22. února 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.února 2012

Usnesení č. 112/12 k účasti v kampani "Hodina Země 2012"
Rada města s o u h l a s í
s připojením města Kutná Hora k celosvětové akci "Hodina Země 2012", která proběhne v sobotu dne 31.3.2012 od 20:30 do 21:30 hod.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 113/12 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápisy komise pro rozvoj informačních technologií ze dne 29.11.2011 a 7.2.2012.
b) zápis komise pro TV a sport ze dne 15.2.2012.
c) zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 13.2.2012
d) zápis z jednání komise cestovního ruchu konaného dne 24. 1. 2012


Usnesení č. 114/12 ke koncepci rozvoje informačního portálu města
Rada města s c h v a l u j e
koncepci rozvoje informačního portálu města.

Zrušeno usnesením RM č. 855/14 dne 8.10.2014
Zodpovídá : K. Koubský,místostarosta      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 115/12 k zajištění tisku a distribuce KHL - poptávka
Rada města I. s o u h l a s í
s rozesláním předložené poptávky společnostem, které provozují tiskařskou činnost a mají sídlo na území města Kutná Hora.

II. j m e n u j e
Komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení poptávky ve složení :
Ing. I.Vopálková, Mgr. D.Vepřková, J.Obraz, Ing. J.Vaněk a Ing. J.Bárta.
Náhradník K.Koubský.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.02.12


Usnesení č. 116/12 k záměru na prodej pozemku v K.Hoře (p. Horníček)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4122/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Oldřicha Horníčka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.03.12


Usnesení č. 117/12 k uhrazení nákladů za směnu části pozemků (man. Vališovi)
Rada města s o u h l a s í
s uhrazením nákladů spojených se směnou části pozemku p.č. 3985/3 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Karla a Andrey Vališových, Kutná Hora, za část pozemku p.č. 3987 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 118/12 k prodeji pozemků v k.ú. Útěšenovice formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. nesouhlasit
s prodejem pozemků p.č. KN 460/1 o výměře 3.007 m2, p.č. dle KN 460/2 o výměře 2.277 m2, p.č. dle KN 460/3 o výměře 11.752 m2, p.č. dle KN 460/6 o výměře 1.079 m2, p.č. dle KN 460/7 o výměře 2.228 m2, p.č. dle PK 499/8 o výměře 330 m2 a p.č. dle PK 500/1 o výměře 9.665 m2, vše v k.ú. Útěšenovice, panu Jaroslavu Špiritovi, 285 22 Zruč nad Sázavou.

II. souhlasit
s prodejem pozemků p.č. KN 460/1 o výměře 3.007 m2, p.č. dle KN 460/2 o výměře 2.277 m2, p.č. dle KN 460/3 o výměře 11.752 m2, p.č. dle KN 460/6 o výměře 1.079 m2, p.č. dle KN 460/7 o výměře 2.228 m2, p.č. dle PK 499/8 o výměře 330 m2 a p.č. dle PK 500/1 o výměře 9.665 m2, vše v k.ú. Útěšenovice, formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 119/12 k prodeji části pozemků v k. Hoře (p. Kadlec)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemků p.č. 3644/1 a p.č. 4285/1 o celkové výměře cca 60 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Mgr. Janu Kadlecovi, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 120/12 k odvolání proti kupní ceně za pozemek v k.ú. Sedlec (p. Šupík)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
trvat na svém usnesení č. 96/11 ze dne 28.6.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 121/12 k odkoupení části pozemku v K.Hoře (p. Ouřecký)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 1386/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Petra Ouřeckého, Kutná Hora, za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 122/12 k vyhlášení VŘ na prodej bytu č. 469/3, ul. Benešova
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 05/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 3 (1+1) v domě čp. 469 ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1. 2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předmětem prodeje je i 1/18 pozemků p. č. 2474/2, 2476/1, 2476/8 a 2476/9 vše v k.ú. Kutná Hora. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 18.4.2012 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.05.12


Usnesení č. 123/12 k vyhlášení na prodej bytu č. 129/14, ul. J.Zajíce
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 06/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (2+0) v domě čp. 129 ul. Jana Zajíce včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 795/3, 795/5 a 795/7 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.1.1998 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 18.4.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.05.12


Usnesení č. 124/12 k zavření dohody o splácení dluhu nebo prominutí sankce
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1. souhlasit s uzavřením předložené dohody na splácení dluhu pro pana Ludvíka Kmenta, Kutná Hora.

2. nesouhlasit se žádostí pana Ludvíka Kmenta, Kutná Hora o prominutí zbývající částky poplatku z prodlení ve výši 30.772,00 Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 125/12 k vyhodnocení VŘ č.SN 42/11 a vyhlášení VŘ č.SN 03/12
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 42/11 na odprodej volného městského bytu č. 8 v domě čp. 82 ul. Ortenova (včetně podílu na pozemcích par. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 03/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 8 (2+1) v domě čp. 82 ul. Ortenova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 2.5.2012 v 15.00 hodin

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.05.12


Usnesení č. 126/12 k vyhodnocení VŘ č.SN 41/11 a vyhlášení VŘ č.SN 04/12
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 41/11 na odprodej volného městského bytu č. 9 v domě čp. 83 ul. Ortenova (včetně podílu na pozemcích par. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 04/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 9 (2+1) v domě čp. 83 ul. Ortenova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 2.5.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.05.12


Usnesení č. 127/12 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 128/12 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 129/12 k zrušení usnesení
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 19/12 ze dne 11. 1. 2012 týkající se ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s manželi Michalem a Jaroslavou Procházkovými dohodou ke dni 29. 2. 2012, a dále přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v čp. 540, Jánské náměstí, Kutná Hora s manželi Michalem a Jaroslavou Procházkovými, s účinností od 1. 3. 2012.

II. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 11, o velikosti 2+1 (79,38 m2), v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s manželi Michalem a Jaroslavou Procházkovými, ke dni 31. 3. 2012.
b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 4, o velikosti 3+1 (108,17 m2), v čp. 540, Jánské náměstí, Kutná Hora s manželi Michalem a Jaroslavou Procházkovými,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2012, kdy nájemné bude ve výši 60,92 Kč/m2 měsíčně.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 130/12 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 69, Komenského náměstí, Kutná Hora manželům Ľudovítu a Anně Kalejovým,na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 3. 2012 do 31. 5. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 131/12 k ukončení VŘ č.SN 43/11 a vyhlášení VŘ č.SN 07/12-Benešova 636
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 43/11 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu
b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 07/12 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 28.3.2012 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.04.12


Usnesení č. 132/12 k ukončení NS a vyhlášení VŘ č.SN 08/12 - Sedlecká 652,KH
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora ze dne 21.6.2010 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Romanou Nevolovou,Církvice u Kutné Hory dohodou ke dni 29.2.2012

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 08/12 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 11.4.2012 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.04.12


Usnesení č. 133/12 k uzavření darovací smlouvy na vyřazená sedadla
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Obcí Vlastějovice (IČO: 00236594), zastoupenou starostou obce panem Jiřím Lapáčkem, na 100 kusů nepotřebných sedadel z budovy Městského Tylova divadla v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 134/12 k uzavření dohody o přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody mezi Městem Kutná Hora a manželi Jindřichem a Marií Víceníkovými,Kutná Hora týkající se přidělení bytu č. 3 v čp. 653, ul. Puškinská v Kutné Hoře, a dále ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 31 v čp. 555, ul. Uhelná v Kutné Hoře dohodou k 1. dni měsíce následujícího po uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 v čp. 653, ul. Puškinská v Kutné Hoře

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3, o velikosti 2+1 (54,84 m2) ve 2. podlaží domu čp. 653, ul. Puškinská v Kutné Hoře s manželi Jindřichem a Marií Víceníkovými,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, kdy nájemné bude ve výši 26,90 Kč/m2 měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 135/12 k uzavření dohody o umístění konzole pro přípoj.bod na internet
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o umístění konzole pro přípojný bod na internet na střeše budovy Benešova č.p. 638, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností PC arena s.r.o., se sídlem Barvy 841/1, Brno na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční částku ve výši 18.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 136/12 k zajištění provozování Zimního stadionu KH
Rada města s o u h l a s í
s přímým zadáním provozování Zimního stadionu v Kutné Hoře společnosti MVE PLUS s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav a uzavřením smlouvy o provozování na dobu určitou od 1.4.2012 do 31.3.2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 137/12 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemků - pořádání trhů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o pronájmu části pozemků parc. č. 3758/1 a 3757/2 v k.ú. Kutná Hora v Šultysově ulici mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora a nájemcem panem Václavem Abrahámem, 280 02 Kolín II za nájemné ve výši 100,- Kč/den, za účelem pořádání pravidelných pondělních, středečních a pátečních prodejních trhů s účinností od 28.3. 2012 do 31.12. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.03.12


Usnesení č. 138/12 k zápisu č.1/12 - DR TS KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora,spol.s r.o.
zápis č. 1/12 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 25.1.2012

II. s o u h l a s í
a) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za III.Q.2011 ve výši 50% jednateli společnosti Ing.Janu Jägerovi
b) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za IV.Q.2011 ve výši 100% jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi


Zodpovídá : Ing. J. Jager, jednatel      Termín : 15.03.12


Usnesení č. 139/12 k uzavření Dodatku č.1 nájem.smlouva - Vinné sklepy KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.1 nájemní smlouvy ze dne 1.11.2011
na pronájem pozemků parc.č. 805/132, parc.č. 805/138 a parc.č. 805/162 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora, za účelem zřízení vinohradů na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou s tím, že výpověď může být dána nejdříve po deseti letech od uzavření nájemní smlouvy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.12


Usnesení č. 140/12 k žádosti o finan.příspěvek na kastrace
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč Lize pro ochranu zvířat MO Kutná Hora na kastrace a veterinární ošetření bezprizorních koček.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.12


Usnesení č. 141/12 k uzavření smlouvy o výpůjčce - KH Travel s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor "Preghausu" v přízemí nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KH Travel s.r.o. za účelem konání akce "O stříbrný groš" s účinností od 1.3.2012 na dobu určitou do 31.12.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.12


Usnesení č. 142/12 k tělocvičně u ZŠ Kamenná stezka
Rada města I. s c h v a l u j e
Záměr výstavby tělocvičny u ŽŠ Kamenná stezka a zadat Projektovou dokumentaci ve stupni Studie pro tuto akci firmě Milota Kladno za cenu 189.600,-Kč

II. u k l á d á
odboru investic
projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 05.03.12


Usnesení č. 143/12 k poptáv.řízení - restaurování sochy sv.J.Nepomuckého
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb,. o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u domu čp. 81 Jakubská ulice" na pozemku parc. č. 3729/3 k.ú. Kutná Hora
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Karel Koubský
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. ing. Josef Bárta
5. Dis. Jan Trávníček
6. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.02.12


Usnesení č. 144/12 k poptáv.řízení - restaurování sochy sv.J.Tadeáše
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb,. o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování sochy sv. Judy Tadeáše u domu čp. 562 Jakubská ulice" na pozemku parc. č. 3729/3 k.ú. Kutná Hora
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Karel Koubský
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. ing. Josef Bárta
5. Dis. Jan Trávníček
6. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.02.12


Usnesení č. 145/12 k zápisu komise pro TV a sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro TV a sport ze dne 11.1.2012

II. o d v o l á v á
pana Jiřího Němečka,Kutná Hora
pana Miroslava Rumpli,Kutná Hora
pana MVDr. Václava Vančuru,Kutná Hora
z funkce člena sportovní komise Rady města Kutná Hora, a to z důvodu pravidelných absencí na schůzkách komise.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 07.03.12


Usnesení č. 146/12 k rozdělení finan.prostředků grant.oblasti č.2 - sport
Rada města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu (granty) pro rok 2012 v oblasti sportu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 147/12 k rozdělení finanč. prostředků grant. oblasti č.3- vzděl.a volný čas
Rada města s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků z příspěvkového programu (granty) na rok 2012 v oblasti vzdělávání a volného času dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 148/12 k poptáv.řízení - obnova vnějšího pláště domu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova vnějšího pláště domu čp. 206 Pirknerovo náměstí včetně ohradní zdi a věže bývalého kostela sv. Bartoloměje" v Kutné Hoře
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Karel Koubský
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. ing. Josef Bárta
5. Dis. Jan Trávníček
6. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání kvalifikace čtyřem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 02.03.12


Usnesení č. 149/12 k příspěvkovému programu - sociální oblast
Rada města s c h v a l u j e
návrh na přidělení prostředků v rámci příspěvkového programu (granty) pro sociální oblast na rok 2012 - střední projekty.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 150/12 ke jmenování výběr.komise na pozici Asistent prev.krim.
Rada města s o u h l a s í
se jmenováním předsedy a členů výběrové komise ve složení: Mgr. Radek Jiránek MVČR - předseda komise, členové komise - JUDr. Tomáš Koníček MVČR, Ing. Jiří Franc MÚ, Ing. Václav Mareček MP, plk. JUDr. Blanka Matějů PČR.

Zodpovídá : Ing.Franc,Ing.Mareček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 151/12 ke smlouvě na zajištění doprav.obslužnosti
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 s dopravní firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na rok 2012.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 152/12 ke smlouvě na úhradu ztráty z provozování doprav. obslužnosti
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 z Kutné Hory do Poličan a zpět.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 153/12 k příspěvkovému programu (granty) - kultura
Rada města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu (granty) pro rok 2012 v oblasti kultura dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr.P.Ladra      Termín : 10.03.12


Usnesení č. 154/12 k zápisu z dozorčí rady Průvodcovské služby KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 6. 2. 2012

II. s o u h l a s í
s výplatou odměny jednatele za období IV. čtvrtletí 2011

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.04.12


Usnesení č. 155/12 k příspěvkovému programu (granty) - návrh smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s doplněným návrhem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku/grantu.

Zrušeno usnesením RM č. 190/12 ze dne 07. 03. 2012.
Zodpovídá : Mgr.P.Ladra      Termín : 10.03.12


Usnesení č. 156/12 k pozůstalosti po sochaři Josefu Strachovském
Rada města n e s o u h l a s í
s odkupem pozůstalosti po sochaři Josefu Strachovském dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 30.03.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 22. února 2012

Nahoru