22. srpna 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.srpna 2018

Usnesení č. 541/18 k přípravě Deklarace o přátelství s městem Remeš
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o přípravě podpisu Deklarace o spolupráci s městem Remeš u příležitosti oslavy 10 let vzájemného partnerství.

II. s c h v a l u j e
předložené znění Deklarace o partnerství mezi Kutnou Horou a Remeší.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 542/18 k přípravě oslav 100. výročí založení Československé republiky
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o přípravě oslavy 100. výročí založení Československé republiky v Kutné Hoře ve dnech 20. - 28. 10. 2018.


Usnesení č. 543/18 k zápisu Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. u k l á d á
Investičnímu odboru, aby okamžitě projednal s projektantem nové knihovny Na Náměti možnost změny projektu z lokálního vytápění na centrální zásobování teplem

II. b e r e n a v ě d o m í
a) Sponzorský příspěvek pro Sokol Kutná Hora, oddíl stolního tenisu ve výši 15 000,-Kč
b) Sponzorský příspěvek pro školu karate VAKADO ve výši 5 000,- Kč
c) Zápis č. 06/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS spol. s r.o. konaného dne 10. 7. 2018 ve všech ostatních bodech.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 544/18 k hromadné PD přípojek vodovodu a kanalizace - Neškaredice,Perštejnec
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku společnosti VIS na zpracování hromadné projektové dokumentace na přípojky pro vlastníky nemovitostí pro obyvatele částí města Kutné Hory - Neškaredice, Perštejnec. Společnost vypracovala kompletní projektovou dokumentaci na realizaci akce "Vodovod a kanalizace Neškaredice, Perštejnec" pro VHS.

II. p o v ě ř u j e
Osadní výbor Perštejnec a Osadní výbor Neškaredice zajistit termín setkání s majiteli nemovitostí, kde budou dohodnuty zásady technického řešení a zajistí závazný seznam jednotlivých vlastníků nemovitostí včetně kontaktů (adresa, telefon, e-mail), kterým budou přípojky naprojektovány.
Zodpovídá : předsedové OV      Termín : . .


Usnesení č. 545/18 k zahájení PŘ a zhotovení PD revitalizace areálu Sparta Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
a) uzavření předložené Licenční smlouvy mezi Městem Kutná Hora jako nabyvatelem a Atelierem M1 architekti, s.r.o.: Ing. arch. Jan Hájek, 160 00 Praha 6, Ing. arch. Jakub Havlas, 160 00 Praha 6, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, 150 00 Praha 5 jako autory na poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít Studii "Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora" za jednorázovou odměnu ve výši 45.000,- Kč bez DPH.
b) uzavření předložené Smlouvy o součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace "Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora" mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a Atelierem M1 architekti, s.r.o., IČO 27074153, se sídlem Markétská 1, 169 01 Praha 6 za cenu ve výši 120.000,- Kč bez DPH.
c) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Zhotovení projektové dokumentace revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora".
d) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
3. Mgr. Bc. Alena Šorčíková Markéta Holubová, DiS.
4. Ing. arch. Martin Kremla Jan Trávníček
5. Zdeněk Knap Bc. Jitka Gregorová

Zodpovídá : vedoucí odboru SM      Termín : 26.09.18


Usnesení č. 546/18 ke změně zakl.listiny spol. Technické služby Kutná Hora
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jedinného společníka společnosti Technické služby, spol. s r.o., IČ 49549411 ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 158/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
s úpravou v Zakladatelské listině obchodní korporace Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. o koncesovanou živnost "Ostraha majetku a osob"

II. u k l á d á
jednateli společnosti úpravu Zakladatelské listiny výše uvedené společnosti zapsáním živnosti "Ostraha majetku a osob" a její zápis do Obchodního rejstříku vedeného
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 547/18 k partnerství při víkendové akci v Sedlci - "Slámohraní"
Rada města I. s o u h l a s í
s partnerstvím Města Kutná Hora při víkendové akci pořádané společností Prostor plus o.p.s. 15. a 16.9.2018 v Kutné Hoře - Sedlci.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
udělit výjimku z nočního klidu na víkendovou akci "Slámohraní", která se uskuteční 15. a 16.9.2018 v Kutné Hoře - Sedlci.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 548/18 k návrhu pravidel pro vydávání Kutnohorských listů
Rada města s c h v a l u j e
předloženou směrnici "Pravidla pro vydávání periodika Kutnohorské listy" s okamžitou účinností.

Zodpovídá : M. Pravdová      Termín : 23.08.18


Usnesení č. 549/18 k zápisu Komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 5. 6. 2018 
 
Usnesení č. 550/18 k návrhu Smlouvy o partnerství
Rada města s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Městem Kutná Hora a organizací Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace za účelem "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr Kutná Hora".
Zodpovídá : K. Koubský, místostarosta      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 551/18 k vnitřní směrnici příspěvkové organizace zřízené Městem Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
tyto vnitřní směrnice:
1. Schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Městem Kutná Hora
2. Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Kutná Hora


Usnesení č. 552/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 15
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 - navýšení rozpočtových příjmů o 4.716.479 Kč včetně DPH - nájemné Městských lesů a rybníků dle oznámení ze dne 19. 6. 2018. Tyto příjmy budou částečně použity na úhradu navýšení výdajů v důsledku rozhodnutí o navýšení pracovních míst a změn v oblasti personální v celkové výši 864 300 Kč a zbývající částka ve výši 3 852 179 Kč navýší rozpočtovou rezervu.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 553/18 k záměru na propachtování části pozemku v k.ú. K.Hora (pí Jarošová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 3688/1 o výměře 292 m2 (dle geometrického plánu č. 003799-25/2017 pozemek p.č. 3688/20) v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.09.18


Usnesení č. 554/18 k uzavření pachtovní sml. na pozemek v k.ú. Malín (pí Matoušková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 625/13 o výměře 31 m2 v k.ú. Malín mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a paní Pavlou Matouškovou, Kutná Hora jako pachtýřem s účinností od 1.9.2018 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 7,00 Kč/m2/rok. Propachtovateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.9.2015 do 31.8.2018 ve výši 651,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 555/18 k záměru na pronájem nemovitých věcí v k.ú. KH (MERIMAC s. r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru pronajmout s účinností od 1.1. 2019 pozemek p.č. 2930/1 o výměře 9712 m2, jehož součástí jsou stavby bez čp/če, pozemek p.č. 2930/2 o výměře 224 m2, jehož součástí je stavba č.p. 208, část pozemku p.č. 2949/4 o výměře cca 168 m2 a část pozemku p.č. 2952/3 o výměře cca 407 m2, vše v k.ú. Kutná Hora.

b) zveřejnění záměru pronajmout s účinností od 1.1. 2019 část pozemku p.č. 2948/1 o výměře cca 200 m2, část pozemku p.č. 2949/4 o výměře cca 25 m2 a část pozemku p.č. 2952/3 o výměře cca 520 m2, vše v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.09.18


Usnesení č. 556/18 k záměru změnit nájemní smlouvu - LOREC (pí Kutílková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu nemovitostí uzavřenou dne 2.7.2012 na pronájem budovy č.p. 57, ul. U Lorce, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1933 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Lucií Kutílkovou, IČO 71259635, se sídlem Nad Lesem 948, Kutná Hora jako nájemcem. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k následujícímu:
- snížení kapacity lůžek na ubytovně od 1.9.2018 z počtu 75 na 53 lůžek a snížení nájemného z 24.793,39,- Kč/měsíc bez DPH na 17.543,- Kč/měsíc bez DPH,
- snížení kapacity lůžek na ubytovně od 1.11.2018 z počtu 53 na 32 lůžek a snížení nájemného za ubytovnu z 17.543,- Kč/měsíc bez DPH na 10.592,- Kč/měsíc bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.09.18


Usnesení č. 557/18 k vyhlášení VŘ č. SN 20/18 - byt ul. Vojtěšská č.p. 31, K.Hora
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 20/18 na pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+kk ve 4. podlaží domu č.p. 31, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 26. 9. 2018 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.10.18


Usnesení č. 558/18 k vyhodnocení VŘ č. SN 14/18 - byt ul. Kollárova. č.p. 589
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 14/18 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+kk ve 4. podlaží domu č.p. 589, ul. Kollárova v Kutné Hoře:
na 1. místě se umístil p. Ing. Štus Radek,
na 2. místě se umístil p. Jelínek Štěpán,
na 3. místě se umístil p. Ph.D. Franěk Jakub.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 2+kk ve 4. podlaží domu č.p. 589, ul. Kollárova v Kutné Hoře s panem Ing. Radkem Štusem, Potěhy , za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 14/18.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 559/18 k vyhodnocení VŘ č. SN 17/18 na pronájem bytu - ul.Vocelova. č.p. 613
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 17/18 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+1 ve 3. podlaží domu č.p. 613, ul. Vocelova v Kutné Hoře:
na 1. místě se umístil p. Dastych Josef,
na 2. místě se umístil p. Ing. Štus Radek,
na 3. místě se umístil p. Bejoch Tomáš,
na 4. místě se umístil p. Gantulga Javkhlantugs,
na 5. místě se umístila p. Němcová Jana.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1+1 ve 3. podlaží domu č.p. 613, ul. Vocelova v Kutné Hoře s panem Josefem Dastychem, Pardubice, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 17/18.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 560/18 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem prostor k podnikání
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo SN 18/18 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově sportovní haly Klimeška bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 19/18 na pronájem prostor sloužících podnikání, konkrétně v přízemí vlevo bufet, v přízemí vlevo před bufetem k umístění stolků a v I. patře snídárna, to vše v budově sportovní haly Klimeška za účelem provozování gastronomických služeb dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 25.9.2018 ve 13.00 hod.

III. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise výběrového řízení č. SN 19/18, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci žadatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Ing. Michal Vavák Zdeněk Vrubel
3. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
4. Bc. Jitka Gregorová Hana Lencová
5. Mgr. Ing. Pavel Bezouška Mgr. Iva Zahradníčková
6. Ing. Jiří Kukla
7. Josef Kraus
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.10.18


Usnesení č. 561/18 k žádosti spolku TJ Sparta Kutná Hora, z.s.
Rada města I. s c h v a l u j e
záměr na pronájem či výpůjčku části pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora spolku TJ Sparta Kutná Hora, z.s., IČO 148 01 663, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora za účelem vybudování sportoviště.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zahrnout tento záměr do aktualizace Strategického plánu města.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička, ved.odb.SM      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 562/18 k dodatku NS - Vladislavova ul. č.p. 373, K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v budově č.p. 373, Vladislavova ul., která je součástí pozemku p.č. 1283 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a p. Liborem Vávrou, IČ 49542362, Vrdy, p. Tomášem Kopeckým, IČ 63842335, Kutná Hora, pí Alenou Kopeckou, IČ 64166066, Kutná Hora, týkajícího se vyjmutí pí Aleny Kopecké z nájemní smlouvy ze strany nájemce.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 563/18 k dodatku sml. o výpůjčce - Střelecká ul. č.p. 617, K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 617, Střelecká ul., která je součástí pozemku p.č. 3957/42 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 1.9. 2015 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora z.s., IČO 14803429, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora jako vypůjčitelem týkajícího se rozšíření předmětu výpůjčky o místnosti č. 142 a č. 143 o velikosti cca 61 m2.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 564/18 k dohodě o změně splatnosti pohledávky
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2017 spojené s užíváním bytu č. 1, Benešova 635 v Kutné Hoře dle žádosti manželů Táborských, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 7 595,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 500,00 Kč počínaje měsícem srpen 2018.

b) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2017 spojené s užíváním bytu č. 1, Benešova 638 v Kutné Hoře dle žádosti Mgr. Lenky Michalové, opatrovníka pana Petra Koukola, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 8 695,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 800,00 Kč počínaje měsícem září 2018.

c) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2017 spojené s užíváním nebytového prostoru, Benešova 647 v Kutné Hoře dle žádosti paní Aleny Rozkošné, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4 188,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 2.000,00 Kč počínaje měsícem srpen 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 565/18 k uzavření dohody o splácení dluhu (man. Červeňákovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 35 283,00 Kč dle žádosti manželů Červeňákových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 566/18 k ceníku Sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
předložený ceník Sportovní haly Klimeška platný od 1.9.2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.09.18


Usnesení č. 567/18 k výsledku PŘ "Rekonstrukce kotelny, Pirknerovo nám. 206, K. Hora"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce kotelny, Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora" dle "Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu" ze dne 16.8.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Pontinagas s.r.o., IČO 49435990, se sídlem Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Pontinagas s.r.o., IČO 49435990, se sídlem Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště, za cenu 997.298,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 568/18 k výsledku poptáv. řízení "Stavební úpravy bytu, Nádražní 576"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 26, Nádražní 576, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 16.8.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: PAMAK s.r.o., IČO 25779656, se sídlem Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: PAMAK s.r.o., IČO 25779656, se sídlem Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín
za cenu 427.354,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 569/18 k výsledku poptávkového řízení "Stavební úpravy bytu Kollárova 590"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 6, Kollárova 590, Kutná Hora" dle Protokolu o průběhu vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 16.8.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Mydlochova stavební s.r.o., IČO 60934158, se sídlem Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Mydlochova stavební s.r.o., IČO 60934158, se sídlem Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora za cenu 1.294.247,86 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 570/18 k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na výměnu velkých vápen UT3G J. Palacha, Kutná Hora uzavřené dne 18.6.2018 mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a Sport-Technik Bohemia s.r.o., IČO 4961855, se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 jako zhotovitelem týkajícího se prodloužení termínu dokončení stavby do 17.09.2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 571/18 ke změně zřizovací listiny - PO ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, IČO 71001131, se sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora spočívající v rozšíření majetku předaného do správy organizace o pozemky p.č. 795/50, p.č. 795/53, p.č. 795/54 a p.č. 795/69, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 572/18 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej pozemků v k.ú. Malín
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 2/18 na prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, vše v k.ú. Malín z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 3/18 na prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Malín za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací ceny:
- vyvolávací cena nemovitých věcí celkem 6.750.000,- Kč,
- vyvolávací cena nemovitých věcí v etapě č. 1 5.670.000,- Kč,
- vyvolávací cena nemovitých věcí v etapě č. 2 1.080.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.18
Zrušeno usnesením RM č. 116/19 ze dne 6.2.2019.

Usnesení č. 573/18 k uzavření darovacích smluv - pozemky v Kutné Hoře (ČR-ŘSD)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření předložených smluv:
1. Darovací smlouvy č. 2641/21/21400-Po-16 na bezúplatné nabytí pozemků označených geometrickým plánem č. 3620-25/2015 jako parcely č. 1239/6, 1239/7, 1239/11, 1239/12, 1239/15, 1239/16, 1239/19, 1239/20, 1451/1 a 1451/5, vše v k.ú. Kutná Hora mezi ČR-Ředitelstvím silnic a dálnic, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 jako dárcem a Městem Kutná Hora jako obdarovaným,
2. Darovací smlouvy č. 2642/21/21400-Po-16 na bezúplatné nabytí pozemků označených geometrickým plánem č. 3620-25/2015 jako parcely č. 1239/14 a 1239/18 v k.ú. Kutná Hora mezi ČR-Ředitelstvím silnic a dálnic, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 564/56, Praha 4 jako dárcem a Městem Kutná Hora jako obdarovaným,
3. Darovací smlouvy č. DS-2/OSM/PAP/2018 na bezúplatný převod pozemků označených geometrickým plánem č. 3620-25/2015 jako parcely č. 1461/5, 3819/12, 3819/19, 3825/30, 3825/31, 3825/32, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako dárcem a ČR-Ředitelstvím silnic a dálnic, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 jako obdarovaným.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 574/18 k přijetí daru části pozemku v K. Hoře - Revitalizace Vrchlice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření předložené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 166 o výměře cca 29 m2, včetně opěrné zdi a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora z podílového spoluvlastnictví pana Jakuba Obraze (podíl ve výši id. 1/2) a slečny Nikoly Obrazové (podíl ve výši id. 1/2), Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora s tím, že vlastní darovací smlouva bude uzavřena do 1 roku ode dne potvrzení geometrického plánu na zaměření zkolaudované stavby "Vrchlice v Kutné Hoře-revitalizace a protipovodňová opatření" katastrálním úřadem. Pokud Město Kutná Hora nezíská dotaci na stavbu "Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření", nebo Zastupitelstvo města Kutná Hora neschválí přijetí této dotace, a to nejpozději do třech let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, pak se smlouva o smlouvě budoucí darovací od počátku ruší.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 575/18 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Sedlec u K. Hory
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6014264/1, Kutná Hora, Šipší, p.č. 802/10 - el. přípojka knn) na pozemku p.č. 805/35 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 576/18 ke zřízení věcného břemene v k.ú. K. H. - VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Kutná Hora, ul. Na Podskalí - novostavba kanalizace a přeložka vodovodu včetně přípojek" na pozemku p.č. 3777/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 577/18 ke zřízení věcného břemene v k.ú. K. H. - VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Kutná Hora - ul. Potoční, přeložka vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek" na pozemcích p.č. 3658/2, 3658/12, 3658/13, 3658/14, 3658/15, 3658/16, 3658/20, 4128/2 a 4514/1, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 578/18 ke zřízení věcného břemene v k.ú. K. H.- VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Kutná Hora-ul. Na Bylance, vodovodní řad včetně vodovodní přípojky pro č.p. 1047" na pozemcích p.č. 3785, 3900 a 3903/1, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 579/18 k odkupu pozemku, zřízení věcného břemene v k.ú. Sedlec
Rada města I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (kabelové vedení 6kV + ovládání a kabel DOÚO, trasa kabelu UAB) na části pozemku p.č. 812/4 o výměře 5043 m2 (dle geometrického plánu č. 937-37/2017 pozemek p.č. 812/14) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, který Město Kutná Hora získá do vlastnictví uzavřením kupní smlouvy se spol. České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 v souladu s bodem II. návrhu tohoto usnesení, a to ve prospěch Správy želežniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, v rozsahu dle geometrického plánu č. 937-37/2017, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

a) z r u š i t
své usnesení č. 220/17 ze dne 7.11. 2017.

b) s c h v á l i t
odkoupení části pozemku p.č. 812/4 o výměře 5043 m2 (dle geometrického plánu č. 937-37/2017 pozemek p.č. 812/14) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství, do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 611.050,- Kč včetně DPH.

c) s c h v á l i t
uzavření předložené Kupní smlouvy na odkoupení části pozemku p.č. 812/4 o výměře 5043 m2 (dle geometrického plánu č. 937-37/2017 pozemek p.č. 812/14) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora jako kupujícím a společností České dráhy, a.s. IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 jako prodávajícím, včetně závazku kupujícího bezúplatně na části plochy převáděného pozemku vymezit a strpět 10 parkovacích míst po dobu 15 let od jejich kolaudace pro výlučné úžívání klientů - cestující dopravce České dráhy a.s. v rámci projektu ČD Parking.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.19
 
 
Usnesení č. 580/18 k odkupu pozemků, zřízení věcných břemen v k.ú. Kutná Hora
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

a) z r u š i t
své usnesení č. 139/16 ze dne 28.6. 2016.

b) s c h v á l i t
odkoupení pozemků p.č. 2718 o výměře 722 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 2722/17 o výměře 4617 m2, p.č. 2722/18 o výměře 19 m2 a p.č. 2722/19 o výměře 4508 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s. IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 za kupní cenu ve výši 4.157.500,- Kč včetně DPH + náklady s prodejem spojené ve výši 132.500,- Kč.

c) s c h v á l i t
uzavření předložené Kupní smlouvy se zřízením služebnosti na odkoupení výše uvedených pozemků mezi Městem Kutná Hora jako kupujícím a společností České dráhy, a.s. IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 jako prodávajícím, včetně závazku kupujícího bezúplatně na části plochy převáděných pozemků vymezit a strpět 8 parkovacích míst po dobu 15 let od jejich kolaudace pro výlučné úžívání klientů - cestující dopravce České dráhy a.s. v rámci projektu ČD Parking.

II. s c h v a l u j e
a) zřízení služebností inženýrské sítě na uložení a provozování inženýrských sítí a přístupu k nim za účelem údržby a oprav a také služebnosti stezky a cesty ve prospěch Správy želežniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služebnosti jsou vyznačeny šrafováním v geometrickém plánu č. 3070-136/2011 zhotovitele Geoline spol. s r.o., ze dne 16.08.2011 a v geometrickém plánu č. 3071-137/2011 zhotovitele Geoline spol. s r.o., ze dne 19.08.2011. Dále se jedná o služebnosti, které jsou vyznačeny šrafováním v geometrickém plánu č. 3890-46/2018 zhotovitele Geoline spol. s r.o., ze dne 29.3.2018 (služebnost stezky a cesty), v geometrickém plánu č. 3901-77/2018 zhotovitele Geoline spol. s r.o., ze dne 9.4.2018 (šrafování "A" služebnost inženýrské sítě - plynovod a šrafování "B" služebnost inženýrské sítě - elektrický kabel) a v geometrickém plánu č. 3902-78/2018 zhotovitele Geoline spol. s r.o., ze dne 9.4.2018 (služebnost inženýrské sítě - kanalizace). Věcná břemena
budou zřízena bezúplatně na dobu neurčitou.
b) zřízení věcného břemene - služebnosti práva stezky a cesty na pozemku p.č. 2722/19 v k.ú. Kutná Hora, který Město Kutná Hora získá do vlastnictví uzavřením kupní smlouvy se spol. České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1 v souladu s bodem I. tohoto usnesení, ve prospěch každého vlastníka pozemků p.č. 2722/2, p.č. 2720, p.č. 2719/2, p.č. 2722/7, p.č. 2722/8 a p.č. 2722/9, vše v k.ú. Kutná Hora, kterým je toho času společnost České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1. Služebnost se zřizuje v rozsahu celé výměry služebného pozemku p.č. 2722/19 v k.ú. Kutná Hora bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.21
  
  
Usnesení č. 581/18 k plánu rozvoje území - Neškaredice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
plán rozvoje území Neškaredic
 
 Usnesení č. 582/18 k výjimkám z počtu žáků ZŠ a dětí MŠ pro školní rok 2018/2019
Rada města s c h v a l u j e
a) výjimku z počtu žáků Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 pro školní rok 2018/2019 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 4 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění dle důvodové zprávy.

b) výjimky z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 a PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, ve školním roce 2018/2019 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 583/18 k žádosti o dotaci z PZAD na 2019 - oprava střechy budovy Hrádek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o zařazení akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku, č.p. 28 Barborská ulice" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2019
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 584/18 k odměnám pro členy redakční rady a redakce Kutnohorských listů
Rada města s o u h l a s í
s předloženými měsíčními odměnami pro členy redakční rady a redakce Kutnohorských listů s účinností od 1.8.2018 dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.08.18


Usnesení č. 585/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 17
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 - přesun prostředků z rozpočtové položky - "služby revize - Dačického dům ve výši 40 000,- Kč na položku - TJ Sokol Kaňk, z.s. - investiční příspěvek.
Investiční prostředky jsou určeny na pořízení plechové garáže a úpravy přilehlého okolí s tím spojené dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro TJ Sokol Kaňk, z.s.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.09.18


Usnesení č. 586/18 k přijetí fin. daru PO Školní jídelny Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 129 696,00Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 587/18 k navýšení fin. prostředků - dopravní Generel města Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky předběžného průzkumu trhu na odhad potřebných finančních prostředků pro pořízení strategického dokumentu Generel dopravy města Kutné Hory, uvedené v důvodové zprávě.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit navýšení finančních prostředků na zpracování Generelu dopravy města Kutná Hora dle důvodové zprávy do částky 2 000 000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 588/18 k prodloužení programu - Poskyt. příspěvků pro kanalizační přípojky
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením programu "Poskytováním příspěvků na realizaci kanalizační přípojky na území Města Kutná Hora" ve výši 5000,- Kč do 31.12.2020
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 589/18 k rozpočtovému opatření OI č. 10
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z investiční položky "Úvozová cesta Kaňk - Šipší - INV" na neinvestiční položku "Úvozová cesta Kaňk - Šipší - NEINV" ve výši 600.000,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 590/18 k Dodateku č. 1 smlouvy o dílo - vícepráce "Oprava opěrných zdí"
Rada města I. s c h v a l u j e
vícepráce v rámci stavby "Oprava opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem - pod arciděkanstvím", dle důvodové zprávy ve výši 976.477,10 Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít na vícepráce dodatek smlouvy o dílo se společností DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Libenice IČ: 62966511.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 591/18 k VŘ na restaurování konšelské lavice, Vlašský dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení poptávkového řízení na restaurování movité kulturní památky -konšelské lavice-ve Vlašském dvoře dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit průběh poptávkového řízení

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 592/18 k zahájení VŘ řízení na rekonstrukci varhan - Vlašský dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zahájení VŘ v režimu zakázky malého rozsahu na rekonstrukci movité kulturní památky varhan, které jsou součástí projektu Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře dle důvodové zprávy

b) složení hodnotící komise: náhradníci:
Ing. Viktora Josef Koubský Karel st.
Ing. Janál Jiří Trávníček Jan DiS.
Tivodar Marek

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit prostřednictvím administrátora VŘ
firmy Erhartová Vítek a.k. regulérní průběh soutěže.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 593/18 k VŘ na úložný systém pro depozitáře - Vlašský dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zahájení VŘ na výběr dodavatele úložného systému budoucích depozitářů pro akci Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.

b) složení hodnotící komise: náhradník:
Ing. Josef Viktora Koubský Karel st.
Ing. Jiří Janál Trávníček Jan DiS.
Tivodar Marek

II. u k l á d á
Odboru investic zorganizovat prostřednictvím smluvního administrátora VŘ firmy Erhartová Vítek a.k. řádný průběh VŘ.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 594/18 k dotačnímu managementu ve 3. roce udržitelnosti - Dačického dům
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy se společností ViP, v.o.s. na výkon poradenských činností uvedených v příloze č. 1 pro zajištění administrativních povinností příjemce dotace za třetí rok fáze udržitelnosti projektu "Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", Integrovaný operační program, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/24.09628, se společností ViP, v.o.s. za celkovou cenu 33.000,- Kč, pro období 9/2018-2/2019 dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít se společností ViP, v.o.s. smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 595/18 k výsledku PŘ na zpracování podkladů - Sankturinovský dům
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení na zpracování podkladů pro budoucí model města, kdy nejnižší nabídkovou cenu podal Ing. arch. Jiří Mrázek dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít se jmenovaným smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 596/18 k žádosti o vyhrazení parkovacího místa v Tylově ulici
Rada města n e s o u h l a s í
s bezplatným užíváním veřejného prostranství k vyhrazení jednoho parkovacího místa v Tylově ulici v Kutné Hoře naproti č.p. 507 pro organizaci "České muzeum stříbra, p.o." se sídlem Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, na dobu určitou do 31.12.2021.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 597/18 k zápisu DR společnosti Technické služby KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby, spol. s r.o., IČ 49549411 ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 158/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 04/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 27. 6. 2018


Usnesení č. 598/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 12 - 14/18
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 12/18 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 25/2018 pro rok 2018 od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 405.000,--Kč.
Jedná se o investiční ekologickou dotaci na akci Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk, viz důvodová zpráva.
Dochází tím ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Kuntery-inv. ve výši 405.000,--Kč, zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky ve výši 405.000,--Kč, navýšení výdajové rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Kuntery-spoluúčast Města ve výši 14.295,50 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Šafary ve výši 14.295,50 Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 13/18 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 24/2018 pro rok 2018 od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 149.000,--Kč. Jedná se o neinvestiční ekologickou dotaci na akci Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú.Kaňk.
Dochází tím ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Šafary-neinv. Ve výši 149.000,--Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Šafary-dotace ve výši 149.000,--Kč.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 14/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova stepních společenstev Kaňk ve výši 552,- Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby-materiál ve výši 552,- Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 29.08.18


Usnesení č. 599/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 15 - 17/18
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) předložený návrh INV - TO č. 15/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Přístupové rampy pro pěší Malín nadjezd Novodvorská Vítězná ve výši 444.355,32 Kč a zároveň k navýšení příjmových rozpočtových položek: MP-vybrané sankční platby ve výši 175.174,89 Kč a DOP-vybrané sankční platby ve výši 269.180,43 Kč, viz důvodová zpráva.

b) souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 16/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky VO Malín nadjezd ve výši 284.643,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy, viz důvodová zpráva.

c) souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 17/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení ve výši 300.000,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy a navýšením dosud vybraných sankčních plateb a náhrad řízení, viz důvodová zpráva.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 600/18 k nákupu vánoční výzdoby
Rada města s o u h l a s í
se zakoupením vánoční výzdoby od společnosti Blachere illumination CZ s.r.o. se sídlem Ostrá horka I/511, 760 01 Zlín

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 601/18 k návrhu Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo - VIA ALTA a.s.
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
prodloužit termín splnění usnesení č. 124/17 ke koncepci nakládání s odpady v Kutné Hoře do 31. 12. 2018.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
VIA ALTA a.s., se sídlem Okružní 963, 674 01 Třebíč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.18


Usnesení č. 602/18 k návrhu sml. o dílo "Defektoskopie sloupů veřejného osvětlení 2018"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo pro akci "Defektoskopie sloupů veřejného osvětlení-2018" se společností DATmoLUX a.s. se sídlem Nováčkova 27, 614 00 Brno
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 603/18 k uzavření smlouvy o dílo - Veřejného osvětlení - 1.etapa
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo na akci "Veřejné osvětlení v ulicích U Kamene, K Jakubu a Na Stříbrníku, Kutná Hora, Karlov (1.etapa)" se společnosti AVE Kolín s r.o., se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 604/18 k vybudování jímky, p.č. 419/1 v k.ú. Černíny - manželé Tiší
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutnán Hora
souhlasit s vybudováním jímky na vyvážení odpadních vod vybudované na pozemku parc.č. 419/1 v k.ú. Černíny, který je ve vlastnictví Města
Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 605/18 k návrhu na schválení výsledku VŘ - Výzkum sociálních služeb
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Výzkum sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora", v rámci projektu Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora, reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582, dle posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.7.2018 je jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele nabídka dodavatele: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01, Ústí nad Labem, IČ: 25492781

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem
SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01, Ústí nad Labem, IČ: 25492781, za cenu 544 500,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 606/18 k rozpočtovému opatření OSZ č.7
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 7 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 24.000 Kč na kalendářní rok 2018
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 607/18 k rozpočtovému opatření OSZ č. 8
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 8 - snížení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok 2018 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí o částku 560.000,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 608/18 k návrhu na schválení smlouvy o bezplatné potravinové pomoci
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy ve věci bezplatné potravinové pomoci s SK Barbora, z.s., Husova 151/6, 284 01 Kutná Hora, IČ 22665889
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.08.18


Usnesení č. 609/18 k rozpočtovému opatření OSZ č.9
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2018 o poskytnutí dotace na výkon činnosti sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách ve výši 1.661.777,- Kč na kalendářní rok 2018, dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 610/18 k rozpočtovému opatření OSZ č.10
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 10 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Odbor ochrany práv dětí č.j. MPSV-2018/144689-231 o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu roku 2018 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2017 ve výši 598.050,21 Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 611/18 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 2. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy


Usnesení č. 612/18 k nákupu demontovatelných prodejních stánků
Rada města s o u h l a s í
s nákupem 3ks demontovatelných prodejních kiosků pro využití na kulturních a tradičních akcích ve městě dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. E. Tivodarová      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 613/18 k založení spolku Kutnohorsko a Kolínsko z.s. pro účely DMO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit vznik právnické osoby - Kutnohorsko a Kolínsko z. s. jako organizaci destinačního managementu.
Zodpovídá : Ing. E. Tivodarová      Termín : 30.12.18
 
 
 Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 22. srpna 2018

Nahoru