22. února 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.února 2017

Usnesení č. 115/17 k rozpočtovému opatření EKO č. 7-9
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 7 - vratka nedočerpaných dotačních prostředků - vypořádání účelové dotace MK ČR na realizaci projektu "Celoročního výstavního programu GFJ města Kutné Hory 2016" ve výši 36.824,82,-Kč dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 3.232.400,-Kč, z důvodu úpravy výše příspěvku na výkon státní správy pro rok 2017, sdělené Krajským úřadem Středočeského kraje dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na profesi dle důvodové zprávy pro rok 2017 v maximální výši 120.000,-Kč dle důvodové zprávy č.3.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 116/17 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 13. 2. 2017

II. n e s c h v a l u j e
společné užívání pokoje č. 105/2 na ubytovně v ul. Vítězná, č.p. 443, Kutná Hora - Sedlec, jehož uživatelkou je paní Věra Kavúrová, s panem Miroslavem Kavúrem a neschvaluje poskytnutí jiného pokoje na ubytovně města v ul. Vítězná, č.p. 443, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Kavúrovi z kapacitních důvodů.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 117/17 k záměru na pronájem pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Marelová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 2168/10 o výměře 62 m2 v k.ú. Kutná Hora za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.03.17


Usnesení č. 118/17 k záměru na pronájem nemovitostí - dům č.p. 453, Masarykova ul., KH
Rada města I. n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.č. 2542/1 o výměře 1086 m2, jehož součástí je stavba č.p. 453, p.č. 2543/1 o výměře 1637 m2 a p.č. 2544/1 o výměře 1215 m2, vše v k.ú. Kutná Hora na dobu určitou 10 let.

II. u k l á d á
odboru správy majetku připravit podklady k prodeji těchto nemovitostí formou výběrového řízení
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : . .


Usnesení č. 119/17 k vyhlášení VŘ č. SN 03/17 na pronájem prostor k podnikání
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 03/17 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 24.4. 2017 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.17


Usnesení č. 120/17 k vyhlášení VŘ č. SN 04/17 na pronájem prostor k podnikání
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 04/17 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 28.3.2017 v 13.00 hod.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 05.04.17


Usnesení č. 121/17 k uzavření nájemní smlouvy k bytu - ul. Vojtěšská č.p. 19, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, o velikosti 2+1 (55,00 m2), v 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s panem MUDr. Uladzimirem Katushkinem, Zhdanovici (Běloruská republika). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 3. 2017 se stanovením nájemného ve výši 1.718,- Kč měsíčně.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 122/17 k uzavření nájemní smlouvy k bytu - Václavské nám. č.p. 181, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 4, o velikosti 2+1 (80,05 m2), ve 2. podlaží domu č.p. 34, ul. Barborská, Kutná Hora s panem Ing. arch. Martinem Kremlou dohodou ke dni 28. 2. 2017.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 3+kk (85,56 m2), ve 2. podlaží domu č.p. 181, Václavské náměstí, Kutná Hora s panem Ing. arch. Martinem Kremlou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 3. 2017, za smluvní nájemné ve výši 6.839,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 123/17 k uzavření nájemní smlouvy - prostory sloužící podnikání
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání o vel. cca 39 m2 v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 597/10, prostor sloužících podnikání o vel. cca 69 m2 v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 597/9, a dále části pozemku p.č. 597/27 o výměře cca 500 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora a spol. AUTODOPRAVA Krupička s.r.o., IČ: 24273422, se sídlem K Nádraží 440, Sedlec, Kutná Hora, za roční nájemné ve výši 70.000,- Kč + DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem kanceláře, skladu a parkování vozů.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 124/17 k uzavření nájemní smlouvy na pozemky - stavba Cyklostezky Vrchlice
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu pozemků p.č. 4523/16, p.č. 4523/25 a p.č. 4523/30 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1544 m2 mezi Městem Kutná Hora jako nájemcem a ČR, s právem hospodaření pro Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové jako pronajímatelem k dočasnému užívání jako staveniště pro stavební akci "Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora" za nájemné ve výši 1,00 Kč/m2/rok na dobu určitou s tříměsíční výpovědní dobou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 125/17 k zahájení poptáv.řízení - zajištění úklidových prací
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Zajištění úklidových prací, U Havírny 921 a 922".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Markéta Holubová, DiS. Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 126/17 k žádosti o prominutí smluvní pokuty - spol.Stavonel, spol. s r.o.
Rada města n e s c h v a l u j e
prominutí smluvní pokuty společnosti STAVONEL, spol. s r.o., IČ 25737082, se sídlem Komenského náměstí 39, Kutná Hora, ve výši 72.000,- Kč za prodlení se zhotovením a předáním díla "Rekonstrukce bytu č.2, Kollárova 590/9, Kutná Hora".
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 127/17 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 13. 2. 2017.


Usnesení č. 128/17 k prodeji pozemku v k.ú.KH - pí Jindráčková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 689/4 o výměře 17 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, paní Jaroslavě Jindráčkové,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.000,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 129/17 k prodeji pozemku v k.ú.KH - pí Pechancová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 689/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, paní Jitce Pechancové,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.800,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 130/17 ke směně lesních pozemků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora neschválit

a) směnu části pozemku p.č. 495/1 o výměře 918 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 495/3), pozemku p.č. 497 o výměře 5.395 m2 a části pozemku p.č. 498 o výměře 3.341 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 498/2), vše v k.ú. Červené Janovice, a dále části pozemku p.č. 447 o výměře 3.868 m2 (dle geometrického plánu č. 87-10/2016 pozemek p.č. 447/2) v k.ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 733/19 o výměře 11.894 m2, p.č. 733/21 o výměře 6.193 m2 a p.č. 733/27 o výměře 1.016 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Jana Dlabala, 285 32, zastoupeného na základě plné moci panem Jakubem Vágnerem,Průhonice 252 43.

b) směnu části pozemku p.č. 495/1 o výměře 918 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 495/3), pozemku p.č. 497 o výměře 5.395 m2 a části pozemku p.č. 498 o výměře 3.341 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 498/2), vše v k.ú. Červené Janovice, a dále části pozemku p.č. 447 o výměře 3.868 m2 (dle geometrického plánu č. 87-10/2016 pozemek p.č. 447/2) v k.ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 233/22 o výměře 1.052 m2, p.č. 233/23 o výměře 865 m2, p.č. 240/2 o výměře 1.602 m2, p.č. 241/7 o výměře 5.597 m2, p.č. 243/3 o výměře 8.538 m2, p.č. 294/2 o výměře 3.100 m2 a p.č. 297 o výměře 5.075 m2, vše v k.ú. Nová Lhota v podílovém spoluvlastnictví pana Ing. Pavla Kotvala, 251 01 (podíl ve výši 1/2) a manželů MVDr. Václava Vančury a Mgr. Vandy Vančurové, Kutná Hora 284 01 (podíl ve výši 1/2).

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 131/17 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - MLaR KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 15 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 12.6.2006 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., IČ 62967291, se sídlem Opatovice I č.p. 43 jako nájemcem týkajícího se navýšení nájemného o daň z přidané hodnoty a úpravy fakturace.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 132/17 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Přeložka, Kutná Hora - 17. listopadu, Plynovod" na pozemcích p.č. 785/1 a p.č. 785/187 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 133/17 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice-Maleč,a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Přivaděč ÚV Trojice - ČKD - Čáslav, II. Etapa" na pozemcích p.č. 4206/26 v k.ú. Kutná Hora a p.č. 534 v k.ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 134/17 ke zřízení věcného břemene - stavba Cyklostezky Vrchlice KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora" na pozemcích p.č. 4523/16, p.č. 4523/25 a p.č. 4523/30 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, včetně práva vstupu za účelem oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit pětinásobek ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene, minimálně částku ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Roční užitek pro tento účel je 1,- Kč/m2 plochy věcného břemene.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 135/17 k obecně závazným vyhláškám o stanovení škol.obvodů spádových MŠ a ZŠ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) obecně závaznou vyhlášku o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol v Kutné Hoře na základě § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2. písm. h) a § 104 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a na základě § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

b) změnu obecně závazné vyhlášky o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Kutné Hoře na základě § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2. písm. h) a § 104 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a na základě § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 136/17 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 8.2.2017


Usnesení č. 137/17 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty" (do 5 000,- Kč) v oblasti kultury dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.17


Usnesení č. 138/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.3
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kutná Hora, Kremnická 98 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 240 000,00 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění obnovy povrchu venkovního prostoru u školní družiny dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 139/17 k žádosti o výjimku z vyhlášky
Rada města s o u h l a s í
a) s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství sdružení Kocábka, pro akci "Kutnohorská kocábka", a to v termínu 12. 8. 2017.

b) s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Spolku pro obnovu vinařství na Kutnohorsku, pro akci "Gastronomické slavnosti Kutná Hora 2017", a to v termínu 27. 5. 2017.

c) s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství spolku Stříbrná Kutná Hora, z.s., pro akci "XXVI. Královské stříbření Kutné Hory", a to v termínu 23. - 25. 6. 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.17


Usnesení č. 140/17 k rozdělení finan.prostředků z Fondu rozvoje bydlení pro r.2017
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu, kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky č.1/2016

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 141/17 k zápisu komise pro rozvoj města a investice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 2. 2.2017


Usnesení č. 142/17 k zadání projektové dokumentace "komunikace Kaňk"
Rada města I. s c h v a l u j e
Cenovou nabídku ve výši 215.000,-Kč bez DPH společnosti Projektová a konzultační kancelář - Ing. Jiří Kejval na zpracování projektové dokumentace realizace stavby "komunikace Kaňk B1-3,D1-2" dle důvodové zprávy

II.u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace realizace stavby "komunikace Kaňk B1-3,D1-2" se společnosti Projektová a konzultační kancelář - Ing. Jiří Kejval, za cenu 215.000,-Kč bez DPH

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 143/17 k zadání prováděcí projekt.dokumentace "Rekostrukce hřbitova"
Rada města I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku ve výši 139.150,-Kč vč. DPH předloženou společností AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov na zpracování prováděcí projektové dokumentace "Rekonstrukce hřbitova U Všech Svatých v Kutné Hoře - 2.etapa" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo se společností AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov na zpracování prováděcí projektové dokumentace "Rekonstrukce hřbitova U Všech Svatých v Kutné Hoře - 2.etapa" za cenu 139.150,-Kč vč. DPH

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 144/17 k přestavbě ZŠ J.A.Komenského na městskou knihovnu
Rada města I. s c h v a l u j e
vybraného zpracovatele studie proveditelnosti na akci přestavba ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře na městskou knihovnu, společnost Avajo Company s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 - Nusle, za cenu 473 110,- Kč vč. DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou Avajo Company s.r.o. smlouvu o dílo, která vstoupí v platnost v případě, že dotčený objekt bude zapsán do seznamu kulturních památek

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 145/17 k zadání prováděcí projekt.dokumentace - úpravy a opravy objektu
Rada města I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku ve výši 35.000,-Kč vč. DPH předloženou Ing. Zuzanou Hádkovou - Kutnohorská stavební projekce, Partyzánská 313, 284 01 Kutná Hora na zpracování prováděcí projektové dokumentace "stavební úpravy objektu čp.87 - Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora"

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zpracování prováděcí projektové dokumentace "stavební úpravy objektu čp.87 - Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora" za cenu 35.000,-Kč vč. DPH

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 146/17 k projektu ke stavebnímu povolení - ul. Na Náměti
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Ateliér dopravních staveb Ing. Jiří Kulič na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci ulice Na Náměti za cenu 90.145,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.17


Usnesení č. 147/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č.1/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 1/17, kterým dochází k vytvoření nové investiční rozpočtové položky Slavnostní osvětlení - železniční most ve výši 31.500,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 31.500,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 148/17 k darovací smlouvě - venkovní fitness
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené darovací smlouvy řešící převod 3ks posilovacích strojů venkovního fitness od společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. do majetku Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 149/17 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací - pozemek a infrastruktura
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě darovací řešící převod pozemku, stavby komunikace s odvodněním a veřejného osvětlení vybudované na pozemcích uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 150/17 k zápisu z jednání DR spol. Technické služby KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 6. 2. 2016

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za 4. čtvrtletí 2016 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.03.17


Usnesení č. 151/17 k ocenění majetku v užívání KH TEBIS spol. s r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o vypracování ocenění městského majetku v užívání společnosti KH TEBIS spol. s r.o.

II. s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení č. 219/16 do 30. 6. 2017

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 152/17 k Plánu odpadového hospodářství
Rada města s o u h l a s í
s návrhem předloženého Plánu odpadového hospodářství města Kutná Hora a zaslání k posouzení Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.17


Usnesení č. 153/17 k výsledku poptáv.řízení k veř.zakázce malého rozsahu
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Sběr, svoz a odstranění jedlých olejů a tuků".

II. s o u h l a s í
s uzavřením přiložené Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů na výše uvedenou zakázku s dodavatelem, který předložil nejvýhodnější nabídku, společností EKO-PF s.r.o., se sídlem Hlincova Hora 60, 373 71 Hlincova Hora.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 17.03.17


Usnesení č. 154/17 k darovací smlouvě - veřejné osvětlení v ul.U Kola
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené Darovací smlouvy řešící převod stavby veřejného osvětlení v ulici U Kola, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 155/17 k zápisu z jednání DR spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
s vyplacením odměny jednateli společnosti za IV. Q. roku 2016 v plné výši, a to na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce jednatele

II. b e r e n a v ě d o m í
zápisy č. 9/16 a 1/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaných dne 20. 12. 2016 a 16. 2. 2017, ve všech ostatních bodech

Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : . .


Usnesení č. 156/17 k žádosti o dotaci z programu EFEKT 2017 - veřejná osvětlení
Rada města I. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci z programu EFEKT 2017 podporující rekonstrukce soustav veřejného osvětlení

II. p o v ě ř u j e
podáním této žádosti jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.03.17


Usnesení č. 157/17 k příspěvkovému programu (granty) - SOCIÁLNÍ
Rada města I. s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2017 v kategoriích STŘEDNÍCH grantů v oblasti SOCIÁLNÍ na základě přijatých žádostí v termínu do 31.10.2017:
a) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., v Kutné Hoře, projekt: Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené, částka ve výši 24.000,-Kč
b) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., v Kutné Hoře, projekt: Tvořivá dopoledně a trénování paměti pro seniory a zdravotně postižené, částka ve výši 15.000,-Kč

II. s c h v a l u j e
a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 v příspěvkovém programu v kategorii "střední granty" mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., v Kutné Hoře (Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené) jako příjemcem ve výši 24.000,- Kč
b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 v příspěvkovém programu v kategorii "střední granty" mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., v Kutné Hoře (Tvořivá dopoledne a trénování paměti pro seniory a zdravotně postižené) jako příjemcem ve výši 15.000,- Kč

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) rozdělení finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2017 v kategoriích VELKÝCH grantů v oblasti SOCIÁLNÍ na základě přijatých žádostí v termínu do 31.10.2017 pro Oblastní charitu Kutná Hora, projekt: Šance pro děti s PAS, částka ve výši 52.000,- Kč
b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 v příspěvkovém programu v kategorii "velké granty" mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Oblastní charitou Kutná Hora (projekt: Šance pro děti s PAS) jako příjemcem ve výši 52.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 158/17 k přijetí daru na provoz vozidla v rámci projektu "Taxík Maxík"
Rada města s o u h l a s í
s přijetím finančního daru ve výši 150.000,- Kč od dárce Nadace Charty 77 na základě předloženého návrhu darovací smlouvy. Obdarovanou stranou je příspěvková organizace Pečovatelská služba Kutná Hora, která dar použije na úhradu nákladů související s provozem vozidla v rámci projektu "Taxík Maxík"
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 159/17 k poskytnutí nenárokové dotace na soc.účely pro rok 2017-Obl.charita
Rada města I. n e s o u h l a s í
s žádostí pana RNDr. R. Otruby o změnu rozdělení výše neinvestičních dotací pro Oblastní charitu Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Oblastní charitou Kutná Hora jako příjemcem ve výši 1 070 000,- Kč

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 160/17 k záměru na propachtování pozemku v k.ú.Sedlec u KH - Vinné sklepy KH
Rada města n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 785/163 o výměře 799 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za pachtovné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.03.17


Usnesení č. 161/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6020715/1, Kutná Hora, Kaňk, p.č. 487/5 - knn) na pozemku p.č. 609/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 22. února 2017

Nahoru