22. února 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.února 2006

Usnesení č. 162/06 k novému plánu hospodaření nemocnice
Rada města u k l á d á
ve funkci Valné hromady spol. Nemocnice K.Hora s.r.o.
řediteli společnosti Nemocnice K.Hora s.r.o. upravit plán hospodaření Nemocnice Kutná Hora s.r.o. na rok 2006 na ztrátu dle dané dotace schválené městským rozpočtem ve výši 8,5 mil. Kč
Zodpovídá : Ing. K. Malý, ředitel      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 163/06 ke zřízení poradního orgánu RM Kutná Hora
Rada města I. u s t a v u j e
s účinností od 1.3.2006 poradní orgán RM pro Nemocnici Kutná Hora, s.r.o

II. j m e n u j e
Členy poradního orgánu RM pro Nemocnici Kutná Hora, s.r.o. takto:
Ivo Šalátek, starosta
Bohumil Dvořák, místostarosta
Mgr. Miroslav Franc, předseda kontrolního výboru ZM
MUDr. Luboš Kmeť, jednatel společnosti Mediterra, a.s.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 164/06 k návrhu pracovních materiálů
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
nákup záznamníku k EKG HOLTERU a hydraulického sprchovacího lůžka

II. b e r e n a v ě d o m í
a) zprávu ředitele Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ke stavebním úpravám - úprava
ředitelny
b) zprávu ředitele Nemocnice Kutná Hora s.r.o. k dosavadní spolupráci se
společností Mediterra s.r.o., Praha
Zodpovídá : Ing. K. Malý      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 165/06 ke změně usnesení - pronájem VZS a Preghausu
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 1/06 ze dne 4. 1. 2006

II. s o u h l a s í
a) s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací místnosti a Preghausu ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře dne 26. 4. 2006 v době od 13:30 do 17:00 hodin za účelem slavnostního setkání dárců krve, pořádaného Českým červeným křížem, oblastním spolkem v Kutné Hoře

b) s bezplatnou zápůjčkou Preghausu ve Vlašském dvoře dne 19. 5. 2006 v době od 16:00 do 21:00 hodin za účelem uspořádání rautu pro hosty vernisáže výstavy Jana Saudka, pořádaného Galerií Zubov v Kutné Hoře

c) s bezplatnou zápůjčkou Preghausu ve dnech 10. - 14. 4. 2006 za účelem pořádání Velikonoční prodejní výstavy, organizované Oblastní charitou, centrem Maják, Čáslavská 1-3, Kutná Hora
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 166/06 k rozdělení grantových prostředků
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 20.2.2006 a z jednání komise TV a sportu ze dne 14.2.2006

II. s o u h l a s í
s rozdělením grantových prostředků na I. pololetí 2006 v oblasti výchovy a vzdělávání
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 167/06 k záměru na darování pozemku p.č. 779/43 v k.ú. Sedlec - Alpha Immorent
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na darování pozemku p.č. 779/43 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Alpha Immorent
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 22.03.06


Usnesení č. 168/06 k vyhlášení VŘ č. M 2/06 na prodej nemovitosti čp. 54 Neškaredice
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 2/06 na prodej nemovitosti čp. 54 s pozemky p.č. 1/1 a 2 v k.ú. Neškaredice za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 500.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.04.06


Usnesení č. 169/06 k prodeji pozemků Třešňovka - Provaznice v Kutné Hoře
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 80/06 ze dne 25. 1 2006

II. u k o n č u j e
VŘ č. M 13/05 na prodej pozemků v lokalitě Třešnovka - Provaznice

III. v y h l a š u j e
záměr na prodej pozemků p.č. 4094/10 o výměře 54.109 m2, p.č. 4094/12 o výměře 4.649 m2, p.č. 4095/7 o výměře cca 7.625 m2 a dle PK č. 1756 o výměře 6.697 m2 vše v k.ú Kutná Hora na zástavbu rodinnými domy.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 22.03.06


Usnesení č. 170/06 k nemovitosti čp. 165 v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vyjmout z usnesení ZM č. 255/05 ze dne 25. 10. 2005 z bodu II. dům Šultysova čp. 165
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 171/06 k prodeji sklepů U Tří pávů - Vinné sklepy Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej sklepů pod parkem U Tří pávů v Kutné Hoře, Vinným sklepům Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 22.03.06


Usnesení č. 172/06 k prodeji nemovitosti čp. 260 s pozemky v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem nemovistosti čp. 260 s pozemky p.č. 1179 o výměře 414 m2 a p.č. 1180 o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora Rezidence Hradební s.r.o., Komerční zóna Průhonice-Čestlice, Obchodní 110 za kupní cenu 1. 600 000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 173/06 k prodeji nemovitosti čp. 263 s pozemky v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem nemovistosti čp. 263 s pozemkem p.č. 1148 o výměře 218 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům MUDr. Magdaleně a MUDr. Janu Havlovicovým,Kutná Hora za kupní cenu 666. 000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 174/06 k pořízení změny č. 3 územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zadání pro zpracování změny č. 3 územního plánu města Kutné Hory
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 175/06 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 176/06 k zadání a zahájení zadávacího řízení veřejné soutěže - světelné zařízení
Rada města I. s o u h l a s í
a) s navrženým zadáním uvedeným v předložené části důvodové zprávy včetně
kvalifikačních kriterií prokazujících kvalifikaci soutěžících a
hodnotících kritérií s jejich váhovými koeficienty pro hodnocení
návrhů soutěžících na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s
předmětem plnění zakázky:"Návrh na zajišťování správy, provozování,
údržby, postupné obnovy a rozvoje světelného signalizačního zařízení,
veřejného a vánočního osvětlení v městě Kutná Hora"
b) se zahájením zadávacího řízení na výběr dodatvatele uvedené veřejné
zakázky způsobem veřejné soutěže o návrh dle části čtvrté, § 72 z.č.
40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění pozdějších předpisů, na
kterou bude navazovat jednací řízení bez uveřejnění dle § 27 odst. (5)
tohoto zákona.

II. p o v ě ř u j e
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a investic MÚ
organizací a zajištěním zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku s tím, že finanční náklady spojené s průběhem soutěže budou hrazeny z rozpočtové položky odboru správy majetku

III. u k l á d á
technickému odd. OSM MÚ
zajistit všechny potřebné požadované informace a podkladové dokumenty a materiály pro zpracování zadávacích dokumentací uvedené veřejné zakázky a v součinnosti s odborem pověřeným organizací soutěže úzce spolupracovat k zdárnému průběhu a ukončení soutěž e podpisem smlouvy o poskytnutí předmětné služby.
Zodpovídá: Ing. Tvrdík, Ing. Železný
Zodpovídá : MVDr. Vančura, L.Opatrná      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 177/06 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení rady města a
změny odpovědné osoby dle důvodové zprávy.
b) se zrušením usnesení č. 667/05, 67/06, 162/05, 998/05, 990/03,
1309/03, 324/05 a 613/05.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 178/06 k odprodeji bytu v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem bytové jednotky č. 180/8 ul. Opletalova v Kutné Hoře panu Michalu Kurucovi.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 179/06 k odprodeji bytu ve 2. vlně privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy s manželi Gabrielou a Petrem Benešovými na odprodej bytové jednotky č. 469/5 v ul. Benešova v Kutné Hoře za kupní cenu ve výši 146.143,- Kč včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kut ná Hora dle "prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 180/06 k návrhu na výměnu bytu
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi manželi Hanou a Martinem Culkovými, Kutná Hora, byt č. 10 o velikosti 1+1 a manželi Ladislavou a Antonínem Paulovčíkovými, Kutná Hora, byt č.19 o velikosti 2+1 a to následovně :
1) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Hanou a Martinem Culkovými na
byt č. 10 Kutná Hora ke dni 28.2.2006.
2) s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Hanou a Martinem Culkovými na
byt č. 19 Kutná Hora na dobu neurčitou
s účinností od 1.3.2006.
3) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Ladislavou a Antonínem
Paulovčíkovými na byt č. 19 Kutná Hora
ke dni 28.2.2006.
4) s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Ladislavou a Antonínem
Paulovčíkovými na byt č. 10 Kutná Hora na
dobu neurčitou s účinností od 1.3.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 181/06 k návrhu na výměnu bytu
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi manželi Karlem a Zdenou Drobnými, Kutná Hora o velikosti 3+1 a panem Karlem Drobným, Kutná Hora o velikosti 3+1 a to následovně :
a) s ukončením nájemní smlouvy s panem Karlem Drobným na byt č. 2
Kutná Hora ke dni 31.3.2006.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Karlem a Zdenou Drobnými na byt
č. 2 Kutná Hora na dobu neurčitou s účinností
od 1.4.2006.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 182/06 k přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu č. 4 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+0, I. kategorie v 1. podlaží domu čp. 403 ul. Benešova v Kutné Hoře paní Heleně Filipové,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 183/06 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 16.5.2001 mezi Městem Kutná Hora a paní Ivou Žáčkovou, Kutná Hora, na základě její písemné žádosti. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 16.5.2001. Město Kutná Ho ra vrátí paní Žáčkové částku ve výši 10.107,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 184/06 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí domu čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora (bývalá olejárna) mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Horákem, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční v ýpovědní lhůtou za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 185/06 k žádosti společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
1. s uzavřením podnájemní smlouvy o nájmu movitých věcí (postel a hrazda)
mezi společností Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. se sídlem Vojtěšská 237,
Kutná Hora a paní Hanou Havránkovou, Kutná Hora.
2. s uzavřením podnájemní smlouvy o nájmu movitých věcí (postel, hrazda
a hrazdička) mezi společností Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. se sídlem
Vojtěšská 237, Kutná Hora a panem Janem Bursou,
Kolín II.
3. s uzavřením podnájemní smlouvy o nájmu movitých věcí (postel,hrazda
a hrazdička) mezi společností Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. se
sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a panem Petrem Milotou,
Čáslav.
4. s uzavřením podnájemní smlouvy o nájmu movitých věcí (postel, hrazda
a hrazdička) mezi společností Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. se sídlem
Vojtěšská 237, Kutná Hora a panem Jaromírem Šlejtrem,
Kutná Hora.
5. s uzavřením podnájemní smlouvy o nájmu movitých věcí (postel, hrazda
a hrazdička) mezi společností Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. se sídlem
Vojtěšská 237, Kutná Hora a panem Jaroslavem Janečkem,
Heřmanův Městec.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.03.06


Usnesení č. 186/06 k nájmu nebytových prostor
Rada města n e s o u h l a s í
se zvýšením nájemného o míru inflace za rok 2005 u nájemní smlouvy ze dne 30.11.2005 o nájmu nebytových prostor (sklad nábytku) v čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charit ou Kutná Hora - charitativní a církevní organizací, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 187/06 k prominutí úroku z prodlení
Rada města n e s o u h l a s í
s prominutím zbývající části úroku z prodlení pro společnost Organa, s.r.o., Sportovců 9, Kutná Hora ve výši 14.105,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 188/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Ludvíka Vojtíška, Čáslav ve výši 50% z částky 22.094,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 189/06 k odprodeji bytu v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č. 12 v domě čp. 124 ul. Jana Zajíce, Kutná Hora včetně podílů na společných částech domu a pozemku p.č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "prohlášení vlastníka" ze dne 6.1 .2005 paní Martě Civínové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 164.276,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.02.06


Usnesení č. 190/06 k odprodeji bytu v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č. 5 v domě čp. 124 ul. Jana Zajíce, Kutná Hora včetně podílů na společných částech domu a pozemku p.č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "prohlášení vlastníka" ze dne 6.1. 2005 paní Jaroslavě Mojžíšové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 144.808,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.02.06


Usnesení č. 191/06 ke splácení dluhu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši pro paní Jaroslavu Gočovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 192/06 k žádosti o souhlas s umístěním sídla
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla pro budoucí nově zřizovanou společnost TIPOL, s.r.o. v bytě domu čp. 169, ul. Mazákova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci
jsou manželé Michal a Pavla Tivodarovi.


Zrušeno usnesením č. 465/06 ze dne 17.5.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 193/06 k návrhu na zrušení usnesení
Rada města r u š í
své usnesení č. 134/06 ze dne 8.2.2006.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 194/06 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor za účelem skladovacích prostorů v levé části nemovitosti čp. 186 Dolní ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552. Kutná Hora a společností iBoom s.r.o. se sídlem D olní 186, Kutná Hora spočívajícího v užívání části prostorů nacházejících se v levé části předmětné nemovitosti za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok za užívání těchto prostor.

II. u k l á d á
odboru správy majetku MÚ
zajistit provedení stavebních úprav, souvisejících s přemístěním domovní výměníkové stanice v nemovitosti čp. 186 Dolní, Kutná Hora a rekolaudovat tyto prostory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 195/06 k dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 6.5.2003 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Kutnohorská bobová dráha, s.r.o. se sídlem Čechova 711/3, Lišov, týkající se rozšíření účelu užívání pronaj atých pozemků o vybudování a provozování přístřešku, grilu, přípravny, skladu, kanceláře, ošetřovny, loping-visutá dráha, skákací stěny (zastřešené), rodeo býk (zastřešené) a tlakové kanalizace za stávajících podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 196/06 k užívání veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem škvárového hřiště na sídlišti Šipší v termínu 13.3.2006 - 19.3.2006 pro Rodinný cirkus Tornádo se sídlem V Pátém 286, Praha 9 - Klánovice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 197/06 k DR společnosti TS Kutná Hora, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. zápis č. 1/06 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 30.1.2006.


Usnesení č. 198/06 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře "Sdružení Kocábka", Litoměřická 798, Kutná Hora za účelem pořádání kulturní akce "Kutnohorská kocábka" ve dnech 11. - 12. srpna 2006. Akce bude probíhat od 11.8.2006 16,00 hodin do 12.8.2006 24,00 hodin. Hudební produkce bude ukončena v obou dnech do 24,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.08.06


Usnesení č. 199/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého náměstí před Sankturinovským domem za účelem předvolební akce v termínu 27.5.2006 od 9,00 do 18,00 hodin pro ČSSD OVV Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.06


Usnesení č. 200/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro stánek s keramikou v Barborské ulici před Jezuitskou kolejí v době od 15.3. do 31.10.2006 pro pana Jiřího Šustu, Velim. V době instalace lešení u Jezuitské koleje bude stánek přemístěn na protější chodník.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 201/06 ke stížnosti pana Havrdy
Rada města n e s o u h l a s í
s úpravou projektové dokumentace na veřejné osvětlení v ul. Přibyslavské dle požadavku p. Jaroslava Havrdy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 202/06 k výstavbě montované chatky v Poličanech
Rada města I. r u š í
usnesení č. 103/06 ze dne 25.1.2006 a usnesení č. 151/06 ze dne 8.2.2006.

II. s o u h l a s í
s výstavbou nové montované chatky o rozměrech 3,7 x 6 m umístěné na pozemcích p.č. 92/1 a 92/11 v k.ú. Poličany v zahrádkářské osadě s tím, že toto usnesení nenahrazuje stavební povolení a žadatel je povinen po ukončení nájemní smlouvy celou stavbu odstr anit.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 203/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem za účelem předvolební akce v těchto termínech : 18.3., 19.3., 22.4., 23.4., 29.4., 30.4. 2006 od 10,00 do 19,00 hodin a 8.5., 12.5., 20.5., 2.6. 2006 od 9,00 do 20,00 hodin a 3.6.2006 od 9,00 do 14,00 hodin pro Oblastní sdružení ODS Kutná Hora, Vladislavova 331, Kutná Hora.

Zrušeno usnesením č. 231/06 ze dne 8.3.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.06


Usnesení č. 204/06 ke způsobu likvidace dřevní hmoty
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o způsobu likvidace dřevní hmoty vytěžené při údržbě veřejné zeleně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 205/06 k dohodě s KH Tebis
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody s firmou KH Tebis, s.r.o. o vypořádání zhodnocení předmětu nájmu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 206/06 k nové obslužné komunikaci
Rada města u k l á d á
zpracovat a projednat zadání dopravní studie trasy nové obslužné komunikace ze sídliště Šipší do připravovaného obytného prostoru Třešňovka (Provaznice).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 207/06 k poradnímu orgánu RM pro rozvojové aktivity města
Rada města I. u s t a v u j e
s účinností od 1.3.2006 poradní orgán RM pro rozvojové aktivity města.

II. j m e n u j e
členy poradního orgánu takto:
Ing. arch. Jiří Krejčík
Ing. arch. Vladimír Klajmon
Ing. arch. Petr Kalfus
Ing. arch. Pavel Železný, člen RM
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 208/06 k žádostem o dotaci
Rada města s o u h l a s í
s výčtem projektů, které mohou být realizovány s pomocí dotačního programu ROP v příštím programovacím období (2007 - 2013).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 209/06 k přípravě akce "Probouzení Kutné Hory"
Rada města s o u h l a s í
s uspořádáním akce "Probouzení Kutné Hory" k zahájení turistické sezóny roku 2006 v sobotu dne 1. dubna 2006.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatel PS      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 210/06 k zápisu z komise ŽP
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise RM pro životní prostředí ze dne 23.1.2006.


Usnesení č. 211/06 k rozdělení grantových prostředků
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise kulturní ze dne 16.2.2006.

II. s c h v a l u j e
předložené rozdělení grantových prostředků pro oblast kultury pro I. pololetí 2006 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 212/06 k žádosti o úpravu rozpočtu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s úpravou rozpočtu PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora v souvislosti s financováním instalatérských prací v MŠ Malín. Jedná se o výdejnu obědů pro děti ze ZŠ Malín (součást právního subjektu ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady) . Navýšení příspěvku o celkovou částku 15.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. Ladra, Ing. Zahradníček      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 213/06 k územní energetické koncepci města (ÚEK)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o provedení práce s odborným poradcem při vypracování ÚEK a následně akčních plánů města Kutná Hora s Ing. Petrem J.Kalašem za
předložených podmínek v důvodové zprávě.
Zodpovídá : B.Dvořák, mst., L.Opatrná      Termín : 30.04.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 22. února 2006

Nahoru