22. června 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.června 2011

Usnesení č. 530/11 k určení "site managera" v Kutné Hoře
Rada města u r č u j e
pana Karla Koubského, místostarostu
jako "site managera" Kutné Hory pro záležitosti spojené se světovým dědictvím.

Zrušeno usnesením RM č. 205/13 ze dne 27. 3. 2013.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 531/11 k udělení čestného občanství
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
udělit titul "Čestný občan města Kutná Hora" panu Alfrédu Strejčkovi u příležitosti jeho životního jubilea.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 532/11 ke jmenování ředitelky přísp. org. Pečovatelská služba
Rada města j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb,. ve znění pozdějších předpisů Ing. Janu Kuklovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora s účinností od 1.9.2011 na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 533/11 ke jmenování ředitele přísp. org. MTD
Rada města j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Mgr. Pavla Žura do funkce ředitele příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo Kutná Hora s účinností od 1. 9. 2011 na dobu neurčitou.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 534/11 k zápisu DR společnosti MLaR
Rada města ve funkci Valné hromady
společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 54.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 8.6.2011.

II. u d ě l u j e
odměnu jednateli společnosti za I.Q.2011 v plné výši dle smlouvy o výkonu funkce jednatele

III. s c h v a l u j e
a) finanční příspěvek ve výši 10.000,- závodnímu družstvu Kaprňák feeder team
b) snížení nájmu pro ČRS Kutná Hora za pronájem rybníku Hornická z částky 20.000,- na 10.000,- Kč

IV. s o u h l a s í
změnu rozpočtu společnosti na demolici a převoz stodoly na Kaňku a její následnou montáž v Morašicích, jako zázemí pro lesnickou činnost a myslivost ve výši 150.000,- Kč. Tyto náklady budou hrazeny z vyšších tržeb za dřevo oproti plánu.


Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 535/11 k přijetí investičního úvěru
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na poskytnutí investičního úvěru na soubor investičních akcí ve výši 20 mil. Kč

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit podepsání smlouvy na poskytnutí předmětného úvěru s vybraným poskytovatelem (ČS, a.s.).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 536/11 k získání pozemků z důvodu rekonstrukce komunikací
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení z důvodu rekonstrukce komunikací jednat s vlastníky o převodu dotčených částí pozemků na Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 537/11 k uzavření kupní sml.(objekt v Mazákově)
Rada města s o u h l a s í
s odložením uzavření kupní smlouvy na prodej objektu bez č.p. na pozemku p.č. 785/146 (bývalá výměníková stanice) a pozemku p.č. 785/146 o výměře 253 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory s panem Pavlem Geierem, Kutná Hora nejpozději do 31.12. 2011
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 538/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce (k.ú. Kaňk)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kaňk, p.č. 274/1-kNN) na pozemku p.č. 618 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 539/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce (k.ú. K.Hora)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení pro čp. 644 Hlouška KH) na pozemcích p.č. 2556/243 a p.č. 2556/244 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 540/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet (k.ú. Sedlec)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "Stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek Kutná Hora, ul. J. Palacha, Opletalova, Šandova, Studentů, Havířská Stezka" na pozemcích p.č. KN 3852, 4122/23 a PK 276/15, 276/6, 276/12, 280/4, vše v k.ú. Kutná Hora a na pozemcích p.č. KN 799/1, 795/76, 795/1, 795/67 a 785/1, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 541/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet (k.ú. K.Hora)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "Kutná Hora - ul. Benešova, Sportovců, Stroupežnického, Řehákova a Družstevní - stavební úpravy NTL plynovodů a přípojek a částečný převod na STL" na pozemcích p.č. KN 3857/1, 3867 a 3868 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 542/11 ke zřízení věcného břemene - Telefónica Czech Republic (k.ú.Kaňk)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "16010-007361 K. Hora, Kaňk SR 27, rek. MTS" na budově č.p. 1 postavené na pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk a na pozemcích p.č. 621/1, 738/1, 619/1 a 625 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH u ostatní plochy a 1.000,- Kč bez DPH za 1 ks telekomunikačního zařízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 543/11 k zápisům komisí rady města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 13.6. 2011
b) zápis ze 4. zasedání komise životního prostředí ze dne 16. května 2011
c) zápis ze 4. zasedání dopravní komise ze dne 9.června 2011
d) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 2.6. a 16. 6. 2011


Usnesení č. 544/11 k vyhodnocení VŘ č. SN 10/11 na odprodej volné b.j. Ortenova čp. 83
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 10/11 na odprodej volného městského bytu č. 9 v domě čp. 83 ul. Ortenova (včetně podílu na pozemcích par. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 22/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 9 (2+1) v domě čp. 83 ul. Ortenova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 14.9.2011 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.09.11


Usnesení č. 545/11 k vyhodnocení VŘ č. SN 11/11 na odprodej volné b.j. Ortenova čp. 82
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 11/11 na odprodej volného městského bytu č. 8 v domě čp. 82 ul. Ortenova (včetně podílu na pozemcích par. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 23/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 8 (2+1) v domě čp. 82 ul. Ortenova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 14.9.2011 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.09.11


Usnesení č. 546/11 k žádosti o pronájem prostorů v pivovaru (GFJ)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce v přízemí hlavní budovy pivovaru (bývalých místností ředitelství pivovaru a bývalých místností pro PC) v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, Kutná Hora za účelem pořádání XI. ročníku Sympozia současného výtvarného umění JENEWIEN-KUTNÁ HORA ve dnech 1. 7. - 14. 7. 2011. Náklady na spotřebované energie bude hradit nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 547/11 k vyhodnocení VŘ č. SN 12/11 na prodej b.j. Opletalova čp. 178
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 12/11:
Na 1. místě se umístil p. Mgr. Štefan Živčák, Kutná Hora
Na 2. místě se umístil p. Roman Bahník, Čáslav
Na 3. místě se umístil p. Pavel Herodes, Kutná Hora

II.d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 12/11 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 178 ul. Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 s panem Mgr. Štefanem Živčákem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu ve výši 625.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 548/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 13/11 na prodej b.j. Opletalova čp. 180
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 13/11 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 8 v domě čp. 180, ul. Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 s panem Romanem Bahníkem, Čáslav. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 560.000,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 549/11 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s výjimkou vztahující se k prominutí úroku z prodlení vyčísleného za období roku 2010 pro společnost Průvodcovská služba s.r.o. Kutná Hora ve výši 19.271,00 Kč vyčísleného za období roku 2010.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 550/11 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města n e s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Radka Červeňáka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 551/11 k krátkodobému pronájmu nádvoří pivovaru (p. Nos- Krylonoce)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu části nádvoří v areálu pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem kutná Hora, se sídlem Havlíkčovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Nosem, Kutná Hora za účelem koncertního vystoupení OTEVŘENÁ SCÉNA NÁDVOŘÍ PIVOVARU LOREC v rámci festivalu KRYLONOCE dne 24.7.2011 za nájemné ve výši 300,- Kč/den + DPH v zákonné výši. Cenu za odebrané energie bude hradit nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.07.11


Usnesení č. 552/11 k nájmu prostor pivovaru (o.s. Kolektiv A.M. 180)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nádvoří a bývalé stáčírny v areálu pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Kolektiv A.M. 180, se sídlem Na dračkách 20, Praha 6, IČ: 22827188 za účelem pořádání hudebního festivalu Creepy Teepee, týkajícího se pronájmu prostorů v areálu pivovaru - bývalého prostoru dílny napravo od hlavního vchodu a dvou přízemních prostorů v hlavní budově pivovaru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.07.11


Usnesení č. 553/11 k prodloužení užívání náhr. ubytování (R.a Fr. Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.7.2011 do 31.8.2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 554/11 k vyhodnocení VŘ č. SN 14/11 na pronájem b.j. Masarykova čp. 343
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 14/11 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Marcelou Červeňákovou, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 14/11.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 555/11 k vyhodnocení VŘ SN č. 18/11 na prodej b.j. Nerudova čp. 456
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 18/11 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 10 v domě čp. 456, ul. Nerudova včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 2437 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 s panem Pavlem Otradovcem, Benešov. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 810.000,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 556/11 k vyhodnocení VŘ SN č. 17/11 na prodej b.j. Studentů čp.133
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 17/11 na odprodej volného městského bytu č. 20 v domě čp. 133 ul. Studentů (včetně podílu na pozemcích par. č. 795/9, 795/11 a 795/13) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 24/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 20 (2+0) v domě čp. 133 ul. Studentů včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 795/9, 795/11 a 795/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.1.1998 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 21.9.2011 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.10.11


Usnesení č. 557/11 k uzavření sml. o výpůjčce (p. Mikeš)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552,Kutná Hora a panem Jaroslavem Mikešem,Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 26.6.2011.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 558/11 k zápisu DR spol. KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady KH TEBIS, s.r.o. ze dne 25.5.2011.


Usnesení č. 559/11 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt.prostorů v ul. Dolní čp. 186
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v ul. Dolní, čp. 186, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.11


Usnesení č. 560/11 k vyvěšení záměru na pronájem objektu Sedlecká 670
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu, že nedošlo k uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v čp. 670, ul. Sedlecká, Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 2/11, kterým se stala společnost GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., se sídlem Štefánikova čp. 52, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v "záměru Města Kutná Hora".

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.11


Usnesení č. 561/11 k podnájmu bytu (man. Pokorní)
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 12 v čp. 648, ul. Benešova, Kutná Hora. jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Kateřina Pokorná a Ing. Petr Pokorný na dobu určitou - 1 rok, tj. od 1.7.2011 do 30.6.2012, slečně Tereze Šílové, Kutná Hora, ve smyslu § 719 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 562/11 k uzavření sml. o výpůjčce - Sedlecká 670
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora na den 1.7.2011 za účelem losování zájemců o "Zelené město".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.11


Usnesení č. 563/11 k NS na provoz prodejních trhů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o pronájmu části pozemků parc. č. 3758/1 a 3757/2 v k.ú. Kutná Hora v Šultysově ulici mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora a nájemcem panem Jaroslavem Wertheimem, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 za nájemné ve výši 100,- Kč/den, za účelem pořádání pravidelných pondělních a čtvrtečních prodejních trhů s účinností od 11.7.2011 do 31.12. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.07.11


Usnesení č. 564/11 k zápisu DR spol. Technické služby
Rada města ve funkci Valné hromady společ.
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 04/11 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 31.5.2011

II. s o u h l a s í
a) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za I.Q.2011 jednateli společnosti Ing.Janu Jägerovi
b) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za rok 2010 jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.


Zodpovídá : Ing. J. Jager, jednatel      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 565/11 k prominutí části nákladů p. Endrisovi
Rada města s o u h l a s í
s prominutím 2/3 celkových nákladů ve výši 6.260,- Kč, na zabezpečení zborcené opěrné zdi p.Miroslavu Endrisovi, 28401 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 566/11 k ukončení sml. o provozu útulku pro opuštěná zvířata
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o zabezpečení správy, údržby a provozu útulku pro opuštěná zvířata, uzavřené dne 31.12.2004 mezi Městem Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., dohodou ke dni 31.7.2011.

b) s tím, že od 1.8.2011 budou psi nalezení na katastru města Kutné Hory předáváni do útulku pro opuštěná zvířata za následující ceny:
a)Štěně do věku 4 měsíců 960 Kč
b) Pes o hmotnosti do 10 kg 3.360 Kč
c) Pes o hmotnosti 10-15 kg 4.800 Kč
d) Pes o hmotnosti nad 15 kg 6.000 Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 567/11 ke zrušení některých hracích prvků v k.ú. K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s odstraněním nevyhovujících a neopravitelných hracích prvků na dětských hřištích v katastru města Kutná Hora dle závěrů Roční hlavní kontroly herních zařízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.11.11


Usnesení č. 568/11 ke zveřejnění záměru na výpůjčku majetku spol. MVE Plus
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na výpůjčku movitého a nemovitého majetku Města Kutná Hora v celkové hodnotě 664 506,56 Kč, společnosti MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, který je vybavením Záchytné stanice pro opuštěné a nalezené psy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.11


Usnesení č. 569/11 k zápisu DR společnosti MVE Plus
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o., konaného dne 13.6.2011.


Usnesení č. 570/11 k rozpočtovému opatření OSM TO č. 9-11
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 9/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 37.600,--Kč na výdajovou položku Malín - označení ulic a to na úkor investiční výdajové položky Malín - označení ulic

b) předložený návrh OSM - TO č. 10/11, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Světelná signalizace - křižovatka U Podlipných ve výši 30.000,--Kč a to na úkor výdajové položky Ostatní opravy a udržování.

c) předložený návrh OSM - TO č. 11/11, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky Dětské hřiště - služby ve výši 125.000,--Kč a to na úkor výdajové položky Rezerva -vedení města.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 571/11 k plánovací smlouvě - výstavba infrastruktury v lokalitě Třešňovka
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením předložené Plánovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností U.T.C.PROPERTIES, s.r.o. se sídlem Říčany, Jažlovice, Na Dlouhém 83.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.06.11


Usnesení č. 572/11 k bytům v Benešově a Puškinské ulici
Rada města s o u h l a s í
s postupem navrhovaným v informativní zprávě o dosavadním postupu Města Kutná Hora ve věci smluv k bytům v Benešově a Puškinské ulici.


Usnesení č. 573/11 k navýšení příspěvku z Fondu regenerace města K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2011 manželům Pinnoy na obnovu fasády domu čp. 43 Pod Hrádkem v Kutné Hoře o částku 30.000,- Kč, celková částka příspěvku po navýšení bude činit 80.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 574/11 k zápisu DR spol. Průvodcovská služba
Rada města v rámci výkonu funkce valné hromady spol
Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 6. 6. 2011

II. s o u h l a s í
s výplatou odměny členům dozorčí rady za I. pololetí 2011 v plné výši.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 575/11 k žádosti o finanční podporu (Pavol Čureja)
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou akce ROM FEST - přehlídka romských hudebních skupin konané dne 24.6.2011 v Kutné Hoře, a to ve výši 10.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 576/11 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2011
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 577/11 ke stavebním úpravám v ZŠ TGM
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Provést výměnu oken jídelny ZŠ TGM Kutná Hora firmou SAMAT za cenu 656.000,-Kč dle RM 482/11

b) Složení hodnotící komise VŘ zakázky malého rozsahu pro výběr zhotovitele stavebních oprav fasády a teras ZŠ dle RM 482/11
členové náhradníci
Ing. Jiří Franc Karel Koubský
Ing. Janál Jiří Ing. arch. Martin Kremla
Jan Trávníček, DiS. Špačková Michaela

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 578/11 k zadávacímu řízení na zakázku "Obnova povrchu ul. Benešova"
Rada města I. s c h v al u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. b) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Obnova povrchu ulice Benešova"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

II . s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Karel Koubský
2. RNDr. Dagmar Civišová,CSc. Ing.Arch. Martin Kremla
3. Ing. Jiří Janál Antonín Novák
4. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková
5. Dobroslav Vepřek Ing. František Tvrdík

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

c) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 579/11 k rozšíření kamerového systému města
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
závěry jednání komise informačních technologií ve složení p. Karel Koubský, Ing. Ladislav Šorčík, Ing. Jan Moravčík, Aleš Kerner, Lukáš Jelínek, která doporučila koncepční rozvoj Městského kamerového systému (dále jen MKDS)a jeho postupnou digitalizaci

II. s o u h l a s í
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu městské policie ve výši 140.000,- Kč na vybudování dvou kamerových bodů v ulici Barborská - Jezuitská kolej

III. v y č l e ň u j e
z rezervy Města částku ve výši 200.000,- Kč na pořízení digitálního záznamového zařízení OMNICAT 1. etapy digitalizace MKDS.
Zodpovídá : Mgr.Smetáček, Ing. V.Mareček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 580/11 k rozpočtovému opatření OŽP č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2011, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 254.750,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 581/11 k vydání Nařízení Města K.Hory č. 2/2011
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na vydání Nařízení Města Kutné Hory č. 2 na vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov, které budou zpracovány v zařizovacím obvodu nazvaném "LHO KUTNÁ HORA Z.O. KÁCOV", s platností od 1.1.2013 do 31.12.2022.

II. u k l á d á
odboru životního prostředí vydat nařízení schválené v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 15.07.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 22. června 2011

Nahoru