23. ledna 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.ledna 2013

Usnesení č. 34/13 k zápůjčce královské audienčí síně Vl. dvora
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku královské audienční síně na 7. 6. 2013 od 17:00 do 19:30 hod. na předávání maturitních vysvědčení pro Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 35/13 k přehledu plánovaných zahraničních pracovních cest v I. pol.2013
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložený přehled plánovaných pracovních zahraničních cest v I. pololetí 2013 s doporučením jejich realizace.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 36/13 k na rozpočtovému opatření EO č. 1 - 2
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
1. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 1 - zapojení finančního zůstatku z roku 2012 ve výši 13.000 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 1
2. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 2 - navýšení rozpočtu o převod nevyčerpaných mzdových prostředků z depozitního účtu města ve výši 2.195.640 Kč dle důvodové zprávy č. 2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.13


Usnesení č. 37/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu nn pro poz. p.č. 2900 KH ) na pozemcích p.č. 3714 a p.č. 3715 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 38/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby "Reko MS Kutná Hora - Radnická" na pozemcích p.č. 3758/1, 3803, 3804, 3805 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 39/13 k žádosti manželů Šmidrkalových
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu o jeden měsíc tj. do 22.2.2013 k uzavření kupní smlouvy s manželi Jiřím a Hanou Šmidrkalovými, jejímž předmětem je prodej bytu č. 585/5 včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 4579/1, 4579/2, 4579/3 a 4579/4 v k.ú Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 40/13 k plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 41/13 k výpovědi z nájmu
Rada města
dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu č. 20 v 5. podlaží domu čp. 73, ul. Na Studních v Kutné Hoře nájemci panu Miloslavu Šancovi z důvodu dle §711, odst.2, písm.b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušení povinností nájemce tím, že provedl stavební změny v bytě bez souhlasu pronajímatele a z důvodu, že byt přenechal do podnájmu další osobě rovněž bez souhlasu vlastníka, tím došlo k porušení ustanovení § 719 odst. 1 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.13


Usnesení č. 42/13 k uzavření nájemní smlouvy - Malín č.p. 167 - p. Šklíba
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí vlevo v nemovitosti č.p. 167 Malín, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Janem Šklíbou, bytem Na Kavkách 341, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 56.750,- Kč s tím, že nájemce provede na své vlastní náklady změnu užívání nebytových prostor za účelem zřízení a provozování prodejny potravin a smíšeného zboží.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.13


Usnesení č. 43/13 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
a) s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Kocábka, se sídlem Litoměřická 798, Kutná Hora, zastoupené panem Ing. Zdeňkem Lebedou, za účelem uspořádání 30. ročníku hudebního festivalu Kutnohorská Kocábka na dny 17. a 18.8.2013. Samotná akce by proběhla dne 17.8.2013.
b)s prodloužením doby trvání hudební produkce do 24:00hod dne 17.8.2013

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.08.13


Usnesení č. 44/13 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Základní škole Kutná Hora, Kremnická 98, Kutná Hora, zastoupené paní ředitelkou PaedDr. Alenou Kotrbovou, za účelem uspořádání akce "Pohádková Barbora" na dny 31.5. a 1. 6. 2013. Samotná akce by proběhla dne 31.5.2013 od 7:30 do 14:00 hod. a dne 1.6.2013 od 8:00 do 14:00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 45/13 k rozpočtové příloze na r.2013 ke sml se spol.TS KH
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2013 jako Dodatek č. 41 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 46/13 k zápisům komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis č. 17. ze zasedání komise životního prostředí ze dne 10.12.2012
b) zápis školské komise ze dne 7.1. 2013
c) zápis sportovní komise ze dne 13.12.2012
d) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 7.1.2013
e) zápis z jednání kulturní komise ze dne 14. ledna 2013
f) zápis z jednání komise CR ze dne 14. ledna 2013

II. j m e n u j e
předsedou školské komise paní Mgr. Ninu Bilincovou, bytem Kutná Hora, Ortenova 90

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 47/13 k úklidu kontejnerových stanovišť - MVE Plus, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na zajištění úklidu kontejnerových stanovišť umístěných na katastru města Kutná Hora od 1.2.2013 do 31.12.2013 se společností MVE Plus, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav za částku 30.000,-Kč včetně DPH měsíčně.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 48/13 k žádosti o finanč.příspěvek - kastrace a veter.ošetření
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč Lize na ochranu zvířat Kutná Hora na kastrace a veterinární ošetření bezprizorních koček

II. u k l á d á
ekonomickému odboru navrhnout rozpočtové opatření na pokrytí příspěvku na kastraci a veterinární ošetření bezprizorních koček z rezervy rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2013

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.13


Usnesení č. 49/13 k uzavření dodatku č.3 k nájem.smlouvě - H.Thao
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 3.4.2001 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a manželi Liborem a Svatavou Kafkovými,se sídlem Vozatajská 609,Kutná Hora, o pronájmu části pozemkové parcely KN 612/1 (nyní 612/8) a dále část pozemku dle PK č. 2737 (nyní 612/16) o výměře cca 25 m2 vše v k.ú. Kutná Hora, tak že dojde ke změně nájemců z manželů Kafkových na pana Hoang Dinh Thao, bytem Budovatelů 138,Příbram, z důvodu změny vlastníka budovy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.13


Usnesení č. 50/13 k informativní zprávě k zoo koutku - OS Denemark
Rada města b e r e n a v ě d o m í
žádost občanského sdružení Denemark - o.s., se sídlem Braunova 168, Kutná Hora, na pronájem pozemku parc.č. 92 v k.ú. Kutná Hora, za účelem obnovení zoo koutku a vybudování restaurace.Usnesení č. 51/13 k zápisu č.11/12 DR KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
zápis č.11/2012 ze dne 19.12.2012 DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o.Usnesení č. 52/13 k rozpočtovému opatření OSM-OSN č.1/2013
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.1/13, kterým se zřizují nové výdajové položky iformační centrum - domeček - voda ve výši 25.000 Kč, informační centrum - domeček - plyn ve výši 40.000,-- Kč, Informační centrum - hl.nádraží - teplo ve výši 5.000,-- Kč, a to vše ( 70.000,-- Kč) na úkor výdajové položky kino nájemné.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.13


Usnesení č. 53/13 k inf.zprávě o poskytování příspěvků na výstavbu kanal.přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2012

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 29.01.13


Usnesení č. 54/13 k vytvoření GIS vrstvy teplovod.sítě a její implementace do GIS
Rada města I. s c h v a l u j e
vytvořit GIS vrstvy teplovodní sítě a implementovat je do GIS města
Kutná Hora.Práce zadat fimě MPD GEO,s.r.o. Masarykova 202, 763 26 Luhačovice za cenu 115.000,-Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
investičnímu odboru ve spolupráci s jednatelem firmy KH Tebis s.r.o. projednat a schválit smlouvu o dílo

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 55/13 k propoji kotelen - výběr.řízení realizace
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Teplovodní propoj okrsků CZT kotelen Hlouška a Šipší v Kutné Hoře"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Karel Koubský RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
3. Ing. Jiří Janál Antonín Novák
4. Jan Trávníček, DiS. Ing. arch Martin Kremla
5. Michaela Špačková Mgr. Věra Klimentová

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise a posouzení kvalifikace.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 56/13 k regeneraci sídliště Na Studních I.etapa část 2
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit, pro případ získání dotace z MMR na akci "Regenerace panelového sídliště Šipší I. etapa část 2", spolufinancování akce dle podmínek dotace.

II. u k l á d á
odboru investic předložit zastupitelstvu města materiál ke schválení spolufinancování
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.01.13


Usnesení č. 57/13 k informativní zprávě o hospodaření s prostředky Stabil.fondu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o průběhu poskytování půjček ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" v roce 2012

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.03.13


Usnesení č. 58/13 k osobě pověřené k zajištění bezpečného přechodu dětí
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Dohody o pracovní činnosti s vybranými pověřenými osobami určených k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále jen "pověřená osoba")
b) s pověřením osob určených k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení.


Zodpovídá : Dr.Šanc,Ing.Mareček      Termín : 31.12.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta
Ing. Jiří Franc, místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 23. ledna 2013

Nahoru