22. dubna 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.dubna 2008

Usnesení č. 358/08 k žádosti pana Ing.Vališe
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finanční dotace ve výši 10.000,-- Kč na celý rok pro školu karate VAKODO pod vedením Ing. Jana Vališe na likvidaci černých skládek v lesoparku Kaňk a sídlišti Šipší z rezervy rady města.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Mgr.Seifert      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 359/08 k novelizaci Jednacího řádu RM
Rada města I. r u š í
ke dni 31.5.2008 své usnesení č.6/04 ze dne 14.1.2004

II. s c h v a l u j e
Jednací řád Rady města Kutná Hora s účinností od 1.6.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 360/08 k prominutí platby paní Ing.Sacharové
Rada města n e s o u h l a s í
s prominutím platby pro paní Ing.Xenii Sacharovou, Kutná Hora v celkové výši 42.503,30 Kč určené Okresním a Krajským soudem.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.04.08


Usnesení č. 361/08 k zápůjčce preghausu
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku preghausu či terasy kaple Božího těla (dle počasí) společnosti Vydavatelství Lotos, s.r.o. dne 11.6.2008 od 20,30 do 23,00 hodin pro setkání hostů v rámci konání mezinárodního festivalu komorní hudby.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.04.08


Usnesení č. 362/08 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne 16.4.2008
b) zápis z jednání majetkové komise č. 3/08 ze dne 7.4.2008
c) zápis z jednání komise pro rozvoj a investiční aktivity města ze dne 9.4.2008.


Usnesení č. 363/08 k finančnímu příspěvku MLaR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit:
a) navýšení nájemného od společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol.
s r.o. o 4.587.000,-- Kč
b) toto navýšení rozdělit na 4.000.000,-- Kč jako finanční příspěvek
společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. a 587.000,-- Kč
jako navýšení rozpočtu města Kutná Hora do rezervy rady.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 364/08 k pronájmu královské audienční síně
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou královské audienční síně Vlašského dvora ve dnech 18. - 20. září 2008 za účelem konání vědecké mezinárodní konference "Opatství cisterciáků v Sedlci kolem roku 1300 a 1700" pro Univerzitu Karlovu v Praze, ústav dějin křesťanského umění pod z áštitou starosty města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.05.08


Usnesení č. 365/08 k prodeji pozemků - Rýznarová,Barenčík
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 903/31 o výměře 487 m2 v k.ú. Kutná Hora na stavbu rodinného domu Bc.Ivě Rýznarové, Kutná Hora a Radku Barenčíkovi.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 366/08 k prodeji části pozemku - Hladík
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2548/2 o výměře cca 19 m2 v k.ú. Kutná Hora na stavbu garáže panu Tomáši Hladíkovi,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 367/08 k prodeji pozemků - ČEZ Distribuce
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 4507/2 o výměře 199 m2 a 4507/3 o výměře 67 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4. za kupní cenu 1.500,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 368/08 k prodeji části pozemku - Kadlecová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3644/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Evě Kadlecové,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 369/08 ke zřízení věc.břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro p.p.č. 405) na pozemku p.č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplick á 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 370/08 k prodeji pozemku v Sedlci - p.Furka
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 656/16 o výměře 200 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Petru Furkovi,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 371/08 k prodeji pozemku - pí Jelínková,Kopčíková
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4622 o výměře 368 m2 dle žádosti paní Miluše Jelínkové,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.08


Usnesení č. 372/08 k prodeji pozemků v Beneš.ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 2476/1, 2476/8, 2476/9 a 2474/2 o celkové výměře 1.326 m2 dle žádosti vlastníků bytových jednotek čp. 468 a 469 Benešova ul. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.08


Usnesení č. 373/08 k ukončení VŘ M2/08 a vyhl. VŘ M4/08
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 2/08 na prodej domu čp. 9 na pozemku p.č. 42 a pozemků p.č. 42 a p.č. 599 v k.ú. Utěšenovice z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 4/08 na prodej domu čp. 9 na pozemku p.č. 42 a pozemků p.č. 42 a p.č. 599 o celkové výměře 1.612 m2 v k.ú. Utěšenovice za podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení a za vyvolávací cenu 990.000,-Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 374/08 k prodeji předzahrádek - m.Plačkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 3946/23 a p.č. 3946/24 o celkové výměře 152 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům MUDr. Jiřímu a Mgr. Heleně Plačkovým,Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 375/08 k prodeji předzahrádek - p.Mandík
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3946/25 o výměře 17 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Mandíkovi, bytem Miskovice 92 a paní Janě Mandíkové,Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 376/08 k prodeji předzahrádek - m.Zelení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 3946/26 a p.č. 3946/27 o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Josefu Zelenému bytem Křesetice 119 a Evě Zelené,Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 377/08 k prodeji předzahrádek - m.Zoulovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 3946/28 a p.č. 3946/29 o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Josefu a Janě Zoulovým,Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 378/08 k prodeji předzahrádek - m.Němečkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3946/30 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jaroslavu a Evě Němečkovým,Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 379/08 k prodeji předzahrádek - m.Grenarovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3946/31 o výměře 81 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům RNDR. Antonínu a Věře Grenarovým,Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 380/08 k nemovitosti čp.73 v K.H.
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 58/08 ze dne 29. 1. 2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 381/08 k prodeji nemovitostí - ŘSD ČR
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej nemovitostí čp.292 na pozemku p.č.1463, čp.224 na pozemku p.č.1461 a čp.433 na pozemku p.č.1459 v k.ú.Kutná Hora (jenom staveb) Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.08


Usnesení č. 382/08 k prodeji pozemků - ŘSD ČR
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č.3821/16 o výměře 145 m2 a 3825/8 o výměře 192 m2 v k.ú.Kutná Hora dle žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.08


Usnesení č. 383/08 k prodeji pozemků v k.ú. K.Hora (U.T.C. Properties)
Rada města r u š í
své usnesení č. 252/08 ze dne 25.3.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 384/08 k uzavření smlouvy (Polygas)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na pronájem pozemku p.č. 1448 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a firmou POLYGAS s.r.o. se sídlem Václavická 1712, Náchod na dobu určitou od 26.4.2008 - 31.5.2008 za nájemné ve výši 5.000,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.04.08


Usnesení č. 385/08 uzavření smlouvy - ukončení NS (I.Poulová)
Rada města s o u h l a s í
1) s ukončením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v objektu Vladislavova č.p. 373, Kutná Hora uzavřené dne 27.5.1994 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ivou Poulovou, Kutná Hora dohodou ke dni 30.4.2008.

2) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v objektu Vladislavova č.p. 373, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Iva Poulová s.r.o. se sídlem Za Kolíňáčkem 898, Kutná Hora na dobu neur čitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 37.086,00 Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 619/08 ze dne 1.7.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 386/08 uzavření dohody o splácení dluhu (L.Janoušková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 52.639,00 Kč pro paní Lenku Janouškovou, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 387/08 k uzavření smlouvy (MUDr. Kestřánková)
Rada města s o u h l a s í
1) s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostorů v budově polikliniky Kouřimská 915, Kutná Hora uzavřené dne 30.1.2008 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a MUDr. Helenou Kestřánkovou, Praha 2 - Vyšehrad dohodou ke dni 30 .4.2008.

2) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v budově polikliniky Kouřimská 915, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Kožní ambulance Kutná Hora, s.r.o. se sídlem Vratislavova 20/28, P raha 2 Vyšehrad na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 39.216,00 Kč.


Zrušeno usnesením RM č. 756/08 ze dne 26.8.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 388/08 k poskytování ubytovny města (p.Veselka)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s panem Petrem Veselkou, Trutnov, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.5.2008 do 31.7.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 389/08 k poskytnutí ubytovny města (D.Jelínková)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Dagmar Jelínkovou, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.5.2008 do 31.7. 2008.


Zzrušeno usnesením RM č. 467/08 ze dne 20.5.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 390/08 k pronájmu části střechy objektu Benešova čp. 647
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části střechy objektu Benešova čp. 647 v Kutné Hoře za účelem umístění parabolické antény pro provoz bezdrátového připojení k internetu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.06.08


Usnesení č. 391/08 ke změně usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 24/08 ze dne 8. 1. 2008.
b) s umístěním sídla obecně prospěšně společnosti European Wildlife v ul. Šultysova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé Dalibor a Běla Dostálovi.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 392/08 k uzavření smluv o poskytování ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smluv o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp. 908, ul. Ku Ptáku, Kutná Hora na období od 12. 4. 2008 do 31. 5. 2008 s ČKD Kutná Hora, a.s. Pleas Čáslav, a dále podle aktuálního jmenného seznamu ubytovaných, převzatého ke dni uzavření nájemní smlouvy na pronájem ubytovny včetně movitého majetku v ul. Ku Ptáku čp. 908 mezi Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora a Městem Kutná Hora dne 16.4.2008. Nájemné pro jednu ubytovanou osobu, nebo lůžko na uvedené období od 12.4.2008 do 31.5.2008 bude ve výši 3.600,- Kč měsíčně (1.200,- Kč nájem a 2.400,- Kč služby).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 393/08 k umístění sídla společnosti
Rada města I. n e s o u h l a s í
s umístěním sídla společnosti PLASTEX Prachovice s.r.o. Kutná Hora, v bytě č. 7, jehož nájemcem je pan Karel Hučík.

II) dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
r o z h o d l a
dát výpověď z nájmu bytu č. 7 v pátém podlaží domu čp. 918, ul. Růžová v Kutné Hoře nájemci panu Karlu Hučíkovi z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. c) Občanského zákoníku, to je z důvodu má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spr avedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 394/08 k uzavření dodatku č.3 ke sml.o dílo (správa a údržba parku pod Vl.dvorem)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 92/08 ze dne 29.1.2008.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 3 ke smlouvě na plnění zakázky Správa a údržba parku pod Vlašským dvorem", uzavřené dne 7.1.2005 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Horákem,Kutná Hora, který řeší navýšení roč ní platby za plnění předmětu této smlouvy.

II. u k l á d á
Odboru správy majetku
a) vypovědět ke dni 31.12.2008 smlouvu na plnění zakázky "Správa a údržba parku pod Vlašským dvorem", uzavřenou dne 7.1.2005 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Horákem, Kutná Hora

b) vypsat výběrové řízení na plnění zakázky "Správa a údržba parku pod Vlašským dvorem" s tím, že smlouva s vybraným subjektem bude uzavřena s platností od 1.1.2009 na dobu určitou 5 let.


Zodpovídá : Ing. Suchánek,E.Hnátková      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 395/08 k uzavření dodatku č.6 ke sml. o provozu veřej.záchodků
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 142/08 ze dne 12.2.2008.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 6 ke smlouvě o provádění služeb - provozování veřejných záchodků v Breuerových sadech a v Libušině ulici, uzavřené dne 14.5.2004 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Horákem, Kutná H ora, kterým se navyšuje úhrada za provádění služeb dle smlouvy v roce 2008.

III. u k l á d á
Odboru správy majetku
a) vypovědět ke dni 31.12.2008 smlouvu na provozování veřejných záchodků v Breuerových sadech a v Libušině ulici, uzavřenou dne 14.5.2004 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Horákem, Kutná Hora

b) vypsat výběrové řízení na provozovatele veřejných záchodků v Breuerových sadech a v Libušině ulici s tím, že smlouva s vybraným subjektem bude uzavřena s platností od 1.1.2009 na dobu určitou 5 let.

Zodpovídá : Ing. Suchánek,E.Hnátková      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 396/08 k pozemkům zapůjčeným sportovně střeleckému klubu K.Hora
Rada města I. o d k l á d á
po projednání výpověď smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 1312/4 díl "d" a "j" a p.č. 1313, díl "k" v k.ú. Kutná Hora, uzavřenou dne 21.11.2006 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a Sportovně střeleckým klubem Kutná Hora, Lučanská 338, Ku tná Hora.

II. u k l á d á
Odboru správy majetku a místostarostovi Ing. Benadovi
zahájit jednání se Sportovně střeleckým klubem Kutná Hora ve věci přemístění střelnice na jiný vhodný pozemek.


Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing. Benada      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 397/08 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků stavby tří křižovatek
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemků p.č. 1459/5, 1461/5, 1463/3, 3819/12 a 3668/33 v k.ú. Kutná Hora potřebných ke stavbě tří křižovatek na silnici I/2 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.08


Usnesení č. 398/08 k rozpočtovému opatření OSM č. 31-35/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.31/08, kterým se navyšuje rozpočtová položka byty - pojistné události o částku 5.240,-- Kč, a to na úkor položky opravy - pojistné události - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.32/08, kterým se zřizuje nová rozpočtová položka opravy spol.prostory - pojistné události ve výši 10.000,-- Kč, a to na úkor položky opravy pojistné události - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.33/08, kterým se navyšuje rozpočtová položka automaty opravy o částku 20.000,-- Kč, a to na úkor položky opravy neuvedené - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) Předložený návrh OSM č.34/08, kterým se z důvodů nárůstu vstupních nákladů navyšují rozpočtové položky služby, revize park Vl.dvůr o částku 40.150,-- Kč a Zd.Horák (provozování veřejných WC) o částku 23.550,-- Kč, a to obě položky na úkor položky reze rva - vedení města - viz bod č.4 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutá Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM č.35/08, kterým se zřizují nové příjmové rozpočtové položky nájem ubytovna VHS (230.000,-- Kč) a služby ubytovna VHS
(470.000,-- Kč) a dále se zřizují následující výdajové položky - voda ubytovna VHS ( 40.000,--Kč), plyn ubytovna VHS ( 250.000,-- Kč), el.energie ubytovna VHS ( 136.040,-- Kč), nájem ubytovna VHS (143.960,-- Kč), služby ubytovna VHS (80.000,-- Kč) a opr avy ubytovna VHS (50.000,-- Kč) - viz bod č.5 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Ing.Suchánek      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 399/08 ke jmenování člena školské rady ZŠ Kamenná stezka
Rada města j m e n u j e
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,§167, odst.2) ("Školský zákon")
členku školské rady Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40,
(jmenovitě uvedena v předložené zprávě) s účinností od 1.5.2008.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 400/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 12 - dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2008 na obnovu brány a ohradní zdi parku U Tří pávů v Kutné Hoře ve výši 145.000,- Kč, na restaurování sochy sv. Šebestiána na parc. č. 3994/5 v Kutné Hoře ve výši 70.000,- Kč, na restaurování reliéfu Jaroslava Vrchlického v Kutné Hoře ve výši 50.000,- Kč, na restaurování pomníku Karla Havlíčka Borovského v Kutné Hoře ve výši 140.000,- Kč a na zhotovení reprodukce středové vázy na bráně pivovaru čp. 11 v Kutné Hoře ve výši 80.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 12.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 401/08 k odhalení Památníku obětem holocaustu
Rada města s o u h l a s í
souhlasí s termínem odhalením Památníku obětem holocaustu tak, jak je to uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.06.08


Usnesení č. 402/08 k zápisům komisí RM
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
a) zápis z poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města ze dne 14.4.2008
b) zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 26.3.2008

II.u k l á d á
Odboru správy majetku
zajistit zprůchodnění cest sadem ze sídliště Šipší na Kaňk na parcelních pozemcích 794/2 (vlastník. Česká republika), 785/123 (vlastník Karel Schwarzenberg), 785/30 (vlastník: Česká republika, 635 (vlastník: Město Kutná Hora) vše v k.ú. Sedlec u Kutné Ho ry a provádění jejich pravidelné údržby na náklady města Kutná Hora za předpokladu souhlasného stanoviska vlastníka pozemku.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 403/08 ke spolupráci na pořízení změny ÚP
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města, k spolupráci na pořízení změny č. 17 územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 404/08 k poskyntuí mimořádné půjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové řízení pí Pavle Matouškové dle žádosti.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 405/08 ke schválení zadání pro zpracování změny č. 16 ÚP
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 6 odst. (5) a § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro vypracování změny č. 16 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. 3972/2 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 406/08 k pořízení dílčí změny č. 21 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.
pořídit změnu č. 21 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s
pozemkem parc. č. 704 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory,

b) určit v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.
Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města ke spolupráci na pořízení
změny č. 21 územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 407/08 ke schválení 2. aktualizace Strategického plánu rozvoje města K.Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s 2. aktualizací strategického plánu rozvoje města Kutné Hory v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 408/08 k investičnímu záměru-nákupu prvků pro dětské hřiště v Trebišovské ul.
Rada města s o u h l a s í
a) s investičním záměrem nákupu prvků pro dětské hřiště Trebišovská
ulice do výše 350.000,-- Kč.
b) s převodem prostředků ve výši 350.000,-Kč z kapitoly" Rekonstrukce
hřiště průmyslovák" na nákup prvků dětských hřišť.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 409/08 k inv.záměru-vybudování dvou bezbariérových záchodů na ZŠ J.Palacha
Rada města s o u h l a s í
a) s investičním záměrem vybudovat na ZŠ Palachova ulice dva bezbariérové
záchody.

b) s rozpočtovou změnou převodem prostředků z rozpočtové položky" Studie
protipovodňových opatření- ve výši 63.000,- Kč na tuto akci

c) s rozpočtovou změnou převodem prostředků z rozpočtové položky"
rekonstrukce WC Hrádek - ve výši 45.000,-Kč na tuto akci.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 410/08 k rekonstrukci sportovního areálu "BIOS"
Rada města s o u h l a s í
v případě získání dotace na projekt "Rekonstrukce sportovního areálu BIOS"
s vyplacením částky 263.340,- Kč bez DPH společnosti Support Centrum, a.s.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 411/08 k zápisu DR spol. KH Tebis s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o. zápis z jednání
dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 19.3.2008
b) stanovisko odboru vnitřního auditu

II. d o p o r u č u j e
a) Starostovi města, aby při vydání pokynu k provedení mimořádné
inventarizace majetku, který je pronajat společnosti KH TEBIS s.r.o.,
byla umožněna přítomnost p. Zdeňka Dvořáka, člena dozorčí rady KH
TEBIS s.r.o., při této inventarizaci

b) Starostovi města svolat pracovní jednání zastupitelstva dne 5.5.2008
do restaurace Barbora od 18 hod, kde bude prezentace o stavu CZT a KH
TEBIS s.r.o. a proběhne diskuse a rozhodnutí o dalším vývoji
společnosti a potřebě získání strategického partnera pro financování
rozvoje CZT.

c) Zastupitelstvu města
souhlasit s prodejem VS 9 po jejím nahrazení 6 domovními stanicemi

III. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o. s odprodejem turbiny Capstone 30 kW Vysoké škole báňské Ostrava za cenu 700.000,- Kč vč. DPH

IV. u k l á d á
a) jednateli a dozorčí radě společnosti KH TEBIS s.r.o. předložit konkrétní
údaje včetně finančního rozboru, kterými bude doložena oprávněnost
obvinění města Kutné Hory z naplnění skutkové podstaty tunelování
společnosti.

Zodpovídá: Ing. Vladimír Gajdoš, Ing. Jaroslav Benada Termín: 31.5.2008


b) odboru investic připravit náhradu VS 9 pomocí šesti domovních stanic
včetně zajištění financování

Zodpovídá: Ing. Jiří Janál Termín: 30.6.2008

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.08.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 22. dubna 2008

Nahoru