23. února 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.února 2005

Usnesení č. 142/05 k rozpočtové příloze na rok 2005
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtovou přílohu na rok 2005 jako Dodatek č. 21 ke "Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb" uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. včetně změn navržených Odborem správy majetku
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.12.05


Usnesení č. 143/05 ke směně pozemků v k.ú. K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 4095/7 o výměře cca 130 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4095/22 o výměře cca 130 m2 ve vlastnictví pana Mgr. Františka Drábka, bytem 17. listopadu 103, Kutná Hora v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 144/05 ke zrušení usnesení ZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit své usnesení číslo 166/04 ze dne 14. září 2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 145/05 k prodeji části pozemků v k.ú. K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitlestvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemků p.č. 1923 a p.č. 3841 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti firmy Král obchodní centrum s.r.o., Kollárova 311, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 146/05 k prodeji části pozemku v k.ú. K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitlestvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4004/39 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Petra a Lenky Hetfleischových, bytem Růžová 805, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 147/05 k prodeji části pozemku v k.ú. K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3998/7, 3998/10 a 3998/1 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Vladimíra a Jitky Koukalových, bytem Česká 194, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 148/05 k záměru na prodej pozemku v k.ú. K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3999/3 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Pavla a Moniky Gabrielových, bytem Bartolomějská 219, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 149/05 k ukončení VŘ č. M 30/04
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 30/04 na prodej nemovitosti čp. 47 Pobřežní ul. 3377 (zast.plocha) o výměře 604 m2 a p.č. 3378 (zahrada) o výměře 1.639 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 4/05 na prodej nemovitosti čp. 47 Pobřežní ul. 3377 (zast. plocha) o výměře 604 m2 a p.č. 3378 (zahrada) o výměře 1.639 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolá vací cenu 1.800.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 150/05 k ukončení VŘ č. M 3/04
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 3/04 na prodej nemovitosti čp. 263 Hradební ul. a pozemku p.č. 1148 (zastavěná plocha) o výměře 218 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řázení číslo M 5/05 na prodej nemovitosti čp. 263 Hradební ul. a pozemku p.č. 1148 (zast.plocha) o výměře 218 m2, v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.000.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 151/05 k ukončení VŘ č. M 2/04
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 2/04 na prodej nemovitosti čp. 9 s pozemky p.č. 3366 (zast.plocha) o výměře 258 m2 a p.č. 3367/1 (zahrada) o výměře 544 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 6/05 na prodej nemovitosti čp. 9 s pozemky p.č. 3366 (zast. plocha) o výměře 258 m2 a p.č. 3367/1 (zahrada) o výměře 544 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvol ávací cenu 2.000.000,- kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 152/05 k ukončení VŘ č. M 4/04
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 4/04 na prodej nemovitosti čp. 260 Orelská ul. a pozemků p.č. 1179 (zast. plocha) o výměře 414 m2 a p.č. 1180 o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 7/05 na prodej nemovitosti čp. 260 Orelská ul. a pozemků p.č. 1179 (zast. plocha) o výměře 414 m2 p.č. 1180 o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvol ávací cenu 2.100.000,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 153/05 ke koupi pozemku v Neškaredicích - pan Staněk
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením části "a" pozemku p.č. 27 v k.ú. Neškaredice od pana Josefa Staňka, Neškaredice čp. 77 za kupní cenu 600,-Kč/m2
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 154/05 ke zřízení věcného břemene - SÚS Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene části stavby včetně příslušenství na pozemcích p.č. 565/1, 565/2, 637, 646, 630/1 a 634 v k.ú. Kaňk a p.č. 3842/4, 3843 a 3844 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch Středočeského kraje se sídlem v Praze 5 - Smíchov, Zborovská ul. č. 11. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 155/05 ke zřízení věcného břemene - plynovod na Havlíčkově nám.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a přípojek NTL plynovodu na pozemku p.č. 3729/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeské plynárenské, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na d obu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 156/05 ke zřízení věcného břemene - plynovod v Rejskově ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a přípojek NTL plynovodu na pozemcích p.č. 3771, 3772 a 3763 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeské plynárenské, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 157/05 ke zřízení věcného břemene - plynovod v Rakově ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a přípojek NTL plynovodu na pozemcích p.č. 3772, 3771 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeské plynárenské, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízen o na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 158/05 ke zřízení věcného břemene - plynovod na Ruthardské ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a přípojek NTL plynovodu na pozemcích p.č. 3770 a 3766 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeské plynárenské, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zříze no na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 159/05 ke zřízení věcného břemene - plynovod na Dačického nám.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a přípojek NTL plynovodu na pozemcích p.č. 3765, 3766, 3729/3 a 3764 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeské plynárenské, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břem eno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 160/05 ke zřízení věcného břemene - plynovod na Komenského nám.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a přípojek NTL plynovodu na pozemcích p.č. 3763, 3764, 3765, 3761, 3762 a 3729/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeské plynárenské, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82 . Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 161/05 k prominutí penále - p. Rogoň
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro pana Jozefa Rogoně, bytem Růžová 917, Kutná Hora ve výši 50% z částky 7.018,00,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.05


Usnesení č. 162/05 k uzavření dodatku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 10 k mandátní smlouvě č. 2003/004 uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností TOP CONFIDENCE s.r.o. ze dne 6.3. 2003, týkajícího se změny mandantáře na TOP CONFIDENCE INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 163/05 k poplatku za filmování
Rada města s o u h l a s í
s doplněním textu do ceníku za pronájem interiérů a exteriérů Kutné Hory ze dne 30.4. 2003 s tím, že poplatek bude žadatelem uhrazen v den podání žádosti takto: jednorázový poplatek za vyřízení žádosti a uzavření smlouvy, jednorázový poplatek za vyřízení žádosti v termínu kratším než 20 pracovních dnů a jednorázový poplatek za vyřízení žádosti v termínu, kdy bude nutné svolat mimořádné zasedání rady města, bude žadatelem uhrazen v den podání žádosti a v případě odstoupení ze strany žadatele je poplatek nevratný
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.02.05


Usnesení č. 164/05 k uzavření nájemní smlouvy - Ing. Vopěnka
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu pozemků p.č. 256 a 267 v k.ú. Kaňk mezi Městem Kutná Hora a panem Ing. Ladislavem Vopěnkou, bytem Kaňk 66, Kutná Hora za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 165/05 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle
důvodové zprávy

b) se zrušením usnesení č. 901/04, 843/04, 1039/04 a 140/05
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 166/05 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - ČČK - Oblastní spolek
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod vlašským dvorem v Kutné hoře Českému červenému kříži - Oblastnímu spolku, se sídlem Benešova ul 149, Kutná Hora za účelem pořádání soutěže Hlídek mladých zdravotníků ze základních škol dne 4.5. 2005 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.05.05


Usnesení č. 167/05 k uzavření nájemní smlouvy - pí. Truhlářová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 688/3 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a paní Evou Truhlářovou, bytem Kouřimská 334, Kutná Hora za roční nájemné ve výši 200,- Kč na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 168/05 ke změně nájemce u NS - pí. Bláhová, pí. Kuberová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.2. 1999 uzavřené mezi Městem Kutná Hora a paní Miroslavou Bláhovou a paní Janou Kuberovou, týkajícího se změny osoby nájemce z paní Miloslavy Bláhové a paní Jany Kuberové na paní Janu Bláhovou a paní Janu Ku berovou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 169/05 k vyvěšení záměru - Čáslavská 28
Rada města s o u h l a s í
a) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v přízemí
nemovitosti čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v I. patře
nemovitosti čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.03.05


Usnesení č. 170/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 3/05
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 3/05 na pronájem bytu 3+1 v čp. 540, ul. Jánského náměstí v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 9/05 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 540, ul. Jánského náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 4. 4. 2005.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.04.05


Usnesení č. 171/05 k vyhodnocení VŘ č. 4/05
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 4/05 na pronájem bytu 3+1 v čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo 12/05 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 4.4. 2005.< BR>
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.04.05


Usnesení č. 172/05 k výměně bytu
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi manželi Miroslavem a Věrou Mojžíšovými, bytem Jana Zajíce 123, Kutná hora o velikosti 2+1 a paní Boženou Daňkovou, bytem Masarykova 343, Kutná Hora o velikosti 1+1 a to následně:

a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Miroslavem a Věrou Mojžíšovými
na byt č. 11 v čp. 123, ul. Jana Zajíce, Kutná Hora ke dni 28.2. 2005
b) s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Miroslavem a Věrou Mojžíšovými
na byt. č.5 v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora na dobu neurčitou
s účinností od 1.3. 2005
c) s ukončením nájemní smlouvy s paní Boženou Daňkovou na byt č. 5 v čp.
343, ul. Masarykova, Kutná Hora ke dni 28.2. 2005
d) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Boženou Daňkovou na byt č. 11 v čp.
123, ul. Jana Zajíce, Kutná Hora na dobu neurčitou s účinností od
1.3. 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 173/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 2/05
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 2/05 na prodej volné městské bytové jednotky č. 19 v domě čp. 134 ul. Studentů v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 10/05 na odprodej městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 19 (2+0) v domě čp. 134 v ulici Studentů (stav. p.č. 765/9, 795/11, 795/13) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení vý běrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 25.8. 1999) byla určena metodikou dle cenového platného předp isu.
Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 4.4. 2005 v 11:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 174/05 k vyhlášení výběrového řízení na odprodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 11/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 2 (3+1) v domě čp. 599 v ulici Masarykova (stav. p.č. 4590/1, 4590/2) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výb ěrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno prodle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 22.1. 1999) byla určena metodikou dle cenového platného pře dpisu.
Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 4.4. 2005 v 11:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 175/05 k záměru na odprodej bytové jednotky
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na odprodej bytové jednotky č. 6 v ul. Ostašova čp. 517, Kutná Hora včetně podílu na společných prostorech manželům Krajbychovým za cenu 80.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 176/05 k zřízení průchodu mezi objekty čp. 30 Barborská a pivnicí Dačický
Rada města r u š í
usnesení RM č. 1005/04 ze dne 24. listopadu 2004 o zřízení průchodu mezi objekty Barborská čp. 30 a pivnicí Dačický v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 177/05 k zápisu DR Technické služby s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
zápis č. 1/05 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. ze dne 7. února 2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 178/05 ke jmenování výběrové komise - jednatel TS K.Hora, s.r.o.
Rada města j m e n u j e
komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na funkci jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o. ve složení : I. Šalátek, MVDr. Vančura,
J.Dospiva, RNDr. Šanc, Mgr. Ptáček, Ing. Vaníček a Ing. Král.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 15.03.05


Usnesení č. 179/05 k zápisu z DR KH Tebis s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o., ze dne 3. února 2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 180/05 k zápisu z jednání DR Správy majetku města s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o.
zápis z 33. zasedání dozorčí rady společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o., ze dne 3. února 2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 181/05 k zápisu z jednání Komise pro dopravu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 16. zasedání komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 14. února 2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 182/05 k návrhu společnosti Mediterra
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

a) souhlasit s návrhem společnosti Mediterra na další provozování NsAČ
v Kutné hoře v duchu varianty c) "optimální"

b) uložit starostovi projednat detailněji odsouhlasenou variantu
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 07.03.05


Usnesení č. 183/05 k oddlužení NsAČ v souvislosti s její transformací
Rada města s o u h l a s í
pro rok 2005 s navýšením provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci NsAČ o 30 mil. Kč. Zdrojem pro toto navýšení rozpočtu bude překlenovací úvěr ve výši 30 mil. Kč, splatný do konce roku 2006. Úvěrová smlouva bude uzavřena s bankou, která nabídne n ejlepší podmínky. Příspěvek bude použit na základní oddlužení NsAČ. Pokud by do doby získání úvěru došlo k převedení činností PO na obchodní společnost a na tuto společnost byly převedeny i závazky PO NsAČ, budou tyto zdroje poskytnuty této společnosti j ako neinvestiční dotace.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 184/05 ke 4. rozpočtové změně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh 4. změny rozpočtu:
navýšení o 108.070,- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,- Kč ve financování a
108.070,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 185/05 k Výboru pro udělování Cen města K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s navrhovaným složením Výboru pro udělování Cen města Kutná Hora za rok 2004, tak, jak je uvedeno v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 186/05 k prodloužení termínu
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu na splnění usnesení RM č. 961/04 ze dne 10. listopadu 2004
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 187/05 k zápisu komise pro výchovu a vzdělání a komise TV a sportu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápisy komise pro výchovu a vzdělání z 31.1. 2005 a komise pro TV a sportu z 8.2. 2005.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 188/05 k petici občanů sídliště Šipší proti dopravnímu generelu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí petici občanů města Kutná Hora, kterou nesouhlasí s plánovaným návrhem dopravního řešení (generelu) sídliště Šipší.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 12.04.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 23. února 2005

Nahoru