23. března 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.března 2010

Usnesení č. 217/10 k pořízení rešerže prozatimní lávky při rekonstrukci mostu
Rada města s o u h l a s í
s podpisem smlouvy s firmou VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, na pořízení rešerše použití prozatímní lávky při provádění prací na rekonstrukci železničního mostu v Kutné Hoře, včetně stanovisek všech příslušných orgánů. Ce na rešerše je stanovena na 72.000,-- včetně DPH.


Zodpovídá : Ing. Janál, MVDr. Vančura      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 218/10 k účasti zástupců města v Remeši
Rada města s o u h l a s í
s účastí 4 zástupců Města Kutné Hory na slavnostech Johanky z Arku francouzského partnerského města v Remeši, konaných ve dnech 5. - 6.6.2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 04.05.10


Usnesení č. 219/10 k partnerství projektu "Centrum pro aktivní rodinu"
Rada města s o u h l a s í
aby se město Kutná Hora stalo partnerem projektu "Centrum pro aktivní rodinu" podávané občanským sdružením Rodinné centrum Pec, Puškinská 584, Kutná Hora,284 01.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.03.10


Usnesení č. 220/10 k hodinám na kostele
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku
předložit písemnou zprávu o stavu věžních hodin na kostele sv. Jakuba (včetně původního stroje) a Matky Boží.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 221/10 k pronájmu pozemků (MLaR)
Rada města s o u h l a s í
s dodatkem č.7, kterým se mění příloha č.1 nájemní smlouvy uzavřené s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 222/10 k prodeji části pozemku v Sedlci (p.Furka)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 656/16 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Petru Furkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.380,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč - znalečné).

Zrušeno usnesením RM č. 538/10 ze dne 22.6.2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 223/10 k prodeji části pozemku v Sedlci (p. Čepelák)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 621/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Pavlu Čepelákovi, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 224/10 k záměru na prodej podílu pozemku v Malíně (PILC REALITY s.r.o.)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 537/2 o celkové výměře 659 m2 v k.ú. Malín dle žádosti PILC REALITY s.r.o., se sídlem Komenského 2466/15a, Jablonec nad Nisou.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.04.10


Usnesení č. 225/10 k záměru na prodej pozemků v Malíně (JOHANA ENERGY s.r.o.)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 535/6 a p.č. 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín dle žádosti JOHANA ENERGY s.r.o., se sídlem Malín 335, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.04.10


Usnesení č. 226/10 k ceně pozemků v K. Hoře (man. Vodičkovi)
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 128/10 ze dne 23.2. 2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 227/10 k prodeji pozemků v Neškaredicích (CARPIAS,SE)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 140/1, 140/2, 202, 203, 127/1, 4/2 a dle PK p.č. 400 a 402 o celkové výměře 30.816 m2 v k.ú. Neškaredice společnosti CARPIAS, SE, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha 9.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 228/10 k obnově rybníka v k.ú. Spytovice u Přelouče
Rada města s o u h l a s í
se záměrem obnovy rybníka v k.ú. Spytovice u Přelouče za podmínek stanovených společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.10


Usnesení č. 229/10 k uzavření sml. o budoucí sml. darovací (nemovitosti v areálu nemocnice)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, jako budoucím dárcem, a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako budoucím obdarovaným, týkající se po zemku p.č. 678/14 v k.ú. Kutná Hora a stavby bez čp/če na pozemku p.č. 678/14 v k.ú. Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 230/10 k prodeji pozemku v K. Hoře (man. Radovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 4266/6 o výměře 12 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Janovi a Kateřině Radovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 3.000,- Kč (+ 2.400,- Kč - znalečné).


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 231/10 ke zřízení věcného břemene (Telefónica O2)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě "P-083-2-0063, K. Hora, Tyršova BD, ÚPS, přip." na pozemku p.č. 3950/17 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Telefónica O2 C zech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, 140 22. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 800,- Kč bez DPH.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.10


Usnesení č. 232/10 ke zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce)
Rada města s o u h l a l í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN, spojka NN pro pozemek p.č. 71/1) na pozemku p.č. 629/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplic ká 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 233/10 k poskytnutí finančního příspěvku PČR (defibrilátor)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000,-- Kč Policii ČR Kutná Hora na nákup automatizovaného externího defibrilátoru HeartStaart FRx Philips.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 234/10 ke schválení memoranda o spolupráci
Rada města s c h v a l u j e
Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 25.03.10


Usnesení č. 235/10 ke schválení poptávky (obnova památníku Kalvárie)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Celková obnova památníku Kalvárie" na pozemku parc. č. 662/1 k.ú. Sedlec u Kutné Hory se stavební firmou DRAKS ing. Josef Hlavatý, Pod Vilami 9, 140 00 Praha 4 v celkové výši 957.548,- Kč bez DPH (není plátcem DPH).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 236/10 ke schválení poptávky (obnova střechy Palackého nám. čp. 155)
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního pláště domu čp. 155 Palackého náměstí" v Ku tné Hoře

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.03.10


Usnesení č. 237/10 ke schválení poptávky (restaurování Kamenné kašny)
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Restaurování Kamenné kašny" na pozemku parc. č. 3883/3 k.ú. Kutná Hora

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace třem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.03.10


Usnesení č. 238/10 ke schválení poptávky (obnova dlažby na chodbách Vl. dvora)
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova dlažby na chodbách v I. patře budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace třem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.03.10


Usnesení č. 239/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 6 a 8
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 6 - vytvoření nové položky na akci "Výměna podlahové krytiny v královské audienční síni Vlašského dvora" ve výši 83 000,- Kč na úkor položky "PAM - zdroje pro financování" dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 8 - přesun rozpočtových prostředků na položku "pomník Kalvárie - I. etapa" ve výši 196 690,- Kč na úkor položky "PAM - zdroje pro financování" dle důvodové zprávy č. 2

II. u k l á d á
a) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 6

Zodpovídá : Ivo Šalátek, starosta Termín: 18.5.2010

b) odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy předložit ke schválení Zastupitelstvu města Kutná Hora rozpočtové opatření OPKŠ č. 8.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 240/10 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise sídliště Šipší ze dne 8.3.2010
b) zápis z 20. zasedání komise životního prostředí ze dne 22. 2. 2010


Usnesení č. 241/10 k přidělení bytu (J.Trnka)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 2+KK v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s panem Jiřím Trnkou, Kutná Hora, za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1.5.2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 242/10 k žádosti Centra pro zdravotně postižené Středočes.kraje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, K utná Hora na dobu určitou ode dne 12.4.2010 do 16.4.2010 za účelem uspořádání výstavy ručních prací a "Kavárničky dříve narozených" s tím, že energie bude hradit Město Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.10


Usnesení č. 243/10 k uzavření Dohody o vynaložených nákladech
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Dohody o vynaložených nákladech v nebytových prostorech - kina v nemovitosti č.p. 403 Havířská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Wildtovou, Kutná Hora a paní Evou Novákov ou, Praha 5.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 244/10 k vyvěšení záměru na pronájem bývalého klubu Alfa
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora (bývalý Alfa klub).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.04.10


Usnesení č. 245/10 k přidělení bytu v DPS (J. Vodrážková)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 10 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+kk, ve 3.podlaží domu čp. 402, ul. Benešova, Kutná Hora s paní Jitkou VODRÁŽKOVOU, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účin ností od 1. 4. 2010.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 246/10 k přidělení bytu v DPS (Z.Chromáčková)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 33 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, v 1.podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Zdenkou CHROMÁČKOVOU, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účin ností od 1. 4. 2010.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 247/10 k vyhlášení VŘ č. SN 12/10 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 12/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 28. 4. 2010 v 15:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.10


Usnesení č. 248/10 k uzavření Dodatku č. 2 - TJ Stadion
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a T.J. Stadion Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora týkajícího se změny trvání nájemního vztahu na dob u neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 249/10 k vyhodnocení VŘ č. SN 3/10 na pronájem Barborská 30
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 03/10 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře s paní Ing. Petrou PRAUSOVOU, na dobu určitou 2 roky za smluvní nájemné ve výši 8 .500,-- Kč/měsíc.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 250/10 k ukončení a vyhlášení nového VŘ (pronájem b.j. Mincířská 107)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 04/10 na pronájem bytu 3+1 v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 13/10 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 28. 4. 2010 v 16.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.10


Usnesení č. 251/10 k uzavření Dodatku č. 1 (Středočeský kraj)
Rada města s o u h l a s í
s vložením pozemku p.č. 678/14 v k.ú. Kutná Hora do předmětu užívání do Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí budovy č.p. 237 část obce Žižkov na pozemku p.č. 678/1 v k.ú. Kutná Hora a pozemku p.č. 678/1 - zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú . Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 252/10 k uzavření NS na pronájem části pozemku (M.Kocourek)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu časti pozemkové parc. č. 3988/13 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 210 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Milanem Kocourkem, Kutná Hora, za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok, za účelem rozšíření stávající zahrady s účinností od 1.4.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 253/10 k záboru veřej. prostranství Palackého nám. (Staročeský jarmark)
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před čp. 377 až 379 za účelem pořádání kulturní akce "Staročeský jarmark" dne 27.5.2010 pro firmu ZEA Praha s.r.o., Mánesova 866/23, Praha 2 - Vinohrady.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 254/10 k záboru veřej. prostranství Šultysova ul. (Městské trhy)
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství v Šultysově ulici za účelem provozování prodejní akce "Městské trhy" v termínu od 2.4.2010 do 31.12.2010 (vždy ve středu a pátek od 8:00 do 18:00) pro provozovatele pana Petra Veselého, Kutná Hora.

Usnesení změněno usnesením RM č. 568/10 ze dne 22.6.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 255/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 15-16
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.15/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 50.000,-- Kč na výdajovou položku nebezpečný odpad MVE, a to na úkor položky tříděný odpad MVE - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č. 16/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 90.000,-- Kč na položku Vl.dvůr opravy, a to na úkor položky Vl.dvůr oprava kotelny - viz bod č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 256/10 k rozpočtovému opatření INV č. 18
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.18 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Lierův dům" ve výši 54.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 257/10 k dodávce a instalaci slavnostního osvětlení kostela sv. Jakuba
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy s firmou Pavel Turek, 284 01 Přítoky 71. Cena díla 915.173,90 Kč vč DPH.

b) navýšení původně schválené rozpočtové položky Jakub - osvětlení o 5.173,90 Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 258/10 k projektu optické sítě - V. etapa zádlažby
Rada města I. s c h v a l u j e
záměr vypracovat projekt na pokládku chrániček optických sítí jako pokračování z I. a II. etapy

II. u k l á d á
odboru investic
zadat výběrové řízení na dodavatele výše uvedeného projektu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.10


Usnesení č. 259/10 k rekonstrukci MTD - dodávka sedaček
Rada města s o u h l a s í
s přidělením zakázky na dodávku sedaček společnosti HOKO - VH s.r.o., 687 31 Vlčnov 666.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.10


Usnesení č. 260/10 k uzavření smlouvy o zpracování žádosti o dotaci
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy mezi Městem Kutná Hora a firmou TECHNOEXPORT ohledně zpracování žádosti na dotaci na zateplení MŠ Benešova (pavilon č. 1).
Zodpovídá : V.Zimmermann, místostarosta      Termín : 30.03.10


Usnesení č. 261/10 k rozdělení grantových prostředků pro sociální oblast
Rada města s c h v a l u j e
návrh na přidělení grantových prostředků pro sociální oblast na období I. pololetí roku 2010 žadatelům uvedeným v předložené zprávě.


Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 23.04.10


Usnesení č. 262/10 k 5. ročníku soutěže služebních psů
Rada města s o u h l a s í
s uvolněním finančních prostředků ve výši 3.000,- Kč z rozpočtu městské policie určených k zajištění na účasti 5. ročníku soutěže služebních psů "O pohár městské policie Liberec".
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 263/10 k nákupu upomínkového předmětu
Rada města s o u h la s í
s uvolněním finančních prostředků ve výši do 2.300,- Kč z rozpočtu města určených k zakoupení upomínkového předmětu.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.04.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 23. března 2010

Nahoru