22. ledna 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.ledna 2020

Usnesení č. 21/20 k dotacím Velké projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o dotaci z programu Velké projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2020,
b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu a).

Zodpovídá : Ing. Viktora,starosta      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 22/20 k dotacím Velké projekty v oblasti SPORT pro rok 2020
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2020 Velké projekty v oblasti SPORT,
b) s návrhy smluv o poskytnutí finančního příspěvku.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.02.20


Usnesení č. 23/20 ke smlouvě s městským architektem
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené Příkazní smlouvy s Ing. arch. Dott. Ing. Petrem Janošem, IČ: 87419521, se sídlem Rybniční 5, 411 45 Úštěk - Českolipské Předměstí.

Zodpovídá : Ing. Viktora,starosta      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 24/20 k zařazení jednotky SDH Malín pro předurčenost VOZHV
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o zařazení jednotky SDH Malín pro předurčenost VOZHV.

Zodpovídá : Ing. Viktora,starosta      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 25/20 k zápisům Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápisy Osadního výboru Třešňovka - Horní Hlouška ze dne 16. 10. 2019 a 13. 11. 2019,
b) zápisy Osadního výboru Malín ze dne 12. 12. 2019 a 9. 1. 2020.
Usnesení č. 26/20 k dotaci na vybavení JPO ochrannými prostředky z FSK
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky na nákup vybavení pro JPO III Malín.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 24.01.20


Usnesení č. 27/20 k návrhu na rozpočtové opatření EKO č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 - navýšení rozpočtových prostředků ve výši 2.092.000 Kč dle oznámení Středočeského kraje o výši příspěvku na výkon státní správy pro rok 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.01.20


Usnesení č. 28/20 k zápisu z jednání Bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Bytové komise dne 6. 1. 2020.Usnesení č. 29/20 k vyhlášení VŘ č. SN 03/20 na pronájem bytu (ul. Kollárova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 03/20 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+1 ve 4. podlaží domu č. p. 590, ul. Kollárova v Kutné Hoře, dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 3. 2020 v 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 30/20 k vyhlášení VŘ č. SN 04/20 na pronájem bytu (ul. Vocelova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 04/20 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 v 1. podlaží domu č. p. 613, ul. Vocelova v Kutné Hoře, dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 3. 2020 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 31/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 23/19 na pronájem bytu (ul. Ortenova)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 23/19 na pronájem bytu , v ul. Ortenova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Evou Fojtyikovou, , za nájemné ve výši 1.677 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 23/19.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 32/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 25/19 na pronájem bytu (ul. Mincířská)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 25/19 na pronájem bytu ul. Mincířská v Kutné Hoře, s paní Bc. Lenkou Fantovou, za cenu ve výši 12.500 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) podmínek výběrového řízení č. SN 25/19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 33/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 26/19 na pronájem bytu (ul. Šultysova)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 26/19 na pronájem bytu v ul. Šultysova v Kutné Hoře, s paní Julií Tůmovou, za cenu ve výši 9.000 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) podmínek výběrového řízení č. SN 26/19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 34/20 k pronájmu pozemku pod garáží v k.ú. Kutná Hora (pí Šafránková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 892/1 o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 3925-95/2018 pozemek p. č. 892/62) v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.02.20


Usnesení č. 35/20 k záměru na pronájem pozemku v k.ú. Kaňk (pí Macková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 610 o výměře 28 m2 v k. ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.03.20


Usnesení č. 36/20 k vyhlášení VŘ č. SN 05/20 - pronájem ul. Jana Palacha č.p. 167
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 05/20 na pronájem prostor v budově č. p. 167, ul. Jana Palacha, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 4122/3 v k. ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 3. 3. 2020 v 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.03.20


Usnesení č. 37/20 k uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v č.p. 611, ul. Trebišovská
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - místností č. 1.05, 1.06 a 1.07 v objektu č. p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p. č. 4591/2 v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem Prostor plus o.p.s. jako vypůjčitelem, IČO 26594633, se sídlem Na Pustině 1068, Kolín, za účelem poskytování sociální služby - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora a správního území města Kutná Hora na dobu určitou do 1. 2. 2025 s tím, že vypůjčitel bude hradit náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.02.20


Usnesení č. 38/20 k uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v č.p. 611, Trebišovská ul.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - místností č. 1.03, 1.08, 1.09, 1.11 a 1.12 v objektu č. p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p. č. 4591/2 v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Oblastní charitou Kutná Hora, jako vypůjčitelem, IČO 49543547, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora za účelem poskytování registrované sociální služby - odborné sociální poradenství v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora a správního území města Kutná Hora a realizace vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřeny na sociálně vyloučené osoby nebo skupiny těchto osob na dobu určitou do 1. 2. 2025 s tím, že vypůjčitel bude hradit náklady spojené s užíváním předmětných nebytových prostor.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.02.20


Usnesení č. 39/20 k úpravě nájemného o míru inflace
Rada města I. s c h v a l u j e
zvýšení nájemného pro rok 2020 o míru inflace v roce 2019 u nájemních smluv na pronájem bytů, nebytových prostor, prostor sloužících podnikání, nájemních a pachtovních smluv na pozemky s výjimkou nájemních smluv:
a) kde roční nájemné činí méně než 5.000 Kč včetně,
b) uzavřených s účinností od 1. 1. 2019 včetně,
c) k bytům zvláštního určení v Domech pro seniory,

II. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2021 sdělení o míře inflace za rok 2020.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 40/20 k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú. Kutná Hora(ČR-ÚZSVM)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t
znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/SKO/12792/2019-SKOM na převod pozemků p. č. 4598/18 o výměře 51 m2 a p. č. 4598/23 o výměře 947 m2, vše v k. ú. Kutná Hora, do vlastnictví Města Kutná Hora od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. odst. 1-8 a dále věcného práva uvedeného v čl. V. smlouvy, spočívajícího v závazku města Kutná Hora nezcizit ani nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 41/20 k věcnému břemeni - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6024478/VB01 Kutná Hora, Uhelná, p. č. 4673 - knn) na pozemku p. č. 3742 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 42/20 k výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora, Preghaus (pí Kocourková)
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce části nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - Preghausu v přízemí budovy č. p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a paní Zuzanou Kocourkovou jako vypůjčitelem, IČO 41435303, se sídlem Braunova 124/3, Kutná Hora za účelem konání divadelního představení "Limonádový Joe" dne 16. 5. 2020, dne 4. 7. 2020 a 29. 8. 2020 (s možností náhradních termínů 17. 5. 2020, 5. 7. 2020 a 30. 8. 2020 z důvodu nepřízně počasí) vždy v době od 18.00 hod. do 21.00 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel,

II. b e r e n a v ě d o m í
zkoušky divadelního představení na nádvoří Vlašského dvora každé pondělí a středu v období květen až srpen vždy od 18.00 hod. do 21.00 hod.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.05.20


Usnesení č. 43/20 k příspěvkovému programu - malé projekty - oblast č. 2 sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5.000 Kč) v oblasti sportu, přijatých v termínu do 13. 12. 2019 - realizace projektu v I. čtvrtletí 2020,

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a).

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.02.20


Usnesení č. 44/20 k zápisu z jednání Školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Školské komise ze dne 6. 1. 2020.Usnesení č. 45/20 k dotaci z programu - Malé projekty vzdělávání a volný čas
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o dotaci z programu Malé projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2020 (do 5.000 Kč) přijatých v řádném termínu do 15. 12. 2019, realizace projektů v I. čtvrtletí roku 2020,

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a).

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.02.20


Usnesení č. 46/20 k VS o poskytnutí neinvestiční dotace v oblasti KULTURA
Rada města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2020 v oblasti KULTURA.
Zodpovídá : Ing.Bulánková,Ing.Seifert      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 47/20 k žádosti o záštitu - Města budoucnosti 2020
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity města Kutné Hory nad konferencí Města budoucnosti 2020, které se uskuteční dne 23. 4. 2020 v Praze.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.02.20


Usnesení č. 48/20 k dotačním programům Malé kulturní projekty
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu Malé kulturní projekty (do 5.000 Kč) přijaté v řádném termínu do 15. 12. 2019 - realizace projektu v I. čtvrtletí 2020, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1,

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 49/20 k věcnému daru pro PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora, od pana Martina Blažka, ŽPSV s.r.o., Za Tratí 369, Čerčany. Celková hodnota daru činí 5.160 Kč, jedná se o hračky pro děti mateřské školy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.01.20


Usnesení č. 50/20 k dotačním programům Velké kulturní projekty
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s o u h l a s i t s výběrem projektů a rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Velké kulturní projekty Města Kutná Hora pro rok 2020 dle upravené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.01.19


Usnesení č. 51/20 k rekonstrukci ZŠ J. A. Komenského- činnost TDS + BOZP
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na provádění TDS a BOZP pro akci "Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře", jehož vítězem se stal dodavatel VARIA s.r.o. - inženýrská činnosti a provádění staveb, Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 46712143 za nabídkovou cenu 1.132.500 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření příkazní smlouvy s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 52/20 k realizaci vodního prvku - Breüerovy sady, Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na realizaci vodního prvku v Breüerových sadech v Kutné Hoře, jehož vítězem se stal dodavatel GREEN PROJECT s.r.o., IČO: 27195783, se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, za nabídkovou cenu 2.371.332,88 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku,

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t předložené rozpočtové opatření OI - č. 1, které pokryje finanční potřebu na realizaci vodního prvku v Breüerových sadech v Kutné Hoře - dodavatel GREEN PROJECT s.r.o., IČO: 27195783, se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, za nabídkovou cenu 2.371.332,88 Kč včetně DPH, dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019.Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 53/20 k dodatku č. 8 smlouvy o dílo "Revitalizace NKP Vlašský dvůr"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 8 smlouvy o dílo na akci "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, za cenu -57.475,69 Kč bez DPH, tj. -69.545,58 Kč s DPH dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 8 smlouvy o dílo na akci "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu -57.475,69Kč bez DPH, tj. -69.545,58 Kč s DPH dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.02.20


Usnesení č. 54/20 k zápisu z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s r.o
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) z. č. 128/2000 Sb.,

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 8/19 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 4. 12. 2019, s výhradou nepřesnosti a neúplnosti zápisu.
Usnesení č. 55/20 k VŘ na odborné hodnotitele projektů na provoz reg. soc. služeb
Rada města s c h v a l u j e
výsledky výběrových řízení na pozice odborných hodnotitelů žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2020 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 56/20 ke smlouvě o výpůjčce - udržitelnost projektu IOP
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce autobusu tovární značky IRISBUS, typ SFR 160, obchodní značky CROSSWAY, VIN: VNESFR1600M006877, reg. značky 3SA0935, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a organizací Prostor plus, o.p.s., IČ 26594633, se sídlem Na Pustině 1068, Kolín II, jako vypůjčitelem na dobu určitou od 2. 2. 2020 do 1. 2. 2025 za účelem poskytování registrované sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 02.02.20


Usnesení č. 57/20 k rozpočtovému opatření OSZ č.1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 1.008.000 Kč na kalendářní rok 2020.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 58/20 k dřevěným a uzamykatelným stánkům na Palackého náměstí
Rada města I. s c h v a l u j e
doplnění ceníku služeb poskytovaných Informačním centrem města Kutná Hora o pronájem pevného dřevěného stánku (budky) za cenu 200 Kč / budka / den + spotřebovaná elektřina,

II. p o v ě ř u j e
vedoucí Informačního centra (v době její nepřítomnosti pracovníky Informačního centra na Palackého náměstí) k uzavírání smluv o pronájmu pevného dřevěného uzamykatelného stánku (budky) a pronájmu dřevěného farmářského stánku a to s účinností 1. 2. 2020.

Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 59/20 ke smlouvě o spolupráci s GASK
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Kutná Hora a Galerií Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00069922.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 22. ledna 2020

Nahoru