22. října 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.října 2014

Usnesení č. 917/14 k rozpočtovému opatření KT č. 14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 14 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí zálohy dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním voleb do Zastupitelstva obce výši 470.200 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 918/14 k bezúplatnému nabytí pozemku v Kutné Hoře od ČR - SPÚ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. z r u š i t
bod II. usnesení č. 172/14 ze dne 23.9. 2014

II. s c h v á l i t
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 793/12 o výměře 407 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 919/14 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Svoboda)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4301 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jaroslavu Svobodovi, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 920/14 k prodeji pozemků v k.ú. Neškaredice (p. Zachař)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 239/2 o výměře 3.576 m2, p.č. 257 o výměře 861 m2 a p.č. 261 o výměře 1.549 m2 v k.ú. Neškaredice panu Jaroslavu Zachařovi,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 921/14 k prodeji části pozemků v Kutné Hoře (man. Bílých)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemků p.č. 4499/1 a p.č. 4539 o celkové výměře cca 1.000 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům panu Michalu Bílému, Červené Pečkya paní Haně Bílé, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 922/14 k záměru na prodej pozemků v k.ú. Hetlín (man. Jelínkovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 82/2 o výměře 457 m2 a části pozemku p.č. 80/1 o výměře cca 749 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Hetlín dle žádosti manželů Josefa a Marie Jelínkových, Černíny, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 923/14 k záměru na prodej pozemku v Kutné Hoře (p. Charvát)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3530/3 o výměře 132 m2, včetně opěrné zdi a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Josefa Charváta, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 924/14 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 1.10. 2014.


Usnesení č. 925/14 k vyvěšení záměru - Benešova 647, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru z důvodu rozšíření účelu nájmu o provozování kosmetických služeb u nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 647 Benešova ul., Kutná Hora stávajícím nájemcům paní Mgr. Janě Flechtnerové, Opočno a paní Aleně Rozkošné, Heřmanův Městec.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.11.14


Usnesení č. 926/14 k areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře
Rada města I. r u š í
usnesení č. 910/14 ze dne8.10.2014 týkající se Pravidla o krátkodobém nájmu prostor areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře - U Lorce č.p. 11, Kutná Hora

II. u k l á d á
OSM zajistit změnu užívání nádvoří a staveb umístěných v levé části areálu bývalého pivovaru Lorec, U Lorce 11, Kutná Hora za účelem pořádání opakovaných hudebních produkcí v případě, že nedojde k prodeji části pivovaru na základě výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 927/14 k žádosti vlastníků bytů z čp. 322, ul. Benešova
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odpuštěním nájemného za měsíce červenec a srpen r. 2014 paní Heleně Šedivcové, paní Janě Vesecké a manželům Heleně a Pavlu Krausovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 928/14 k zahájení poptávkového řízení "Provozování veřejných WC"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem: "Provozování veřejných WC v Breüerových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami
a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková Zdeněk Hadrovský
2. Ing. Lucie Štolbová Bc. Jitka Gregorová
3. Božena Marhanová Ing. Ota Morawski
4. Kateřina Hladíková Pavel Procházka
5. Dobroslav Vepřek Jana Pospíšilová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.11.14


Usnesení č. 929/14 k uzavření Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2015
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2015 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 30.3.2015 do 8.4.2015 s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit 440.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 930/14 k uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce - TJ Sokol Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků parc.č. 682/1 a 682/2 v k.ú. Kaňk, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností sdružením TJ Sokol Kaňk, se sídlem Kaňk, zastoupené předsedou Bc. Otakarem Břinčilem, spočívající v úpravě části pozemku parc.č. 682/2 v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.11.14


Usnesení č. 931/14 k zapojení podnikatelů do systému nakládání s tříděnými odpady
Rada města I. s c h v a l u j e
nový vzor smlouvy uzavírané s podnikateli o využití systému zavedeného městem Kutná Hora pro nakládání s komunálním odpadem uzavřené podle § 17 odst.6 zák.č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně dodatku ke smlouvě a dohody o jejím ukončení

II. p o v ě ř u j e
odbor správy majetku
uzavíráním dodatků ke smlouvě o využití systému zavedeného městem Kutná Hora pro nakládání s komunálním odpadem uzavřené podle § 17 odst.6 zák.č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bod II. zrušen usnesením RM č. 732/15 ze dne 29. 7. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 932/14 k rekonstrukci zelených pásů v ul. Masarykova, Vítězná - TS
Rada města s o u h l a s í
se zadáním zakázky na realizaci "Rekonstrukce zelených pásů podél komunikace v ulicích Masarykova a Vítězná" společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora za částku 595.480,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 933/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemků - J. Veber
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 205/1; 205/2; 205/3; 205/4; 205/5; 207/1; 207/2; 207/4; 207/5 a 207/6 vše v k.ú. Kaňk, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Veberem, Kutná Hora, k zemědělské činnosti, za nájemné ve výši 0,137 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.12.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.12.14


Usnesení č. 934/14 k zápisu z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného
společníka společnosti KH Tebis, s.r.o., ve smyslu §102 odst.2, písm.c) zák.č.128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
a) se zadáním auditu účetní uzávěrky společnosti za rok 2014 stávajícím auditorům Ing. Vopatřilovi a Ing. Seifertovi

b) s vyplacením odměny jednateli společnosti za období 3.Q. roku 2014 dle smlouvy o výkonu funkce jednatele v plné výši

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ze dne 7.10.2014 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 935/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 25/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 25/14, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové položky Philip Morris - příspěvek ve výši 75.480,--Kč, a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Obnova zanedbaných míst ve výši 75.480,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 936/14 k uzavření smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

a)s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I 43, Čáslav a Mgr. Jindřichem Bartoněm, Kutná Hora.

b) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I 43, Čáslav a RNDr. Ivo Šancem, CSc., Kutná Hora.

c) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I 43, Čáslav a Ing. Jiřím Francem, Kutná Hora.

d) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I 43, Čáslav a Mgr. Michaelou Bartoškovou, Praha 9.

e) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I 43, Čáslav a Ing. Jiřím Vaňkem, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s udělením odměny členům dozorčí rady dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 937/14 k prodloužení termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu usnesení rady města č. 740/14 do 30.3.2015.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.14


Usnesení č. 938/14 k uzavření nájemní smlouvy - p. Versteeg
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části nádvoří, dílny vpravo vedle hlavního vchodu, vrátnice a 3 kanceláří v přízemí hlavní budovy pivovaru, vše v areálu pivovaru v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Willemem Versteegem, Kolín, ve dnech od 12.6.2015 do 14.6.2015 za účelem uspořádání jednodenního hudebního festivalu rockové hudby za nájemné ve výši 300,- Kč/den + DPH v zákonné výši s tím, že samotná akce bude probíhat dne 13.6.2015 v době od 11.00 hod. do 24.00 hod.. Energie související s užíváním prostorů uhradí nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.14


Usnesení č. 939/14 k "Obnově podlahy v královské audienční síni Vl. dvora"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova podlahy v královské audienční síni" ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře.

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Pavel Procházka
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace třem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.10.14


Usnesení č. 940/14 k výběru nejvhodnější nabídky - dodavatel dovávek elektřiny a plynu
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem hodnocení nabídek elektronickou aukcí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: "Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2015 a 2016" ze dne 13.10.2014 s tím, že
a) pro část veřejné zakázky-1-ELEKTŘINA je nejvhodnější nabídka pro zadavatele v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 IČ: 24128376
b) pro část veřejné zakázky VZ-2-PLYN nebyla elektronická aukce prováděna, neboť tato část VZ byla dle ustanovení § 84, odst. (1), písm e) zákona zrušena.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie na roky 2015 a 2016 s dodavatelem Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ: 24128376.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 941/14 k výsledku VŘ - Regenerace zeleně
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky s názvem: "Poskytování služeb při organizaci zadávacích řízení v rámci projektu Regenerace zeleně města Kutné Hory" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče Olivius s.r.o. Hornická 2221 Sokolov za cenu 62.920,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic projednat, schválit a uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu o provedení služby.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.11.14


Usnesení č. 942/14 k rozpočtovému opatření - INV č. 60 - 66
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 60 - přesun rozpočtových prostředků z položky "MŠ Pohádka - rozšíření kapacity - investiční" na položku "MŠ Pohádka - rozšíření kapacity - neinvestiční" ve výši 80.126,79 Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 61 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Azylový dům" na položku "Centrum sociálních služeb" ve výši 1.500.000,- Kč dle důvodové zprávy

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 62 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Azylový dům" na položku "Centrum sociálních služeb - neinvestiční" ve výši 101.700,- Kč dle důvodové zprávy

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 63 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Azylový dům" na položku "Azylový dům - neinvestice" ve výši 48.400,- Kč dle důvodové zprávy

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 64 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Ulice Uhelná parkoviště/park" na položku "Park Vlašský dvůr - opravy" ve výši 1.200.000,- Kč dle důvodové zprávy

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 65 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Regenerace zeleně v Kutné Hoře" ve výši 182.710,- Kč dle důvodové zprávy

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 66 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Demolice domu Uhelná 555" ve výši 59.252,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.14


Usnesení č. 943/14 k zadání inženýrské činnosti - knihovna ZŠ Komenského
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním inženýrské činnosti spojené se zajištěním podkladů a vyjádření dotčených státních orgánů a dalších institucí pro získání stavebního povolení panu Ing. Vokounovi za cenu 30.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s Ing. Vokounem smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 944/14 ke schválení ZD pro VŘ - Tylovo divadlo Malá scéna
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zněním zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele pro akci "Obnova malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře", na kterou město obdrželo dotaci z ROP Střední Čechy dle důvodové zprávy.

b) s výčtem firem, které budou dle znění zákona o výběrovém řízení vyzvány k podání nabídky, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic zajistit organizačně hladký průběh VŘ.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.12.14


Usnesení č. 945/14 k uzavření dodatku ke sml. - "oprava opěrných zdí pod Vl. dvorem"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatkuč.1. ke smlouvě o dílo na akci "OPRAVA OPĚRNÝCH ZDÍ V PARKU POD VLAŠSKÝM DVOREM V KUTNÉ HOŘE" s dodavatelem Dalfos s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín, jehož předmětem jsou vícepráce nad rámec smlouvy o dílo v ceně 186.255,-Kč včetně DPH.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 14.11.14


Usnesení č. 946/14 k výsledku VŘ - Sportovní hala Kamenná stezka
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výsledek výběrového řízení na službu "Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka". Ve VŘ nebyla podána žádná nabídka. Protokol o otvírání nabídek je přílohou důvodové zprávy.Usnesení č. 947/14 k žádosti o spolupráci - Svatomartinské hody
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dohody o spolupráci při pořádání akce Svatomartinské hody 2014 s Kutnohorsko.cz, o.p.s.

II. p o v ě ř u j e
ekonomický odbor přípravou rozpočtového opatření k poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,-- Kč z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček a Kratochvílov      Termín : 05.11.14


Usnesení č. 948/14 k uzavírání smluv o komisním prodeji zboží a využití voucherů
Rada města I. p o v ě ř u j e
oddělení cestovního ruchu a marketingu uzavíráním smluv o komisním prodeji zboží v provozovnách Informačního centra Města Kutná Hora v Sankturinovském domě a na Hlavním vlakovém nádraží v Kutné Hoře.

II. s ch v a l u j e
záměr oddělení cestovního ruchu a marketingu využívat v rámci marketingových aktivit vouchery na služby v oblasti cestovního ruchu ve městě Kutná Hora do výše max. 20 000 Kč (včetně DPH) za kalendářní rok.

Zodpovídá : Ing. Musílková      Termín : 01.11.14


Usnesení č. 949/14 k zápisu z jednání dozorčí rady Průvodcovské služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 6. 10. 2014

II. u r č u j e
provedení auditu účetní uzávěrky společnosti za rok 2014 auditorem
Ing. Janem Seifertem, č. osvědčení 1463

III. s c h v a l u j e
výplatu odměny jednatelce za II. čtvrtletí 2014 dle návrhu dozorčí rady


Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.11.14


Usnesení č. 950/14 k uzavření smluv - MVE PLUS, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené Smlouvy o zabezpečení správy, údržby a provozu Záchytné stanice pro psy v Kutné Hoře uzavírané mezi sdružením veřejných zadavatelů Města Čáslav a Města Kutná Hora na straně objednatele a společností MVE PLUS, s. r. o. na straně zhotovitele, dle návrhu předloženého Radě města.

b) s uzavřením předložené Smlouvy o provozování sběrného dvora v Kutné Hoře uzavírané mezi sdružením veřejných zadavatelů Města Čáslav a Města Kutná Hora na straně objednatele a společností MVE PLUS, s. r. o. na straně zhotovitele, dle návrhu předloženého Radě města.

c) s uzavřením předložené Smlouvy o zajištění svozu a likvidace komunálního a biologicky rozložitelného odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť uzavírané mezi sdružením veřejných zadavatelů Města Čáslav a Města Kutná Hora na straně objednatele a společností MVE PLUS, s. r. o. na straně zhotovitele, dle návrhu předloženého Radě města.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 951/14 ke schválení studie cyklostezky
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním architektonické studie 1.etapy cyklostezky podél Vrchlice dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic
uzavřít smlouvu o dílo na zakázku "studie 1.etapy cyklostezky" s dodavatelem under construction architects s.r.o. za cenu 57.852,-Kč bez DPH.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 22. října 2014

Nahoru