23. května 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.května 2005

Usnesení č. 439/05 k vyhlášení VŘ č. SN 20/05 - Nádražní 211
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v suterénu a v přízemí nemovitosti čp. 211 Nádražní ul. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.05


Usnesení č. 440/05 k organizační struktuře nemocnice v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit organizační strukturu NsAČ v Kutné Hoře od 1.7.2005 ve variantě č. 5 předloženého návrhu.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 441/05 k uzavření mandátní smlouvy se spol. Mediterra a Městem Čáslav
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření smlouvy mandátní mezi společností Mediterra s.r.o., Městem Čáslav a Městem Kutná Hora za účelem přípravy a realizace projektu sloučení nemocnic v Kutné Hoře a v Čáslavi. Odměna mandatáře bude 1,00 Kč.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 442/05 k optimalizaci v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit záměr optimalizace NsAČ v Kutné Hoře s následným převodem z příspěvkové organizace NsAČ v Kutné Hoře na společnost Správa majetku města Kutná Hora s.r.o., se sídlem Dolní 186, Kutná Hora a s jeho eventuelním odprodejem zcela nebo dílem dalšímu s ubjektu, který bude strategickým partnerem Města Kutná Hora ve věci provozu nemocnice.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 443/05 k uzavření NS - pronájem nemocnice SMM s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nemovitého a movitého majetku nemocnice v Kutné Hoře se Správou majetku města s.r.o. za účelem provozu zdravotnického zařízení s účinností od 1.7.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 444/05 k nájmu podniku SMM s.r.o.
Rada města r u š í
usnesení č. 383/05 ze dne 4.5.2005 týkající se vyvěšení záměru města na nájem podniku Správa majetku města Kutná Hora s.r.o., se sídlem Dolní 186, Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 445/05 k záměru na směnu pozemků v k.ú. K.Hora a k.ú. Sedlec
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 3332 o výměře cca 1.600 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 785/174 o výměře 1.333 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 446/05 k záměru na prodej pozemků u ČKD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora,
aby pověřila radu města vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 4221/76 a 4221/79 v k.ú. Kutná Hora a 118/2, 118/6, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12, a 118/15 v k.ú. Perštejnec.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 23. května 2005

Nahoru