23. ledna 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.ledna 2019

Usnesení č. 31/19 k žádosti o rozšíření kapacity ZŠ Hůrka, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se žádostí ředitelky soukromé Základní školy Hůrka, Vocelova 394, 284 01 Kutná Hora, paní Mgr. Daniely Vodové o navýšení kapacity uvedené školy ze 40 na 65 žáků dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.01.19


Usnesení č. 32/19 k příspěvkovému grant. programu - SPORT
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s upraveným rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2019 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SPORT dle předložené důvodové zprávy

b) s návrhy smluv o poskytnutí finančního příspěvku
 
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.01.19


Usnesení č. 33/19 k příspěvkovému grant. programu - VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) rozdělení finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2019 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS dle předložené důvodové zprávy

b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.01.19


Usnesení č. 34/19 k příspěvkovému grant. programu - KULTURA A CALENDARIUM CUTHNA
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s výběrem projektů a rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Města Kutná Hora pro rok 2019 v kategorii CALENDARIUM CUTHNA dle upravené důvodové zprávy

b) s rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Města Kutná Hora pro rok 2019 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti KULTURA dle upravené důvodové zprávy

c) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle upravené důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.01.19


Usnesení č. 35/19 k rozpočtovému opatření KAN č. 2
Rada města s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření KAN č. 2 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na úhradu členského příspěvku Kutná Hora Památka UNESCO ve výši 200.000 Kč dle statutu nadace.
Zodpovídá : E. Hnátková,Ing. Bulánková      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 36/19 k delegaci účastníka na "Profesionální fórum mladých"
Rada města n o m i n u j e
slečnu Mgr. et Mgr. Anetu Štěpánkovou, za Kutnou Horu na "Kongres mladých profesionálů", který se uskuteční jako součást Světového kongresu OWHC v Krakově. 
 
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 12.02.19


Usnesení č. 37/19 k připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"
Rada města s o u h l a s í
s připojením se ke kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2019.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 38/19 k vyhlášení VŘ na funkci ředitele PO Průvodcovská služba Kutná Hora
Rada města v y h l a š u j e
výběrové řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Průvodcovská služba Kutná Hora za podmínek uvedených v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 30.03.19


Usnesení č. 39/19 k vyhlášení VŘ na funkci jednatele spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
v y h l a š u j e
výběrové řízení na jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o., se sídlem v Kutné Hoře, IČ 47542713 za podmínek uvedených v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr.Bc. Vít Šnajdr      Termín : 11.03.19


Usnesení č. 40/19 ke zrušení Transparentních účtů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zrušení transparentních účtů a to ze všech bankovních účtů vrcholného příjmového okruhu, ze všech účtů výdajových, fondových a účtu depozitního.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 23.01.19


Usnesení č. 41/19 k uzavření dodatku č. 1 k NS - Přítocká s.r.o., Čáslavská 274
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. NS - 11/OSM/LEH/2018 o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Přítocká s.r.o., IČO 02200333, se sídlem Přítoky 105, Miskovice jako nájemcem týkající se změny provozní doby kiosku, umístění 1-2 prodejních nápojových automatů (na teplé a studené nápoje) a umístění prodejního automatu na potraviny v přízemí budovy vedle kiosku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 42/19 k vyhlášení VŘ na pronájem prostor k podnikání - Čáslavská 274
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení od uzavření nájemní smlouvy pana Vlastimila Vaňka, IČO 64152154, Kutná Hora, jako vítěze výběrového řízení č. SN 24/18 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15) v č.p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 3/19 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15) v budově č.p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3340 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 26.2.2019 ve 14:00 hod.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 43/19 k ukončení VŘ a vyhlášení nového VŘ - Čáslavská 274
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 26/18 na pronájem prostor sloužících podnikání v č.p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 2/19 na pronájem prostor sloužících podnikání (kancelář č. 2.30) v budově č.p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3340 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 26.2.2019 ve 13:00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 44/19 k ukončení VŘ č. 25/18 a vyhlášení VŘ č. SN 1/19 - Čáslavská 274
Rada města I. v y ř a z u j e
přihlášku do výběrového řízení č. SN 25/18 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora podanou paní Simonou Třískalovou, IČO 05415969, se sídlem Svatý Mikuláš 140, z důvodu nesplnění podmínky výběrového řízení týkající se účelu pronájmu

II. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 25/18 na pronájem prostor sloužících podnikání (kancelář č. 2.27) v č.p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze

III. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 1/19 na pronájem prostor sloužících podnikání (kancelář č. 2.27) v budově č.p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3340 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 27.2.2019 ve 13:00 hod.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 45/19 k úpravě nájemného o inflaci
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku
připravit nový návrh k úpravě nájemného o inflaci
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 06.02.19


Usnesení č. 46/19 k zápisu z jednání bytové komise dne 16. 1. 2019
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise ze dne 16. 1. 2019

II. j m e n u j e
paní Bc. Miroslavu Hebrovou předsedou Bytové komise Rady města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 23.01.19


Usnesení č. 47/19 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu - Puškinská 660
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 05/19 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 2+kk v 5. podlaží domu č.p. 660, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 28. 2. 2019 ve 14:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 48/19 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu - Kollárova 590
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 06/19 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+1 ve 4. podlaží domu č.p. 590, ul. Kollárova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 27. 2. 2019 ve 14:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 49/19 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu - Benešova 638
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 04/19 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č.p. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 28. 2. 2019 ve 14:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 50/19 k bezúplatnému nabytí pozemnku v k.ú. KH (Střed.kraj - SOU a SOŠ řemesel)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3246/3 o výměře 222 m2 (dle geometrického plánu č. 3967-175/2018 pozemek p.č. 3246/32) v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, ve správě Střední odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel, IČO 00509965, se sídlem Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 51/19 k záměru na prodej části pozemku (p. Plesník)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 967 o výměře cca 70 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 20.02.19


Usnesení č. 52/19 ke zřízení věcného břemene - v k.ú. Kutná Hora (CNGvitall s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit přípojku plynu STL v rámci stavby "Plnící stanice CNG Kutná Hora" na pozemku p.č. 688/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti CNGvitall, s.r.o., IČO 04740157, se sídlem 1. Máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 53/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IZ-12-6001318/VB01, Kutná Hora, Jiřího z Poděbrad č.p. 289 - přeložka knn) na pozemku p.č. 3819/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 54/19 k odkupu části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Čečetka)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
odkoupení části pozemku p. č. 3432 o výměře 7 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Pavla Čečetky, za celkovou kupní cenu ve výši 1.400,-Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 55/19 k odkupu části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Krulišová, p. Bureš)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
odkoupení části pozemku p. č. 3424 o výměře 14 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od spoluvlastníků paní Vlastimily Krulišové, (podíl ve výši 4/8) a pana Klementa Bureše, (podíl ve výši 4/8) za celkovou kupní cenu ve výši 2.800,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 56/19 k prodloužení termínů RM a zrušení usnesení RM
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení dle důvodové zprávy.

II. r u š í
své usnesení č. 1103/14 ze dne 17.12. 2014.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.19


Usnesení č. 57/19 ke smlouvě o prodeji inzerce v KH listech
Rada města s o u h l a s í
s předloženou smlouvou o prodeji inzerce v měsíčníku Kutnohorské listy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 58/19 k zápisu komise kulturní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 3. 1. 2019
 
 
Usnesení č. 59/19 k zápisu komise kulturní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise včetně přehledové hodnotící tabulky grantů ze dne 14. 1. 2019
 
  
Usnesení č. 60/19 k zápisu komise sportovní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 4.1.2019 a ze dne 10.1.2019


Usnesení č. 61/19 k zápisu komise školské
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 7. 1. 2019


Usnesení č. 62/19 k zápisu komise školské
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 14. 1. 2019
 
  
Usnesení č. 63/19 k finančnímu daru - PO Školní jídelny KH
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 19 950,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.01.19


Usnesení č. 64/19 k převodu mezi fondy PO Mateřské školy KH
Rada města s o u h l a s í
s účetním převodem částky ve výši 19 616,19 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 65/19 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 16.1.2019


Usnesení č. 66/19 ke zprávě o poskytování zápůjček z FRB v r.2018 s vyhlášení VŘ r.2019
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2018

II. s c h v á l i t
zahájení výběrového řízení pro rok 2019 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 v měsíci únor 2019

III. s o u h l a s i t
s kritérii pro výběrové řízení dle předložené důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 67/19 k zápisu z komise pro strategické plánování a rozvoj města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města 
 
 
Usnesení č. 68/19 k rekonstrukci chodníků ulice Gruntecká
Rada města I. s c h v a l u j e
záměr připojit rekonstrukci chodníků podél komunikace III/33355 k rekonstrukci vlastní komunikace prováděné KSÚS v roce 2020 dle předložené důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic zajistit v roce 2019 potřebnou dokumentaci a rozpočet akce.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 69/19 k dotaci na rekonstrukci ulice Fučíkova
Rada města I. s c h v a l u j e
zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Fučíkova v Kutné Hoře z dotačního titulu MMR 117d8230A Podpora obnovy místních komunikací u obcí nad 10.000 obyvatel firmou Olivius s.r.o. Hornická Sokolov dle předložené důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.19


Usnesení č. 70/19 k PŘ na VZ - PD "Podpora cyklodopravy - cyklostezka Vrchlice"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na "PD DPS a AD "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - cyklostezka Vrchlice" podle zadávacích podmínek uvedených v předložené důvodové zprávě.

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Mgr.Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, Dis.
3. Ing.arch. Martin Kremla Michaela Špačková

b) s uzavřením Licenční smlouvy pro užití projektové DÚR+DSP "Cyklostezka Vrchlice" se společností under construction architects, s.r.o. ve výši 30.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy.

c) s uzavřením smlouvy O součinnosti a autorském dohledu pro zpracování dokumentace DPS "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - cyklostezka Vrchlice" se společností under construction architects, s.r.o. ve výši 80.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 71/19 k dodatku SoD na práce nad rámec projektu "Revitalizace NKP Vl.dvůr"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy o dílo na práce nad rámec projektu na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 643 500,-Kč bez DPH, tj 778 635,-Kč s DPH dle předložené důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo na práce nad rámec projektu na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 643 500,-Kč bez DPH, tj 778 635,-Kč s DPH dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 72/19 k zahájení VŘ zpracování projektu expozice - Revitalizace Sankturin. domu
Rada města I. s c h v a l u j e
složení hodnotící komise pro toto VŘ takto:
Ing. Josef Viktora náhradníci Mgr., Bc. Silvia Doušová
Ing. Jiří Janál Jan Trávníček Dis
Mgr. Aleš Rezler Michaela Špačková
Bc. Pavlína Daňková RNDr. Dagmar Civišová
Dagmar Fundová

II. u k l á d á
pověřit administrátora VŘ " Společnost pro Kutnou Horu " Helfertova 2040/13, Černá Pole 613 00 Brno, zahájením a administrací procesu VŘ ve zjednodušeném podlimitním režimu
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 73/19 ke schválení smluv členů DR společnosti Technické služby KH
Rada města I. s c h v a l u j e
smlouvu s Mgr. Martinem Běhounkem na výkon funkce předsedy dozorčí rady a dále s Michalem Hruškou, Josefem Krausem, Ing. Maxem Kubátem a Ing. Markétou Šedivou na výkon funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 3. 1. 2018
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 15.02.19


Usnesení č. 74/19 k výpůjčce parku Vorlíčkovy sady a část Barborské ul. (Club Deportivo)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku Vorlíčkovy sady v Kutné Hoře a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) spolku "Club Deportivo Kutná Hora", se sídlem Národního odboje 48, Kutná Hora, zastoupenému panem Janem Ďoubalem, za účelem uspořádání běžeckého závodu "Dačického 12" na dny 9.8.- 10.8.2019. Náklady na energie bude hradit žadatel.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 08.08.19


Usnesení č. 75/19 ke smlouvě buducí - pozemek a infrastruktura v lokalitě "ZTV Malín"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě řešící koupi pozemku na parc.č. 484/1,484/2,493/9 a 494 v k.ú. Malín, stavby komunikace s odvodněním a veřejného osvětlení vybudované na těchto pozemcích, a to ve výši 10.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.03.19


Usnesení č. 76/19 k prodejním trhům 2019 - uzavření smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené "Nájemní smlouvy" s panem Nguyen Thang, na pronájem části Šultysovy ulice v Kutné Hoře pro pořádání prodejních farmářských, zemědělských apod. trhů v roce 2019 za nabídnutou cenu 200,- Kč za uskutečněný trh.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 77/19 k uzavření Smlouvy o dílo s firmou INSET s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o dílo na provedení inklinometrických
a bezpečnostních geodetických měření v roce 2019 v ulici Kremnická a Táborská v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností INSET s.r.o., se sídlem Lucemburská 1170/7, Praha 3, ve výši 274 731,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 78/19 k projektu "Analýza rizik znečištění z těžebních odpadů - Kaňk"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města v z í t n a v ě d o m í
závěrečnou zprávu projektu s názvem "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".


Usnesení č. 79/19 k uzavření smluv o výkonu funkce člena DR spol. KH TEBIS s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb. 
s o u h l a s í
s uzavřením předložených smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti mezi společností KH TEBIS a pány Ing. Jiřím Beránkem, Ing. Ladislavem Šorčíkem, Ing. Robinem Jiráněm, Ing. Jozefem Králikem a Bohuslavem Procházkou, ml.
Zodpovídá : M. Suchánek, jednatel      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 80/19 k rozpočtovému opatření OSZ č.1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 992 000 Kč na kalendářní rok 2019.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 81/19 ke grantům - sociální záležitosti - příspěvky
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 14.12.2018 v sociální oblasti - realizace projektu v I. čtvrtletí 2019:
Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii, projekt: Návštěva Muzea hlavního města Prahy a Českého muzea hudby, částka ve výši 3.312,- Kč

II. s c h v a l u j e
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (I. čtvrtletí 2019) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii (projekt: Návštěva Muzea hlavního města Prahy a Českého muzea hudby) jako příjemcem ve výši 3.312,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 82/19 k informativní zprávě - elektronická administrace dotací a grantů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ve věci zavádění elektronické administrace a správy dotací i grantů Města Kutná Hora v rámci realizace projektu s názvem Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005060, Integrovaný regionální operační program.


Usnesení č. 83/19 k návrhu smlouvy na zajištění natáčení ZM v roce 2019
Rada města s c h v a l u j e
předloženou smlouvu na natáčení jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v I. pololetí roku 2019.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.01.19


Usnesení č. 84/19 k vánoční výzdobě, trhům a kulturním programům v adventním období 2019
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený harmonogram činností a úkolů k zajištění kulturního programu, servisu pro prodejce a vánoční výzdoby během adventního období na Palackého náměstí a vybraných částech centra Kutné Hory v roce 2019

II. u s t a v u j e
pracovní skupinu se zastoupením zástupců odboru kultury, oddělení cestovního ruchu, Technických služeb, rady a zastupitelstva města, Českého muzea stříbra, zástupce živnostníků, případně i jiných zájemců

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
rozhodnout do 19. 3. 2019 o výši vyčleněné částky na celé adventní období, která bude zahrnovat pořízení nových stabilních dřevěných stánků a jejich výbavu, montáž, kulturní program, zajištění stabilního zdroje el. energie pro připojení stánků, vánoční osvětlení a výzdobu včetně montáže a demontáže. Ozvučení náměstí (stabilních stánků), případné stálé malé podium

IV. b e r e n a v ě d o m í
a) dne 24. 4. 2019 rozhodne o nákupu stanoveného počtu a typu nových stánků, doplňujícího vánočního osvětlení a výzdoby
b) do 26. 6.2019 schválí ceník pronájmu dřevěných stánků včetně el. energie
c) do 21. 8. 2019 bude radě města předložen návrh kulturního programu, prodejního sortimentu a nová místa určena k výzdobě vánočním osvětlením
d) dne 30. 10. 2019 bude radě města předložen ke schválení konečný návrh programu, organizace a podmínek k zajištění průběhu adventního období r. 2019

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 85/19 k doplnění členů komisí RM
Rada města j m e n u j e
a) paní Barboru Novákovou do funkce členky komise pro sociální záležitosti
b) pana Václava Balka do funkce člena kulturní komise
c) pana Petra Rychtáře do funkce člena dopravní komise
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.01.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 23. ledna 2019

Nahoru