23. června 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 23.června 2017

Usnesení č. 468/17 k pověření přednesení na Valné hromadě
Rada města p o v ě ř u j e
starostu Města Kutná Hora Bc. Martina Starého na jednání Valné hromady společnosti MVE PLUS s.r.o. přednést tyto body:
a) Vybudovat velkou váhu ve sběrném dvoře, aby bylo možno kontrolovat množství přivezeného a odvezeného odpadu

b) Navrhnout ukončení činnosti na jízdárně na Karlově vzhledem k její ztrátovosti. Předložit dokument, na jehož základě byl tento provoz zahájen

c) Zkrátit výpovědní lhůtu smlouvy na likvidaci odpadů mezi MVE plus a AVE ze tří let na rok jeden a smlouvu následně hned vypovědět.

d) Přesoutěžit služby v likvidaci odpadů za spoluúčasti zástupců Města Kutná Hora

e) Nechat vypracovat koncepci odpadového hospodářství vzhledem k budoucí legislativě, technologickým a ekologickým možnostem v tomto oboru a především za účelem ušetření fin. prostředků města na likvidaci především komunálního odpadu.

f) Učinit dotaz, proč se dává 100 tis. Kč do čáslavského fotbalu, vzhledem k tomu, že veškerá ekonomická činnost (příjmy) společnosti pramení pouze z činnosti vykonávané pro Město Kutná Hora

Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 26.06.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 23. června 2017

Nahoru