22. srpna 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.srpna 2012

Usnesení č. 608/12 k návrhu na volbu přísedícího okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit pana Josefa Lázničku,Kutná Hora přísedícím Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2012 - 2016.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 609/12 k zápisům komisí rady města
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 11.7.2012.
b) rezignaci pana Ing. Ladislava Šorčíka z funkce předsedy komise

II. j m e n u j e
pana Ing. Lukáše Jelínka,Kutná Hora předsedou komise pro rozvoj informačních technologií

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 610/12 ke změně jednacího řádu ZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vypustit bod 8) článku 9 jednacího řádu ZM Kutná Hora a bod 7) stejného článku rozšířit o poslední větu: Je-li podán návrh na tajné hlasování, rozhodne o tom zastupitelstvo.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 611/12 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.6.2012
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2012 a doporučuje předložit materiál do Zastupitelstva města.


Usnesení č. 612/12 k rozpočtovému opatření EO č. 26-30
Rada města I. s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 26, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na akci "Rekonstrukce komunikace ul. Slévárenská Malín" ve výši 2.178.446 Kč a to z investiční položky "Okružní křižovatka Karlov" která v letošním roce nebude realizována ve výši 1.928.446 Kč a z neinvestiční položky "TS komunikace" - ve výši 250.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.
2. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 27, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na akci "Rekonstrukce komunikace Anenské náměstí" ve výši 1 700 000 Kč z investiční položky "Okružní křižovatka Karlov" která v letošním roce nebude realizována ve výši 579.054,-- Kč a z položky "Podíly k dotacím" ve výši 1.120.946,-- Kč dle důvodové zprávy č. 2.
3. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 28, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na akci "Propad důlních šachet v ul. Šultysova" ve výši 38.000 Kč z investiční položky "Podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 3.
4. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 29, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodů provedení zápočtu závazků a pohledávek za Průvodcovskou službou dle usnesení Rady č. 555/12.
5. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 30, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodů nenaplněných očekávaných daňových příjmů z DPH oproti příjmům z výherních hracích přístrojů, které nebyly rozpočtovány ve výši 4.094.200 Kč, dle důvodové zprávy 5

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 613/12 k rozpočtovému opatření EO č. 31
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 31, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na neinvestiční příspěvek pro a.s. Sparta Kutná Hora ve výši 400.000 Kč a to z investiční položky "V. etapa zádlažby města" dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 614/12 k prodeji pozemku v KH (pí Burýšková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 688/9 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Haně Burýškové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 8.600,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 615/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec (man. Čepelákovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 621/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Pavlu a Lucii Čepelákovým,Kutná Hora 3 za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 (+ 2.000,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 616/12 k prodeji objektu čp. 1 s pozemky v KH formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem budovy č.p. 1 na pozemku p.č. 2952 a pozemků p.č. 2952, 2948/1 a 2949/4 o celkové výměře 7.692 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 617/12 k bezúplatnému převodu pozemku pod chodníkem v KH od ČR - ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 3678/2 o výměře 175 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 618/12 k bezúplatnému převodu nemovitostí v KH od ČR - ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 4515/19 o výměře 82 m2 a p.č. 4515/20 o výměře 67 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 619/12 k prodeji pozemku v KH (ČEZ Distribuce)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2535/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 za celkovou kupní cenu ve výši 110.000,-Kč (+ 2.400,- Kč znalečné) za podmínek, že nový vlastník na své náklady vybuduje na hranici pozemků p.č. 2544 a p.č. 2535/2 v k.ú. Kutná Hora zděné oplocení výšky cca 2m, přístup k budoucí trafostanici nebude realizován přes pozemek p.č. 2544 v k.ú. Kutná Hora a ochranné pásmo trafostanice nebude zasahovat na pozemek p.č. 2544 v k.ú. Kutná Hora. V případě nedodržení těchto podmínek má Město Kutná Hora právo odstoupit od kupní smlouvy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 620/12 k prodeji pozemku v k.ú. Sedlec (pí Váňová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 692/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Lence Váňové, Kutná Hora - Sedlec za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 621/12 k vyhoednocení VŘ na prodej budovy v k.ú. Morašice
Rada města d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem budovy č.p. 5 na pozemku p.č. st. 31 a pozemků p.č. st. 31 o výměře 518 m2, p.č. 36 o výměře 183 m2, p.č. 37 o výměře 191 m2 a p.č. 38 o výměře 546 m2, vše v k.ú. Morašice v Železných horách, panu Marku Suchánkovi, Přelouč, 535 01 za kupní cenu ve výši 1.160.001,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 622/12 k vyhodnocení VŘ na prodej stavby v k.ú. Kaňk
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s o u h l a s i t
s prodejem stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk, manželům Mgr. Janu a Ing. Magdaleně Férovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 2.222.222,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 623/12 k vyhlášení VŘ na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 10/12 na prodej pozemku p.č. 4819/15 o výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 380.000,- Kč, tj. 1200,- Kč/m2 pozemku (+ 2.000,- Kč znalečné).


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.10.12


Usnesení č. 624/12 k prodeji pozemku v k.ú. Červené Janovice (p. Víta)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 475/4 o výměře 174 m2 v k.ú. Červené Janovice panu Josefu Vítovi, Červené Janovice za kupní cenu ve výši 5.220,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 625/12 k prodeji nemovitostí v k.ú. Malín (man. Šaurovi)
Rada města d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem stavby bez čp/če na pozemku p.č. 427 a pozemku p.č. 427 o výměře 41 m2 za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč a části pozemku p.č. 414/1 o výměře cca 60 m2 za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 (+ 3.600,- Kč znalečné), vše v k.ú. Malín, manželům Romanu a Jitce Šaurovým, Malešov s podmínkou, že nemovitosti budou kupující straně předány nejpozději do konce března 2013.
Bylo zrušeno usnesením č. 817/12 RM dne 17.10.2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.10.20


Usnesení č. 626/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Červené Janovice (man. Brichovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 479/3 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Červené Janovice manželům Janu a Haně Brichovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 25,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 627/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec (man. Vilímovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 258 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Jiřímu a Sabrině Vilímovým, Kutná Hora - Sedlec za kupní cenu ve výši 430,- Kč/m2 (+ 2.400,- Kč - znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 628/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec (pí Kadlecová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem části pozemku p.č. 813 o výměře cca 124 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Zdeňce Kadlecové, Kutná Hora za kupní cenu 480,-Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč znalečné) a kupní cenu 34.631,-Kč za strom.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 629/12 ke zřízení věcného břemene ve prospěch města KH- osvětlení přechodů
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Doplňkové osvětlení přechodů pro chodce v ulici Kouřimská, Kutná Hora" na pozemku p.č. 4521/1 v kat. území Kutná Hora v majetku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha - Nusle ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 630/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu AYKY) na pozemku p.č. 3087/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 631/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu AYKY) na pozemku p.č. 3757/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 632/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN pro p.č. 797/7) na pozemku p.č. 4114 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 633/12 k bezúplatnému převodu kasáren od ČR - KŘP Středočeského kraje
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem budovy bez čp/če na pozemku p.č. 4691/10 a pozemku p.č. 4691/10 o výměře 717 m2, budovy bez čp/če na pozemku p.č. 4691/11 a pozemku p.č. 4691/11 o výměře 718 m2 a pozemku p.č. 4691/29 o výměře 16.972 m2 (specifikovaný geometrickým plánem č. 3155-20/2012 ze dne 9.2. 2012), vše v k.ú. Kutná Hora, Městu Kutná Hora od ČR - Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 634/12 k podmínkám bezúplatného převodu kasáren od ČR - KŘP Středoč. kraje
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím následujícího usnesení:
Zastupitelstvo města Kutná Hora prohlašuje, že v případě odsouhlasení bezúplatného převodu části bývalých kasáren v Kouřimské ulici nebudou realizovány na převáděném majetku následující záměry: ubytovna pro nízkopříjmové či sociálně vyloučené obyvatele, tzv. nízkoprahová zařízení. Převáděné objekty nebudou rovněž sloužit k organizovanému přestěhování obyvatel z lokalit, kde žije vysoké procento sociálně vyloučených obyvatel.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 635/12 k odkoupení nemovitostí v k.ú. Kutná Hora od spol. České dráhy, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odkoupením stavby bez čp. na pozemku p.č. 2718, pozemku p.č. 2718 o výměře 722 m2 a části pozemků p.č. 2722/2 a p.č. 2719 o celkové výměře 9.144 m2 (dle GP č. 3070-136/2011 ze dne 16.8. 2011 a GP č. 3071-137/2011 ze dne 19.8. 2011 pozemky p.č. 2722/17, 2722/18, 2722/19) v k.ú. Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 za kupní cenu ve výši 7.930.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 636/12 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru za rok 2011 pro Muzeum alchymie, o.s. se sídlem U Jelena 489, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 3.415,00 Kč bude hrazena splátkami počínaje měsícem únor 2013 splátkou ve výši 432,00 Kč v březnu 2013 splátkou 1.600,00 Kč a v dubnu 2013 splátkou 1.383,00 Kč.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2011 pro paní Markétu Miláčkovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 3.266,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 330,00 Kč počínaje měsícem září 2012.

c) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu č. 25 v objektu Uhelná 555 v Kutné Hoře za rok 2011 pro paní Dagmar Beranovou,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 5.188,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 1.000,00 Kč počínaje měsícem červenec 2012.

d) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2011 pro manžele Vlastu a Rudolfa Sivákovy, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 2.877,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 1.000,00 Kč počínaje měsícem srpen 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 637/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem nebytu - Benešova 632
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 35/12 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 37/12 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 25.9.2012 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.10.12


Usnesení č. 638/12 k žádosti spol. KOPOS Kolín - pronájem Preghausu
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor (Preghausu) v přízemí nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KOPOS KOLÍN a.s., se sídlem Kolín IV, Havlíčkova 432, PSČ 280 94 na dobu určitou - 6.9.2012 v době od 19.15 hod. do 23.00 hod., za účelem uspořádání rautu a degustace kutnohorských vín, za nájemné ve výši 4.000,- + DPH v zákonné výši

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor (Preghausu) v přízemí nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KOPOS KOLÍN a.s., se sídlem Kolín IV, Havlíčkova 432, PSČ 280 94 na dobu určitou - 25.9.2012 v době od 17.30 hod. do 22.00 hod., za účelem uspořádání rautu a degustace kutnohorských vín, za nájemné ve výši 4.500,- Kč + DPH v zákonné výši.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.09.12


Usnesení č. 639/12 k vyvěšení záměru na pronájem nemovitostí - KH Tebis
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitostí pro zajištění provozu tepelného hospodářství v Kutné Hoře pro stávajícího nájemce společnost KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora na dobu určitou do 31.12.2028.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.12


Usnesení č. 640/12 k výpovědi z nájmu bytu (pí V. Petránková)
Rada města
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu č. 3 ve druhém podlaží domu čp. 181, Václavské náměstí v Kutné Hoře nájemci paní Věře Petránkové z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 641/12 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu - Barborská 34
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 36/12 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 8. 10. 2012 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.10.12


Usnesení č. 642/12 k pronájmu bytu v DPS (man. Drábkovi)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 27 v domě s pečovatelskou službou
o velikosti 1+kk, v 1. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s manželi Stanislavem a Miladou Drábkovými, Písek. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 643/12 ke snížení nájemného (žádost pí Kučerové)
Rada města n e s o u h l a s í
se snížením nájemného u smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Ilonou Kučerovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 644/12 k vyvěšení záměru na pronájem části pozemku (pí Žižková)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2855 v k.ú. Kutná Hora pro paní Ludmilu Žižkovou,Kutná Hora pro zahrádkářské účely.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.09.12


Usnesení č. 645/12 k uzavření Dodatku č. 1 k NS - J. Palacha 167
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor umístěných v nemovitosti č.p. 167 Jana Palacha, Kutná Hora dne 1.8.2012 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Soukromá mateřská škola, o.p.s., se sídlem Květnová 37, Neratovice - Lobkovice týkající se rozšíření předmětu nájmu o užívání pozemku p.č. 4122/61 v k.ú. Kutná Hora, jinak za stejných podmínek.

Zrušeno usnesením RM č. 708/12 ze dne 5. 9. 2012
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.12


Usnesení č. 646/12 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu
Rada města I. n e s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 32/12 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s panem Radkem Čermákem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky, za smluvní nájemné ve výši 5.500,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 647/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu - Václavské nám. 183
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 33/12 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 183, Václavské náměstí v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 38/12 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 183 Václavské náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 8. 10. 2012 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.10.12


Usnesení č. 648/12 k žádosti ZUŠ - ukončení NS (Trebišovská) a uzavření NS (Lierova)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 14.3.2003 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Základní uměleckou školou Kutná Hora, se sídlem Vladislavova č.p. 376, Kutná Hora dohodou ke dni 31.8.2012

b) souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 146 Lierova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Základní uměleckou školou Kutná Hora, se sídlem Vladislavova č.p. 376, Kutná Hora s účinností od 1.9.2012 s tím, že služby spojené s užíváním pronajatých prostor bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.12


Usnesení č. 649/12 k žádosti společnosti Heineken ČR a.s.
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem mezi společností Heineken Česká republika, a.s., se sídlem
U Pivovaru 1, Krušovice, jako nájemce a společností ASTON s.r.o., IČ: 47051744, se sídlem U Koruny 3, Kutná Hora, jako podnájemce za účelem užívání nebytových prostor v nemovitosti č.p. 437 Jungmannovo nám., Kutná Hora k provozování prodejny nápojů.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 650/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu - Vojtěšská 19
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 26/12 na pronájem bytu č. 4, o velikosti 2+kk v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", bez vyhlášení vítěze.

II. s o u h l a s í
a) s vyřazením přihlášky do VŘ č. SN 26/12 podanou paní Karolínou Veverkovou, Kutná Hora, a panem Martinem Fuchsem, Kutná Hora, z důvodu nesplnění zvláštních podmínek VŘ č. SN 26/12.

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN č. 39/12 na pronájem bytu č. 4, o velikosti 2+kk v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 17. 10. 2012 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 651/12 k uzavření Dodatku č. 1 - provozování zimního stadionu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1. ke smlouvě o provozování Zimního stadionu Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a MVE PLUS, s.r.o.,Hejdof 1666, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.12


Usnesení č. 652/12 ke schválení směrnice pro postup řešení příslušenství pohledávek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit upravenou předloženou směrnici pro postup vypořádání pohledávek Města Kutná Hora, zejména řešení příslušenství (poplatek z prodlení, úrok z prodlení), s účinností od 1.11.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 653/12 k podnájmu bytu (man. Pokorní - p. Marek)
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 12 v čp. 648, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Kateřina Pokorná a Ing. Petr Pokorný na dobu určitou - do 31. 8. 2014 panu Františku Markovi, Habry, ve smyslu § 719 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.12


Usnesení č. 654/12 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 1043/11
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 655/12 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 805/36 o výměře
cca 80 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Ivě Bláhové, Kutná Hora za účelem rozšíření zahrádky.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.09.12


Usnesení č. 656/12 k zápisům komise RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 14. zasedání komise životního prostředí ze dne 16. 7. 2012
b) zápis z 11. zasedání komise dopravní ze dne 9.5. 2012
c) zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 13.8.2012

II. p o v ě ř u j e
odbor investic vypracováním studie projektu na parkování vozidel v Masarykově ulici, po odstraněném domu (vedle České spořitelny)

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 26.09.12


Usnesení č. 657/12 k výpůjčce parku po Vl. dvorem (MO ČSSD)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře MO ČSSD, se sídlem Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora, za účelem uspořádání akce pro rodiče s dětmi pod názvem "Rozloučení s létem" dne 15.9.2012 od 13.00 do 18:00 hod. Samotná akce by proběhla téhož dne od 14.00 do 17.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.12


Usnesení č. 658/12 k zápisu DR společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 4/12 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 24.7.2012.

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za II.Q 2012 jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.


Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 05.09.12


Usnesení č. 659/12 ke zveřejnění záměru na směnu pronajatých částí pozemku
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na směnu pronajatých částí pozemku parc.č. 2548/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 150 m2, na kterém se nachází zahrádky č. 1 a č. 4.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.09.12


Usnesení č. 660/12 k uzavření sml. o provozování sběrného dvora v r. 2013
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o provozování sběrného dvora v roce 2013 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 661/12 k uzavření Dodatku č. 1 - ruční vysokozdvižní vozík
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce ručního vysokozdvižného vozíku mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, spočívající ve změně doby trvání smlouvy na dobu neurčitou s jednotýdenní výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 662/12 k informační zprávě o nákladech a množství odpadů v K. Hoře
Rada města b e r e n a v ě do mm í
informační zprávu o nákladech a produkci odpadů z domácností občanů v Kutné Hoře.


Usnesení č. 663/12 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (MLaR)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit usnesení ZM č. 136/12 ze dne 26.6.2012

b) souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I. č.p 43, Čáslav, na odkoupení 3ks informačních kiosků vč. aplikace pro chytré telefony, aplikaci pro chytré telefony a informační kiosky, 50ks ukazatelů a značení na sloupy veřejného osvětlení, 30ks litinových sloupků a ukazatelů, 1ks průvodce mapy, 6ks informačních tabulí umístěných na hlavních parkovištích ve městě, propagační video a audio spot, za cenu stanovenou znaleckým posudkem v okamžiku prodeje s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 664/12 ke zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku
Rada města s o u h l a s í
a) s výpůjčkou pozemku parc.č. 3087/1 v k.ú. Kutná Hora společnosti MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, za účelem provozování záchranné stanice pro opuštěné a nalezené psy na dobu určitou od 8.9.2012 do 4.10.2012.

b) se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemku parc.č. 3087/1 v k.ú. Kutná Hora a staveb na něm umístěných, společnosti MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, za účelem provozování záchytné stanice pro opuštěné a nalezené psy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.10.12


Usnesení č. 665/12 ke smlouvě se spol. Technické služby - úprava rozpočtové přílohy
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2012 jako Dodatek č. 38 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.09.12


Usnesení č. 666/12 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 14-16
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.14/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 44.700,-- Kč na výdajovou položku sportoviště opravy, a to na úkor položek TS - komunikace úklid (9.600,-- Kč), TS - veřejná zeleň (13.500,--Kč) a položky TS - opravy komunikací (21.600,-- Kč).

b) předložený návrh OSM - OSN č.15/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 15.600,-- Kč na výdajovou položku sportoviště - služby, revize, a to na úkor položky TS - opravy komunikací.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - OSN č. 16/12, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční položky oplocení stavební jámy - Lorec ve výši 60.000,-- Kč, a to na úkor položky TS opravy komunikací.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 667/12 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 11-12
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 11/12 , kterým dochází ke zřízení nové
investiční položky Obnova sloupu VO ul. Kremnická před ZŠ Žižkov v celkové výši 2.000,-- Kč a to úkor výdajové položky Veřejné osvětlení - služby.

b) předložený návrh OSM - TO č. 12/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 6.720,-- Kč na výdajovou položku Kom.služby - materiál a to na úkor výdajové položky Nákup laviček - DrHM

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 668/12 k příspěvkovému programu - malé granty - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč od 11.7.2012 do 22.8.2012.


Usnesení č. 669/12 ke jmenování ředitele ZUŠ (oprava)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 607/12 ze dne 18. 7. 2012 s účinností k 31.8.2012

II. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě konkurzu konaného dne 28.5.2012 paní MgA. Kateřinu Fillovou, Čáslav, na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora s účinností od 1.9.2012 na období 6 let do 31.8.2018.

II. u k l á d á
starostovi města podepsat jmenování paní MgA. Kateřiny Fillové na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora.

III. s t a n o v í
plat nové ředitelce PO Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora, paní MgA. Kateřině Fillové,Čáslav, s účinností od 1. 9. 2012 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.08.12


Usnesení č. 670/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 13 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 974.820,00 Kč na základě přijaté dotace pro Základní školu TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na akci "EU peníze školám" z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 13

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 671/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 14-15
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 14 - přesun prostředků z položky Komunikace - Městské sady Kutná Hora, která v letošním roce nebude dočerpána, na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 v celkové výši 130.000,- Kč na částečnou úhradu první etapy rekonstrukce datových sítí, docházkového systému a opravu vnitřní telefonní sítě dle důvodové zprávy 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 15 - přesun prostředků z položky Okružní křižovatka Karlov Kutná Hora, která v letošním roce nebude realizována, na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 v celkové výši 200.000,- Kč na úhradu odstranění havarijního stavu a provedení opravy části střechy školy nad tělocvičnou a učebnou pro výuku cizích jazyků dle důvodové zprávy 2.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 28.08.12


Usnesení č. 672/12 k podání žádosti do Programu záchrany architekt.dědictví
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o zařazení akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2013.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 673/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 16 - státní finanční podpora v Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2012 na obnovu krovu a stropu nad Rytířským sálem v budově Vlašského dvora v Kutné Hoře ve výši 420.000,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 16.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 674/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 675/12 k poskytnutí půjček z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 676/12 k vydání změny č. 33 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 33 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 677/12 k vydání změny č. 39 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 39 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 678/12 k opravě střechy na ZŠ TGM
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek poptávkového řízení na opravu střechy na tělocvičně a učebně jazyků v ZŠ TGM, kde zvítězila firma Aleš Sojka pokrývačství Červené Pečky, která v poptávkovém řízení předložila nejnižší nabídkouvou cenu 198.000,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
Odboru investic provádět technický dozor při stavebních pracech


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 679/12 k rekonstrukci ul. Uhelná
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek VŘ na dodavatele pro akci Rekonstrukce ulice Uhelná kdy nejnižší nabídkovou cenu jako jediné kriterium podala firma Silnice Čáslav - Holding, a.s. ve výši 1.659.888,- Kč včetně DPH

II. u k l á d á
Investičnímu odboru vypracovat, odsouhlasit a uzavřít smlouvu o dílo s uvedenou firmou s konečným termínem dokončení nejpozději do 30.11.2012.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.12


Usnesení č. 680/12 k rekonstrukci ul. Slévárenská
Rada města I. s c h v a l u j e
zadat a uzavřít smlouvu o dílo na rekonstrukci ulice Slévárenská s Technickými službami města Kutná Hora za cenu 2.178.446,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat odsouhlasit a uzavřít s TS města Kutná Hora smlouvu o dílo s termínem realizace nejpozději do 10.11.2012Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.12


Usnesení č. 681/12 k rekonstrukci povrchů Anenské nám.
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek VŘ na dodavatele stavby Rekonstrukce povrchů Annenského nám v
Kutné Hoře.Nejnižší nabídkovou cenu jako jedinné kriterium pro výběr dodavatele nabídla firma Technické služby Kutná Hora s.r.o. za cenu 2.024.443,- Kč včetně DPH

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat odsouhlasit a uzavřít s uvedenou firmou smlouvu o dílo s termínem dokončení nejpozději do 10.12.2012.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.09.12


Usnesení č. 682/12 k TDI pro akci " Víceúčelové kulturně sportovní zařízení Malín"
Rada města I. s c h v a l u j e
výkon funkce Technického dozoru investora na akci " Víceúčelové kulturně sportovní zařízení Malín" bude provádět firma Miloslava Neprašová, Kutná Hora - Kaňk, za 269.120,- Kč včetně DPH na základě výsledků VŘ dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a uzavřít s firmou Miloslava Neprašová, Kutná Hora - Kaňk smlouvu o dílo a mandátní smlouvu.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.08.12


Usnesení č. 683/12 k oddělení filtrací velkého bazénu na plaveckém bazénu TJ Sparta
Rada města I. s c h v a l u j e
zadat firmě ČKD Chlazení zakázku oddělení filtrací dětského velkého bazénu na plaveckém bazénu TJ Sparta Kutná Hora za částku 1.400.000,-Kč včetně DPH o kterou se zároveň zvýší majetkový podíl města na plaveckém bazénu dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a schválit smouvu o dílo s ČKD Choceň a zároveň ve spolupráci s právním oddělením projednat a schválit smlouvu se Spartou K.Hora o převodu tohoto majetku do vlastnictví města.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.12


Usnesení č. 684/12 k rozpočtovému opatření OSZ č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 1, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z provozních výdajů na navýšení dotace Klubu důchodců na rok 2012 ve výši 12.508,- Kč, dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 1.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 685/12 k příspěvkovému programu - malé granty - sociální oblast
Rada města s c h v a l u j e
návrh na přidělení prostředků v rámci příspěvkového programu (granty) pro sociální oblast č. 4 (malé projekty) na rok 2012 přijatých v termínu od 4.4.2012 do 31.7.2012.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 686/12 k uzavření smlouvy se společností Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy mezi Městem Kutná Hora a společností Technické
služby Kutná Hora spol. s r.o. na vybudování přenosové trasy v ul. Kremnická za cenu uvedenou v nabídce 256.956,60 Kč (cena včetně DPH).

Zodpovídá : O. Kubový, ředitel MP      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 687/12 k převzetí záštity nad mezinár. projektem Heart to Art - GOTHIC 2012
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity nad mezinárodním projektem Heart to Art - GOTHIC 2012.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.09.12


Usnesení č. 688/12 k pravidlům příspěvkového programu Města Kutná Hora - rok 2013
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložené dokumenty:
- výzva k předkládání projektů v příspěvkových programech (příloha č. 1)
- žádost o příspěvek/grant - střední a velké projekty (příloha č. 2)
- žádost o příspěvek/grant - malé projekty (příloha č. 3)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - střední a velké projekty (příloha č. 4)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - malé projekty (příloha č. 5)
- zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu (příloha č. 6)
- výzva pro hodnotitele projektů včetně dotazníku (příloha č. 7)

Zodpovídá: Ing. Ivana Vopálková Termín: 11. 09. 2012

II. j m e n u j e
Mgr. Renatu Kulhánkovou členkou pracovní skupiny pro grantový systém

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 24.08.12


Usnesení č. 689/12 k informativní zprávě o rozdělení činností Průvodcovské služby k 1.7.2012
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2), písm. c) zákona číslo 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o rozdělení činností společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ke dni 1. 7. 2012.


Usnesení č. 690/12 k příspěvkovému programu - malé granty - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč k 22. 8. 2012.


Usnesení č. 691/12 k zařazení příspěvku do rozpočtu města na rok 2013 (Kocábka)
Rada města n e s o u h l a s í
se zařazením příspěvku pro občanské sdružení Kocábka do rozpočtu města pro rok 2013, a to na účel a ve výši dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 692/12 k nabídce Regionalnitelevize.cz
Rada města n e s o u h l a s í
s navázáním spolupráce se společností Regionální televize CZ s.r.o. a výrobou propagačního videa.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.08.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 22. srpna 2012

Nahoru