22. listopadu 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 22.listopadu 2017

Usnesení č. 918/17 k výběru nejvhodnější nabídky - dodávka elektřiny a zemního plynu
Rada města s o u h l a s í

I. s výsledkem hodnocení nabídek elektronickou aukcí veřejné zakázky na dodávku s názvem: "výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plnu na roky 2018 a 2019" ze dne 20.11.2017 s tím, že ekonomicky nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou dle elektronické aukce a to:
a) dodávky elektřiny - Amper Market a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4, IČ 24128376
b) dodávky zemního plynu - Pražská plynárenská a.s., Národní 37/38, Praha 1, IČ 60193492

II. s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky:
a) elektrické energie na rok 2018 a 2019 s dodavatelem Amper Market a..s., Antala Staška 1076/33a, 14000 Praha 4, IČ 24128376
b) zemního plynu na rok 2018 a 2019 s dodavatelem Pražská plynárenská a.s., Národní 37/38, Praha 1, IČ 60193492
  
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 919/17 k inf. zprávě vlastnických, smluv. a ekonom. vztahů kogeneračních j.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu týkající se vlastnických, smluvních a ekonomických vztahů kogeneračních jednotek využívaných společnosti KH Tebis spol. s r.o.

II. p o v ě ř u j e
dozorčí radu a jednatele společnosti KH TEBIS ve spolupráci s Městem Kutná Hora dohledáním a prověřením veškerých záležitostí k této kauze. Poté informovat radu města.

Zodpovídá: Ing. Zahradníček, M. Suchánek, jednatel a Ing. Janál       Termín : 12.12.17
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 22. listopadu 2017

Nahoru