22. prosince 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.prosince 2009

Usnesení č.1105/09 k zápůjčce Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu Vlašského dvora pro konání semináře "Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování", pořádaného MŽP dne 28. ledna 2010 od 09:00 do 12:30 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1106/09 k rozpočtovému opatření KT č. 18
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 18 - přesun prostředků v rámci paragrafů dle skutečnosti čerpání jednotlivých položek v roce 2009.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 18.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.01.10


Usnesení č.1107/09 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - Družební ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Kutná Hora, ul. Družební na pozemcích p.č. dle KN 4512/9 a PK st. 1254/1, 1782/35 a 2907 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společno sti RWE GasNet, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č.1108/09 k rozpočtovému opatření EO č. 35
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 35 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 72.490,-- Kč z položky inzeráty, věcná břemena a daně z převodu nemovitosti na položku úhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů ve věci určení vlastnického práv a k pozemku p.č. 3888/2 a studny na tomto pozemku stojící v k.ú. Kutná Hora, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.10


Usnesení č.1109/09 k rozpočtovému opatření EO č. 36
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 36 - kompenzace rozpočtových příjmů ve výši 637 260,-- Kč a navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 40.990,-- Kč z důvodů přijatých neinvestičních transferů od obcí, dle důvodové zprávy.

II. p o v ě ř u j e
jednotlivé správce rozpočtových prostředků a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2009 v rámci stávající výše upraveného rozpočtu

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených a provedených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.10


Usnesení č.1110/09 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 7.12.2009
b) zápisy z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 21.10.2009, 18.11.2009 a 8.12.2009
c) zápis z jednání kulturní komise dne 12.11.2009.
d) zápis komise pro TV a sport ze dne 9.12. 2009.


Usnesení č.1111/09 k prodeji části pozemku v k.ú. K. Hora (man. Kučerovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3765 - ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k.ú. Kutná Hora včetně opěrné zdi manželům Františku a Jindřišce Kučerovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 pozemku a 9.000,- Kč (opěrná zeď a znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.10


Usnesení č.1112/09 k prodeji části pozemku v k.ú. Hetlín (p. Mikeška)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 224/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Hetlín panu Ing. Tomáši Mikeškovi, Kolín 2, 280 02.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.10


Usnesení č.1113/09 k prodeji části p.č. 3712 v k.ú. Kutná Hora (p. Beck, pí Berková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit
a) s prodejem části pozemku p.č. 3712 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Beckovi,Praha - Holešovice, 170 00
b) s prodejem části pozemku p.č. 3712 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Renatě Berkové, Praha 3, 130 00.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1114/09 k rozpočtovému opatření INV č. 60 - 63
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 60 - přesun a) rozpočtových prostředků z položky "Dům s pečovatelskou službou - PD" na položku "Knihovna - projektová dok." ve výši 177.200,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 61 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Dům s pečovatelskou službou - PD" na položku "TEBIS - zapojení kabelů" ve výši 14.630,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 62 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Dům s pečovatelskou službou - PD" na položku "Rybník Bylany" ve výši 33.400,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 63 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Dům s pečovatelskou službou - PD" na položku "Rekonstrukce ulice Vocelova" ve výši 6.110,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1115/09 k rozpočtovému opatření INV č. 64
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 64 - zajištění souboru rozpočtových opatřeních pro posílení zdrojů na zádlažbu HJ ve výši 2.868.420 Kč v rámci správce rozpočtových prostředků v roce 2009

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1116/09 k rozpočtovému opatření INV č. 65 - 66 -rybník Bylany
Rada města I. s o u h l a s í
a) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.65, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Rybník Bylany" o 1.461.850,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

b) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.66, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Rybník Bylany" o 85.990,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1117/09 k rozpočtovému opatření INV č. 67
Rada města I. s o u h l a s í
S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.67, kterým se navyšuje rozpočet na akci "I. a II. etapa zádlažby HJ Kutná Hora" o 21.827.690,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1118/09 k rozpočtovému opatření INV č. 68
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 68 přesun prostředků ve výši 1.537.000 Kč na položku "HJ zádlažba" a to z položky "příspěvek na linkovou dopravu" ve výši 250.000 Kč a "vyúčtování DPH s finančním úřadem" ve výši 1.287.000 Kč dle důvodové z právy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.01.10


Usnesení č.1119/09 k rozpočtovému opatření INV č. 69
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 69 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace - Kaňk PD" na položku "Kino - digitalizace" ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1120/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 143 - 144/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.143/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 15.000,-- Kč na položku Vl.dvůr - vodovodní přípojka, a to na úkor položky smuteční síň opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.144/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 20.000,-- Kč na položku nebytové prostory voda, a to na úkor položky byty vyúčtování - viz bod č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.10


Usnesení č.1121/09 k žádosti Oblastní charity
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 15.5.1998 o nájmu nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 1-3 Čáslavská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora dohodou ke dni 31.12.2009

b) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 1.9.2003 o nájmu nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora dohodou ke dni 31.12.2009

c) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 29.4.2005 o nájmu nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora dohodou ke dni 31.12.2009

d)s ukončením nájemní smlouvy ze dne 30.11.2005 o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora dohodou ke dni 31.12.2009

e) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 1.9.2000 o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora dohodou ke dni 31.12.2009

f)s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 1 3 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídl em Čáslavská 1-3, Kutná Hora s účinností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany

g) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora s účinností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany

h)s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora s účinností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany

i)s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídlem Č áslavská 1-3, Kutná Hora s účinností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany

j) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizace, se sídl em Čáslavská 1-3, Kutná Hora s účinností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1122/09 k prodloužení užívání přístřeší (M.Červeňáková)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Márii Červeňákové, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010 s tím, že pokud nebude hradit měsíční platby za užívání přístřeší a splátky dle dohody o splácení dluhu, nebude p. Červeňákové po datu 31. 3. 2010 dohoda o poskytnutí přístřeší prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1123/09 k přidělení bytu (I.Čurejová)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 10 o velikosti 2+1 (57,33 m2), v domě čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora s paní Ivetou Čurejovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, s účinností od 1. 2. 2010, kdy nájemn é bude ve výši 46,59 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.10


Usnesení č.1124/09 k prodloužení užívání náhradního ubytování (R.a F.Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.1.2010 do 28.2.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1125/09 k ukončení VŘ SN 15/09 a vyhlášení VŘ 25/09 (Benešova 635)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 15/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 635 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 25/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 635 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 3.2.2010 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.02.10


Usnesení č.1126/09 k uzavření Dodatku č. 2 ke sml. o nájmu nebytu Kaňk 1
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 1 Kaňk, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Krajbychovou, Kutná Hora ze dne 10.12.2008, týkajícího se snížení ročního nájemného na období od 1.1.2010 do 31.12.2010 o částku 10.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.10


Usnesení č.1127/09 k zakoupení movitostí od TS K. Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako kupujícím) a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora (jako prodávající) na movité věci : skleněný pylon za kupní cenu 28.000,- Kč a hydraulický zvedák HZP 1, za kupní cenu 10.000,- Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1128/09 k žádosti MUDr. Chocholáčkové (nebyt.prostory Čáslavská 28)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní MUDr. Marií Chocholáčkovou,Kutná Hora ze dne 9.9.2002 týkajícího se změny splatnosti nájemného a to z hrazení měsíčního nájemného nejpozději do 20. dne měsíce následujícího na hrazení měsíčního nájemného nejpozději do posledního dne daného měsíce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.10


Usnesení č.1129/09 k žádosti společnosti TRANS spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2952 a části pozemku p.č. 2948/1 vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č.1130/09 k zimnímu stadionu (pronájem)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a T.J. Stadion Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora, týkající se změny doby trvání nájemního vztahu a to z 31.12.2009 do 31.3.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1131/09 k prominutí poplatku z prodlení (man.Šporíkovi)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Antona a Jarmilu Šporíkovy, ve výši 50 % z částky 345,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1132/09 k uzavření Dodatku č. 2 - MUDr. Frýbort
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Radovanem Frýbortem, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí movitých věcí - lednice inv. č. 07870 a odsávačky chirurgické inv. č. 517 z předmětu nájmu a snížení ročního nájemného za movité věci o 1.464,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.10


Usnesení č.1133/09 k ukončení VŘ č. SN 17/09 a vyhlášení nového (Benešova 633)
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 17/09 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 26/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 4.2.2010 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1134/09 k vyvěšení záměru na pronájem nemovitostí v K.Hoře - TS
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitostí v Kutné Hoře pro společnost Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č.1135/09 k uzavření dodatku č. 2 k NS o pronájmu částí parcel
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o pronájmu částí pozemkových parcel č. 3753, 3754 a 3756 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 28.6.2007 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ing. Janem Strnadem, 280 02 Kolín IV.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1136/09 k zápisu DR Technické služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 09/09 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 8.12. 2009Usnesení č.1137/09 ke konání akce "Český pohár hosrkých kol cross country"
Rada města s o u h l a s í
s konáním sportovní akce "Český pohár horských kol cross country" realizované panem Josefem Strakou,284 01 Kutná Hora, v ulicích Barborská, Pod Hrádkem, Park pod Vlašským dvorem, Žižkova brána, Na Rovinách, Královská procházka, Pobřežní a Pod Barborou v Kutné Hoře. Samotná akce proběhne dne 15.5.2010 v době od 9.00 do 20.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.05.10


Usnesení č.1138/09 k celoročnímu záboru komunikace (dřevěná podesta na Palackého nám.)
Rada města s o u h l a s í
s celoročním záborem místní komunikace - chodníku - pro umístění dřevěné podesty o rozměru 4,5x7m na Palackého nám. v Kutné Hoře před čp. 93 pro paní Markétu Segiň, Konárovice.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1139/09 k zápisu DR společnosti KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s r.o. ze dne 11.11.2009.


Usnesení č.1140/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 135 - 142/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.135/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 158.200,-- Kč na položku komunální odpad svoz , a to na úkor položky smuteční síň opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.136/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 8 450,-- Kč na položku svoz objemného odpadu, a to na úkor položky ukládání uličních smetků - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.137/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 70 250,-- Kč na položku záchytná stanice pro psy, a to na úkor položky odpady - likvidace černých skládek - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.138/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 20 450,-- Kč na položku tříděný odpad MVE, a to na úkor položky ukládání uličních smetků -viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.139/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 9.520,-- Kč na položku pozemky Puškinská - posudek, a to na úkor položky bourání komínu služby - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.140/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 38.000,-- Kč na položku nákup DrHM - smuteční síň, a to na úkor položky smuteční síň opravy - viz bod č.6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh OSM č. 141/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 45.000,-- Kč na položku Radnická 178 plyn, a to na úkor položky smuteční síň opravy - viz bod č.7 důvodové zprávy.

h) předložený návrh OSM č. 142/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 4.000,-- Kč na položku TS svoz odpadkových košů, a to na úkor položky ukládání uličních smetků viz - bod č.8 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.10


Usnesení č.1141/09 ke smlouvě o podnájmu kina
Rada města s o u h l a s í
s výší ročního podnájmu za nebytové prostory 500,- Kč a ročního nájemného za movité věci 500,- Kč u smlouvy o podnájmu nebytových prostor (kino) a nájmu movitých věcí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Městským Tylovým di vadlem v Kutné Hoře, se sídlem Masarykova 128, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.05.10


Usnesení č.1142/09 k finančnímu příspěvku (Vojenské sdružení rehabilitovaných)
Rada města s o u h l a s í
s příspěvkem ve výši 10.000,- Kč na kulturně-vzdělávací činnost Vojenského sdružení rehabilitovaných v roce 2010.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.01.10


Usnesení č.1143/09 ke stanovení nárok. a nenárok. složek platů ředitelů škol. PO
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na stanovení nárokových a nenárokových složek platů ředitelů PO škol a školských zařízení, v souladu s "Vnitřním platovým předpisem pro odměňování ředitelů PO škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora od 1.1.2007" s ú činností od 1.1.2010.
Přiznání nárokových a nenárokových složek platu ředitelům škol a škol. zařízení:
ZŠ J.Palacha , p.řed. Mgr. Miroslav Roudný
ZŠ TGM Kutná Hora, p.řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kamenná stezka, p. řed. Mgr. Radek Pařez
ZŠ Kremnická, pí.řed. PaedDr. Alena Kotrbová
MŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka, pí. řed. Zdeňka Slavíčková
ZUŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Marie Ptáčková
ŠJ Kutná Hora, pí. ředitelka Irena Kloudová

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1144/09 k projektu "Zelená učebna aneb jdeme vstříc k přírodě" (ZŠ J.Palacha)
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci pro rok 2010 na projekt "Zelená učebna aneb jdeme vstříc k přírodě" a v případě získání dotace s dofinancováním v předpokládané výši 150 - 200 tisíc Kč z rozpočtu města dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1145/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 68, 72 - 73/09
Rada města I s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 68 - přesun rozpočtových prostředků na položku "Fond regenerace - příspěvky FO" v celkové výši 70 000,- Kč na úkor položky "obřadní síň Vlašský dvůr" dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 72 - přesun rozpočtových prostředků na položku "zachování památek - služby" v celkové výši 130 000,- Kč na úkor položky "obřadní síň Vlašský důr" dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 73 - přesun rozpočtových prostředků na položku "kaplička česká ulice" v celkové výši 30 000,- Kč na úkor položky "socha sv. Barbory - podstavec" dle důvodové zprávy č. 3

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 68, 72 -73.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.01.10


Usnesení č.1146/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 69 (Průvodcovská služba)
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 69 - úhrada nákladů vyplývajících z komisionářské smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o. ve výši 511.000,- Kč, a to z rezervy Rady - informační výstražný systém, dle důvodové zpráva

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 69


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.10


Usnesení č.1147/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 70 (SDH Malín)
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPKŠ č. 70 - přesun rozpočtových prostředků z kapitoly Kultura položky "Příspěvek pro osadní výbory" na položku PO - nákup materiálu (orgC 60206) oddělení vnitřní správy ve výši 62.250,-- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 70.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.10


Usnesení č.1148/09 k zápisu DR společnosti Průvodcovská služba
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o.

II. s o u h l a s í
s výplatou odměny ředitelce společnosti za III. čtvrtletí 2009.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1149/09 ke jmenování konzultanta kroniky města (PhDr.R.Šťastný)
Rada města j m e n u j e
PhDr. Radko Šťastného konzultantem zápisu v kronice města pro rok 2010.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.12.09


Usnesení č.1150/09 k uzavření dohody o vedení kroniky města (Mgr. Lukáš Provaz)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení městské kroniky na rok 2010 s panem Mgr. Lukášem Provazem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.12.09


Usnesení č.1151/09 k uzavření dohody o vedení fotokroniky města (J.Procházka)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o provedení práce na vedení městské fotokroniky na rok 2010 s panem Jaroslav Procházou za podmínek uvedených v důvodové zprávě.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.12.09


Usnesení č.1152/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 71/09
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.71 - přesun schválených rozpočtových prostředků SRP 2867 z položky 6351 Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na položku 5331 Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 v celkové výši 500.000,- Kč dle důvodov é zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č. 71.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.10


Usnesení č.1153/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 74
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPKŠ č. 74 - přesun dotace KÚ Středočeského kraje na vybavení a odměny knihovny, pověřené zajišťováním regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji ve výši 159.500,-- Kč.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č.74


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.10


Usnesení č.1154/09 k pořízení změny č. 31 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu č. 31 Územního plánu města Kutné Hory v místní části Perštejnec na pozemcích parc. č. 135, 173/11 a 176/7 (parcely zjednodušené evidence) v katastrálním území Perštejne c

b) určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1155/09 k pořízení změny ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. nesouhlasit s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v okolí místní části Kaňk na pozemcích parc. č. 664/16 a 664/44 (lokalita A v katastrálním území Kaňk), pozemku parc. č. 664 /105 (lokalita B v katastrálním území Kaňk), pozemcích parc. č. PK 343/5 a 345/7 (lokalita C v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory, a pozemcích parc. č. PK 530/1 a 530/2 (lokalita D v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1156/09 ke smlouvě o dotaci
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy se společností TECHNOEXPORT,a.s. pro zahraniční obchod se sídlem Třebohostinská 14, 100 31 Praha 10 na zpracování žádosti o dotaci na projekt "Parkoviště Městské sady".
Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 30.01.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 22. prosince 2009

Nahoru