23. února 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.února 2010

Usnesení č. 114/10 k poskytnutí příspěvku romské komunitě
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finanční částky ve výši 3.000,-- Kulturnímu sdružení Rómů na romskou akci pořádanou ve Velkém Oseku, kde vystoupí folklórní soubor Kutnohoráček.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.10


Usnesení č. 115/10 ke zrušení komise RM a výboru ZM
Rada města I. s c h v a l u j e
zrušení Komise rozvoje tepelného hospodářství Rady města Kutná Hora s okamžitou platností.

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kutná Hora
Zrušit Výbor pro investiční aktivity a rozvoj města a Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 116/10 k odvolání členky Osadního výboru Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
odvolat z funkce členky Osadního výboru městské části Malín paní Marii Koutovou, Kutná Hora na její vlastní žádost ke dni 1.4.2010.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 117/10 ke zprávě o vyřazovaném majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1.9.2009 do 31.1.2010.


Usnesení č. 118/10 k zápisu DR Průvodcovské služby KH, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o. ze dne 28.1.2010

II. s o u h l a s í
ve funkci valné hromady Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o. s výplatou odměny jednatelce společnosti za IV. čtvrtletí roku 2009

Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Vopálková      Termín : 15.03.10


Usnesení č. 119/10 k návrhu na rozpočtové opatření EO č.1-2
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 1 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 1000,-- Kč z položky nákup kolků na položku kompenzace nákladů, dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 2 - navýšení neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu o 249 100 Kč. Tyto prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s krizovým povodňovým plánem ve výši 215 040 Kč, úhradu závazku Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora z roku 2003 ve výši 5 588,18 Kč a částečnou úhradu sociálních dávek z finančního vypořádání roku 2009, dle důvodové zprávy č. 2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 120/10 ke zvýšení místních poplatků
Rada města s o u h l a s í
pro rok 2010 s uplatněním 100% zvýšení včas nezaplaceného (neodvedeného) místního poplatku.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 121/10 k využití finan.prostředků z výtěžku na provoz VHP
Rada města s c h v a l u j e
Účelové využití finančních prostředků z výtěžku za provoz výherních hracích přístrojů za rok 2009, odváděné v roce 2010 ve výši 2.000.000,- Kč takto:
- příspěvky sportovním organizacím a klubům 750.000,-Kč
- granty na sport 400.000,-Kč
- příspěvky nestátním subjektům poskytujícím sociální a související služby 850.000,-Kč

Zodpovídá : D. Novotná, Mgr.Seifert      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 122/10 k údajnému porušení zákona při práci s rozpočtem Města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí oponentní zprávu k vystoupením a tvrzením zastupitelky Ing. Venuše Železné o údajných porušeních zákona Radou města, "vedením Města" a úřadem při zpracování, změnách a užití rozpočtu Města Kutná Hora.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 123/10 k pověření podepisovat daňová přiznání
Rada města p o v ě ř u j e
Mgr. Alenu Šorčíkovou, vedoucí majetkového oddělení ekonomického odboru MÚ Kutná Hora, podepisováním daňových přiznání, která se týkají daně z převodu nemovitostí.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 124/10 k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k 1/5 pozemku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ve prospěch Města Kutná Hora k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k 1/5 pozemku p.č. 237/2 v k.ú. Neškaredice.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 125/10 ke změně přílohy č.1 - MLaR
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na změnu přílohy č.1 k nájemní smlouvě se společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. dle přiložené tabulky.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.10


Usnesení č. 126/10 k záměru na prodej pozemku v KH - m.Radovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4266/6 o výměře 12 m2 v kat. území Kutná Hora manželům Janovi a Kateřině Radovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.10


Usnesení č. 127/10 k prodeji pozemku v KH - SVJ Masarykova 600,601
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4598/1 (PK 2907) o výměře cca 10 m2 v k.ú. Kutná Hora Společenství pro dům Masarykova 600, 601 Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 128/10 k prodeji pozemků v KH - m.Vodičkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 3845/2 a p.č. 3845/3 o celkové výměře 340 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Miloslavu a Ludmile Vodičkovým, Kutná Hora za kupní cenu celkem 240.499,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 129/10 k záměru na prodej pozemku v KH - p.Šanda
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku dle PK p.č. 1929 o výměře 5.331 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Josefa Šandy, Suchdol u Kutné Hory .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.03.10


Usnesení č. 130/10 k žádosti o finanční příspěvek - obnova kultur.památek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury na rok 2010 na akci "Celková obnova památníku Kalvárie" na pozemku parc. č. 662/1 k.ú. Sedl ec u Kutné Hory dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 131/10 k příspěvku na akci Clubu deportivo KH o.s.
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč na zabezpečení akcí Clubu deportivo Kutná Hora o.s. v roce 2010.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.10


Usnesení č. 132/10 k poptávkovému řízení - "obnova památníku Kalvárie"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Celková obnova památníku Kalvárie" na pozemku parc. č. 662/1 k.ú. Sedlec u Kutné Hory

b) pro toto poptávkové řízení je základní hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.02.10


Usnesení č. 133/10 k zápisu komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 25.1.2010

II. p o v ě ř u j e
odbor investic prověřením možností financování modernizace školního hřiště u ZŠ J.Palacha

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 134/10 ke změně č.20 ÚPM Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vydat ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 20 Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 135/10 k pořízení změny č.14 ÚPM Kutné Hory
Rada města I. r u š í
usnesení RM č.35/09 k přerušení změny č.14 územního plánu -Sedlec (pí Krčíková) ze dne 6.1.2009

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 805/141, 805/151 a 805/168 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory< BR>
b) určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 136/10 k prominutí poplatku z prodlení (Staňková, Slepičková)
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Alenku Staňkovou, Kutná Hora výši 25 % z částky 5 870,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ludmilu Slepičkovou, , Kutná Hora výši 50 % z částky 728,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 137/10 k záměru na pronájem nebytových prostorů (Šultysova 154-5, K.H.)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora dle přiloženého situačního plánku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.04.10


Usnesení č. 138/10 k záměru o výpůjčce p.č. 678/14 v k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce pozemku p.č. 678/14 v obci a k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.03.10


Usnesení č. 139/10 k záměru na pronájem areálu zimního stadionu
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem areálu zimního stadionu (ubytovna, šatny, strojovna a sociální zařízení) postavené na pozemku p.č. 3337/2, ledové plochy včetně zastřešení a tribuny postavené na pozemku p.č. 3342, garáže na pozemku p.č. 3337/5, studny, kio sku postaveného na části pozemku p.č. 3337/1, pozemky p.č. 3342, 3337/2, 3337/5 a části pozemku p.č. 3337/1 vše v k.ú. Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.03.10


Usnesení č. 140/10 k uzavření smlouvy ("Disputace" v Sedlecké 670)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory, Kutná Hora v Praze se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou dne 25.2.2010 od 17.00 hod. do 21.00 hod. za účelem uspořádání besedního pořadu "Disputace" s tím, že energie bude hradit Město Kutná Hora


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.02.10


Usnesení č. 141/10 k úpravě nájemného
Rada města I. s o u h l a s í
s tím, že v roce 2010 nebude zvýšeno nájemné pro rok 2010 u nájemních smluv o nájmu nebytových prostor a pozemků o míru inflace v roce 2009 z důvodu podpory podnikatelů ve městě Kutná Hora v době ekonomické krize a to ani zpětně

II. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2011 sdělení o míře inflace za rok 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 142/10 k provedení stavebních úprav v nájemním bytě č. 2 (Šultysova 165)
Rada města s o u h l a s í
s provedením stavebních úprav v nájemním bytě č. 2, Šultysova č.p. 165 v Kutné Hoře, dle žádosti pí Boženy Špačkové, Kutná Hora, na náklady nájemce a úpravou nájemní smlouvy v tomto smyslu
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.10


Usnesení č. 143/10 k záměru na pronájem areálu pivovaru
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem areálu pivovaru v Kutné Hoře dle předloženého záměru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.02.10


Usnesení č. 144/10 k uzavření dohody o splácení dluhu (pí Janová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na
částku 84 174,00 Kč pro paní Janu Janovou, Kutná Hora měsíční splátkou ve výši 800,00 Kč od března 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 145/10 k neprodloužení užívání přístřeší (N. Červeňáková)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v obytné buňce č. 1, umístěné na pozemku parc. č. 47/2 v k.ú. Neškaredice (vedle objektu čp. 27 Neškaredice) paní Nataše Červeňákové.

II. s o u h l a s í

s podáním žaloby na vyklizení obytné buňky č. 1, umístěné na pozemku parc. č. 47/2 v k.ú. Neškaredice (vedle objektu čp. 27 Neškaredice) v případě, že nedojde ze strany paní Nataši Červeňákové k vyklizení a předání obytné buňky č. 1 do 15.3.2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 146/10 k žádosti manželů Mančových
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 78/10 ze dne 9. 2. 2010 týkající se neprodloužení pronájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 69 Komenského náměstí v Kutné Hoře s manželi Margitou a Marijanem Dimitrovem Mančovými od 1.2.20010, a dále týkající se podání žal oby na vyklizení bytu č. 1 v čp. 69 Komenského nám. v Kutné Hoře proti manželům Margitě a Marijanu Dimitrovu Mančovým v případě, že nedojde k vyklizení bytu ze strany manželů Mančových do 10.3.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 147/10 k uzavření sml. o výpůjčce nebytových prostor (Oblastní charita)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora uzavřené dne 19.1.2010 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám., Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídlem Čáslavská ul. č.p. 1-3, Kutná Hora dohodou ke dni 28.2.2010

b) s ukončením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 1-3 Čáslavská ul., Kutná Hora uzavřené dne 19.1.2010 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám., Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace , se sídlem Čáslavská ul. č.p. 1-3, Kutná Hora dohodou ke dni 28.2.2010

c) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v I. patře a přízemí nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídlem Čáslavská ul. č.p. 1-3, Kutná Hora s účinností od 1.3.2010 za účelem provozování sociálních služeb poskytovaných Centrem Maják.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 148/10 k uzavření Dodatku č. 4 - Oblastní charita K. Hora
Rada města I. r u š í
usnesení č. 38/10 ze dne 19.1.2010

II. s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků a nebytových prostorů v nemovitosti č. p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora ze dne 15.12.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - ch aritativní a církevní organizace, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora týkajícího se prodloužení termínu dokončení přístavby z 15.12.2009 do 31.12.2011 a prodloužení termínu splatnosti nájemného za období od 15.12.2006 do 31.12.2011 na 31.12.2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.10


Usnesení č. 149/10 k záměru na pronájem části pozemku par.č. 3988/13 v k.ú. (M.Kcourek)
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem časti pozemku parc. č. 3988/13 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 210 m2 panu Milanu Kocourkovi, Kutná Hora, za účelem rozšíření stávající zahrady.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.03.10


Usnesení č. 150/10 k zápisu DR spol. Technické služby
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti
Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 01/10 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 2.2. 2010

II. s o u h l a s í
s vyplacením mimořádné odměny a odměny za IV. Q. 2009 panu Ing. Janu Jägerovi, jednateli společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. dle předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. Jäger, jednatel      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 151/10 k zápisu komise pro dopravu a dopr. systémy
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a.) zápis ze 14. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne
9.prosince 2009
b.) zápis z 15. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne
3.února 2010

II. o d v o l á v á
pana por. Radka Salače z funkce člena Komise pro dopravu a dopravní systémy při Radě města Kutné Hory

III. j m e n u j e
pana por. Jiřího Loudu, příslušníka Policie ČR, členem Komise pro dopravu a dopravní systémy při Radě města Kutné Hory.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 152/10 k uzavření sml. o výpůjčce pozemků ŘSD ČR (rekonstr. malínského mostu)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce částí pozemkových parcel č. 650/1, 650/2, 807/21, 807/22, 807/23, 807/24, 650/3, 650/4 a 650/7 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o celkové výměře 3 295 m2 mezi Městem Kutná Hora a firmou Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem N a Pankráci 56, Praha 4,IČ: 65993390, za účelem realizace stavby "I/2 Kutná Hora - most ev. č. 2-013". Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 153/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 7/10 - 9/10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.7/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 350,-- Kč na výdajovou položku prevence vzniku odpadu, a to na úkor položky monitoring těžkých kovů - př.občanům - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č. 8/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 4.800,-- Kč na položku Vl.dvůr - techn.zhodnocení , a to na úkor položky Vlašský dvůr materiál - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č. 9/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 49.500,-- Kč na novou investiční položku Sedlecká 652 - okna, a to na úkor položky byty opravy - viz bod č.3 důvodové zprávy.

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 154/10 k rozpočtovému opatření INV č. 1-10
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 1 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Digitalizace kina" ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 2 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "I. a II. etapa zádlažby HJ - optické sítě" ve výši 1.550.078,- Kč dle důvodové zprávy.,

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 3 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Historické jádro - nezpůsobilé výdaje - archeolog" ve výši 173.736,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 4 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Úprava Riegrovy sady" ve výši 602.847,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 5 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Tebis - zapojení kabelů" ve výši 91.630,- Kč dle důvodové zprávy.

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 6 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Propojení kotelen CZT" ve výši 370.000,- Kč dle důvodové zprávy.

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 7 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Výjezd - Kaufland" ve výši 242.728,- Kč dle důvodové zprávy.

h) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 8 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Knihovna PD + průkaz" ve výši 337.496,- Kč dle důvodové zprávy.
i) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 9 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Dětské hřiště" ve výši 222.039,- Kč dle důvodové zprávy.

j) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Zimní stadion - rekonstrukce plochy" ve výši 966.235,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 155/10 k rozpočtovému opatření INV č. 11-14
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Zateplení MŠ Benešova" ve výši 68.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Kino - dorovnání ztráty" ve výši 54.570,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Školní družina - Kremnická - zádržné" ve výši 376.045,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Historické jádro V.etapa - žádost" ve výši 81.800,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 156/10 k dopracování a upřesnění dokumentace pro zateplení ZŠ J.Palacha
Rada města s c h v a l u j e
Zadat dopracování a upřesnění dokumentace pro akci "Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ J.Palacha" dle současných tepelně technických požadavků s členěním na jednotlivé školní objekty firmě Kutnohorská stavební za cenu 160.000,-Kč dle důvodové z právy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.03.10


Usnesení č. 157/10 ke stavebním úpravám objektu čp. 87 Havlíčkovo nám.
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek výběrového řízení na realizaci stavebních úprav objektu čp. 87, Havlíčkovo nám., Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s vítězem poptávky - KOMPRES s.r.o. Kolín.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 158/10 k propojení kotelen - VŘ na zpracovatelské žádosti o dotaci
Rada města s o u h l a s í
se zahájením výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci na akci "Propojení kotelen".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 159/10 ke sml. na úhradu prokazatelné ztráty z provozování linky do Poličan
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 z Kutné Hory do Poličan.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 23. února 2010

Nahoru