve výši 5.000,- Kč.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 867/15 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 868/15 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Levému, zastoupenému Městem Kutná Hora jako opatrovníkem, na dobu určitou 6 měsíců tj. od 1. 10. 2015 do 31. 3. 2016.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 869/15 ke zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností FORES-KH s.r.o., IČ: 27862607, se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora na dobu určitou od 1.10.2015 do 26.10.2015 za nájemné ve výši 195,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora společnosti FORES-KH s.r.o., IČ: 27862607, se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 21.10.15


Usnesení č. 870/15 ke zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - místností č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Maxem Thieme, IČ: 66757916, Kutná Hora na dobu určitou od 1.10.2015 do 26.10.2015 za nájemné ve výši 237,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - místností č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora panu Maxu Thieme, IČ: 66757916, Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 21.10.15


Usnesení č. 871/15 ke zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Radkem Černým, IČ: 65243846, se sídlem Svatý Mikuláš - Sulovice 57, na dobu určitou od 1.10.2015 do 26.10.2015 za nájemné ve výši 205,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora panu Radku Černému, IČ: 65243846, se sídlem Svatý Mikuláš - Sulovice 57, Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 21.10.15


Usnesení č. 872/15 ke zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Vladimírem Tvrdíkem, IČ: 49797735, se sídlem Benešova 614, Kutná Hora, na dobu určitou od 1.10.2015 do 26.10.2015 za nájemné ve výši 237,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora panu Vladimíru Tvrdíkovi, IČ: 49797735, se sídlem Benešova 614, Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 21.10.15


Usnesení č. 873/15 k podání žaloby na vyklizení - pí Šlechtová
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení pokoje č. 17 na ubytovně města v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora, proti paní Heleně Šlechtové, Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany paní Heleny Šlechtové k vyklizení a předání pokoje na ubytovně do 22. 9. 2015.

Zrušeno usnesením RM č. 916/15 ze dne 7. 10. 2015

Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 874/15 k uzavření dodatku - inventura tepelného hospodářství
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Inventura majetku Města Kutná Hora - tepelné hospodářství" uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a firmou BDO Appraisal services - znalecký ústav s.r.o., Italská 26, Praha 2, týkajícího se posunutí termínu dokončení díla do 30.11.2015.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 875/15 k uzavření Dodatku č.3 - Prostor plus o.p.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí v objektu č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Prostorem plus o.p.s., se sídlem Na Pustině 1068, Kolín týkajícího se prodloužení smluvního vztahu z 30.9.2015 do 31.12.2016.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 876/15 k uzavření Dodatku č.3 - Oblastní charita Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí v objektu č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora týkajícího se prodloužení smluvního vztahu z 30.9.2015 do 31.12.2016.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 877/15 k uzavření Dodatku č.9 - Centrum U Bartoloměje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 9 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitých věcí pozemku p.č. 2542/1, jehož součástí je dům č.p. 453 Masarykova ul., Kutná Hora, pozemků p.č. 2542/2, p.č. 2543/1 a 2544 vše v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Centrem U Bartoloměje, poskytovatelem sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora týkajícího se prodloužení doby nájemního vztahu do 4.10.2017, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 04.10.15


Usnesení č. 878/15 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 879/15 k výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - Průvodcovská služba KH, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o. IČ 25100513, se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1 dne 28.9.2015 v době od 12.00 hod. do 18.00 hod. za účelem uspořádání vystoupení - scénky, která bude součástí prohlídek Vlašského dvora včetně umístění stánku s občerstvením.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 28.09.15


Usnesení č. 880/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.29/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 29/15, kterým se navyšuje výdajová položka
zeleň vnitrobloky o částku 50.000,-- Kč, a to na úkor výdajové položky kino - opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 881/15 ke grantům - malé projekty - oblast č.3
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v řádném termínu do 11. 9. 2015, realizace projektu v IV. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.10.15


Usnesení č. 882/15 ke grantům - malé projekty - oblast č.2
Rada města I. s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 11.9. 2015 v oblasti sportu - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy.

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)

II. b e r e n a v ě d o m í
vrácení poskytnutých finančních prostředků na grant s názvem "Poslední šance pro Rio - Individuální podpora handicapovaného sportovce z Kutné Hory" ve výši 70.000,- Kč - žadatel TJ Léčebna Košumberk.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.10.15


Usnesení č. 883/15 k zápisu kulturní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise dne 2. 9. 2015

II. o d v o l á v á
pány Dominika Jelínka a Ladislava Latislava z funkce člena kulturní komise z důvodu opakované neúčasti na jednáních komise.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 884/15 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis školské komise ze dne 7. 9. 2015
b) rezignaci člena školské komise pana RNDr. Vladislava Slavíčka
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 885/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.26
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 26 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na rok 2015 z rezervy programu na obnovu krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře ve výši 315.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 26.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 886/15 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města KH
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2016.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 887/15 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 7.9.2015

II. o d v o l á v á
pana Jana Ostrihoně z funkce člena komise na vlastní žádost pro jeho pracovní vytížení.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 888/15 k zadávacímu řízení -"Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") a dle Metodiky k zadávání veřejných zakázek poskytovatele dotace zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Poskytování služeb při organizaci zadávacích a výběrových řízení v rámci projektu Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" formou oslovení výzvou vybranému okruhu zájemců

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH

c) seznam oslovených firem a to:
1. Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & Partners
2. Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
3. Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář
4. MT Legal s.r.o. advokátní kancelář
5. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
6. ČMUD s.r.o. Pardubice

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Martin Starý Josef Viktora
2. Jiří Janál Dagmar Civišová
3. Robert Lukášek Marek Tivodar

III. u k l á d á
Odboru investic zajistit řádný průběh zadávacího řízení
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 889/15 k dodatku smlouvy o dílo - Regenerace panel.sídliště Šipší
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku smlouvy o dílo "Regenerace panelového sídliště Šipší-2.etapa A" na provedení protihlukových opatření se společností Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. za cenu 892.133,-Kč vč. DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo "Regenerace panelového sídliště Šipší 2.etapa A" se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, IČ49 54 95 11.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 890/15 k rozpočtovému opatření INV č.39
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 39, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Regenerace zeleně města Kutná Hora" o 3.826.439,25 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 891/15 k zadání projektu demolice v cihelně KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) uzavřít smlouvu o dílo s firmou Milota Kladno na zpracování projektu demolice objektu nad bývalými pecemi včetně vlastních pecí za nabídnutou cenu 72.600,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

b) uzavřít s firmou Milota Kladno smlouvu o provedení práce na inženýrskou činnost spojenou s vydáním demoličního rozhodnutí stavebním úřadem za nabídnutou cenu 22.990,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít obě výše uvedené smlouvy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 892/15 k výsledku VŘ na výrobu modelů a 3D Stavebnic pro akci Dačického dům
Rada města I. s c h v a l u j e
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče, Zápis o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o otvírání obálek pro VŘ na veřejnou zakázku Tvorba modelů a 3D stavebnic pro akci Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco, reg.č. CZ.1.06./5.1.00/24.09628, kde vítězem se stala firma A.M.O.S. design s.r.o., Beethovenova 649/9, Brno, za cenu 1 471.965,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic projednat a administrativně zajistit schválení výsledku VŘ u poskytovatele dotace a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 893/15 k výsledku VŘ na Zhotovení plast. veduty a faksimile Dačického pamětí
Rada města I. s c h v a l u j e
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení pro VZ část 2 Faksimilie, Zápis o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o otvírání obálek pro VŘ na veřejnou zakázku Zhotovení plastické veduty a faksimile Dačického pamětí pro akci Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco, reg.č. CZ.1.06./5.1.00/24.09628, kde vítězem se stala firma LN Design s.r.o., K Ryšánce 16, Praha 4, za cenu 223.852,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a administrativně zajistit schválení výsledku VŘ u poskytovatele dotace a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 894/15 k výsledku VŘ na Podklady pro výrobu orientač. a expozič. materiálů
Rada města I. s c h v a l u j e
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Zápis o posouzení a hodnocení
nabídek a Protokol o otvírání obálek pro VŘ na veřejnou zakázku Podklady pro výrobu orientačních a expozičních materiálů pro akci "Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco",
reg.č. CZ.1.06./5.1.00/24.09628, kde vítězem je firma Roman Černohous,
Družstevní ochoz 22, Praha 4, za cenu 335.000,- Kč bez DPH (uchazeč není
plátcem DPH), dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a administrativně zajistit schválení výsledku VŘ u poskytovatele dotace a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 895/15 k uzavření smlouvy na pronájem pozemků - J.Veber
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 664/85; 664/106; 664/69; 685/91; 685/119; 685/95 a 685/121 v k.ú. Kaňk, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a panem Jaroslavem Veberem, Kutná Hora, za nájemné 0,137 Kč/m2/rok, pro sadovnické účely, s účinností od 1.11.2015, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.11.15


Usnesení č. 896/15 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 7. 9. 2015.


Usnesení č. 897/15 k rozpočtovému opatření INV-TO č.2/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 2/15, kterým dochází k navýšení investiční výdajové rozpočtové položky VO Královská procházka I.etapa ve výši 646.972,--Kč, a to na úkor těchto výdajových rozpočtových položek: Hodiny - opravy ve výš 75.000,--, Veř.zeleň - Park Vlašský dvůr - opravy ve výši 50.000,--Kč, Veř.zeleň- Park Vl.dvůr - materiál ve výši 9.000,--Kč, Veř.zeleň - Park Vl.dvůr - služby ve výši 150.000,--Kč, Kom. služby - materiál ve výši 30.000,--Kč, TEBIS - DrHDM ve výši 65.972,-- Kč, Veřejná zeleň - posudky ve výši 36.000,--Kč a Rozpočtová rezerva ve výši 231.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 898/15 k záměru na prodej movitých věcí
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením nabídky prodeje movitých věcí umístěných v objektu Tesko ul. Kvapilova čp. 979, Kutná Hora, dle přiloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č. 899/15 k příspěvkovému programu (granty) soc. oblast č.4
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 11.9.2015 v sociální oblasti - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 900/15 k zakoupení nového osobního motorového vozidla
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy s firmou Auto Unikom, Hrnčířská 214, Kutná Hora. Předmětem kupní smlouvy je dodávka nového osobního motorového vozidla Škoda Octavia Combi Active + G-TEC 1,4 Tsi.

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření POL č. 4, kterým dojde k přesunu potřebných finančních prostředků na zakoupení vozidla ve výši 338 830 Kč z rozpočtové rezervy města.
Zodpovídá : Pospíšilová, Mareček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 901/15 k doplnění komise cestovního ruchu
Rada města j m e n u j e
pana Bc. Marka Tivodara, Kutná Hora do funkce člena Komise cestovního ruchu rady města.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 24.09.15


Usnesení č. 902/15 k podání žádosti v rámci projektu "Energetické úspory plavec.bazénu"
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti v rámci projektu "Energetické úspory - krytý plavecký bazén" v Kutné Hoře a spolufinancováním podle vypsaných dotačních titulů.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 903/15 ke vzniku nové soukromé Základní školy Na Cestě
Rada města I. r u š í
usnesení RM č. 633/15 ze dne 24. 6. 2015

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem společnosti PROSTOR plus o.p.s., Na Pustině 1068, 280 02 Kolín ke vzniku soukromé Základní školy Na Cestě na území města Kutné Hory za podmínky, že žadatel nebude v budoucnu požadovat ze strany Města Kutná Hora žádné finanční prostředky.

Zrušeno usnesením RM č. 1173/15 ze dne 16. 12. 2015.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 23. září 2015

Nahoru