23. října 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.října 2013

Usnesení č. 824/13 k nákupu osobního motorového vozidla
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem: "Nákup osobního motorového vozidla"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky - ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhami důležitosti v procentech:
1. nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH 70%
2. poskytnutá doba celkové záruky na vozidlo v měsících 30%

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise
1. Ing. Jiří Franc
2. Tomáš Hobl
3. Bc. Vladimír Rudolf
náhradník členů komise:
Ing. Josef Bárta, odbor reg. rozvoje a ÚP MÚ
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 825/13 k rozpočtovému opatření KT č. 1
Rada města I.s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 1 - posílení rozpočtových výdajů na energie požární zbrojnice Malín ve výši 60.000 Kč snížením neinvestiční položky nákup drobného hmotného majetku dle důvodové zprávy č.1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 2 - přesun rozpočtových výdajů z neinvestiční položky nákup drobného hmotného majetku na pokrytí potřeby nákupu automobilu ve výši 250.000 Kč dle důvodové zprávy č.2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 826/13 k zapojení města do projektu meziobecní spolupráce
Rada města I. s o u h l a s í
se zapojením města do projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu mezi SMO a Městem Kutná Hora

III. u k l á d á
tajemníkovi úřadu zveřejnit inzerát na obsazení pozic realizačního týmu projektu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 827/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 48 - 52
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 48 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí roku 2013 ve výši 1.636.144 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 49 - navýšení rozpočtu z důvodu přijetí třetí zálohové platby na pokrytí prvotních nákladu a nezbytná opatření na povodně 2013 ve výši 2.532.000 Kč dle důvodové zprávy 2.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 50 - navýšení příjmů a výdajů z důvodu přijetí zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 25. a 26. října 2013 ve výši 521.000 Kč dle důvodové zprávy č. 3

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 51 - navýšení příjmů a výdajů z důvodu přijetí příspěvku na vytvoření účelného pracovního místa (správce objektu - provozář Sokolovny Malín) od Úřadu práce ČR v maximální výši 45.000,-- Kč dle důvodové zprávy č. 4 .

e) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 52 - přesun rozpočtových prostředků na pokrytí zbývajících mzdových nákladů Sokolovny Malín pro rok 2013 ve výši 86.000 Kč dle důvodové zprávy č. 5.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 828/13 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.9.2013
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 9. 2013, která bude předložena na jednání Zastupitelstva města dne 29.10.2013.


Usnesení č. 829/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 54
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 54 – poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení Denemark na odbahnění rybníku ve výši 20.000 Kč a to na úkor neinvestiční položky platby daní a poplatků dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 830/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 55
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 55 - kterým dochází k navýšení provozního příspěvku pro TJ Sparta Kutná Hora na pokrytí ztráty z venkovních bazénů za rok 2013 v celkové výši 1.088.465,-- Kč. Toto navýšení bude kryto z rozpočtové rezervy na pokrytí ztráty PO dle důvodové zprávy č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 831/13 k vyhlášení VŘ č. M 4/13 na prodej nemovitostí v Kutné Hoře (Palackého nám.)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 4/13 na prodej domu čp. 379 (včetně zadní stavby) na pozemku p.č. 1291/1, domu bez čp/če na pozemku p.č. 1291/2, pozemku p.č. 1291/1 o výměře 433 m2 a pozemku p.č. 1291/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 9.990.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.12.13


Usnesení č. 832/13 k vyhlášení VŘ č. M 3/13 na prodej nemovitostí v Kutné Hoře (zem. stavba)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 3/13 na prodej budovy (zemědělské stavby) bez čp/če na pozemku p.č. 3264 a pozemku p.č. 3264 o výměře 188 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 650.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.12.13


Usnesení č. 833/13 k odkoupení pozemků v k.ú. Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemku p.č. 4128/440 o výměře 858 m2, p.č. 4128/445 o výměře 313 m2 a p.č. 4128/483 o výměře 434 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Miluše Fořtové, Praha 13, paní Jaroslavy Kotrbové, Kutná Hora a pana Vlastimila Kotrby, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 834/13 k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú. Kutná Hora (Benešova č.p. 615)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 2427/1 o výměře 200 m2 v k.ú. Kutná Hora vlastníkům bytových jednotek č.p. 615, Benešova ul., Hlouška, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 835/13 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ivanu Hrochovou, Kutná Hora ve výši 95% z částky 373,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Táborských, Kutná Hora ve výši 95% z částky 5.351,00 Kč.

c) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Věru Kroupovou, Kutná Hora ve výši 95% z částky 316,00 Kč.

d) s prominutím úroku u z prodlení pro společnost iBoom s.r.o., Vladislavova 334, Kutná Hora, IČ 26732742 ve výši 50% z částky 5.994,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.13


Usnesení č. 836/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 42/13 - Benešova 632, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 29.10.2003 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Ilonou Kučerovou, Kutná Hora, výpovědí ze strany nájemce

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 42/13 o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 10.1.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.01.14


Usnesení č. 837/13 k vyvěšení záměru - Benešova 632, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení záměru na pronájem nebytových prostorů v přízemí nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v přízemí nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení záměru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 838/13 k pronájmu bezbarierového bytu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 1+kk (36,20 m2), v čp. 653, ul. Puškinská, Kutná Hora - bytu zvláštního určení (bezbarierový byt) s paní Jarmilou Linhartovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, s účinností od 1. 11. 2013, za smluvní nájemné ve výši 973,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 839/13 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu č. 1 v prvním podlaží domu čp. 652, ul. Puškinská v Kutné Hoře společným nájemcům manželům Renatě a Petru Boumovým z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. c) Občanského zákoníku, to je z důvodu, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 840/13 k vyhlášení VŘ č. SN 41/13 - Šultysova 154-5, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 41/13 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 9.1.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.01.14


Usnesení č. 841/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 30/13 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 30/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 4+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 43/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 4+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 9. 12. 2013 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.13


Usnesení č. 842/13 k uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ze dne 6.12.1999 umístěných v prostorech nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Kutná Hora, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, týkající se změny předmětu výpůjčky dle přiloženého seznamu movitých věcí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.13


Usnesení č. 843/13 k uzavření nájemní smlouvy k bytu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 14, o velikosti 2+1 (59,70 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní Erikou Půhonou, Slatiňany. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 11. 2013, kdy nájemné bude ve výši 31,24 Kč/m2 měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 844/13 k uzavření Dodatku č. 1 - Oblastní charita Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora týkajícího se změny hrazení záloh na služby spojených s užíváním nebytových prostor v termínech 31.3., 10.4., 10.7. a 10.10. běžného roku na dané čtvrtletí,jinak za stejných podmínek.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.13


Usnesení č. 845/13 k zápisu bytové komise RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 18. 10. 2013

II. s o u h l a s í
a) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Marií Kořínkovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2015.

b) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu ul. U Lesa v Kutné Hoře s paní Marií Havlíčkovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2015.

III. n e s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy k bytu ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Jaroslavou Štípkovou po datu 30. 11. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 846/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 32/13 na pronájem bytu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 32/13 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 3+1 (82,06 m2) v 5. podlaží domu čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 3+1 (82,06 m2)
v 5. podlaží domu čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře s p. Simonou Koplíkovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 3.697,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 32/13.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 847/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 33/13 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 33/13 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 2+1 (62,54 m2) ve 3. podlaží domu čp. 83, ul. Ortenova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 9 o velikosti 2+1 (62,54 m2)
ve 3. podlaží domu čp. 83, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Simonou Schrollerovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 2.814,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 33/13.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 848/13 na vyhodnocení VŘ č. SN 35/13 na pronájem "startovacího bytu"
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 35/13 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" č. 5 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s panem Martinem Piskačem, Kutná Hora a paní Pavlínou Brožovou, Kolín 2, za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 12. 2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 849/13 k poptávkovému řízení "Provozování veřejných WC"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem: "Provozování veřejných WC v Breüerových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Ing. Lucie Štolbová Bc. Jitka Gregorová
3. Božena Marhanová Ing. Ota Morawski
4. Jana Kupecká Pavel Procházka
5. Dobroslav Vepřek Jana Pospíšilová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.13


Usnesení č. 850/13 k uzavření dodatku k obchodní smlouvě - ZERS spol. s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.3 ke smlouvě o zajištění využití biologicky rozložitelných odpadů, mezi společností ZERS spol. s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8, Praha 1 a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, spočívající ve snížení ceny za uložení odpadu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.11.13


Usnesení č. 851/13 k převzetí daru stavby parkoviště na Kaňku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavbu parkoviště na pozemku parc.č. 612/1 v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 852/13 k uzavření dodatku - Kutnohorská bobová dráha, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 807/13 ze dne 9.10.2013, týkající se návrhu odpovědi Kutnohorské bobové dráze, s.r.o., se sídlem Jabloňová 2929/30, Praha - Záběhlice.

b) se zveřejněním záměru na pronájem pozemků parc.č. 3335/1 a parc.č. 3335/3 v k.ú. Kutná Hora, společnosti Kutnohorská bobová dráha, s.r.o., se sídlem Jabloňová 2929/30, Praha - Záběhlice, za účelem vybudování a provozování letní bobové dráhy, dvou drah pro čtyřkolky, osmi reklamních tabulí, dětského hřiště, petangového hřiště, úschovny pro motorové čtyřkolky a dále za účelem vybudování a provozování přístřešku, grilu, přípravny, skladu, kanceláře, ošetřovny, loping - visutá dráha, skákací stěny (zastřešené), rodeo býk (zastřešené) a tlakové kanalizace, na dobu určitou od 1.5.2023 do 30.4.2033.

Zodpovídá : E.Hnátková, Ing. Suchánek      Termín : 20.11.13


Usnesení č. 853/13 k budoucí sml. darovací (Lesní cesta k Havířské boudě)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě darovací a o zřízení věcného břemene řešící převod stavby lesní cesty k Havířské boudě se všemi jejími součástmi a příslušenstvím.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 854/13 k uzavření sml.- Farní sbor čes.církve evangel. a Římskokat.farnost
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Kutné Hoře, se sídlem Jiřího z Poděbrad 308/4, Kutná Hora, týkající se udělení souhlasu s realizací zásahů na pozemcích parc.č. 4050; 4051; 4052; 4054 a 4053/1 (PK 1744/3) vše v k.ú. Kutná Hora a zajištěním udržitelnosti projektu po dobu 10 ti let od ukončení realizace akce Regenerace zeleně Města Kutná Hora.

b) s uzavřením předložené smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora, týkající se udělení souhlasu s realizací zásahů na pozemcích parc.č. 4414 a 4415 vše v k.ú. Kutná Hora a zajištěním udržitelnosti projektu po dobu 10 ti let od ukončení realizace akce Regenerace zeleně Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 855/13 k náhradní výsadbě dřevin - Technické služby
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením objednávky na realizaci náhradní výsadby dřevin na katastru města Kutná Hora se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora za částku 140.454,- Kč včetně DPH s tím, že dřeviny budou odebrány od společnosti HRAŇO, se sídlem Zahradnická 164, Žehušice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 856/13 k odpovědi Krajskému úřadu Středočeského kraje odboru dopravy
Rada města t r v á
na postupu dle zápisu z jednání ze dne 28.8.2012 týkající se řešení opravy opěrné zdi v ulicích Kremnická a Táborská v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora a Středočeským krajem.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 857/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 36 - 37
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.36/13, kterým se navyšuje investiční rozpočtová položka Šultysova 154 -155 - topení o částku 31.170,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy.

b) předložený návrh OSM - OSM č.37/13, kterým se navyšuje položka kostel SJN - služby, revize o částku 15.000,-- Kč, a to na úkor položky pojistné události MTD.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 858/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 23
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 23/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky DH - opravy ve výši 8.000,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Ostatní opravy a udržování ve výši 8.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 859/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 10
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 10 -
přesun prostředků z rozpočtové rezervy města na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T.G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve výši 80.000 Kč na bezpečnostní opatření - odstranění havarijní situace na křídle budovy ZŠ a školní jídelny dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 860/13 k podání žádosti o dotaci ze Střč. Fondu kultury a obnovy památek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 na III. etapu akce "Obnova vnějšího pláště domu č.p. 206 Pirknerovo náměstí včetně ohradní zdi a věže bývalého kostela sv. Bartoloměje" v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.12.13


Usnesení č. 861/13 k zápisu změn do rejstříku škol a školských zařízení
Rada města s c h v a l u j e
a) podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora do rejstříku škol a školských zařízení od aktuálního data

b) zápis změny nejvyššího povoleného počtu žáků Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora - prostory ZŠ lze využívat pro poskytování vzdělávání a poskytování školských služeb nejvýše pro celkem 350 žáků.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 862/13 k zápisům komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis školské komise ze dne 7.10.2013
b) zápis z jednání komise CR ze dne 30. září 2013
c) zápis z jednání kulturní komise dne 14. 10. 2013

II. j m e n u j e
pana Tomáše Morawského, Kutná Hora předsedou kulturní komise.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.13


Usnesení č. 863/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 864/13 ke schválení vyhlášky č. 5/2013 - Fond rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 865/13 k rozpočtovému opatření INV č. 48 - 50
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 48, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě rozhodnutí o dotaci a žádosti o dotační platbu na položku "Azylový dům" o 370.060,- Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 49, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě rozhodnutí č. 11101233 - SFŽP na položku "Snížení energetické náročnosti DPS Kutná Hora" o 10.035.424,- Kč dle důvodové zprávy

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 50, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě rozhodnutí č. 12122983 - SFŽP na položku "Zateplení MŠ Benešova II.o 3.548.852,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 866/13 k rozpočtovému opatření INV č. 51 - 54
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 51 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sokolovna Malín" na položku "Psí útulek" ve výši 10.000,25 Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 52 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sokolovna Malín" na položku "Hasičská zbrojnice Malín" ve výši 706,64 Kč dle důvodové zprávy

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 53 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sokolovna Malín - investiční" na položku "Sokolovna Malín - neinvestiční" ve výši 204.300,- Kč dle důvodové zprávy

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 54 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sokolovna Malín - investiční" na položku "Regenerace sídliště Šipší" ve výši 136.730,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 867/13 k zařazení projektu "Rekonstrukce ulice Kudrnova - Jarošova" do IPRM
Rada města s o u h l a s í
se zařazením projektu "Rekonstrukce ulice Kudrnova - Jarošova" do IPRM.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 24.10.13


Usnesení č. 868/13 k výkonu autorského dozoru: Dům čp. 41 Komenského nám.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru projektanta na akci "DŮM čp.41 KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA - VÝMĚNA KROVU A STROPU 2N.P." s firmou ARKUS5 s.r.o., Kněžská 18, 370 01 České Budějovice, za cenu 32.000,-Kč (dodavatel není plátce DPH).
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 24.10.13


Usnesení č. 869/13 k výběru nejvhodnější nabídky "Úprava a osazení nové OPS"
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: " Úprava a osazení nové OPS v bytovém domě čp. 115/121, ulice 17.listopadu, Kutná Hora a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 14.10.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: EVČ s.r.o., 530 03 Pardubice, Arnošta z Pardubic 676

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem EVČ s.r.o., 530 03 Pardubice, Arnošta z Pardubic 676 za cenu 1.125.435,33,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 870/13 k řešení přechodu místní kom. Po Mlýnech a pod Denemarkovým mlýnem
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním zpracování projektu dvou přechodů místní komunikace Po Mlýnech přes Vrchlici nad a pod Denemarkovým mlýnem firmě Projektový ateliér Dlabáček, Gočárova třída 535 Hradec Králové za nabídnutou cenu 90.700,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
Investičnímu odboru projednat schválit a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.10.13


Usnesení č. 871/13 k výběru nejvh. nabídky koordinátor BOZP a TDI-Demolice Uhelná 555
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: " Výkon funkce koordinátora BOZP na akci: Demolice bytového domu Uhelná 555 v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 18.10.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Manifold Group s.r.o., Mikulášské nám. 17, Plzeň, 326 00

b) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem:"Výkon funkce TDI na akci: Demolice bytového domu Uhelná 555 v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 8.10.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Stavex - Geyer Evžen, v předpolí 1450/26, Praha 10, 100 00.

II. u k l á d á
a) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Manifold Group s.r.o., Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň, IČ 263 48 764 za cenu 59.241,60,-Kč včetně DPH.

b) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Stavex - Geyer Evžen, v předpolí 1450/26, Praha 10, 100 00 za cenu 119.185,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.13


Usnesení č. 872/13 k úpravě a osazení nové OPS v bytovém domě ulice 17.listopadu
Rada města I. r u š í
bod I. usnesení RM č. 606/13 ze dne 10. července 2013.

II. s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření INV č. 27 - přesun rozpočtových prostředků na výstavbu "Domovní předávací stanice ulice 17.listopadu č.p. 115-121" ve výši 1.300.000,- Kč a to z položky "Rezerva rozpočtu" ve výši 1.000.000 Kč a 300.000 Kč z akce "Sokolovna Malín" dle důvodové zprávy.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o opraveném schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 873/13 k posouzení poptávky - propojení optické sítě města
Rada města s o u h l a s í
a) se jmenováním předsedy a členů výběrové komise ve složení: Ing. Ladislav Čermák IT MÚ - předseda komise, členové komise - Karel Koubský, Ing. Václav Mareček MP, Oldřich Kubový MP, Aleš Kerner KH Net. Náhradník Boris Doubrava MP

b) s uzavřením smlouvy o dílo na propojení optické sítě města s firmou SUPTel a.s., která podala nabídku s nejnižší cenou. Cena dodávky nesmí přesáhnout vysoutěženou částku.
Zodpovídá : Dr. Šanc, Ing. Mareček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 874/13 k bezplatnému užití znaku Města Kutná Hora
Rada města n e s o u h l a s í
s bezplatným jednorázovým užitím znaku Města Kutná Hora na informačních plakátech firmy MOTÁK, spol. s r.o.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 11.11.13


Usnesení č. 875/13 k rozpočtovému opatření OKCR č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 7, kterým dochází k navýšení rozpočtu na položce ostatní kultura oddělení kultury a cestovního ruchu o 60.000 Kč z rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 876/13 k převzetí záštity a finanční podpoře
Rada města I. s o u h l a s í
s převzetím záštity starosty města nad benefičním plesem občanského sdružení Cesta životem bez bariér

II. p o v ě ř u j e
oddělení kultury a cestovního ruchu zajištěním podpory plesu v rámci finančních možností kapitoly.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.11.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 23. října 2013

Nahoru