22. května 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.května 2007

Usnesení č. 375/07 k příspěvku na pořádání výstavy s keltskou tematikou
Rada města s c h v a l u j e
uvolnění prostředků z rezervy města ve výši 5.000,-- Kč jako příspěvek pro Sdružení LUGH na pořádání výstavy s keltskou tematikou, která proběhne na zámku Kačina v srpnu a září 2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 376/07 k příspěvku na Kmochův Kolín
Rada města s c h v al u j e
uvolnění prostředků z rezervy města ve výši 10.000,-- Kč jako příspěvek pro Společnost Kmochův Kolín na zajištění stravování a úhradu cestovních výloh pro dechové soubory, které v Kutné Hoře vystoupí v rámci 44. Kmochova Kolína.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 377/07 k pověření člena ZM užíváním státního závěsného znaku
Rada města p o v ě ř u j e
Ing. Tomáše Benadu, druhého místostarostu užíváním státního závěsného znaku ČR.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 378/07 k zápůjčce MTD
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou prostor Městského Tylova divadla v Kutné Hoře v pátek dne 21.9.2007 pro Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře na zajištění oslav 150 let trvání gymnázia a 10 let výuky v nové budově.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 379/07 k termínům jednání RM K.Hora na II. pololetí
Rada města s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání na II. pololetí 2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 380/07 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy RM
ze dne 13.dubna 2007.
b) zápis z jednání bytové komise ze dne 26.dubna 2007.
c) zápis z jednání majetkové komise ze dne 16.dubna 2007.
d) zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 24.dubna 2007.
e) zápis z jednání komise pro školství ze dne 14.května 2007


Usnesení č. 381/07 k dodávce informačního systému
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen
"zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního
řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou
zakázku na dodávku s názvem:"Dodávka a instalace varovného a informačního
systému na území města Kutná Hora"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné
zakázky - ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími
kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší nabídková cena včetně DPH 40%
2. vybrané parametry technické úrovně nabízeného zařízení 60%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící
komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek
s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Tomáš Benada MVDr. Václav Vančura
2. Ladislav Tvrzník Adéla Linhartová
3. Václav Zimmermann Tomáš Hobl
4. mjr. Radka Vonšovská por. Jiřina Štroblová
5. Bc. Vladimír Rudolf Ing. Pavel Rybenský

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a
prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové
zprávě
c) s pověřením ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení
po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.05.07


Usnesení č. 382/07 k příspěvku na taneční soutěž O Kutnohorský groš
Rada města s c h v a l u j e
uvolnění prostředků z rezervy rady města ve výši 10.000,-- Kč jako příspěvek pro Taneční školu A. a J. Novákových na pořádání taneční soutěže O Kutnohorský groš.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 383/07 ke stanovisku města ve prospěch věcného břemene man. Tremlových
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na pozemku č. 3962/6 ve prospěch manželů Tremlových.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 384/07 k prodeji části pozemku v Neškaredicích (pí Nevolová)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 143 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Neškaredice (včetně opěrné zdi) dle žádosti paní Romany Nevolové, Církvice u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.06.07


Usnesení č. 385/07 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 903/33 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Ing. Zdeňka a Hany Šubrtových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.06.07


Usnesení č. 386/07 k pozemkům Na Šafranici v K.HOře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se směnou, s odkoupením ani s rekultivací částí pozemků p.č. 4204 a p.č. 4205 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví tří spoluvlastníků zastoupených JUDr. Janem Frankem, AK Šultysova 154, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 387/07 k prodeji části pozemku v K.Hoře (Běhounkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4511 o výměře cca 145 m2 včetně opěrné zdi (bez sochy) v k.ú. Kutná Hora manželům Marii a Jiřímu Běhounkovým, Kutná Hora za kupní cenu 500,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 388/07 k prodeji části pozemku na Kaňku (p. Kánský, pí Kánská)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 619 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk paní Miloslavě Kánské a panu Karlu Kánskému,Kutná Hora za kupní cenu 150,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 389/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemcích p.č. 793/68 a p.č. 793/11 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Te plická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 390/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení VN včetně nových kabelových spojek VN) na pozemcích p.č. 3951/50 a p.č. 3801/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distrib uce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 391/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemku p.č. 631/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děč ín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 392/07 ke směně částí pozemků na Kaňku (p. Veselý)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 618 o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č 284 o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví pana Václava Veselého, Kutná Hora, vše v k.ú. Kaňk s tím, že bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě a smlouva směnná bude uzavřena až po vybudování nové cesty na náklady pana Václava Veselého.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 393/07 k prodeji částí pozemků K.Hoře (Vlasákovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku 1922 a částí pozemků p.č. 3841 a 1923 o celkové výměře cca 840 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům p. Petru Vlasákovi, a pí Marcele Vlasákové,Kutná Hora za kupní cenu 200,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 394/07 k prodeji části pozemku v K.Hoře (Ing. Rosenkranc)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3714 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Igoru Rosenkrancovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 395/07 k odkoupení budovy kina v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odkoupením budovy čp. 403 s pozemkem p.č. 1316 o výměře 663 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Jany Wildtové,Kutná Hora a paní Evy Novákové, Praha 5 za kupní cenu 9.000.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 396/07 ke směně pozemků v K.Hoře (P.Ladrová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se směnou části pozemku p.č. 600/43 ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek dle PK č. 735/4 ve vlastnictví paní Pavly Ladrové, , Kutná Hora, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 397/07 k záměru na směnu pozemků v K.Hoře (Macháčková, Tvrdíková)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu pozemků části p.č. PK 2657 a části p.č. PK 2658 vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. KN 873/7 a 873/8 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 323 m2 ve vlastnictví paní Ladislavy Macháčkové, Hlízov a paní Hany Tvrdíkové, , Kolín za předpokladu, že dojde k novému rozdělení stavebních pozemků p.č. PK 1148 a PK 928/2 tak, aby byla zpřístupněna kaplička.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.06.07


Usnesení č. 398/07 k prodeji části pozemku v Hetlíně (pí Heligová)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. PK 119/1 v k.ú. Hetlín paní Janě Heligové, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.06.07


Usnesení č. 399/07 k prodeji části pozemku (p. Klečák)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 873/4 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 400/07 k prodeji pozemku (p. Páral)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3994/7 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 401/07 k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú. Poličany
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 108/12 v k.ú. Poličany od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 402/07 k prodeji pozemku na Kaňku (Ledrová, Nasadošová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 630/1 v k.ú. Kaňk (původně PK 908/1, díl "a") paní Marii Ledrové, a paní Jaroslavě Nasadošové, za kupní cenu 5,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 403/07 k prodeji pozemku (p. Sikora)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3468 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Vladislavu Sikorovi, Týn nad Vltavou za kupní cenu 330,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 404/07 ke koupi 1/16 pozemků v k.ú. K.Hora (Miroslav Jäger)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením id. 1/16 pozemků p.č. 4206/3 o výměře 3314 m2 a 4206/4 o výměře 614 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Miroslava Jägera, Praha - Smíchov za kupní cenu určenou v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 405/07 ke koupi 1/16 pozemků v k.ú. K.Hora (Václav Jäger)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením id. 1/16 pozemků p.č. 4206/3 o výměře 3314 m2 a 4206/4 o výměře 614 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Václava Jägera, Kutná Hora - Smíchov za kupní cenu určenou v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 406/07 ke koupi 1/8 pozemků v k.ú. K.Hora (p. Chrtek)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením id. 1/8 pozemků p.č. 4206/3 o výměře 3314 m2 a 4206/4 o výměře 614 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Stanislava Chrtka, Mikulášovice za kupní cenu určenou v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 407/07 ke koupi 1/2 pozemku v k.ú. K.Hora (pí Neužilová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením id. 1/2 pozemku p.č. 4221/80 o výměře 1378 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Marie Neužilové, Praha 5 za kupní cenu určenou v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 408/07 ke koupi pozemku v k.ú. K.Hora (p. Mertl)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemku p.č. 4221/78 o výměře 1541 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Miloše Mertla, Kutná Hora za kupní cenu určenou v důvodové zprávě.


Zrušeno usnesením RM č. 658/07 dne 21.8.2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 409/07 ke koupi pozemku v k.ú. K.Hora (p. David)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemku p.č. 4206/7 o výměře 765 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Ladislava Davida, Mariánské Lázně za kupní cenu určenou v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 410/07 ke koupi 1/2 pozemku v k.ú. K.Hora (pí Cimpelová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením id. 1/2 pozemku p.č. 4221/81 o výměře 130 m2 v k.ú. Kutná Hora a id. 1/2 části pozeku p.č. dle lPK 2169 o výměře cca 840 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Jany Cimpelové, Kladno za kupní cenu určenou v důvodové zprávě.

Zrušeno usnesením RM č. 536/07 ze dne 19.6.2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 411/07 ke koupi 1/2 pozemku v k.ú. K.Hora (p. Bruna)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením id. 1/2 pozemku p.č. 4221/81 o výměře 130 m2 v k.ú. Kutná Hora a id. 1/2 části pozeku p.č. dle lPK 2169 o výměře cca 840 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Karla Bruny, Slaný za kupní cenu určenou v důvodové zprávě.


Zrušeno usnesením RM č. 536/07 ze dne 19.6.2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 412/07 ke koupi pozemků u ČKD (PF ČR)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením id. 5/8 pozemků p.č. 4206/3, 4206/4 o výměře 3928 m2 a id. 1/2 pozemků p.č. 4206/1, 4221/75 o výměře 28297 m2 vše v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR, Praha za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 413/07 k vyhodnocení záměru na prodej nemovitostí v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
souhlasit s prodejem budovy čp. 804 s pozemky p.č. 946/1, 946/9, 946/10, 958/1, 960, 961, 962, 965 o celkové výměře 2.891 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Alojzi a Zuzaně Lučivňákovým, Kutná Hora za kupní cenu celkem 5.735.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 414/07 ke zřízení věcného břemene a k žádosti o směnu v k.ú. K.Hora
Rada města I. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.č. 958/1 pro každého vlastníka pozemků p.č. 957, 958/5, 958/6, 959, 4626, 963 a 964 vše v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou

II. n e s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích p.č. 958/1, 962, 946/10 a 946/1 pro každého vlastníka pozemků p.č. 947/3, 947/1 a 946/16 vše v k.ú. Kutná Hora (dle žádosti manželů Kroupových, Vančurových, Votrubových a pí. Šuhajové)

III. b e r e n a v ě do m í
žádost o směnu částí pozemků p.č. 4006 a 4007 ve vlastnictví paní Hany Davidové za části pozemků p.č. 958/1, 962, 946/10 a 946/1 ve vlastnictví Města Kutná Hora, vše v k.ú. Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 415/07 k prodeji částí pozemků K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 958/1, 962, 946/10 a 946/1 o celkové výměře cca 216 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ing. Martině Pospíšilové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 416/07 k prodeji pozemků u ČKD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odprodáním pozemk p.č. 118/2, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12 a 118/15 o celkové výměře 61.551 m2 v k.ú. Perštejnec společnosti FOXCONN CZ s.r.o. se sídlem U Zámečku 26, 532 01 Pardubice za kupní cenu 180,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 417/07 k rozpočtovému opatření OŽP č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 2 - přeposlání dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 19.300,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora rozpočtovém opatření schváleném v bodě I.tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 418/07 k provozním dotacím o.s. Nemocnice K.Hora
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
realizaci usnesení rady města č. 368/07 ze dne 17.4.2007 k poskytování provozních dotací Nemocnici Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 419/07 k informativní zprávě o hospodaření nemocnice
Rada města b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu o hospodaření Nemocnice Kutná Hora s.r.o. k 31.3.2007 v porovnání s plánem pro rok 2007.


Usnesení č. 420/07 k nákupu nového serveru nemocnici
Rada města I. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
s nákupem nového serveru vč. nového systému z provozních prostředků společnosti Nemocnici Kutná Hora s.r.o. ve výši 124.558,- Kč vč. DPH.

II. p o v ě ř u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Ing. Karla Malého, jednatele a ředitele společnosti realizací nákupu serveru vč. nového systému.
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 421/07 k nákupu biochemického analyzátoru OKB nemocnice
Rada města I. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
s úhradou investice (biochemický analyzátor) z provozních prostředků společnosti Nemocnici Kutná Hora s.r.o. dle předloženého splátkového kalendáře.

II. z p l n o m o c ň u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Ing. Karla Malého, jednatele a ředitele společnosti k uzavření předložených smluv na nákup biochemického analyzátoru pro OKB na poliklinice v areálu Nemocnice Kutná Hora s.ro.
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 422/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 4-6
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.4 - přesun rozpočtových
prostředků na opravu a odstranění havarijního stavu chodeb Základní školy
TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, ve výši 100.000,- Kč z rezervy
rozpočtu, dle bodu 1. důvodové zprávy
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 5 - přesun rozpočtových
prostředků na úhradu spotřeby plynu za rok 2006 v hale BIOS - Základní
škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, ve výši 60.000,- Kč z rezervy
rozpočtu, dle bodu 2. důvodové zprávy.
c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 6 - přesun rozpočtových
prostředků na úhradu zvýšeného nájemného (inflace) na rok 2007 pro TJ
Stadion Kutná Hora, Tyršovy sady 194 ve výši 36.860,-Kč z rezervy
rozpočtu, dle bodu 3. důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 4 - 6.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 423/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 7 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 513 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II) u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 7.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 424/07 k provozu MŠ a školních družin v období prázdnin
Rada města s o u h l a s í
s provozem mateřských škol a přerušením provozu školních družin v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2007.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 425/07 k pronájmu kina Svět
Rada města b e r e na v ě d o m í
skutečnost, že dojde k pronájmu Kina Svět panu Ladislavu Jenšíkovi na zkušební dobu jednoho roku, a to od 1.8.2007.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert, J.Kozáková      Termín : 01.08.07


Usnesení č. 426/07 k prominutí poplatku z prodlení (Štrobl)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Daniela Štrobla, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 4.264,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.07


Usnesení č. 427/07 k prominutí poplatku z prodlení (Jiránek)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Petra Jiránka, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 418,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.07


Usnesení č. 428/07 k vyhlášení VŘ č. SN 12/07 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 12/07 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 27. 6. 2007 v 16.00 hod in

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 429/07 k neprodloužení užívání přístřeší
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu
čp. 1/3, ul. Čáslavská, Kutná Hora paní Janě Kvakové,
Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytových prostor v čp. 1-3, ul. Čáslavská,
Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany paní Jany Kvakové k vyklizení a
předání bytového prostoru do 15. 6. 2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 430/07 k prodloužení NS (Pjekurný, Mojžíš)
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
653, ul. Puškinská, Kutná Hora s panem Pavolem Pjekurným,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2009.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
599, ul. Uhelná, Kutná Hora s panem Davidem Mojžíšem,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 431/07 k prodloužení smlouvy o poskytování ubytování (Janečková)
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením a uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně
Okál v Sedlci - s
paní Monikou Janečkovou na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 5. 2007
do 31. 7. 2007.

2) s případným dalším prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na
ubytovně Okál v Sedlci paní Monice Janečkové po datu 31. 7. 2007 pouze
za podmínky, že bude paní Janečkovou řádně hrazen měsíční předpis
nájmu a pravidelně plněna uzavřená dohoda o splácení dluhu, vážící se
k předchozímu užívání ubytoven města.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 432/07 k přidělení bytu (Hájková)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou, a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1+1, ve 3. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny v Kutné Hoře, s paní Helenou Hájkovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s úči nností od 1. 7. 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 433/07 ke změně postupu výpočtu kupních cen při dodateč. odprodeji b.j.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. souhlasit se zrušením usnesení zastupitelstva města č. 131/05 ze dne
24.5.2005 ke dni 28.6.

II. souhlasit s postupem výpočtu kupních cen u dodatečných žádostí
současných nájemců o odprodej bytů, které zůstaly v majetku Města
Kutná Hora v již zprivatizovaných domech od 29.6.2007

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 434/07 k vyhlášení VŘ č. SN 11/07 na odprodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 11/07 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 9 ( 3 +1 ) v domě čp. 179 v ulici Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785 /133 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č.7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městský ch domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 4.7. 2007 v 1600 hodin

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 435/07 k navýšení kupní ceny za zhotovení kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
navýšit v rámci 2.vlny privatizace kupní ceny u bytových jednotek v čp. 307 ul. Nádražní v Kutné Hoře o náklady spojené s vybudováním kanalizační přípojky k objektuZodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 436/07 k ukončení NS a vyhlášení záměru na pronájem nebyt. prostoru
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 20.7.2006 o nájmu nebytových
prostorů v suterénu domu čp. 638 Benešova ul. v Kutné Hoře, uzavřené
mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a
panem Ing. arch. Pavlem Železným, Kutná Hora
dohodu ke dni 30.6.2007.
b) s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů v suterénu
nemovitoti čp. 638 Benešova ul. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 437/07 k uzavření NS - TJ Sparta K.Hora
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí a movitých věcí umístěných v areálu letního koupaliště v Kutné Hoře dle předloženého návrhu mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ SPARTA Kutná Hora se sídlem Čáslavská 199, K utná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy o podnájmu objektu občerstvení v areálu venkovních bazénů v Kutné Hoře mezi TJ SPARTA Kutná Hora, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora a panem Janem Kašparem, bytem Kutná Hora, IČ 64150526.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 438/07 k uzavření dodatku - České muzeum výtvarných umění
Rada města I. r u š í
usnesení č. 358/07 ze dne 17.4.2007

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dadatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků v areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře mezi Českým muzeem výtvarným uměním (pronajímatel) se sídlem Husova 19-21, Praha 1 a Městem Kutná Hora (nájemce) se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.07


Usnesení č. 439/07 k vyvěšení záměru na pronájem kanceláří čp. 154-5, Šultysova ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů - dvou kanceláří včetně společných prostorů v I. patře nemovitosti čp. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.06.07


Usnesení č. 440/07 k vyhodnocení VŘ č. SN 8/07 na pronájem "startovacích bytů"
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 8/07 na pronájem "startovacích bytů" v čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, sestavené na základě vyhodnocení přihlášek podle hodnotících kriterií pro "startovací byty"
na 1. místě se umístili manželé Jiří a Tereza BARTOŠOVI
na 2. místě se umístila paní Lucie BEDNÁŘOVÁ
na 3. místě se umístila paní Martina SIKOROVÁ
na 4. místě se umístila paní Veronika HORVATHOVÁ
na 5. místě se umístila paní Michaela CHRAMOSTOVÁ
na 6. místě se umístila paní Martina HVĚZDOVÁ

II. s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 8/07 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" :
a) č. 1 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné
Hoře s manželi Jiřím Bartošem, Kutná Hora
a Terezou Bartošovou, , za předpokladu
splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003
Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1. 7. 2007.
b) č. 2 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné
Hoře s paní Lucií Bednářovou, Kutná
Hora, za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f)nařízení
vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1. 7.
2007.
c) č. 5 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné
Hoře s paní Martinou Sikorovou, Kutná Hora za
předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády
č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky- s účinností od 1. 7. 2007.

III. s o u h l a s í
a) s vyřazením přihlášky do VŘ č. SN 8/07 podanou paní Simonou
Koplíkovou, , z důvodu nesplnění
zvláštních podmínek VŘ č. SN 8/07.

b) s vyřazením přihlášky do VŘ č. SN 8/07 podanou paní Lenkou Seilerovou,
z důvodu nesplnění zvláštních podmínek VŘ
č. SN 8/07.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 441/07 k vyhlášení VŘ č. SN 13/07 na pronájem "startovacího bytu"
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení RM č. 245/07 ze dne 20. 3. 2007.
b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 13/07 na pronájem bytu č. 8 v
čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt",
dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Uzávěrka VŘ je dne 27. 6. 2007 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 442/07 k žádosti o uzavření podnájemní smlouvy - Pirknerovo nám. 228
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy o podnájmu části půdního prostoru o velikosti 30 m2 a část střechy pro umístění 3 anténních stožárů v rozsahu 1 m2 v nemovitosti čp. 228, Pirknerovo nám., Kutná Hora mezi Domovem Barbora Kutná Hora, se sídlem Pirknerovo nám . 228, Kutná Hora a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.05.07


Usnesení č. 443/07 k uzavření dodatku k NS - Technické služby K.Hora s.r.o.
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí vodojemu s 2 tlakovými nádobami, 3 čerpadly, 2 elektromotory, oplocené studny, vodovodní přípojky a el. rozvaděče nacházejících se na pozemku p.č. 785/80 a 785/163 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z nájemní smlouvy, jinak za stejných podmínek.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s demolicí objektu vodojemu umístěného na pozemku p.č. 785/80 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 444/07 k žádosti p. M. Čonky k odprodeji bytu Ortenova ul. 82
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženou odpovědí k žádosti pana Milana Čonky, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 445/07 k uzavření NS na byt Komenského nám. 69
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 69 Komenského náměstí, Kutná Hora s manželi Margitou a Marianem Dimitrovem Mančovými, na dobu určitou - 3 měsíce s účinností od 1. 6. 2007 do 31. 8. 2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 446/07 k provozování smuteční obřadní síně
Rada města I. t r v á
na svém usnesení č. 202/07 ze dne 27.2.2007.

II. u k l á d á
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
jednateli společnosti Ing. Železnému neprodleně předložit podrobnou nabídku na provozování smuteční obřadní síně dle požadavku odboru správy majektu ze dne 23.3.2007.
Zodpovídá : Ing. M. Železný, jednatel      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 447/07 k rozpočtovému opatření OSM č. 13-23/07
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
č.13/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na nákup
vybavení rekonstruovaných pokojů na ubytovně Trebišovská 609 v celkové
výši 22.200,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky Trebišovská služby
- viz bod č. 1 důvodové zprávy.
b) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
č.14/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na úhradu
servisní činnosti slavnostního osvětlení, které se do března 2007
hradilo trvalým příkazem a bylo účtováno na opravy veřejného
osvětlení. Z položky komunikace opravy navrhujeme převést částku
70.980,-- Kč na položku slavnostní osvětlení služby a revize - viz bod
č.2 důvodů zprávy.
c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření
OSM15/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na hrazení
faktur na rekonstrukci bytu č.2 na Palackého náměstí čp.379
v předpokládané výši 242.810,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky
byty opravy - viz bod č.3 důvodové zprávy.
d) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
16/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na nákup a
instalaci odpadkových košů v parku pod Vl.dvorem ve výši 13.000,--
Kč, a to na úkor rozpočtových položek - materiál park Vlašský dvůr
10.000,-- Kč a materiál neuvedené 3.000,-- Kč - viz bod č.4 důvodové
zprávy.
e) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
17/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na opravu
laviček na Palackého náměstí ve výši 10.100,-- Kč, a to na úkor
rozpočtové položky opravy neuvedené - viz bod č.5 důvodové zprávy.
f) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
18/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na obnovu
dopravního značení v Kutné Hoře ve výši 35.000,-- Kč, a to na úkor
rozpočtové položky komunikace opravy viz bod č.6 důvodové zprávy.
g) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
19/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na dokončení
rekonstrukce bytu č.1 v Kollárově ulici 589 v K.Hoře ve výši
176.080,-- Kč na úkor položky byty havárie - viz bod č.7 důvodové
zprávy.
h) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
20/07, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na položce
společné prostory služby a revize ve výši 330.000,-- Kč, a to na úkor
položky byty havárie (100.000,-- Kč) a položky posudky společné prostory
(250.000,--Kč) - bod č.8 důvodové zprávy.
ch) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
21/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na úhradu faktur
za rozdělení elektroinstalace a vodoinstalace v objektech na hřbitově v
České ulici ve výši 41.370,-- Kč, a to na úkor položky opravy nebyty - viz
bod č.9 důvodové zprávy.
i) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
22/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodů
navýšení v letošním roce slabě kryté položky nebyty služby, revize o
částku 40.000,-- Kč, a to na úkor položky posudky nebyty.
j) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
23/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na posílení
položky znalecké posudky (privatizace bytů 2.vlna) ve výši 200.000,-- Kč
na úkor položky FO neprivat.byty - viz bod č.10 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatřeních schváleném v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.07


Usnesení č. 448/07 k zápisu z jednání DR spol KH Tebis
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 24. dubna 2007.


Usnesení č. 449/07 k zápisu DR spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Rada města ve funkci valné hromady společnosti

I. b e r e na v ě d o m í
zápis z 35. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. ze dne 5. dubna 2007

II. s o u h l a s í
a) s využitím rybníka Vidlák pro polointenzivní chov ryb
b) s vypracováním a podáním žádosti o dotace na akce dle seznamu, který
je obsažen v zápisu z 35. zasedání DR ze dne 5. dubna 2007
c) s příspěvkem na reklamu:
- 50.000,-- Kč pro občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora na pořádání
Stříbření Kutné Hory
- 75.000,-- Kč pro oddíl ledního hokeje TJ Sparta Kutná Hora
- 75.000,-- Kč pro oddíl kopané TJ Sparta Kutná Hora

III. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
připravit návrh na prodej hájenky Radvančice a přilehlého pozemku do 1000 m2.
Zodpovídá : Ing.Peroutka,Ing.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 450/07 ke změně výpůjčky parku pod Vl. dvorem (M.Krejník)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 374/07 ze dne 30.4.2007

II. s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem Miloši Krejníkovi, Kutná Hora za účelem pořádání rockového koncertu na den 9.6.2007. Vlasatní akce proběhne od 11:00 do 24:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.06.07


Usnesení č. 451/07 k rekonstrukci chodníku v Tyršové ul.
Rada města s o u h l a s í
se zadáním zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Tyršovy ulice v úseku od křižovatky s ul. V Miškpulkách po křižovatku s ul. Kouřimskou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 452/07 k výsledku VŘ na odtahovou službu pro město
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek výběrového řízení - poptávky na plnění zakázky "Provoz odtahové služby pro zajištění nucených odtahů vozidel na území města Kutné Hory včetně provozu parkoviště odtažených vozidel a zajištění jeho střežení", ze kterého nebyl vybrán vítěz.

II. u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ
dále jednat s jediným předkladatelem nabídky na plnění zakázky "Provoz odtahové služby pro zajištění nucených odtahů vozidel na území města Kutné Hory včetně provozu parkoviště odtažených vozidel a zajištění jeho střežení", tedy s Odtahovou službou BOS S, Chotouchov 19, 281 44 Zásmuky, o doplnění požadovaných dokladů a upřesnění textu smlouvy na plnění této zakázky.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 453/07 k vyhlášení záměru o pronájem části pozemku v k.ú. K.Hora
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 270/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 6 m2 za účelem stavby zahradního přístřešku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.07


Usnesení č. 454/07 k uzavření NS s Gymnáziem J.O. na pronájem části pozemků
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky p.č. 4465 a část pozemku p.č. 4467/2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a Gymnáziem Jiřího Ortena, se sídlem Jaselská 932, za účelem zřízení miniarboreta a naučné stezky na dobu určitou do 31.12.2037 za cenu p ronájmu 10,--Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.07


Usnesení č. 455/07 k zajištění stavby "Multifunkční dům, Anenské nám."
Rada města s o u h l a s í
a) s pronájmem chodníku v ul.Vocelově, části Anenského náměstí a pásu
komunikace v Sedlecké ulici podél stavby multifunkčního domu na parc.
č. 1422 a 1421 v k.ú. Kutná Hora manželům Ing.Janu Strnadovi a Ing.Aleně
Strnadové, 280 02 Kolín IV. na dobu od 23.5.2007
do 21.6.2007.
b) se zveřejněním záměru na pronájem chodníku v ul.Vocelově, části
Anenského náměstí a pásu komunikace v Sedlecké ulici podél stavby
multifunkčního domu na parc. č. 1422 a 1421 v k.ú. Kutná Hora po dobu
výstavby tohoto domu, nejpozději však do 31.12.2008, manželům Ing.Janu
Strnadovi a Ing.Aleně Strnadové, 280 02 Kolín IV.
s podmínkou, že nájemné bude uhrazeno formou provedení rekonstrukce
pronajaté plochy, tedy chodníku v ul. Vocelově, chodníku v části
Anenského nám. a pásu komunikace podél novostavby domu v Sedlecké ul.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.06.07


Usnesení č. 456/07 k plnění zadaného úkolu - veřejné osvětlení
Rada města I. n e s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
s předloženým splněním úkolu zpracovaného na základě usnesení RM č. 234/07 ze dne 20.3.2007 splečností Technické služby Kutná Hora s.r.o.

II. p o z a s t a v u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
vyplacení odměn řediteli společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. do odvolání.


Zrušeno usnesením RM č. 478/07 ze dne 5.6.2007 (změna usnesení)
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 457/07 k udělení výjimek pro vjezd do pěší zóny v Barborské ul.
Rada města u d ě l u j e
v souladu se svým usnesením č. 46/07 ze dne 16.1.2007 výjimku umožňující
vjezd do pěší zóny v Barborské ulici v Kutné Hoře vozidlům společnosti
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, 284 17 Kutná
Hora, která zajišťují údržbu komunikací, údržbu veřejné zeleně a vyvážení
odpadkových košů.Usnesení č. 458/07 k umístění Památníku obětem holocaustu v ul. Smíškova
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem umístění Památníku obětem holocaustu v Kutné Hoře v ul. Smíškova

II. u k l á d á
Odboru investic MU
začlenit památník do projektu zádlažeb a příští rok po vypracování projektové dokumentace ho osadit. Stavba ho bude poté při realizaci respektovat.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing. Janál      Termín : 01.06.07


Usnesení č. 459/07 k navýšení prostředků na provoz hřbitovů
Rada města s o u h l a s í
s navýšením rozpočtu o částku 250.000,-- Kč na provoz hřbitovů na rok 2007 s tím, že tato částka bude pokryta z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 460/07 k rozpočtovému opatření KT č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.1 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a vý dajů ve výši 718 770,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 1

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 461/07 k záměru projektu novostavby Městské knihovny
Rada města s o u h l a s í
se záměrem a přípravou projektu na novostavbu Městské knihovny dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál, Mgr. Jarkulišová      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 462/07 k ustanovení výběrové komise (VŘ na nemocnici)
Rada města I. u s t a n o v u j e
komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na provozování Nemocnice Kutná Hora s.r.o. v zastoupení: Všeobecná zdravotní pojišťovna (1 člen), pojišťovna Metal Allians (1 člen), Výbor pro zdravotnictví ZM (3 - VPM, KDU-ČSL, SOC), ODS (2), ČSSD (1), SZ (1) a konzultantem komise zástupce Nemocnice K.Hora s.r.o (1) a Odboru správy majetku (1)

II. z p l n o m o c ň u j e
Ivo Šalátka, starostu města
jmenováním konkrétních členů komise pro hodnocení nabídek

III. j m e n u j e
komisi na otevírání obálek ve složení:
- zástupce firmy Value Added, organizátor soutěže
- Ing. Josef Bárta, MÚ Kutná Hora
- Jitka Gregorová, OSM
- Mgr. Jiří Vojáček, výbor pro zdravotnictví ZM
- Ing. Marie Štorková, rada města
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 12.06.07


Usnesení č. 463/07 k zápisu komise pro TV a sport
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z komise pro TV a sport ze dne 24.4.2007.

II. o d v o l á v á
paní Romanu Valentovou, Kutná Hora,
pana Jana Balhama, Kutná Hora,
pana Josefa Straku, Kutná Hora
z funkce člena Komise pro TV a sport RM z důvodu neomluvené absence.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.07


Usnesení č. 464/07 k výjimce počtu žáků speciální třídy ZŠ Kremnická
Rada města p o v o l u j e
výjimku z počtu žáků ve třídě zřizované pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - 9.ročník ZŠ Kutná Hora, Kremnická 98 pro školní rok 2007/2008.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 465/07 k 1. etapě realizace dopravního generelu sídliště Šipší
Rada města s o u h l a s í
se změnou v trasách linek MHD Kutná Hora a s přesunem a pojmenováním zastávek MHD na sídlišti Šipší dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál, Ing. J. Ďoubal      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 466/07 k zahájení zadávacího řízení Školní družina ZŠ Kremnická
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen
"zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního
řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. b) zákona na podlimitní veřejnou
zakázku na službu s názvem: "Školní družina pro Základní školu Žižkov -
Kutná Hora"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné
zakázky-nejnižší nabídková cena včetně DPH

III. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící
komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek
s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. T. Benada MVDr. V.Vančura
2. Ing. J. Janál Ing.arch. M. Kremla
3. J. Trávníček Dis. J. Nedvědová
4. M. Chlumský M. Špačková
5. A. Novák RNDr.D. Civišová CSc.

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a
prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové
zprávě

c) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení
po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 467/07 k příspěvku na výstavbu kanalizač. přípojky (Mokošín, Jiříková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle doplněného seznamu.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 468/07 k zápisu komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 30.4.2007

II. j m e n u j e
paní Elišku Krupičkovou, Kutná Hora členkou komise pro revitalizaci sídliště Šipší.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 469/07 k zápisu z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápisy z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu ze dne 14.3.2007 a
17.4. 2007
b) že komise plně podporuje závěry Marketingové koncepce cestovního ruchu ve
městě Kutná Hora

II. jmenuje
do funkce předsedy komise pro rozvoj cestovního ruchu pana Marka Dzirasu, Kutná Hora

III. souhlasí
a) s návrhem komise se zahájením jednání se společností Daruma o tvorbě
informačního panelu CITY VOICE; souhlasí s jeho plánovaným umístěním, s
výhradou seznámení členů komise s preferencemi propagovaných subjektů
cestovního ruchu + s požadovanou cenou inzerce.
b) s návrhem komise vyčlenit příspěvek na akci "Probouzení Kutné Hory"
minimálně ve výši 30 000,- Kč ročně přímo v rozpočtu města.
c) s návrhem komise podpořit aktivity p.Leiblicha.

Zodpovídá: komise pro mezinárodní spolupráci Termín: 30.9.07

Zodpovídá : MVDr.Vančura,Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 470/07 ke změně v odměňování členů ZM za oddávání a vítání občánků
Rada města I. s o u h l a s í
1)s odměnou pro člena ZM, který oddává ...............150,-- Kč/1 svatba
za úpravu vlasů v oddávací den (pro člena ZM vykonávající službu) ...
100,-- Kč
ošatné (za podmínky odsloužených 10 svateb v kalendářním roce) ....
4.000,-- Kč
2) s odměnou pro člena ZM, který vítá nové občánky v K.H. ..... 300,--
Kč/obřadní den
za úpravu vlasů pro člena ZM v obřadní den (vítání občánků)..100,-- Kč

II. r u š í
usnesení č. 409/95 ze dne 30.9.1995, účinnost 1.3.2005, která se týká odměňování zastupitelů za oddávání v městě Kutná Hora.


Zrušeno usnesením RM č. 1156/07 ze dne 18.12.2007.
Zodpovídá : E. Hnátková,JUDr. Procházka      Termín : 01.06.07


Usnesení č. 471/07 k zápůjčce obřadní síně, Preghausu a nádvoří Vl. dvora
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací místnosti ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře Umělecké agentuře Karoliny Hromádkové, se sídlem Škrétova 50, Plzeň za účelem pořádání festivalu OPERNÍ TÝDEN v Kutné Hoře v době 26. a 27.června 2007, 29. a 30. června 2007 v četně preghausu a nádvoří Vlašského dvora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 472/07 k zápůjčce obřadní síně
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře dne 31.5.2007 v době od 18:00 hod. a Rytířského sálu Vlašského dvora dne 7.6.2007 v době od 16:30 za účelem slavnostního vyřazení studentů Vyšší odborné školy, Střední průmyslové š koly a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Masarykova 197 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 473/07 k odměně jednateli a řediteli nemocnice
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
s udělením čtvrtletní odměny v plném rozsahu za I. Q 2007 řediteli společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. Ing. Karlu Malému na základě plnění stanovených úkolů RM, v souladu s uzavřenou manažerskou smlouvou, bod VI. Odměny.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 474/07 k prodloužení platnosti smlouvy s MVE PLUS s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 3 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého domovního odpadu, uzavřené dne 6.1.1998 se společností MVE PLUS, s.r.o. Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, kterým bude platnost této smlouvy prodloužena do 31.12.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 475/07 k doplnění člena komise pro dopravu a dopravní systémy
Rada města j m e n u j e
pana Ing. Lubomíra Štanglera, systémového specialistu ČD, Nábřeží L. Svobody 122, Praha 1, do funkce člena komise pro dopravu a dopravní systémy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.07


Usnesení č. 476/07 k účtování příspěvku na sportovišti ZŠ TGM
Rada města s o u h l a s í
s možností účtování příspěvku na údržbu sportovního hřiště při ZŠ TGM Kutná Hora ve výši 200,-- Kč/1,5 hod. pro organizovanou veřejnost.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 22. května 2007

Nahoru