22. dubna 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.dubna 2020

Usnesení č. 255/20 k programu Rady města 22. 4. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 22. 4. 2020 a ověřovatele zápisu Soňu Žáčkovou a RNDr. Roberta Otrubu.Usnesení č. 256/20 k zápisu Osadního výboru Malín
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Malín ze dne 2. 4. 2020.


Usnesení č. 257/20 ke svěření nevyhrazených pravomocí starostovi města
Rada města s v ě ř u j e
ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostovi města Kutné Hory pravomoci rozhodovat o přijetí daru movitých věcí včetně finančních prostředků v hodnotě do 500.000 Kč a uzavření odpovídající darovací smlouvy.


Usnesení č. 258/20 ke smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2020
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2020 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ 00236195, a společností HB AUDITING, s.r.o. se sídlem Dolní 1730/25. 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 60113219 za cenu 106.722 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková    &nbs; Termín : 31.05.20


Usnesení č. 259/20 k pronájmu nebytových prostor Benešova 632, KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor - 4 místnosti včetně sociálního zařízení v suterénu budovy č. p. 632, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 2165/9 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Život Plus, z. ú., IČO 04616685, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, jako nájemcem na dobu určitou od 1. 5. 2020 do 28. 5. 2020 za nájemné ve výši 3.250 Kč za celou dobu trvání smluvního vztahu,
b) zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - 4 místnosti včetně sociálního zařízení v suterénu budovy č. p. 632, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 2165/9 v k. ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 27.05.20


Usnesení č. 260/20 k úpravě nájemného (nebyt. prostory, pozemky)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatků k nájemním smlouvám u pozemků a nebytových prostor sloužících k podnikání nebo poskytování služeb subjektům (fyzickým i právnickým osobám), které mají uzavřenou platnou nájemní smlouvu s Městem Kutná Hora na nemovitost ke dni vyhlášení nouzového stavu v České republice 12. 3. 2020, týkající se snížení nájemného na rok 2020 o tři dvanáctiny z celkové částky nájmu na rok 2020 plynoucího z této smlouvy, vyjma společností s majetkovou účastí města. Toto snížení bude realizováno vystavením nových splátkových kalendářů nájemného pro druhé pololetí roku 2020.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 30.06.20


Usnesení č. 261/20 k záměru na pronájem nebytových prostor U Beránky, Malín
Rada města I. u k o n č u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č. p. 378, ul. U Beránky, Malín, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 675 v k. ú. Malín z důvodu nezájmu,

II. s c h v a l u j e zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č. p. 378, ul. U Beránky, Malín, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 675 v k. ú. Malín.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 30.04.20


Usnesení č. 262/20 k uzavření dohod o prodloužení splatnosti pohledávky
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dohod o změně splatnosti nájemného za 2. čtvrtletí 2020 za užívání nebytových prostorů v objektu Barborská 30, Kutná Hora dle žádosti společnosti Tiskárna Grafia Gryč, s.r.o. Nájemné za 2. čtvrtletí 2020 bude uhrazeno měsíčními splátkami počínaje měsícem duben 2020,
b) uzavření dohody o změně splatnosti nájemného za 2. čtvrtletí 2020 za užívání nebytového prostoru Kollárova 590, Kutná Hora dle žádosti nájemce pana Františka Kounického, . Nájemné za 2. čtvrtletí 2020 bude uhrazeno měsíčními splátkami počínaje měsícem květen 2020,
c) uzavření dohody o změně splatnosti nájemného za 2. čtvrtletí 2020 za užívání nebytového prostoru Jungmannovo náměstí 321, Kutná Hora dle žádosti nájemce paní Jany Křivánkové, . Nájemné za 2. čtvrtletí 2020 bude uhrazeno měsíčními splátkami počínaje měsícem květen 2020,
d) uzavření dohody o změně splatnosti nájemného za 2. čtvrtletí 2020 za užívání nebytového prostoru Šultysova 170, Kutná Hora dle žádosti nájemce Ing. Dušana Valockého, . Nájemné za 2. čtvrtletí 2020 bude uhrazeno do 31. 8. 2020.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 31.05.20


Usnesení č. 263/20 k zahájení popt. řízení na VZMR - zimní stadion
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Odstranění vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci Zimního stadionu Kutná Hora",
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Mgr, Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
3. Jana Řeřábková Bc. Jitka Gregorová
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 20.05.20


Usnesení č. 264/20 k prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů Města K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Věrou Linzovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2022,
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Pavlínou Hotovcovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2022,
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s manželi Lubomírou a Ladislavem Horvátovými na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2022,
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Tomášem Hráčkem na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2022,
e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Lucií Vítovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2022,
f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s manželi Andreou a Václavem Sochůrkovými na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 5.2020 do 30. 4. 2022,
g) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Janou Zemanovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2022,
h) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Jitkou Matouškovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2022.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 31.05.20


Usnesení č. 265/20 k prodloužení splatnosti (prominutí) pohledávky
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti nájemného za 2. čtvrtletí 2020 za užívání nebytového prostoru Palackého náměstí 155, Kutná Hora, dle žádosti nájemce společnosti CK-Coral s. r. o., U Nikolajky 931, Praha. Nájemné za 2. čtvrtletí 2020 bude uhrazeno měsíčními splátkami počínaje měsícem květen 2020.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 31.05.20


Usnesení č. 266/20 k rozpočtovému opatření OSM č. 6/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 6/20, kterým dochází k navýšení investiční položky byty rekonstrukce o částku 730.000 Kč, a to na úkor položky byty - opravy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková    &nbs; Termín : 24.04.20


Usnesení č. 267/20 k rozpočtovému opatření OSM č. 7/20
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 7/20, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky, a to položky lesní porosty-pojistné plnění ve výši 764.880 Kč, a dále dochází k navýšení příjmové položky nebytové prostory - pojistné náhrady o částku 275.135 Kč s tím, že ve stejné výši 1.040.015 Kč (764.880 Kč + 275.135 Kč) dojde i k navýšení výdajů, a to navýšením výdajové položky byty - opravy.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 19.05.20


Usnesení č. 268/20 k odkupu podílu na pozemcích v k.ú. Sedlec u KH (EUFRAT)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 pozemků p. č. 805/127 o výměře 190 m2, p. č. 805/146 o výměře 34 m2 a p. č. 805/158 o výměře 436 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, do vlastnictví Města Kutná Hora od vlastníka společnosti EUFRAT, s. r. o., se sídlem Svojsíkova 1436/9, Praha 6 za celkovou kupní cenu ve výši 55 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 31.12.20


Usnesení č. 269/20 k bezúplatnému převodu části pozemku v Červ.Jan. (Stř. kraj)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 380 o výměře 8 m2 (dle geometrického plánu č. 502-191360/2019 pozemek p. č. 380/2) v k. ú. Červené Janovice, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 19.05.20


Usnesení č. 270/20 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Kaňk (p. Veber)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit vedení kanalizační a vodovodní přípojky v rámci stavby restaurace na pozemcích p. č. 635/1 717/1 a 759, vše v k. ú. Kaňk, v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p. č. 717/2 v k. ú. Kaňk, kterým je v současné době pan Jaroslav Veber, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm a 35 Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 31.12.20


Usnesení č. 271/20 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Kutná Hora (ČEZ Distribuce)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční soustavy (IE-12-6008614/VB/005, Kutná Hora KH_0311-KH_0310 dopl. ZOK) na pozemku p. č. 677/17 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 31.12.20


Usnesení č. 272/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 12
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 12 - přesun rozpočtových prostředků za zrušené projekty "K. Hromádková - Operní týden" ve výši 150.000 Kč a "First Unit s.r.o. - Královské stříbření" ve výši 150.000 Kč na položku Ostatní výdaje oddělení školství a kultury.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Mgr.Seifert    &nbs; Termín : 30.04.20


Usnesení č. 273/20 k grantům vzdělání a volný čas a uzavření VPS
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o dotaci z programu Malé projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2020 (do 5.000 Kč) přijatých v řádném termínu do 9. 3. 2020, realizace projektů v II. čtvrtletí roku 2020,

II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. s Lesní mateřská škola Prostor plus, z. s.,sídlem Na Pustině 1068, 284 02 Kolín, IČO: 07288034, na částku ve výši 5.000 Kč.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbs; Termín : 30.06.20


Usnesení č. 274/20 k uzavření dodatku č.1 k SOD - altánek v parku pod Vlaš. dvorem
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019022 na akci "Obnova hudebního altánku v parku pod Vlašským dvorem" v Kutné Hoře s firmou LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o., Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbs; Termín : 30.04.20


Usnesení č. 275/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 13
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 13 přesun rozpočtových prostředků z položky kytarová soutěž roku 2020 na vratku dotace za kytarovou soutěž v roce 2019 ve výši 50.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Mgr. Seifert    &nbs; Termín : 30.04.20


Usnesení č. 276/20 k přijetí věcného daru - ZŠ Kamenná stezka
Rada města s o u h l a s í
s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora od Nadačního fondu Eduzměna - Fond pro Kutnohorsko, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3. Celková hodnota daru činí 2.200 Kč, jedná se o notebooky včetně zajištění konektivity pro účely distančního vzdělávání žáků, kteří nemají možnost komunikace online.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbs; Termín : 29.04.20


Usnesení č. 277/20 k návrhu na prodloužení termínu usnesení
Rada města p r o d l u ž u j e
termín splnění usnesení RM č. 219/20 ze dne 25. 3. 2020 do 31. 12. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová    &nbs; Termín : 30.04.20


Usnesení č. 278/20 k zastavení úplaty za předškolní a zájmové vzdělání
Rada města s c h v a l u j e
a) zastavení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město Kutná Hora, a to na období od 16. 3. 2020 do odvolání,
b) s převodem úplaty za zájmové vzdělávání ve školských zařízeních (školní družiny), jejichž zřizovatelem je město Kutná Hora, a to na období od 11. 3. 2020 do odvolání. Úplaty budou převedeny na odpovídající část období školního roku 2020/2021, event. budou rodičům vráceny, pokud žák již nebude zapsán do školní družiny.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbs; Termín : 29.04.20
Platnost bodu a) zrušna ode dne 25.5.2020 usnesením č. 308/20 ze dne 13.5.2020

Usnesení č. 279/20 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 8/19 o zápůjčce z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 8/19 o zápůjčce z FRB - změna ručitele ze současného - Jaroslava Kombercová , na nového - Zdeněk Vaněk .
Zodpovídá : Ing. V. Kapička    &nbs; Termín : 31.12.20


Usnesení č. 280/20 k rozpočtovému opatření INV č. 03
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Vlašský dvůr - revitalizace" na položku "Vlašský dvůr - revitalizace - oprava varhan" ve výši 955.900 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková    &nbs; Termín : 30.04.20


Usnesení č. 281/20 k obnově parku v rámci projektu "Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Rada města I. p r o d l u ž u j e
termín pro realizaci akce: Obnova parku v rámci projektu Revitalizace NKP Vlašský dvůr - dodavatel GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 271 95 783, nejpozději do 30. 6. 2020.

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření dodatku smlouvy s výše uvedeným dodavatelem.

Zodpovídá : Ing. J. Janál    &nbs; Termín : 30.04.20


Usnesení č. 282/20 k zápisu z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis
Rada města I. s o u h l a s í
s udělením odměny jednateli společnosti za IV. Q 2019 v plné výši,

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/20 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 27. 2. 2020 ve všech ostatních bodech.Usnesení č. 283/20 k infor. zprávě VZMR na dětské hřiště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vyjádření Technického oddělení odboru investic k připomínce kontrolního výboru na VZMR s názvem: "Pořízení hracích prvků na dětská hřiště".


Usnesení č. 284/20 k zápisu z jednání DR společnosti MLaR
Rada města I. s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančních příspěvků:
- Kutnohorský hudební festival ve výši 100.000 Kč,
- Kutnohorsko.cz, o.p.s. - Park U Tří pávů ve výši 50.000 Kč,
- TJ SPARTA Kutná Hora, tenisový oddíl ve výši 30.000 Kč,
- TJ SPARTA Kutná Hora, oddíl kopané ve výši 25.000 Kč,
- STÁJ Rozárka, z. s. ve výši 25.000 Kč,
- TJ Sokol Červené Janovice ve výši 5.000 Kč,
b) s udělením odměny jednateli společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., za IV. Q. 2019 v plné výši a odměnu ve výši 15% ze zisku pro cizí,
c) se snížením smluvního nájmu za rok 2020 o jednu čtvrtinu vztahující se k nájmům vodních ploch Medenice, Katlov, Svěcený,

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 91. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 7. dubna 2020 ve všech ostatních bodech.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel    &nbs; Termín : 30.06.20


Usnesení č. 285/20 k opravě zdi Evangelického hřbitova v ul. Gruntecká
Rada města s c h v al u j e
a) v souladu s ustanovením § 11, odst. 1, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě uvedené výjimky ze zákona, přímé zadání zakázky na provedení díla s názvem: "Oprava zdi evangelického hřbitova v ul. Gruntecká" společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora,
b) uzavření předložené smlouvy o dílo na opravu zdi evangelického hřbitova v ul. Gruntecká na pozemku parc. č. 4051 v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora ve výši 542.342,57 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál    &nbs; Termín : 24.04.20


Usnesení č. 286/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 5/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 5/20, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Hřbitov - oprava zdí ve výši 175.000 Kč, a to na úkor výdajové položky Neinvestiční rozpočtová rezerva ve výši 175.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková    &nbs; Termín : 22.05.20


Usnesení č. 287/20 k zápisu z jednání Komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 4. 3. 2020.


Usnesení č. 288/20 k požadaveku OsV Šipší - pořízení uzamykatelné buňky
Rada města s t a h u j e
z programu jednání odložený materiál 6/50 ze de 18.12.2019
Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 31.05.20


Usnesení č. 289/20 k výsledku VZMR - rekonstrukce bytu ul. Česká 242
Rada města I. n e s c h v a l u j e
a) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce a sanace bytu č.1, Česká 242, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 5. 3. 2020. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: K+T stavební s.r.o., IČ 28517229, Jungmannovo nám. 437, 284 01 Kutná Hora
b) s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: K+T stavební s.r.o., IČ 28517229, Jungmannovo nám. 437, 284 01 Kutná Hora, za cenu 1.126.863,00 Kč včetně DPH.

II. r u š í
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce a sanace bytu č. 1, Česká 242, Kutná Hora". Důvodem je odklad realizace akce.Zodpovídá : Ing. B. Maternová    &nbs; Termín : 30.04.20


Usnesení č. 290/20 k rozpočtovému opatření OSM č. 4/20
Rada města n e s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 4/20, kterým se zřizuje nová investiční položka Česká 242 - rekonstrukce ve výši 1.130.000 Kč, a to na úkor položky byty - opravy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková    &nbs; Termín : 30.04.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 22. dubna 2020

Nahoru