22. března 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.března 2017

Usnesení č. 208/17 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 13. 3. 2017 

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s manželi Hanou a Jiřím Čížkovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 634, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Ivetou Táborskou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 209/17 k záměru na pronájem pozemku v k.ú. Kutná Hora (zookoutek)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 92 o výměře 2.138 m2 v k.ú. Kutná Hora na dobu určitou do 31.12. 2047 za účelem zřízení zookoutku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.04.17


Usnesení č. 210/17 k vyhlášení VŘ č. SN 10/17 na pronájem bytu (Vojtěšská ul. č.p. 19)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 53/17 v bodě II. ze dne 25. 1. 2017. 

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 10/17 na pronájem bytu č. 4, o velikosti 2+kk, v 1. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 3. 5. 2017 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 211/17 vyhodnocení VŘ č. SN 02/17 na pronájem bytu (Puškinská ul. č.p. 653)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 02/17 na pronájem bytu zvláštního určení - bezbariérový byt č. 1 o velikosti 1+kk (36,20 m2) v 1. podlaží domu č.p. 653, ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - bezbariérový byt č. 1 o velikosti 1+kk (36,20 m2) v 1. podlaží domu č.p. 653, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Janou Chadrabovou, Vrdy, za nájemné ve výši 1.922,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 8) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 02/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 212/17 k uzavření NS k bytu - ul. Puškinská č.p. 652, KH (p. Mistoler)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1, o velikosti 4+1 (100,20 m2), v 1. podlaží domu č.p. 634, ul. Benešova, Kutná Hora s panem Josefem Mistolerem, zastoupeným opatrovníkem Městem Kutná Hora, dohodou ke dni 31. 3. 2017.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, o velikosti 1+kk (35,62 m2), ve 4. podlaží domu č.p. 652, ul. Puškinská, Kutná Hora s panem Josefem Mistolerem, Kutná Hora, zastoupeným opatrovníkem Městem Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 4. 2017, za smluvní nájemné ve výši 1.720,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 213/17 k uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. Kutná Hora (pí Marelová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2168/10 o výměře 62 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a paní Lydií Marelovou, Modřany, Praha 4, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s účinností od 1.5.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 214/17 k prodloužení náhradního ubytování (man. Čurejovi)
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na městské ubytovně v Trebišovské ul., č.p. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 215/17 k uzavření sml. o využití sportoviště - Zimní stadion(p. Vekrbauer)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití sportoviště - areálu Zimního stadionu Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a p. Martinem Vekrbauerem, Kutná Hora jako uživatelem za účelem konání závěrečné sportovní akce pozvaných účastníků amatérské hokejové ligy 2016/2017 dne 1.4.2017 za částku ve výši 1 600,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 216/17 k uzavření podnájemní sml. - Pirknerovo nám. 228, KH (Domov Barbora)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření podnájemní smlouvy mezi Domovem Barbora Kutná Hora, poskytovatelem sociálních služeb, IČ 48677752, se sídlem Pirknerovo náměstí 228, Kutná Hora, jako nájemcem a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Praha jako podnájemcem, týkající se užívání části půdního prostoru a části střechy budovy č.p. 228, která je součástí pozemku p.č. 979/4 v k.ú. Kutná Hora, včetně kabelového propojení vedeného touto budovou, za účelem provozování sítě a poskytování služeb elektronických komunikací.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.04.17


Usnesení č. 217/17 k zahájení poptáv. řízení "Dřevěná eurookna a dveře - Kaňk 243"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Dřevěná eurookna a dveře - I. etapa, Kaňk 243, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: 
člen komise                       náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora          Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová      Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka           Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 218/17 k zahájení poptáv. řízení "Stavební úpravy bytů, Kollárova 589"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytů č. 6 a č. 7, Kollárova 589, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: 
člen komise                  náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora      Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová  Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka       Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 219/17 k zajištění údržby hřiště UMT 3G J. Palacha ( Technické služby)
Rada města s c h v a l u j e
zajištění provozní údržby hřiště UMT 3G Jana Palacha v Kutné Hoře spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČ 495 49 511, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 220/17 k odkupu pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Ohlídka)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit odkoupení pozemku p.č. 2930/5 o výměře 172 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Miloslava Ohlídky, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 221/17 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty" (do 5 000,- Kč) v oblasti kultury dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.17


Usnesení č. 222/17 k použití znaku města
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým bezplatným použitím znaku města Kutná Hora pro katalog stanic HZS ČR dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 223/17 k udělení výjimky z vyhlášky 4/2014
Rada města s o u h l a s í
a/ s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství panu Jiřímu Tříškovi pro akci "Velikonoční pouť Kutná Hora - Sedlec", a to v termínu 10. - 20. 4. 2017.

b/ s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství panu Pavlu Bečánovi pro akci "kinematograf bratří Čadíků", a to v termínu 31. 7. - 4. 8. 2017.

c/ s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství agentuře Lotos, s.r.o. pro akci "Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2017", a to v termínu 3. - 11. 6. 2017.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 224/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 11
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 11 - navýšení rozpočtových prostředků OrJ 2867 na položku - sport - rezerva o vratku nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté dotace TJ Sokol Kutná Hora, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 225/17 k zahájení poptávkového řízení "Oprava opěrné zdi chrámu sv. Barbory"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory - úvodní etapa" v Kutné Hoře.

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:
- nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise
zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
Člen komise                            náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková    Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert              Bc. Jana Jelínková
3. Věra Janatová                     Naděžda Mottlová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.04.17


Usnesení č. 226/17 k příspěvkovému programu (malé granty) - sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 10.3.2017 - realizace projektu v II. čtvrtletí 2017, dle důvodové zprávy a přílohy č.1.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.17


Usnesení č. 227/17 k příspěvkovému programu (malé granty) - vzdělávání a volný čas
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v řádném termínu do 10. 3. 20176, realizace projektu v II. čtvrtletí 2017 dle důvodové zprávy

II.s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.04.17


Usnesení č. 228/17 k rozpočtovému opatření ROZ č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření ROZ č. 1, přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční položky "Územní plány - služby" na investiční položku "Nový územní plán" v předběžné výši 650 000 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 229/17 k zahájení zadáv. řízení "Snížení energ. náročnosti Benešova 632-638"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632-638, Kutná Hora"

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kritérium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona obdobně-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání nabídek ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Ing. Jiří Janál Ing. arch Martin Kremla
3. Michaela Špačková Jan Trávníček, DiS.

b) s administrací průběhu zadávacího řízení včetně posouzení kvalifikace účastníků a vybraného dodavatele Ing. Josefem Bártou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.17

Bod II. b) byl zrušen usnesením č. 569/17 ze dne 19. 7. 2017

Usnesení č. 230/17 k rozpočtovému opatření OI č. 01
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na neinvestiční položku "Vlašský dvůr - mzdy" ve výši 643.200,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 231/17 k revitalizaci Vlašského dvora - VŘ na zhotovení DPS
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Zhotovení prováděcí dokumentace na stavbu pro akci Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr.

b) Složení hodnotící komise pro poptávkové řízení vedené mimo režim zákona na zhotovení dokumentace pro provedení stavby na akci Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr takto:
člen                                    náhradník
Ing. Josef Viktora               Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Jiří Janál                      Michaela Špačková
Jan Trávníček Dis.              Antonín Novák
Radim Fedorovič

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit průběh VŘ.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.17


Usnesení č. 232/17 k rozpočtovému opatření OSZ č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 3 - snížení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 40 000 Kč na kalendářní rok 2017

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.3
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 233/17 k rozpočtovému opatření OSZ č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
a)veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017 ve výši 1.317.200,- Kč, která bude uzavřena se Středočeským krajem

b)rozpočtové opatření OSZ č. 4 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 1.317.200,- Kč, v návaznosti na veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017, která bude uzavřena se Středočeským krajem dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 4 v bodu 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 234/17 k hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za rok 2016 dle důvodové zprávy


Usnesení č. 235/17 k žádosti Obl. charity o změnu rozdělení neinvestičních dotací
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s žádostí pana RNDr. R. Otruby o změnu rozdělení výše neinvestičních dotací pro Oblastní charitu Kutná Hora
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 236/17 k odprodeji šesti kusů pistolí MP
Rada města s o u h l a s í
s odprodejem šesti kusů pistolí ČZ Uherský Brod vzor 75 a vzor 85 ráže 9 mm za nejvyšší cenovou nabídku spol. NK -team CZ s.r.o. Stříbrná Skalice.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 30.05.17


Usnesení č. 237/17 k vyhodnocení ankety k dopravní situaci na sídlišti Šipší
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu k vyhodnocení ankety k dopravní situaci na sídlišti Šipší

II. u k l á d á
a) Urychleně řešit možnost vybudování parkoviště podél ulice Opletalova (odkup pozemku od St.statek Čáslav v likvidaci)
Zodpovídá: Bc. Martin Starý                   Termín: 30.6.2017

b)začít jednat s vlastníky pozemků podél ulice Opletalova o možnostech odkupu či výměny
Zodpovídá: Bc. Mgr. Alena Šorčíková   Termín: 31.12.2017

c) zpracovat projektovou dokumentaci na zprůjezdnění slepé ulice podél domů č.p. 139 - 141
Zodpovídá: Ing. Janál, Ing. J.Ďoubal     Termín: 30.6.2017

d) prověřit možnosti rezidenčního parkování
Zodpovídá: Ing. Janál                            Termín: 30.6.2017

f) na sídliště umožnit dopravním značením parkování vozidlům pouze do 2t
Zodpovídá: Ing. Janál Termín: 30.6.2017
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková              Termín : 31.12.17

Bod d) a f) zrušen usnesením RM č. 371/17 ze dne 17. 5. 2017.

Usnesení č. 238/17 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 6.3.2017Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 22. března 2017

Nahoru