22. června 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.června 2010

Usnesení č. 532/10 k rozpočtovému opatření EO č. 14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 14 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 22.870,-- Kč z položky "Daň z převodu - bytové domy" na položku "Vratka platby za pozemek" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 533/10 k investičnímu úvěru
Rada města p o v ě ř u j e
starostu města Ivo Šalátka k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí v podlimitní veřejné zakázce na službu s názvem: "Investiční úvěr na soubor investičních akcí Města Kutná Hora" a po uplynutí odv olací lhůty k následnému uzavření smlouvy o úvěru s vybraným uchazečem.
Zodpovídá : I.Šalátek, Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 534/10 k odpisu pohledávky (Stavis, s.r.o.)
Rada města s o u h l a s í
s odpisem 50% (tj. 5.928,50 Kč) přisouzené pohledávky z příslušenství žalované částky za společností Stavis s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 535/10 k návrhu směrnice o zpracování rozpočtu města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem Směrnice o zpracování rozpočtu Města Kutné Hory, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 536/10 ke změně OZV o místních poplatcích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
odsouhlasit změnu Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č.7/2003, kde v celém oddílu V. se nahrazuje slovo " přístroj " slovy" přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí".

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 537/10 ke směně pozemků (CADMO s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku dle PK p.č. 2657 o výměře cca 147 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku dle PK p.č. 1135 o výměře cca 240 m2 ve vlastnictví CADMO s.r.o., se sídlem Politických vězňů 1511, Praha, ICONIUM CHEQUIA, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 1511, Praha, INVERSIONES CENTROEUROPEAS s.r.o., se sídlem Na Příkopě 9 a 11, Praha a Vilmor, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, Praha, vše v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 538/10 k prodeji části pozemku - Sedlec (p. Furka)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 222/10 ze dne 23.3. 2010

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 656/16 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Petru Furkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč - znalečné).


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 539/10 k ukončení VŘ a vyhlášení nového (výměník Mazákova)
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 1/10 na prodej objektu bez čp. na pozemku p.č. 785/146 (bývalá výměníková stanice) a pozemku p.č. 785/146 o výměře 253 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 2/10 na prodej objektu bez čp. na pozemku p.č. 785/146 (bývalá výměníková stanice) a pozemku p.č. 785/146 o výměře 253 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za v yvolávací cenu 2.200.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.09.10


Usnesení č. 540/10 ke zřízení věcného břemene (m.Cimplovi)
Rada města n e s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene čerpání vody ze studny na pozemku p.č. 3888/2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 541/10 k prodeji budovy společnosti KH Tebis, s.r.o.
Rada města I. n e s o u h l a s í
ve funkci valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o.
s prodejem budovy čp. 641 na pozemku p.č. 4578 a pozemku p.č. 4578 o výměře 471 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Zdeňku Němcovi,Čáslav za kupní cenu celkem 5.500.000,- Kč.

II. r u š í
záměr Č. 539/10 na prodej části pozemku p.č. 2560/5 o výměře 428 m2 v k.ú. Kutná Hora vyvěšený od 27.5. 2010 do 16.6. 2010.

Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 542/10 k VŘ č.M 3/10 na prodej objektu v ul.Sportovců v KH
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 3/10 na prodej objektu bez čp. na pozemku p.č. 2136/5 a pozemku p.č. 2136/5 o výměře 757 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení a za vyvolávací cenu 4.900.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.09.10


Usnesení č. 543/10 k dopisu T.J.Stadion KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
dopis o přehledu příjmů z ubytovny na zimním stadionu Kutná Hora ze dne 7.6.2010 od T.J. Stadion Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora


Usnesení č. 544/10 k ukončení nájem.smlouvy - DRINKS UNION, a.s.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
že v důsledku dopisu doručeného dne 24.5.2010 dojde k ukončení Nájemní smlouvy ze dne 15.2.2001 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Heineken Česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru 1, Krušovice dříve DRINKS UNION, a.s., se sídlem Drážďanská 80, Ústí nad Labem

II. s o u h l a s í
s předloženou odpovědí společnosti Heineken Česká republika, a.s., která se dne 1.6.2010 sloučila se společností DRINKS UNION, a.s., ohledně ukončení nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 545/10 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Občan.sdružení Kutnohorsko.cz
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením Kutnohorsko.cz, se sídlem V Zátiší 437, Kutná Hora ve dnech 1.7.2010, 8.7.2010 a 15.7.2010 za ú čelem uspořádání produkce Magická Kutná Hora v rámci festivalu Kutnohorské léto 2010

b) s bezplatným umístěním informačního banneru po dobu konání festivalu Kutnohorské léto 2010 ve výlohách domu č.p. 379 Palackého nám. v Kutné Hoře

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.10


Usnesení č. 546/10 k jednostrannému zvýšení nájemného
Rada města s o u h l a s í
v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., se zvýšením nájemného o 50% maximáln ího přírůstku měsíčního nájemného v bytech, které jsou ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.11


Usnesení č. 547/10 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.7.2010 do 31.8.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 548/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 549/10 k uzavření dodatku - Městské Tylovo divadlo v KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor a nájmu movitých věcí uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, se sídlem Masar ykova ul. 128, Kutná Hora týkající se vyjmutí zesilovače AKT 435, inv. č. 5-392/30 a převíječe filmů PRM 70/35, inv. č. 557/50 z předmětu nájmu a upravení závazků Městského Tylova divadla v Kutné Hoře a Města Kutná Hora s tím, že tato změna nemá vliv na výši nájemného.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 550/10 k uzavření smlouvy o nájmu nebyt.prostor - Národ.odboje 56
Rada města p o v ě ř u j e
odbor správy majetku přípravou smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 56 Národního odboje, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností OKZ Chomutov a.s., se sídlem Slivenecká 1121/72, Praha 5 dle podmínek zveřejněného záměru na pronájem předmětných nebytových prostor.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 949/10 ze dne 24.11.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 551/10 k uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti (Sokolovna Malín)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitosti postavené na pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a o.s.Malínská sokolovna na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 552/10 k výroční zprávě - Průvodcovská služba
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti
a) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, za rok 2009

b) rozdělení zisku společnosti za rok 2009 ve výši 156.670,17 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti přeúčtovat na účet 428-nerozdělený zisk minulých let

c) výplatu roční prémie za rok 2009 pro jednatelku společnosti

II. u k l á d á
Jednatelce společnosti zaslat výroční zprávu za rok 2009 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 553/10 k výroční zprávě - Městské lesy a rybníky
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti
a) výroční zprávu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s.r.o. za rok 2009

b) rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2009 ve výši 956 577,20 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti: 56 577,20 Kč ve prospěch sociálního fondu, 47 829-- Kč převést na doplnění základního rezervního fondu na účet 421 a 852 171,-- Kč p řeúčtovat na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.

II. u k l á d á
jednateli společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s.r.o. zaslat výroční zprávu za rok 2009 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 554/10 k zápisu DR a výroční zprávě - KH Tebis
Rada města ve funkci Valné hromady společ. KH Tebis

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady ze dne 26.5.2010

II. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu společnosti KH TEBIS, s.r.o. za rok 2008
b) rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2008 ve výši 299.766,- Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti následovně: na uhrazení ztráty minulých let částku 299.766,- Kč (účet 429 00)

III. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu společnosti KH TEBIS, s.r.o. za rok 2009
b) rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2009 ve výši 2.774.838,38 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti následovně:
- na neuhrazenou ztrátu minulých let částku ve výši 2.493.239,36 Kč (účet 429 00)
- na sociální fond částku ve výši 140.000,- Kč (účet 427 00)
- na rezervní fond částku ve výši 141.599,02 Kč

IV. u k l á d á
Jednateli společnosti
zaslat výroční zprávu za rok 2008 a za rok 2009 do Sbírky listin obchodníku rejstříku při Městském soudu v Praze.


Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš, jednatel      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 555/10 k poskytnutí příspěvku na mládež TJ Stadion
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné společnosti KH Tebis
poskytnutí finančního přípěvku na reklamu ve výši 70.000,-- Kč pro mládež TJ Stadion Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš, jednatel      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 556/10 k výroční zprávě - Technické služby
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti
Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. za rok 2009
b) rozdělení zisku po zdanění společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2009 ve výši 366.961,91 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti:
- 18.348,10 Kč ve prospěch zákonného přídělu do rezervního fondu společnosti,
- 348.613,81 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let

II. u k l á d á
jednateli společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. zaslat výroční zprávu za rok 2009 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Ing. J.Jäger, jednatel      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 557/10 k uzavření dodatku (Zámecká 167)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 13.3.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností ProCafé CZ, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Revoluční 1082, týkající se nájmu nebytových pr ostor v nemovitosti č.p. 167 Zámecká ul., Kutná Hora - Sedlec, dohodou ke dni 30.6.2010

b) s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 167 Zámecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Hotel U Kata s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Uhelná 596

Zrušeno usnesením RM č. 618/10 dne 13.07.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 558/10 k žádosti o souhlas s umístěním sídla společnosti
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla zakládané společnosti MUDr. Skalická - praktický lékař pro dospělé, s.r.o., do domu čp. 635, ul. Benešova, Kutná Hora, v bytě č. 5, jehož společnými nájemci jsou manželé Ivana a Petr Skaličtí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 559/10 k vyhodnocení VŘ na prodej b.j. č. 11 Štefánikova 555
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 19/10:
Na 1. místě se umístili manželé Pavel a Radka Edrovi, Kutná Hora
Na 2. místě se umístila pí Miroslava Táborská, Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 19/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 11 v domě čp. 555, ul. Štefánikova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 2470/1, 2469 a 2468 v k.ú Ku tná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 2.5.2001 s manželi Pavlem a Radkou Edrovými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvateli ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 411.000,-Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 560/10 k vyhodnocení VŘ na prodej b.j. č. 5 Štefánikova 555
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 18/10:
Na 1. místě se umístila pí Miroslava Táborská, Kutná Hora
Na 2. místě se umístila pí Teresa Panas, Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 18/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 5 v domě čp. 555, ul. Štefánikova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 2470/1, 2469 a 2468 v k.ú Kut ná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 2.5.2001 s paní Miroslavou Táborskou,Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 433.000,-Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 561/10 k uzavření smlouvy o výpůjčce Lierova 146 (FGJ)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 322/10 ze dne 20.4.2010

II. s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nemovitosti č.p. 146 Lierova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, se sídlem Palackého nám. 377, Kutná Hora v termínu od 1.7.2010 do 14.7.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 562/10 k přidělení bytu (M.Vítová)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 20, o velikosti 2+1 (43,16 m2), v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s paní Martou Vítovou, ke dni 30. 6. 2010.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 8, o velikosti 2+1 (44,91 m2), v čp. 637, ul. Benešova, Kutná Hora s paní Martou Vítovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2010, kdy nájemné bude ve výši 48,89 Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 563/10 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem b.j. Šultysova 165
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 22/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 v čp. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 27/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 8. 2010 v 15:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.10


Usnesení č. 564/10 ke zprávě věžních hodin
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o stavu věžních hodin, jejichž provoz smluvně zajišťuje Město Kutná Hora.


Usnesení č. 565/10 k vybudování rampy pro imobilní osoby (Zámecká čp. 279)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v Zámecké ulici před čp.279, pozemek parc.č. 642 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - objekt informačního centra.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 566/10 k umístění schodišťového stupně u vstupu do čp. 52 Zámecká
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním jednoho schodišťového stupně u vstupu do domu čp.52 v Zámecké ulici, pozemek parc.č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - hotel U Růže.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 567/10 k uzavření NS na pronájem pozemku (Vinné sklepy)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o pronájem pozemku parc. č. 805/132 o výměře 3 145 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Náměstí ČS A 31, Jaroměř, za nájemné ve výši 0,43,- Kč/m2/rok, za účelem výsadby vinohradů, s účinností od 1.7.2010 na dobu určitou 25 let.

Zrušeno usnesením RM č. 816/10 ze dne 05.10.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 568/10 k záboru veřejného prostranství (Městské trhy)
Rada města I. m ě n í
své usnesení č. 254/10 ze dne 23.3.2010 tak, že zábor veřejného prostranství v Šultysově ulici za účelem provozování prodejní akce "Městské trhy" vždy ve středu od 8:00 do 18:00 hod. pro provozovatele pana Petra Veselého, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s tím, že vždy v pátek od 1.7.2010 do 31.12.2010 od 8:00 do 18:00 hod. bude provozovatelem "Městských trhů" v Šultysově ulici firma SLATR s.r.o., Zvoncovitá 1968, 155 00 Praha 5, IČ: 26489686.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 569/10 k zápisu DR MLaR
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti
Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 49.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 10.června 2010.

II. u d ě l u j e
odměnu jednateli společnosti za I.Q.2010 v plné výši.

III. n e s c h v a l u j e
finanční příspěvek na reklamu pro TJ Stadion Kutná Hora ve výši 100.000,- Kč. Tato záležitost bude opětovně projednána ve III.Q. 2010, kdy se dají lépe předpokládat finanční možnosti společnosti.

IV. s o u h l a s í
s pořádáním cvičných brokových střeleb v rámci výkonu práva myslivosti pro zaměstnance společnosti a pozvané hosty nákladem ve výši maximálně 40.000,- Kč.


Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 570/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 33-38
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 33/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 2.500,-- Kč na výdajovou položku vratky nájmů za hrobová místa a kol.schránek, a to na úkor položky hřbitovy služby - viz bod č. 1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č. 34/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 1.060,-- Kč na výdajovou položku nebyt.prostory - zpracování dat, teplo, a to na úkor položky byty kolky - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č. 35/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 16.020,-- Kč na výdajovou položku byty - zpracování dat za teplo, a to na úkor položky byty opravy - viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č. 36/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 70.000,-- Kč na výdajovou položku slavnostní osvětlení opravy, a to na úkor položky slavnostní osvětlení služby, revize - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č. 37/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 3.960,-- Kč na novou výdajovou položku vratka kauce - in promotion 2007, a to na úkor položky park Vl.dvůr služby, revize viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č. 38/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 70.000,-- Kč na výdajovou položku Radnická 178 opravy, a to na úkor položek sokolovna Malín - skladové prostory (38.000,-- Kč) a Vl.dvůr oprava kotelny (32.000,-- Kč) - viz bod č.6 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 571/10 k nájmu a službám hrobových míst
Rada města s t a n o v u j e
ceník za nájem hrobových míst a služeb spojených s nájmem hrobových míst a pronájem kolumbárních schránek pro pohřebiště v katastru města Kutná Hora s platností od 1.7.2010 takto:

Nájem Kč/m2/rok Služby Kč/m2/rok
Hrobové místo 15,-- Kč 70,-- Kč
Hrobka 15,-- Kč 70,-- Kč
Urnový hrob 15,-- Kč 70,-- Kč
Kolumbární schránka - malá 210,-- Kč/ks/rok ----
Kolumbární schránka - velká 400,-- Kč/ks/rok ----

Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu min.1 roku a max. 15let.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 572/10 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu (Mincířská 107)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 21/10 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 28/10 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 18. 8. 2010 v 15:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.10


Usnesení č. 573/10 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu (Masarykova 343)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 20/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 29/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 18. 8. 2010 ve 14:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.10


Usnesení č. 574/10 k pověření uzavírání smluv o výpůjčce židlí
Rada města p o v ě ř u j e
Odbor správy majetku
uzavíráním smluv o výpůjčce plastových židlí v majetkové evidenci OSM pro potřeby kulturních a sportovních akcí pořádaných nebo podporovaných městem Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.06.10


Usnesení č. 575/10 ke zprávě o průběžném sledování památky UNESCO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí zprávu o průběžném sledování památky zaspané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2009.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 576/10 k navýšení podílu Města na akci "Obnova památníku Kalvárie"
Rada města s o u h l a s í
s navýšením podílu Města Kutná Hora o částku 60.000,- Kč na akci "Celková obnova památníku Kalvárie" na pozemku parc. č. 662/1 k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 577/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 22
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 22 - převod dotace Ministerstva kultury ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu "Veřejné informační služby knihoven - VISK 3" dle rozhodnutí č. 112/MK-S4407/2010 OUK, navýšení roz počtových příjmů a výdajů ve výši 137.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 22.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 578/10 k upravenému rozdělení prostředků v rámci Programu regenerace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s upraveným návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury pro rok 2010 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 579/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 20
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 20 - převod dotace Ministerstva kultury ČR Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře na celoroční výstavní činnosti GFJ, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 350.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 20.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 580/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 21
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 21 - převod dotace Ministerstva kultury ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století - 4. ročník recitační přehlídky "Ten verš si tiše říkám …" dle dopisu č.j. 572 2/2010 ze dne 18.5.2010, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 10.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 21.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 581/10 k prázdninovému provozu MŠ a ŠD
Rada města s o u h l a s í
s provozem mateřských škol a přerušením provozu školních družin v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2010.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 582/10 k žádosti o záštitu
Rada města s o u h l a s í
s převzetím role spolupořadatele akce Kaňkovský hornický jarmark 2010 bez finanční spoluúčasti na nákladech akce.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 583/10 ke smlouvě o spolupráci (kytarová soutěž)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi Městem Kutná Hora a společností Badyan, s.r.o. ve znění dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 584/10 k rozdělení grant. prostředků II. pol. v obl. výchovy a vzdělávání
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro školství ze dne 21.6.2010

II. s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků na II.pololetí 2010 v oblasti výchovy a vzdělávání dle předložené důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.07.10


Usnesení č. 585/10 k zápisu komise architektů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise architektů ze dne 7.6.2010.
Usnesení č. 586/10 ke schválení vyhlášky č. 1/2010 (FRB)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit obecně závaznou vyhlášku č.1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2006 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města Kutná Hora

b) souhlasit s využitím zůstatku Fondu dle článku IV.odst.4 Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č.2/2006 pro rozpočet Města na předfinancování investičních akcí dle důvodové zprávy ekonomického odboru.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 587/10 k rekonstrukci MTD
Rada města I. s c h v a l u j e
Složení hodnotící komise pro výběr dodavatele na úpravu vzduchotechniky a vytápění prostoru jeviště a hlediště Městského Tylova divadla v Kutné Hoře v tomto složení:
členové náhradníci
MVDr. Václav Vančura Václav Zimmermann
Ing. Janál Jiří Mgr.Ondřej Seifert
Jan Trávníček Dagmar Civišová

II. u k l á d á
starostovi města
na základě výsledku výše uvedeného VŘ uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo .

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 02.07.10


Usnesení č. 588/10 k rozšíření parakoviště Sídliště Šipší
Rada města I. s c h v a l u j e
záměr vybudovat rozšíření parkoviště v ulici Opletalova na sídlišti Šipší

II. u k l á d á
Odboru investic
zajistit zpracování potřebné dokumentace a vyjádření dotčených orgánů.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 589/10 k rekonstrukci Lierova 146 - PD pro provedení stavby
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek výběrového řízení na realizaci zpracovatele projektové dokumentace provedení stavby rekonstrukce čp.146, Lierova ul. Kutná Hora dle přiložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Kutnohorská stave bní s.r.o. se sídlem Benešova 316, Kutná Hora za cenu 888.000,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
starostovi města
uzavřít s vítězem soutěže smlouvu o dílo.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 590/10 k rozpočtovému opatření OŽP č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2010, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 264.290,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 591/10 k organizační změně na OŽP
Rada města I. r u š í
s účinností k 31.7.2010 v odboru životního prostředí - oddělení ochrany ovzduší a odpadů, pracovní pozici "referent státní správy a samosprávy ŽP"

II. z ř i z u j e
s účinností od 1.8.2010 v odboru životního prostředí - oddělení vodoprávního úřadu, pracovní pozici "referent státní správy a samosprávy, úředník, ZOZ".


Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 15.07.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 22. června 2010

Nahoru