22. září 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.září 2009

Usnesení č. 775/09 k bezplatné výpůjčce Rytířského sálu (ČČK)
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění dárců krve dne 9. prosince 2009 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 776/09 k fin. příspěvku Spartě ČKD
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,-- Kč Spartě ČKD Kutná Hora a.s. na realizaci závlahy travnaté plochy fotbalového stadionu Lorec.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
najít v rozpočtu města krytí výše uvedeného příspěvku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.10.09


Usnesení č. 777/09 k vyřazenému majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1.2.2009 do 31.8.2009.


Usnesení č. 778/09 k uvolnění člena z komise pro převod nemocnice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
odstoupení pana MUDr. Jiřího Blažeje, Kutná Hora z funkce člena Komise pro převod nemocnice RM na vlastní žádost.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 779/09 k rozpočtovému opatření EO č.26
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva Rady města" a "Ubytovna VHS - služby" na úhradu nutných zabezpečovacích prácí stavby konstrukce krovu domu č.p. 27 v katastrálním území Neškaredice ve vý ši 115.990,- Kč. Částka bude vymáhána na vlastnících stavby.

Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček, Ing. Arch. Jukl Termín: 24.9.2009

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření EO č. 26


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 780/09 ke zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN pro RD Havířská stezka) na pozemku p.č. 3852 a 3881 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Tepl ická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 781/09 ke zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení VN) na pozemku p.č. 3763 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břeme no bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 782/09 ke zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení) na pozemku p.č. 144 (dle PK 493/4) v k.ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín . Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 783/09 ke směně pozemků v Kutné Hoře (I.A.F. INVESTMENT s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s o u h l a s i t se směnou části pozemku dle PK p.č. 2657 o výměře cca 147 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku dle PK p.č. 1135 o výměře cca 240 m2 ve vlastnictví I.A.F. INVESTMENT s.r.o., se sídlem Na Příkopě 9 a 11, Praha 1, BONANZA PRO PERTY s.r.o. a CADMO s.r.o., obě se sídlem Politických vězňů 1511, Praha, vše v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 784/09 k vymáhání smluvní pokuty (U.T.C. PROPERTIES s.r.o.)
Rada města u k l á d á
majetkovému oddělení EO
řešit právní cestou vymáhání smluvní pokuty dle kupní smlouvy č. 36/2006 ze dne 17.1. 2007 uzavřené mezi Městem Kutná Hora a U.T.C. PROPERTIES s.r.o.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 785/09 k uzavření smlouvy (DISPUTACE)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory, Kutná Hora v Praze se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou od 24.9.2009 od 17.00 hod. do 21.00 hod. za účelem konání akce DISPUTACE s tím, že služby spojené s užíváním nebytových prostor nebudou Klubu rodáků a přátel Kutné Hory, Kutná Hora v Praze účtovány.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.09.09


Usnesení č. 786/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 46
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.46 - přesun rozpočtových prostředků na opravu kanalizace v budově Základní školy Jana Palacha, Kutná Hora ve výši 120 000,- Kč z rezervy RM - podíly k dotacím.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č. 46.

Zrušeno usnesením RM č. 871/09 ze dne 13.10.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 787/09 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Jitku Šamšovou, Kutná Hora výši 25 % z částky 7.725,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Ladislava Mencla, Kutná Hora výši 50 % z částky 425,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 788/09 k uzavření smlouvy na bývalý výměník - Mazákova ul.
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na bývalou výměníkovou stanici v ul. Mazákova mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností SHELTON CAPITAL a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 978/23
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 789/09 ke smlouvě o nájmu nebyt.prostor - BAUKOMPLEX a.s.
Rada města s o u h l a s í
s tím, že u smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností BAUKOMPLEX a.s., se sídlem Dlouhá 158, Lipnice nad Sázavou, nebude zvýšeno nájemné o daň z přidané hod noty ve výši 19%
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.09


Usnesení č. 790/09 k žádosti Centra pro zdravotně postižené
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká 670, Kutná Hora na dobu určitou od 30.11.2009 do 4.12.2009 za účelem pořádání Vánoční výstavy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 791/09 ke zrušení sídel objektu Havlíčkovo nám. 87
Rada města u k l á d á
a) odboru správy majetku vyzvat společnost HC Kutná Hora a.s., se sídlem Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora ke změně sídla této společnosti

b) odboru správy majetku vyzvat První Kutnohorský nadační fond, se sídlem Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora ke změně sídla této organizace.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 792/09 k provozování zimního stadionu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o provozování zimního stadionu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora s účinností od 1.10.2009.

Zrušeno usnesením RM č. 820/09 ze dne 29.9.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.10.09


Usnesení č. 793/09 k bezplatnému natáčení pro ČT (dokument "Rodinné zlato")
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným natáčením dokumentu a pilotního dílu projektu Rodinné zlato v lokalitě před Vlašským dvorem, na nádvoří Vlašského dvora a u Kamenné kašny, vše v Kutné Hoře ve dnech 2.10. 5.10.2009 Českou televizí s tím, že nebude narušen průběh svatebních obřadů dne 3.10.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.10.09


Usnesení č. 794/09 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 741/09.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 795/09 k právnímu posouzení usnesení RM č. 703/09
Rada města b e r e n a v ě d o m í
právní posouzení JUDr. Prokopa ze dne 9. 9. 2009 ve věci usnesení č. 703/09 ze dne 1. 9. 2009 ke smlouvám o převodu nemocnice v Kutné Hoře.


Usnesení č. 796/09 k vybudovní fotovoltaické elektrárny (Masarykova 366)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vybudováním fotovoltaické elektrárny na střeše soukromého domu čp.366 v Masarykově ulici v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 797/09 k nařízení Města č. 2/09 (zimní údržba komunikací)
Rada města s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2009 o zimní údržbě místních komunikací v období od 1.11.2009 do 31.3.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 798/09 k uzavření NS na pronájem pozemku (man. Černí)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu pozemkové parcely č. 2448/3 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Ing. Miroslavem Černým a paní Mgr. Jitkou Černou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 10,- Kč/m2/r ok, s účinností od 1.10.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jedná se o pozemek pod garáží v majetku jmenovaných manželů Černých.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 799/09 k zápisu DR Technické služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
Zápis č. 07/09 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 8.9. 2009.

Usnesení č. 800/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 82 - 88/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.82/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 3.000,-- Kč na novou výdajovou položku privat.byty služby přeúčtovávané, a to na úkor položky neprivat.byty služby, a to na úkor položky neprivat.byty služby - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.83/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 2.230,-- Kč na novou výdajovou položku neprivat.nebyty vyúčtování, a to na úkor položky neprivat.byty vyúčtování - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.84/09, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky kanalizace sokolovna Malín ve výši 190,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory služby, revize - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.85/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 47.310-- Kč na položku mzdy (35.300,--Kč), na položku sociální pojištění (9.180,--Kč) a na položku zdravotní pojištění (2.830,--Kč), a to na úkor položky ubytovna V HS opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.86/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 15.000,-- Kč na položku služby neuvedené, a to na úkor položky park Vl.dvůr - služby, revize - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.87/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 20.000,-- Kč na výdajovou položku TS opravy odpadkových košů, a to na úkor položky TS - nákup odpadkových košů - viz bod č.6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh OSM č.88/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 80.000,-- Kč na novou výdajovou položku cesta Poličany oprava, a to na úkor položky komunikace rekonstrukce - viz bod č.7 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 801/09 k vyhodnocení VŘ č. SN11/09 na pronájem bytu Barborská 30
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 11/09 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře
Na 1. místě se umístila p. JUDr. Lenka VÍTKOVÁ
Na 2. místě se umístil p. Tomáš KOZLÍK

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře s p. JUDr. Lenkou VÍTKOVOU, bytem Kutná Hora, Mazákova 169, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 11/09.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 802/09 ke schválení výjimek počtu dětí v MŠ K.Hora
Rada města s c h v a l u j e
výjimky z počtu dětí PO Mateřské školy Kutná Hora pro školní rok 2009/2010.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 06.10.09


Usnesení č. 803/09 k poskytnutí půjčky TJ Sokol K. Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím bezúročné půjčky ve výši 200.000,-- Kč TJ Sokol Kutná Hora na úhradu faktur za energie (plyn a elektřina) za podmínky předložení hospodaření za období posledních 2 let.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 804/09 k vyhlášení VŘ o poskyt. příspěvků z FRM
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2010.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 805/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 40-41
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 40 - vytvoření nové položky na akci "Úprava okolí votivního pilonu, ulice V Hutích na pozemku parc. č. 4352 k.ú. Kutná Hora" ve výši 54.340,- Kč včetně DPH na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotací m" dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 41 - vytvoření nové položky na akci "Oprava fasády jižní stěny Hrádku, čp. 28 Barborská ulice" v Kutné Hoře ve výši 245.130,- Kč včetně DPH na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 2

Zodpovídá : ing. R. Zahradníček Termín : 25.9.2009

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 40 - 41.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 806/09 k zápůjčce znaku města
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou grafických podkladů znaku města Kutná Hora pro Galerii Středočeského kraje k výrobě erbu Kutné Hory pro jeho umístění v prostorách kulturního centra Středočeského kraje.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.09


Usnesení č. 807/09 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis komise pro TV a sport ze dne 9.9. 2009.
b) zápis z komise architektů ze dne 9.9.2009
c) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 14.9.2009.


Usnesení č. 808/09 k rozpočtovému opatření OPKSˇč. 42 - 44
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 42 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře na Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora 2009, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 35.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 43 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře na realizaci Dětské divadelní přehlídky, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 30.000,- Kč dle důvodové zprávy.
c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 44 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře na realizaci Svatováclavských slavností, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 20.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 42 - 44.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 809/09 k obnově elektro rozvodů a svítidel v předsálí obřadní síně
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova elektro rozvodů a svítidel v předsálí s portréty starostů" v budově Vlašského dvora v Kutné Hoře s firmou Pavel Turek, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 154.600,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 810/09 k uzavření smlouvy o dílo (podstavec pro sochu sv. Barbory)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Zhotovení podstavce pro umístění sochy sv. Barbory na Komenského náměstí" pozemek parc. č. 3763 k.ú. Kutná Hora s MgA. Josefem Faltusem, 277 13 Kostelec nad Labem v celkové výši 264.000,- Kč bez DPH (není plátcem DPH ).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 811/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 45
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.45 - přesun rozpočtových prostředků na úhradu ztráty z hospodaření PO Školní jídelny Kutná Hora za rok 2008 ve výši 18.028,11 Kč a za rok 2004 ve výši 108.181,03 Kč z prostředků na zajištění provozu v roce 2009 uvedené PO, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č. 45.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 812/09 k výrobě mozaikových dlaždic na chodby Vl. dvora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Výroba mozaikových dlaždic do jižní chodby v přízemí a jižní chodby v 1. patře budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře s firmou Vysokoteplotní a užitková keramika, spol. s r.o., Tovární 346, 330 12 Horní Bříza v celkové v ýši 159.922,- Kč včetně DPH
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 813/09 k vydání změny č. 15 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyh lášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 15 Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 814/09 k pořízení změny č. 29 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu územního plánu města Kutné Hory v místní části Žižkov na pozemcích parc. č. 3443, 3445/1 a 3445/2 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora
b) určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 815/09 k poskytnutí půjčky z FRB (J.Ďoubalová,SVJ Puškinská 566-72)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí půjčky z FRB mimo výběrové řízení žadatelům dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 816/09 k rozpočtovému opatření INV č. 30
Rada města I. s o u h l a s í
S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.30, kterým se navyšuje rozpočet na akci "I. a II. etapa zádlažby HJ Kutná Hora" o 3.688.390 Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 817/09 k zadání prací pro dětské hřiště vnitroblok Šipší
Rada města s o u h l a s í
se zadáním souvisejících stavebních prací pro dětské hřiště vnitroblok Šipší dle poptávky a v rozsahu důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 818/09 k dokončení dětského a volejbalového hřiště Poličany
Rada města s o u h l a s í
se zadáním víceprací na dokončení dětského a volejbalového hřiště Poličany v rozsahu důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 819/09 k podání žádosti o grant na výměnu sedadel kina Svět
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o grant na výměnu sedadel v kině Svět v Kutné Hoře u Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 22. září 2009

Nahoru