22. ledna 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.ledna 2014

Usnesení č. 20/14 k inf. zprávě o zahraničních cestách v roce 2014
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zahraničních cestách v roce 2014.


Usnesení č. 21/14 ke smlouvám na natáčení jednání ZM v roce 2014
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy s VOŠ-SPŠ Kutná Hora na natáčení jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2014.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.01.14


Usnesení č. 22/14 k zápůjčce Královské audienční síně - GJO
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku královské audienční síně na 6. 6. 2014 od 17:00 do 20:00 hod. na předávání maturitních vysvědčení pro Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 23/14 k pronájmu Rytířského sálu - CEARA s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem Rytířského sálu společnosti CEARA s.r.o. pro uskutečnění třídenního kurzu pro pedagogické pracovníky mateřských škol ve dnech 4., 10. a 17. února 2014 od 9:00 do 15:00 hodin dle stanoveného ceníku.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 24/14 k odkupu pozemků od ČR - Státní statek Čáslav
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemků p.č. 3657/8, 3657/9, 3658/8, 4140/17, 4523/9, 4523/18, 4523/22 v k.ú. Kutná Hora, p.č. 631/5 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a p.č. 91/11 v k.ú. Poličany o celkové výměře 4.367 m2 od ČR - Státní statek Čáslav, Nad Rezkovcem 1114/2, Čáslav za celkovou kupní cenu 512.489,40 Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 25/14 k plnění usnesení RM - prodloužení termínů, zrušení usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy (EKO)
b) s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy (OSM)
c) se zrušením usnesení RM č. 97/11.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 26/14 k záměru na prodej části pozemků k výstavbě sport. haly Kamenná stezka
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemků p.č. 2466/1 o výměře cca 200 m2, p.č. 2467/1 o výměře cca 1.298 m2 a p.č. 2467/2 o výměře cca 465 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.14


Usnesení č. 27/14 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ivanu Parusovou, Kutná Hora ve výši 95% z částky 2.304,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 28/14 k žádosti Oblastní charity Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením slouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská č.p. 403, Kutná Hora na dobu určitou od 7.4.2014 do 11.4.2014 za účelem konání Velikonoční prodejní výstavy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.04.14


Usnesení č. 29/14 k úpravě nájemného
Rada města n e s o u h l a s í
se zvýšením nájemného v roce 2014 o míru inflace u nájemních smluv na pronájem bytových jednotek, kde je uvedena inflační doložka.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 30/14 k úpravě nájemného
Rada města I. s o u h l a s í
s tím, že v roce 2014 nebude zvýšeno nájemné pro rok 2014 u nájemních smluv o nájmu nebytových prostor, pozemků a nemovitostí o míru inflace v roce 2013 z důvodu podpory podnikatelů ve městě Kutná Hora v době ekonomické krize, a to ani zpětně

II. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2015 sdělení o míře inflace za rok 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.15


Usnesení č. 31/14 k vyhodnocení výběrového řízení č. SN 42/13 - Benešova 632, K.Hora
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 42/13 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul, Kutná Hora pana Jana Němečka, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 42/13 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.14


Usnesení č. 32/14 k vyhodnocení výběrového řízení č. SN 41/13 - Šultysova 154-5, K. Hora
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 41/13 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul, Kutná Hora společnost PMP s.r.o., IČ: 25089196, se sídlem Vítězná 409, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 41/13 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 33/14 k ukončení výběrového řízení č. SN 31/13 - Tylova 388, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 47/13 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 1/14 o nájmu nebytových prostor v přízemí vlevo v nemovitosti č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 7.3.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.14


Usnesení č. 34/14 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise dne 10. 1. 2014

b) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 4 v čp. 599, ul. Uhelná v Kutné Hoře s paní Ludmilou Slepičkovou, ke dni 31. 1. 2014.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně města v čp. 609, ul. Trebišovská v Kutné Hoře s paní Ludmilou Slepičkovou, Kutná Hora s účinností od 1. 2. 2014 na dobu určitou 3 měsíce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 35/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 03/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 03/14 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 v 5. podlaží domu čp. 918, ul. Růžová v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 3. 3. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.14


Usnesení č. 36/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 04/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 04/14 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 ve 4. podlaží domu čp. 634, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 3. 3. 2014 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.14


Usnesení č. 37/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 05/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 05/14 na pronájem bytu č. 2, o velikosti 2+1, v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 5. 3. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.14


Usnesení č. 38/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 06/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 06/14 na pronájem bytu č. 8, o velikosti 2+1, ve 2. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 5. 3. 2014 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.14


Usnesení č. 39/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 02/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 02/14 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 v 5. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 10. 3. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.14


Usnesení č. 40/14 k ukončení Dohody o umístění expozice
Rada města s o u h l a s í
s ukončením Dohody o umístění expozice v přízemí nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora uzavřené dne 6.1.2012 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností NOESIS s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1 dohodou ke dni 31.1.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.14


Usnesení č. 41/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 7/14 - Jungmannovo nám. 489
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora ze dne 2.9.2013 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Janem Hráčkem, dohodou ke dni 31. 3. 2014

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 7/14 o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 11.3.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.14


Usnesení č. 42/14 k uzavření nájemní smlouvy - Palackého nám. 377, KH II. patro
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v II. patře nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností LeMi CZ s.r.o., IČ 24783111, se sídlem Praha 8 - Troja, Hnězdenská 587 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 75.990,- Kč, za účelem zřízení Muzea Lega s tím, že nájemce je oprávněn užívat část přilehlé chodby v II. patře nemovitosti za účelem umístění prodejního pultu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 43/14 k žádosti společnosti WIKY spol. s r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
se snížením nájemného u nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 589 Kollárova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností WIKY spol. s r.o., se sídlem Svatoborská 395, Kyjov.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 44/14 k uzavření nájemních smluv - Jungmannovo nám. 321, Kutná Hora
Rada města I. r u š í
usnesení č. 8/14 ze dne 8.1.2014

II. s o u h l a s í
a) s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 26.3.2012 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zoroslavem Kunčákem, Bratislava ke dni 28.2.2014

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - části suterénu a části přízemí nemovitosti č.p. 321 Jungmannovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní Janou Křivánkovou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 120.000,- Kč, za účelem provozování Alternativní jídelny

c) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - I. patra a podkroví nemovitosti č.p. 321 Jungmannovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora panu Zoroslavu Kunčákovi, Bratislava na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že první výpověď může pronajímatel dát nájemci po 1.4.2015, za roční nájemné ve výši 210.810,- Kč, za účelem provozování penzionu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.14


Usnesení č. 45/14 k umístění plakátovacích ploch
Rada města n e s o u h l a s í
a)s umístěním plakátovacích ploch na chodníky stojící na pozemcích parc.č. 3668/28; 3672/2; 4516/2 vše v k.ú. Kutná Hora a na pozemku parc.č. 739/6 v k.ú. Kaňk, společnosti RENGL s.r.o., se sídlem Zákopnická 34/11, Liberec 14, zastoupené Ing. arch. Ing. Karlem Kadeřábkem, se sídlem Vinice 57, Čáslav.

b) s umístěním plakátovací plochy na komunikaci nacházející se na pozemku parc.č. 2560/12 v k.ú. Kutná Hora, společnosti PLAKÁT MB, s.r.o., se sídlem Pohraniční stráže 1156, Varnsdorf 1, zastoupené Ing. arch. Ing. Karlem Kadeřábkem, se sídlem Vinice 57, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 46/14 k ceníku za umísťování a výdej psů ze Záchytné stanice pro psy
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením Ceníku za umisťování psů ze Záchytné stanice pro opuštěné a nalezené psy schváleného RM č. 719/13 dne 11.9.2013 ke dni 31.1.2014

b) s návrhem Ceníku za umisťování a výdeje psů ze Záchytné stanice pro opuštěné a nalezené psy města Kutná Hora, s platností od 1.2.2014
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 47/14 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 19. zasedání komise dopravní ze dne 8.1.2014
b) zápis školské komise ze dne 13.1.2014
c) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 13.1.2014


Usnesení č. 48/14 k udělení zvláštního povolení k vjezdu do zóny s dopravním omezením
Rada města s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2011 čl. 4, odst. 4) pro tři vozidla (RZ: 2SA 7115; 7S4 5365; 1SE 7175) společnosti KH TEBIS, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 49/14 k Plánu obnovy tepelného hospodářství - KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného
společníka společnosti KH Tebis, s.r.o., ve smyslu §102 odst.2, písm.c) zák.č.128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
plán obnovy tepelného hospodářství společnosti KH Tebis, spol. s r.o.


Usnesení č. 50/14 k opláštění ZS - dodatek smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku smlouvy na opláštění ZS s firmou Kovo spol. s.r.o., Borek 18, Horka I., 286 01 Čáslav o navýšení ceny díla o částku 28.030,-Kč včetně DPH, z důvodu rozšíření předmětu původní smlouvy dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s firmou Kovo dodatek smlouvy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 51/14 k demolici Uhelná 555 - vícepráce
Rada města I.s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo s dodavatelem "Sdružení pro demolici bytového domu Uhelná 555" na vícepráce provedené nad rámec projektu v ceně 107.563,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek ke smlouvě.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 52/14 k zahájení zadávac. řízení "Azylový dům v Kutné Hoře"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Azylový dům v Kutné Hoře"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky -nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Ing. arch Martin Kremla Ing. arch. Rostislav Jukl
3. Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
4. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 53/14 k zahájení zadávac. řízení "Centrum sociálních služeb"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") a dle Metodiky k zadávání veřejných zakázek poskytovatele dotace zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Centrum sociálních služeb Kutná Hora"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Ing. arch. Martin Kremla Jan Trávníček, DiS.
3. Ing. Jiří Janál Ing. Josef Bárta
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 54/14 k projektu navýšení kapacity MŠ Pohádka
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít s firmou Ateliér RYS s.r.o., Bendlovky 245, 284 01 Kutná Hora, smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: Rozšíření kapacity MŠ Pohádka za cenu 62.000,-Kč (není plátce DPH), dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a uzavřít smlouvu o dílo s firmou Ateliér RYS s.r.o., Bendlovky 245, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 55/14 ke sportovní hale Kamenná stezka
Rada města p o v ě ř u j e
Odbor investic a ekonomický odbor
k veškerým krokům vedoucím k realizaci naplnění usnesení ZM č. 225/13 ze dne 17.12.2013.
Zodpovídá : Ing. J.Janál,Ing.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 56/14 k Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
Rada města I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na akci "Setkávání u Tyla - Divadelní minigalerie", předpokládaná výše dotace činí 500 000 Kč.

II. s o u h l a s í
a) se zadáním vypracování Projektové dokumentace na uvedenou akci Ing.arch. Pavlovi Železnému, Ateliér Železný, IČO:10240900

b) s finanční spoluúčastí Města ve výši nejméně 20 % způsobilých nákladů v případě, že dotace bude poskytnuta.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 22.01.14


Usnesení č. 57/14 k přijetí dotace
Rada města I. s o u h l a s í
s přijetím dotace na grantový projekt Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany v ORP Kutná Hora (č.CZ.1.04/3.1.03/C2.00044)

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o přijetí dotace.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.14


Usnesení č. 58/14 k přísp. programu (granty) soc. oblast č. 4 - malé projekty rok 2014
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 13.12.2013 v sociální oblasti - realizace projektu v I. čtvrtletí 2014, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 59/14 k inf. zprávě o hospodaření Stabilního fondu v roce 2013
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o průběhu poskytování půjček ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" v roce 2013.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 60/14 k realizaci Programu prevence kriminality v roce 2014
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci "Programu prevence kriminality pro rok 2014"

b) se spoluúčastí města na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a s použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navržených projektů.
Zodpovídá : Ing. Mareček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 61/14 k výběru dopravce pro zajištění MAD v roce 2014
Rada města p o v ě ř u j e
vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství
vyzvat přímým zadáním dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. k jednání o uzavření smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory na rok 2014.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 62/14 k zápisu z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.,

I. b e r e n a v ě d o m í
přiložený zápis ze zasedání dozorčí rady Průvodcovské služby, s.r.o., konaného dne 30. prosince 2013

II. s c h v a l u j e
a) výplatu odměny jednatelce za IV. čtvrtletí 2013
b) výplatu odměn členům DR za II. pololetí 2013 dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.02.14


Usnesení č. 63/14 k použití znaku města
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným jednorázovým použitím znaku města na dresech SquashClubu Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 64/14 k rozpočtovému opatření OKCR č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 1 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1.417.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OKCR č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 65/14 k souhlasu zřizovatele s podáním žádosti
Rada města I. s o u h l a s í
s podáním žádosti Galerie Felixe Jeneweina o dotaci ve výši 80.000,- Kč na projekt "XIV. Sympozium Jenewein - Kutná Hora" ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014

II. z a v a z u j e
se spolufinancovat projekt Galerie Felixe Jeneweina "XIV. Sympozium Jenewein - Kutná Hora" ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.03.14


Usnesení č. 66/14 k využití spořícího účtu
Rada města s o u h l a s í
s uložením dočasně volných finančních zdrojů na zřízený spořící účet za účelem jejich zhodnocení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 22. ledna 2014

Nahoru