23. srpna 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.srpna 2006

Usnesení č. 680/06 k usnesením rady města
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením plnění usnesení č. 615/06 do 31.12.2006 s tím, že
zodpovědnost za splnění se převádí na odbor ÚPRRI.
b) se zrušením usnesení č. 29/06 ze dne 11.1.2006 z důvodu zrušení
plánovaného projektu Českého rozhlasu 2.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 25.08.06


Usnesení č. 681/06 k žádosti o prominutí závazku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prominutí závazku - bezúročné půjčky poskytnuté TJ Stadion Kutná Hora - zimní stadion dne 17.9.2004 se splatností 31.12.2006 na úhradu elektrické energie.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.08.06


Usnesení č. 682/06 k žádosti TJ Sokol Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí bezúročné půjčky TJ Sokol Kutná Hora na částečnou úhradu provozních nákladů na tělovýchovná zařízení TJ Sokol Kutná Hora ve výši 240.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.08.06


Usnesení č. 683/06 ke změně rozpočtu města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s úpravou rozpočtu Oblastní charitě Kutná Hora, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora - navýšení příspěvku o celkovou částku 224.985,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.08.06


Usnesení č. 684/06 k zápisu z jednání DR MLaR Kutná Hora, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o. zápis z 31. zasedání Dozorčí rady společnosti MLaR Kutná Hora, s.r.o. ze dne 17.8.2006.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit finanční prostředky do výše 1 mil. Kč v roce 2006 z rozpočtu města na nejnutnější opravy hráze rybníka Vidlák.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 685/06 k volbě přísedících Okresního soudu v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit přísedícími Okresního soudu v Kutné Hoře na funkční období 2006 - 2010
paní Ladislavu Egidy, Kutná Hora
paní Dagmar Reguliovou, Kutná Hora
paní Věru Stehlíkovou, Kutná Hora
paní Ivu Zahradníčkovou, Kutná Hora
pana Josefa Nácovského, Kutná Hora
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 25.08.06


Usnesení č. 686/06 k navýšení rozpočtu městské knihovny
Rada města s c h v a l u j e
navýšení rozpočtu Městské knihovny Kutná Hora o částku 100.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 687/06 k rekonstrukci komunikací na Kaňku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s navýšením kapitoly 2219 6121 2490 20017 - Kaňk chodníky a opěrné zdi o částku 2.720.000,- Kč - prostředky budou kryty z případného prodeje městských pozemků.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 688/06 ke 12. rozpočtové změně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh 12. změny rozpočtu :
navýšení o 20.918.090,-- Kč v příjmové části rozpočtu
0,-- Kč ve financování a
20.918.090,-- Kč ve výdajové části rozpočtu
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 689/06 k informaci o hospodaření nemocnice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) informaci o hospodaření nemocnice k 30.6.2006 v porovnání s plánem pro
I. pololetí 2006
b) přehled střediskového hospodaření za období I.pololetí 2006.


Usnesení č. 690/06 k informacím o nemocnici v Kutné hoře
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) plnění výkonových ukazatelů Nemocnice Kutná Hora za I.pololetí 2006
b) informaci o personálním stavu nemocnice k 30.6.2006.


Usnesení č. 691/06 k vyhlášení VŘ č. M 8/06
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 8/06 na prodej nemovitosti čp. 343 s pozemkem p.č. 1391 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.000.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 18.10.06


Usnesení č. 692/06 k věcnému břemeni v Morašicích
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 528/04 ze dne 2.6.2004

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení plynovodu na pozemcích p.č. 36, 447/2 a PK 467 v k.ú. Morašice v Železných horách, v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Východočeská plynárenská, a.s., Pražská 702, Hradec Králové. Věcné břemeno bude zříze no na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 693/06 k záměru na prodej nemovitosti v K.Hoře
Rada města v y h l a š u j e
záměr na prodej spoluvlastnického podílu id. 7/10 nemovitosti čp. 182 s pozemky p.č. 1089 o výměře 539 m2 a p.č. 1090 m2 o výměře 224 m2 v k.ú. Kutná Hora za vyvolávací cenu 6.650.000,- Kč. Záměr bude ukončen 30.10.2006 v 11,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 694/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN 1 kV včetně kabelových spojek NN na pozemku p.č. 3752 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 695/06 k prodeji části pozemku v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 560/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Tomášovi a Martině Plechatovým, Kutná Hora za 250,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 696/06 k prodeji pozemku v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 560/4 o výměře 178 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Pavlu a Ladislavě Pešlovým, Kutná Hora - Sedlec za cenu 250,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 697/06 k prodeji části pozemku v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 560/1 o výměře cca 320 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Ladislavu a Naděždě Zimovým, Kutná Hora - Sedlec za 250,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 698/06 k prodeji části pozemku v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 560/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Ladislavu Zimovi, Kutná Hora - Sedlec za 250,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 699/06 k prodeji části pozemku v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 638/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Petru a Eleonoře Kohoutkovým, Kutná Hora - Sedlec za 350,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 700/06 ke směně pozemků U Všech svatých
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou:
1. pozemků p.č. 4002 díl "w1" a díl "c" o celkové výměře 658 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Karlových za pozemky p.č. 4816 díl"k" a 4819/1 díl "j" o celkové výměře 514 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora s doplatkem ze str any Města Kutná Hora za 144 m2 ve výši 400,- Kč/m2.
2. pozemku p.č. 4819/2 díl "x1" o výměře 62 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Chmelových za pozemky p.č. 4000/1 díl "h", 4003 a 4816 díl "g" o celkové výměře 143 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora s doplatkem ze strany manželů Chmelových za 81 m2 ve výši 400,- Kč/m2 .

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 701/06 k vyhodnocení VŘ M 6/06 (prodej domu čp. 302)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem domu čp. 302 s pozemkem 1415 o výměře 277 m2 v Kutné Hoře firmě STAVONEL, spol. s r.o. se sídlem Komenského nám. 39, Kutná Hora za kupní cenu 3.001.100,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 702/06 k záměrům na prodej části společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Rada města u k o n č u j e
a) záměr na podej části společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a to 60%
obchodního podílu společnosti MEDITERRA s.r.o., Praha 5, U Malvazinky 177

b) záměr na podej části společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a to 20%
obchodního podílu Městu Čáslav
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 703/06 k ukončení VŘ M 7/06 a vyhlášení M 9/06 (prodej domu čp. 393)
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 7/06 na prodej nemovitosti čp. 393 s pozemky p.č. 1301 o výměře 427 m2 a p.č. 1302 o výměře 280 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 9/06 na prodej nemovitosti čp. 393 s pozemky p.č. 1301 o výměře 427 m2 a p.č. 1302 o výměře 280 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 1.950.000,- Kč .

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 18.10.06


Usnesení č. 704/06 k věcnému břemeni - oprava plynovodu
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene zřízení a provozování stavby NTL PE plynovodu na pozemku p.č. PK 2658 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bu de zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 705/06 k vybudování přístupové cesty
Rada města n e s o u h l a s í
s výstavbou komunikace, včetně inženýrských sítí k pozemku p.č. 711 v k.ú. Kaňk do vypracování a schválení zástavbové studie pro celou lokalitu p.č. 709, 710 a 711 v k.ú.Kaňk.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 706/06 k darování budovy arciděkanství v k.ú. K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s darováním budovy čp.1 na pozemku p.č. 8, části pozemku p.č. 8 o výměře cca 700 m2 a části pozemku p.č. 9 o výměře cca 240 m2 vše v k.ú. Kutná Hora Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 707/06 ke změně rozpočtu v položce Komunitní plán
Rada města s c h v a l u j e
změnu rozpočtu v položce Komunitní plán Kutná Hora - navýšení o 600.000,-- Kč
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 708/06 k přesunu finančních prostředků v rámci odboru sociálních věcí
Rada města s c h v a l u j e
další dočasný přesun finančních prostředků v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 150.000,-- Kč ve prospěch Komunitního plánu Kutná Hora. Po obdržení dotace pro Komunitní plán budou finanční prostředky vráceny na původní účel.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 709/06 k zápůjčce obřadní síně a Preghausu Vl. dvora
Rada města s o u h l a s í
a) s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně a Preghausu Vlašského dvora
Českému červenému kříži, oblastnímu spolku v Kutné Hoře, pro
slavnostní ocenění dárců krve dne 29.11.2006 od 13:30 do 17:00 hod.
b) s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně a Preghausu Vlašského dvora
Akademii věd ČR pro konání Světového kongresu kvasinek dne 3. 9. 2006 od
19:00 do 20:00 hod.
c) se zápůjčkou velké zasedací síně a Preghausu Vlašského dvora dne 31.8.
2006 od 18:00 do 22:30 hod. u příležitosti slavnostního zahájení
odborné alchymistické konference v Kutné Hoře.

Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 710/06 k žádosti společnosti Vinné sklepy
Rada města s o u h l a s í
a) se zápůjčkou velké zasedací síně a Preghausu Vlašského dvora ve dnech 22.a
23.9. 2006 od 9:00 do 15:00 hod. u příležitosti konání Nominační výstavy
českých vín a 14. ročníku Svatováclavských slavností v Kutné Hoře.
b) s jednorázovým bezplatným použitím znaku města Kutná Hora na titulní
straně katalogu výstavy


Zodpovídá : pí Hnátková;Ing. Zahradníček      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 711/06 k poskytnutí prostředků spol. Vinné sklepy
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. na výrobu upomínkových předmětů se symbolikou Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 712/06 k přidělení bytu pro 1 rodinu z Kazachstánu
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu 2+1 pro rodinu z Kazachstánu v rámci programu Zabezpečení integrace azylantů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 713/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Růženu Svobodovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 516,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 714/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Irenu Červeňákovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 2.032,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 715/06 k prodloužení nájemní smlouvy (pí Flosová)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Markétě Flosové, na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.9.2006 do 30.11.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 716/06 k vyřazování žádosti o byt v DPS
Rada města I. s o u h l a s í
s vyřazením žádosti o byt v domě s pečovatelskou službou, podanou manželi Marií a Jaroslavem Málkovými dne 15.6.2006

II. b e r e na v ě d o m í
odpověď na dopis manželů Marie a Jaroslava Málkových, Kutná Hora ze dne 4.7.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 717/06 k ukončení nájemní smlouvy a vyhlášení VŘ SN 19/06 (Benešova 636)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 29.3.2004 o nájmu nebytových prostorů v
domě čp. 636 Benešova ul. v Kutné Hoře, uzavřené mezi Městem Kutná Hora,
se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Veronikou Pršalovou,
Kutná Hora dohodou ke dni 31.10.2006

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 19/06 na pronájem nebytových prostorů
v suterénu nemovitosti čp. 636 Benešova ul. v Kutné Hoře dle podmínek
uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ. Uzávěrka přihlášek do tohoto
výběrového řízení je dne 6.10.2006 v 11.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.10.06


Usnesení č. 718/06 k žádosti nájemníků z čp. 178, ul. Opletalova
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odprodejem nebytového prostoru č. 178/100 ul. Opletalova v Kutné Hoře současným nájemcům bytových jednotek v čp. 178 ul. Opletalova. Odprodej nebytového prostoru bude uskutečněn dle pravidel 2. vlny privatizace, které byly schváleny usnesen ím zastupitelstva města č.198/04 ze dne 26.10.2004
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 719/06 k vyvěšení záměru na prodej dalších objektů z majetku města
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytových a nebytových jednotek v domě čp. 168 a 169 ul. Mazákova, včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č. 785/88 a p.č. 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, v domě čp. 302 ul. Masarykova, včetně společných částí domu a podílů na pozemku p.č. 2507 v k.ú. Kutná Hora, v domě čp.304 ul. Pod Valy , včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č. 1541 a p.č.1542 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 720/06 ke zvýšení nájemného
Rada města
v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s o u h l a s í se zvýšením nájemného o maximální přírůstek měsíčníh o nájemného v bytech, které jsou ve vlastnictví Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.07


Usnesení č. 721/06 k prodloužení doby na slevu z nájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením období na přiměřenou slevu z nájmu bytu ve výši 20 % měsíčně od 1.8.2006 do 30.9.2006 nájemcům bytů 1-6 v čp. 237, v Kutné Hoře, a to MUDr. Jaromíru Boudovi, p. MUDr. Sylvii Tonikové, p. MUDr. Martě Hauriškové, p. Petru Valdmanovi, p. Mil oslavu Havelkovi, p. Zdeňku Chourovi, p. MUDr. Vendule Fajtlové, p. MUDr. Silvii Andrášové, p. Ing. Karlu Malému, p. Bc. Janě Cmarové, p. Bc. Lucii Dické, p. Evě Haitlové a p. Kataríně Harahoničové, v souladu s ustanovením § 698, odst. 2, Obč. zákoníku, kdy po dobu stavebních úprav v domě se podstatně zhoršily podmínky užívání jednotlivých bytů.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.08.06


Usnesení č. 722/06 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením usnesení dle předložené důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 113/06, bod III.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.09.06


Usnesení č. 723/06 k opravě střechy - MŠ Pohádka
Rada města I. s o u h l a s í
s provedením opravy střech v roce 2006 na objektech ve správě příspěvkové organizace MŠ Pohádka, U Školky čp. 340, Kutná Hora s tím, že této organizaci bude navýšen příspěvek ve výši rovnající se nákladům na opravu.

Zodpovídá: Z. Slavíčková Termín: 31. 12. 2006

II. u k l á d á
a) ekonomickému odboru zahrnout do nejbližší změny rozpočtu navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci MŠ Pohádka o částku 746 000,-- Kč na pokrytí nákladů spojených s opravou střech na objektech ve správě příspěvkové organizace MŠ Pohádka, U Školky čp. 340, Kutná Hora, a to na úkor snížení položky 3612-5171-2956-00000 (byty - opravy)

b) ekonomickému odboru zahrnout do změny rozpočtu v okamžiku, kdy budou potřebné zdroje kryty reálnými příjmy, navýšení položky 3612-5171-2956-00000 (byty-opravy) o částku ve výši 746 000,-- Kč.Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 724/06 ke zřízení azylového domu
Rada města I. s o u h l a s í
a) s transformací ubytovny "Přístav" v Čáslavské ul. čp. 28, Kutná Hora na
azylový dům pro rodiny a matky s dětmi
b) se záměrem spolupráce Města Kutná Hora a Oblastní charity na žádosti o
příspěvek ze strukturálních fondů EU na investici objektu azylového domu
Zodpovídá: D.Novotná

II. u k l á d á
a) Ekonomickému odboru MÚ
zařadit do návrhu rozpočtu r. 2007 částku ve výši 1 mil. Kč na zřízení
ubytovacího zařízení
b) Odboru správy majetku MÚ
prověřit možnost zřízení ubytovacího zařízení formou buněk v prostoru bývalých Rudných dolů Kaňk

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 725/06 k tepelnému hospodářství v areálu nemocnice
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ
připravit návrh možného převzetí tepelného hospodářství v areálu nemocnice v Kutné Hoře, externí společností formou samofinancovatelného projektu

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.09.06


Usnesení č. 726/06 k navýšení rozpočtu ZŠ TGM
Rada města u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
navýšit v nejbližším termínu rozpočet pro příspěvkovou organizaci ZŠ T.G. Masaryka o částku 26.180,-- Kč a to na úkor snížení položky 3412-5171-2960-0000 - sportoviště opravy
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.09.06


Usnesení č. 727/06 k odstranění stavby staré vodárny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstraněním stavby staré nefunkční vodárny na pozemku parc. č. 4285/5 v k.ú. Kutná Hora v majetku města na Dolním Žižkově.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 728/06 k odstranění stavby - autobusová čekárna Čechova ul.
Rada města s o u h l a s í
s přemístěním stavby autobusové čekárny ze zastávky Čechova křižovatka (pod prodejnou Krby-kamna) do městské části Kaňk.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 729/06 k zápisu DR MVE Plus s.r.o.
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání Dozorčí rady MVE Plus, s.r.o. ze dne 26.6.2006
b) zápis z jednání Valné hromady MVE Plus, s.r.o ze dne 29. června 2006
c) Výroční zprávu společnosti MVE Plus, s.r.o. za rok 2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 730/06 k záboru veřejného prostranství - Masarykova ul.
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro stánek s prodejem zahradnických výpěstků v Masarykově ul. před čp. 63 v době od 24. 8. do 31.12.2006 pro pana Miloslava Ulmana, Kutná Hora - Sedlec
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.06


Usnesení č. 731/06 k vyvěšení záměru na pronájem pozemku - Zdeněk Hladík
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemku dle PK p.č. 3530/4 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.08.06


Usnesení č. 732/06 k uzavření NS na pozemky p.č. 1904 a 1906 v k.ú. K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu pozemků dle PK p.č. 1904 a 1906 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Mihočem, Kutná Hora na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výš i 0,1 Kč/m2/rok
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 733/06 k zadání PD řešící rekonstrukci autobusové čekárny v ul. Čáslavská
Rada města s o u h l a s í
a) se zadáním projektové dokumentace řešící rekonstukci autobusové
čekárny v ul. Čáslavská
b) s rekonstrukcí autobusové čekárny v ul. Čáslavská
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 734/06 k zadání projetkové dokumentace řešící opravu hřbitovní zdi
Rada města s o u h l a s í
se zadáním projektové dokumentace řešící opravu hřbitovní zdi umístěné ve spodní části hřbitova Všech svatých v České ulici.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 735/06 k záboru Palackého nám. (Svatováclavské slavnosti)
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého náměstí před Sankturinovským domem pro účely akce "Svatováclavské slavnosti" dne 23.9.2006 od 7:00 do 23:00 hod. pro Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.06


Usnesení č. 736/06 k záboru Palackého nám. (Auto Bohemia)
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého náměstí před Sankturinovským domem pro výstavu vozů společnosti AUTO BOHEMIA spol. s r.o., Hrnčířská 214, Kutná Hora ve dnech 28.8. až 1.9. a 18.9 až 22.9.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.06


Usnesení č. 737/06 k uzavření dohody o splácení dluhu pro paní Jitku Harnovou
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 68.353,00 Kč pro paní Jitku Harnovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 738/06 k vyhodnocení VŘ SN 18/06 na pronájem bytu (Barborská 30)
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 18/06 na pronájem bytu 3+1 v čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 20/06 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 4.podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 10. 20 06 v 11.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.10.06


Usnesení č. 739/06 k žádosti p. Buňky
Rada města s o u h l a s í
s prominutím částky nájmu za období 3 měsíců za užívání nebytových prostorů v suterénu domu čp. 552, Havlíčkovo nám. Kutná Hora pro pana Borise Buňku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.09.06


Usnesení č. 740/06 k odstranění staveb v prostorách objektu Čáslavská 1-3
Rada města d o p o ru č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstraněním staveb v prostorách dvora objektu Čáslavská 1-3 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 741/06 k opravě opěrné zdi u kostela sv. Jakuba
Rada města s o u h l a s í
s opravou opěrné zdi u bočního vchodu do kostela sv. Jakub z Havlíčkova náměstí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.12.06


Usnesení č. 742/06 k navýšení finančních prostředků z výtěžku za provoz VHP
Rada města s c h v a l u j e
navýšení účelového využití finančních prostředků z výtěžku za provoz výherních hracích přístrojů za rok 2005, odváděné v roce 2006, ve výši 107.000,-- Kč na údržbu veřejné zeleně.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 743/06 k žádosti o finanční příspěvek
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Českému zahrádkářskému svazu, základní organizaci č. 1 Kutná Hora, Slavíkova 575, Kutná Hora na uspořádání výstavy ovoce, zeleniny a květin. Finanční částka bude hrazena z rezervy Rady města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.09.06


Usnesení č. 744/06 ke schválení Nařízení Města Kutná Hora č. 01/2006
Rada města s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 01/2006, ve kterém se vymezují úseky silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí v období od 1.11.2006 do 31.3.2007.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 01.11.06


Usnesení č. 745/06 k personálnímu opatření na odboru dopravy a SH
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 10. 2006 navýšení počtu zaměstnanců MÚ Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství o jednoho zaměstnance

II. u k l á d á
tajemníkovi MÚ vypsat výběrové řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 15.10.06


Usnesení č. 746/06 k zakoupení vozů Pečovatelské službě K.Hora
Rada města s o u h l a s í
se záměrem zakoupení dvou nových osobních automobilů pro Pečovatelskou službu Kutná Hora.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 747/06 k účasti na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Luganu
Rada města s c h v a l u j e
účast města Kutná Hora na švýcarském mezinárodním veletrhu cestovního ruchu "iViaggiatori" v Luganu (28.10. - 2.11.2006), kde bude městu udělena oficiální cena na základě přidělení titulu "Český stříbrný šperk, místo s obrovským turistickým potenciálem."
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 748/06 k rozšíření kamerového systému města K.Hora
Rada města I. s o u h l a s í
s realizací projektu (registrace akce - program č. 214050 Podpora prevence kriminality na místní úrovni) - "Rozšíření kamerového monitorovacího systému Města Kutná Hora na rok 2006"

II. s c h v a l u j e
a) na základě poptávkového řízení ze dne 4.8.2006 realizaci projektu
"Rozšíření kamerového monitorovacího systému Města Kutná Hora na rok
2006" firmě Gepard s.r.o., V Ráji 919, Pardubice.
b) přijetí dotace Programu prevence kriminality na místní úrovni -
Partnerství pro rok 2006 za dodržení podmínek dle zák. č. 128/2000
Sb.,(zejména podílu obce min. 10 % z celkových skutečných výdajů na
dílčí projekt a dalších).

Zodpovídá : Bc. Václav Mareček      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 749/06 k poskytnutí studijního příspěvku Bc. Marečkovi
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím studijního příspěvku ve výši 15.000,-- Kč za semestr (celkem čtyři semestry) a úlevy spojené se studiem dle ZP § 126, Vyhl. č. 140/1968 S. - § 4 p. Bc. Václavu Marečkovi.

II. u k l á d á
zapracovat do pracovní smlouvy p. Bc. Marečka rozšíření pracovního závazku setrvat u zaměstnavatele Města Kutná Hora 5 let po ukončení studií.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 750/06 k zápisu poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města ze dne 17.7.2006

II. p ř i j í m á
návrh Ing. Ondráka na řešení "Kutná Hora - rekonstrukce místních komunikací v HJM" - II. část - Lierova, Šultysova, Kollárova ul. a Václavské nám.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 751/06 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 752/06 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupiteltvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové řízení p.Aleši Veselému ve výši 180 000,- Kč na kód 06 - nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky - Malín č.p. 116

II. schvaluje
formulář žádosti o půjčku k nově schválené obecně závazné vyhlášce č.2/2006

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 753/06 k pořizování změny ÚPM - Kaňk jih v k.ú. Sedlec
Rada města u k l á d á
Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a investic MÚ
a) přerušit pořizování územně plánovacích prací v lokalitě Kaňk -jih do
doby, než bude provedena úprava územního plánu města Kutné Hory ve
smyslu ustanovení § 188, odst. (2) zák. č. 183/2006 Sb.
b) posoudit stávající, dosud nezastavěné, rozvojové plochy bydlení v
územním plánu města Kutné Hory z hlediska vlivu těžkých kovů na území
a případného odstranění zdravotních rizik (zahájit lokalitou
Třešňovka - Provaznice).

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 754/06 k zastavení prací na pořízení dílčí změny ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlsit s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemky ve zjednodušené evidenci parcelní číslo 300/8, 375 a 346 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory (§ 17, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. v současně platném znění).

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 755/06 ke změně usnesení - příprava rekonstrukce ul. Poděbradova
Rada města p o v ě ř u j e
Odbor regionálního rozvoje, územního plánovaní a invetic MÚ
v případě schválení finančních prostředků na rekonstrukci ul. Poděbradova zajištěním koordinančních prací se správcemi inženýrských sítí při této rekonstrukci
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 756/06 ke schválení zadání změny č. II. ÚPCZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zadání změny č. II. územního plánu centrální zóny města Kutné Hory v území s pozemkem parc. č. 1294/2 v katastrálním území Kutná Hora ( § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 757/06 ke schválení zadání změny č. III ÚPCZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zadání změny č. III. územního plánu centrální zóny města Kutné Hory v území s pozemky parc. č. 977 a parc. č. 978 v katastrálním území Kutná Hora ( § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 758/06 ke schválení zadání změny č. IV ÚPCZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zadání změny č. IV. územního plánu centrální zóny města Kutné Hory v území s pozemky parc. č. 1200/1 a parc. č. 978 v katastrálním území Kutná Hora ( § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 759/06 k poskytování finančních prostředků z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o poskytování finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení - výběrové řízení č. I pro rok 2006

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 760/06 k chodníku Kaňk - zadání zakázky
Rada města p o v ě ř u j e
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a investic MÚ
přímým zadáním zakázky na akci "Rekonstrukce chodníku Kaňk" v souběhu s rekonstruovanou komunikací Technickým službám spol. s.r.o. Kutná Hora IČ: 49549511
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 761/06 k pořízení změny č. VI. ÚPCZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s pořízením změny územního plánu centrální zóny města Kutná Hora v území s částí pozemku parc. č. 1034 v katastrálním území Kutná Hora ( § 17, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 762/06 k rekonstrukci chodníku před vstupem do církevního gymnázia
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zařazením částky ve výši 200.000,- Kč do rozpočtu města na rok 2006 na nově zřízenou kapitolu - rekonstrukce chodníku před hlavním vstupem do kláštera sv. Voršilek - prostředky budou kryty z případného prodeje městských pozemků


Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 763/06 ke generelu odvodnění pro město Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s tím, že vypracovaný generel odvodnění pro město Kutná Hora bude sloužit jako závazný dokument při řešení záležitostí spojených s odvodněním města Kutná Hora.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 764/06 k realizaci investic do školství
Rada města s c h v a l u j e
předložený program realizace investic do školství.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 23.08.06


Usnesení č. 765/06 k pořízení změny č. V ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s pořízením změny č. 5 územního plánu města Kutná Hora v území s pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. (ZE) 1010 a částí pozemku parc. č. (KN) 4447 v katastrálním území Kutná Hora ( § 17, odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. v současně platném z nění)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 766/06 k realizaci 1. etapy dopravníh generelu sídliště Šipší
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zařazením finanční částky 15.000.000,-- Kč do rozpočtu města pro rok 2007 na realizaci 1. etapy dopravního generelu sídliště Šipší.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 767/06 k poskytnutí městského znaku
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým bezplatným použitím znaku Města Kutná Hora na propagační materiál - druhá řada oběživa s českými památkami ze seznamu světového dědictví UNESCO.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 25.08.06


Usnesení č. 768/06 k zápisu dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutá Hora s.r.o.
zápis č. 26 z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutá Hora s.r.o. ze dne 27. července 2006


Usnesení č. 769/06 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis č 32. z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne
18.7.2006
b) zápis č 28. z jednání komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne
13.6.2006


Usnesení č. 770/06 K výroční zprávě MTD
Rada města b e r e na v ě d o m í
výroční zprávu za rok 2005 Městského Tylova divadlaIvo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 23. srpna 2006

Nahoru