23. března 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.března 2005

Usnesení č. 220/05 k vyhodnocení VŘ č. M 1/05 - Radnická 224
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutá Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 224 s pozemkem p.č. 1018 o výměře 200 m2 v k.ú. Kutá Hora s manželi Ing. Jiřím Burešem a Ivankou Kazdovou, Praha 6.
Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve VŘ nabízenou kupní cenu 3.055.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 221/05 ke směně části pozemku v k.ú. Sedlec u K.Hory
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 562/1 o výměře cca 190 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jiřího Kohoutka, Kutná Hora, manželů Martiny a Tomáše Plechatových, Kutná Hora a Petra Kohoutka, Sedlec u Kutné Hory za část pozemků p.č. 560/1 a 560/4 o výměře cca 190 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora, vše v.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.04.05


Usnesení č. 222/05 k návrhu na prodej pozemku v k.ú. Sedlec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutá Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 656/16 v k.ú. Sedlec dle žádosti manželů Petra a Jitky Furkových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 223/05 k návrhu na prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutá Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku č. 2169/4 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Dušana a Lenky Lapáčkových, Kutná Hora a pana Martina Hladiše, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 224/05 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 7.3.2005
b) zápis z jednání bytové komise ze dne 2.3.2005
c) zápise komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 7.3.2005
d) zápis ze zasedání komise pro sledování stavu památky UNESCO ze dne
22.3.2005


Usnesení č. 225/05 k bezúplatnému převodu pozemku od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutá Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 2244/1 o výměře 704 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 226/05 k uzavření dodatku k NS - MUDr. Chocholáčková
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 9.9.2002 o pronájmu nebytových prostorů v čp. 28 Čáslavská ul. v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora a paní MUDr. Marií Chocholáčkovou, Kutná Hora, týkajícího se odepisování technického zhodnocení výše uvedených nebytových prostorů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 227/05 k žádosti pí Kučerové
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy na užívání nebytových prostorů v čp. 632 Benešova ul., Kutná Hora mezi paní Ilonou Kučerovou, Kutná Hora a paní Lucií Hatákovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.03.05


Usnesení č. 228/05 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - PHILIP MORRIS ČR a.s.
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře společnosti PHILIP MORRIS ČR a.s. se sídlem Vítězná 1, za účelem pořádání Letní party pro zaměstnance PHILIP MORRIS dne 18.6.2005 od 8:00 hod. do 24:00 hod. s tím, že energie nebudou žadateli přeúčtovává ny.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.06.05


Usnesení č. 229/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 8/05 na pronájem bytu (Šultysova 167)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 8/05 na pronájem bytu 2+kk v čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 15/05 na pronájem bytu o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového rízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 2.5.2005 v 11:00 hod.< BR> Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.05.05


Usnesení č. 230/05 k přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu č. 1 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 2+1, v čp. 922, ul. U Havírny v Kutné Hoře, manželům Mgr. Vladimíru Wimmerovi a Mgr. Věře Wimmerové, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.05


Usnesení č. 231/05 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle předložené zprávy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 232/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 5/05 - Čáslavská 42
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 5/05 na prodej bytů č. 1,2,4,6 v ul. Čáslavská čp. 42, Kutná Hora (stav. p.č. 3014) a na prodej pozemku p.č. 2982/13 (zahrada o výměře 603 m2), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 16/05 na prodej bytů č. 1,2,4,6 v ul. Čáslavská čp. 42, Kutná Hora (stav. p.č. 3014) a na prodej pozemku p.č. 2982/13 (zahrada o výměře 603 m2) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Odhadní cena nemovitostí je stanovená dle znaleckých posudků ze dne 7.5.2004 a 24.6.2004. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 2.5.2005 v 11:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 233/05 k souhlasu s umístěním sídla pro budoucí byt.družstvo
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla (kanceláře) pro budoucí bytové družstvo v bytě č. 5 v 1. podlaží domu čp. 307, Nádražní ul. Kutná Hora, jehož nájemci jsou manželé Ivo a Monika Šalátkovi.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 234/05 k přidělení pokojů na ubytovně v Trebišovské ul. 609
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem dvou pokojů na ubytovně v Trebiovské ul., čp. 609, Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora se sídlem Vojtěšská ul., čp. 237, Kutná Hora, do 30.6.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.05


Usnesení č. 235/05 k vyvěšení záměru na pronájem pozemku v k.ú. Malín - pí Černušková
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku pč. 520/5 a části pozemku p.č. 637 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.04.05


Usnesení č. 236/05 k NS - Ilona Skopcová a OUTDOOR Billboard a.s.
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemního vztahu výpovědí ze strany Města Kutná Hora paní
Iloně Skopcové, IDOLS - reklamní agentura, se sídlem Roháčova 194,
Kolín 3. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 11.6. a 14.6.1996 na
pronájem části pozemku p.č. 3697 v k.ú. Kutná Hora za účelem umístění
dvou velkoplošných reklamních panelů.

b) s ukončením nájemního vztahu výpovědí ze strany Města Kutná Hora
společnosti OUTDOOR Billboard a.s., se sídlem Praha 5 - S,íchov, U
Nikolajky 1085/15. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 20.3.1992 na
pronájem části pozemku p.č. 3697 v k.ú. Kutná Hora za účelem umístění
a provozování 1 ks velkoplošné plakátovací plochy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 237/05 k ukončení VŘ č. SN 7/05 a vyvěšení záměru - pronájem Šultysova 167
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 7/05 na pronájem nebytových
prostor v I. patře nemovitosti čp. 167, Šultysova ul. v Kutné Hoře bez
vyhlášení vítěze VŘ z důvodu nezájmu.

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v I. patře
nemovitosti čp. 167 Šultysova ul. v Kutné Hoře dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.05


Usnesení č. 238/05 k žádosti o změnu platebních podmínek
Rada města d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s udělením výjimky z "Pravidel při prodeji nemovitostí z majetku Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám" pí Valerii Jirsové, Kutná Hora, týkající se změny platebních podmínek, v souvislosti s výběrovým řízením SN 6/05 na prodej bytu č. 1 5 v ul. Ortenova čp. 74, Kutná Hora tak, že nebude hrazena záloha do 15 dnů po výzvě, ale bude uhrazena celá kupní cena najednou do 30.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 239/05 k uzavření NS - Oblastní charita K.Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostrorů
v čp. 28 Čáslavká ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora a
Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizací, se
sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora, týkajícího se vyjmutí jedné
místnosti v I. patře z nájemní smlouvy a rozšíření o užívání jedné
místnosti v přízemí, vše ve výše uvedené nemovitosti.

b) s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostorů - jedné
místnosti v I. patře domu čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem
Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní
organizací na dobu určitou 15 měsíců, za nájemné ve výši 33.750,-- Kč
za celou dobu trvání nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 240/05 k záboru veřejného prostranství Palackého nám. - výstava Velorexů
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. na ploše před Sankturinovským domem za účelem výstavy Velorexů, pro pana Jiřího Gintera, Nové Dvory, v termínu 4.6. a 5.6. 2005 od 12:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 241/05 k zápisu DR SMM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o.
zápis z 34. zasedání dozorčí rady společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o. ze dne 2. března 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 242/05 k zápisu mimořádné VH obch. spol. MVE Plus
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z mimořádné valné hromady obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o. konané dne 11. března 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 243/05 k prodeji vyřazené rolby
Rada města s o u h l a s í
s odprodáním vyřazené rolby Destrol L1 včetně přídavného ořezávače ledu a příslušenství ze zimního stadionu v Kutné Hoře zimnímu stadionu v Opočně za cenu 12.500,-- Kč s tím, že si kupující uhradí veškeré související náklady na přepravu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 244/05 ke změně tarifu MAD v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
se změnou tarifu pro městskou autobusovou dopravu v Kutné Hoře v položce studentského časového jízdného (měsíční kupón) - snížení ze 180,- Kč na 110,- Kč s platností od 1.4.2005.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 245/05 ke zvýšení místních poplatků
Rada města s o u h l a s í
pro rok 2005 s uplatněním 100% zvýšení včas nezaplaceného (neodvedeného) místního poplatku.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 246/05 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2005
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro poskytování půjček ze dne 10.3.2005.

II. s o u h l a s í
s doporučením komise pro poskytování půjček, aby pan Jiří Peterka, Kutná Hora si mohl vyřizovat další úvěr u bankovního ústavu (spořitelny) na rekonstrukci svého domu v Kutné Hoře, i když má ještě pohledávku vyplývající ze Smlouvy o půjčce č. 11/01 (sp latnost naší pohledávky je 31.12.2005).

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2005 pro první výběrové řízení dle předloženého návrhu komise pro poskytování půjček.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 247/05 k zápisu z DR společnosti Průvodcovská služba K.Hora, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ze dne 14.2.2005.


Usnesení č. 248/05 k pověření DR společnosti TS Kutná Hora, s.r.o.
Rada města p o v ě ř u j e
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o.
dozorčí radu společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o.
zajištěním výběru kandidáta na funkci jednatele - ředitele společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : DR spol. TS K.Hora,s.r.o.      Termín : 11.04.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 23. března 2005

Nahoru