22. března 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.března 2006

Usnesení č. 267/06 k usn. č. 176/06 - veřejná soutěž - poptávka veřejného osvětlení
Rada města t r v á
na usnesení č. 176/06 ze dne 22.2.2006 bez připomínek.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 268/06 k zápůjčce velké zasedací síně - ZŠ TGM
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně Vlašského dvora v Kutné Hoře dne 26. 6. 2006 od 13:30 do 15:00 hod. pro konání slavnostního zakončení školního roku Základní školy T.G.Masaryka, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 269/06 k doplnění člena poradního orgánu - regenerace města
Rada města j m e n u j e
pana Ing. arch. Lea Provaze členem poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 24.03.06


Usnesení č. 270/06 k organizační změně MÚ - odbor obrany
Rada města I. r u š í
s účinností k 31.3.2006 Odbor obrany MÚ Kutná Hora a jeho pracovní náplň zařazuje do odboru kanceláře tajemníka - personální oddělení.

II. o d v o l á v á
s účinností k 31.3.2006 pí Adélu Linhartovou z funkce vedoucí odboru obrany na její žádost v souvislosti s odchodem do starobního důchodu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 271/06 k prodeji pozemků Třešňovka - Provaznice v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 4094/10 o výměře 54.109 m2, p.č. 4094/12 o výměře 4.649 m2, p.č. 4095/7 o výměře 7.625 m2 a dle PK č. 1756 o výměře 6.697 m2 vše v k.ú. Kutná Hora firmě U.T.C. Properties s.r.o. se sídlem Komerční zóna Průhonice - Čestli ce, Obchodní 110, 271 06 Čestlice
za kupní cenu 33.616.800,-- Kč.


Zrušeno usnesením č. 605/06 ze dne 21.6.2006
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 272/06 k poskytnutí příspěvku - MLaR
Rada města s o u h l a s í
s poskytováním finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na pozemcích, které jsou předmětem nájemní smlouvy, z rozpočtu Středočeského kraje nájemci Městským lesům a rybníkům Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 273/06 ke sml. na zajištění dopravní obslužnosti linkami MAD
Rada města s c h v a l u j e
smlouvu s firmou CONNEX Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2006.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 274/06 k vyhodnocení popt. řízení - Oprava mostu pro pěší V Hutích
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou REPAM s.r.o., Masarykova 596, Kutná Hora na akci "Oprava mostu pro pěší přes Vrchlici V Hutích", Kutná Hora za částku ve výši 1.016.835,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 275/06 o pomoci při konání 8. Národní výběrové konference EPM
Rada města I. s o u h l a s í
a) s bezplatnou zápůjčkou zasedací síně Vlašského dvora v odpoledních
hodinách dne 20.4.2006 pro zahájení 8. Národní výběrové konference
Evropského parlamentu mládeže
b) s jednorázovým bezplatným použitím znaku města Kutná Hora na
materiálech souvisejících s 8. Národní výběrovou konferencí EPM
c) s poskytnutím propagačních materiálů pro účastníky konference

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ kutná Hora
zahrnout do změny rozpočtu města částku 10.000,- Kč ve výdajích jako příspěvek na konání 8. Národní výběrové konference EPM v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, E.Hnátková      Termín : 15.04.06


Usnesení č. 276/06 k rozdělení grantů pro sociální oblast
Rada města I. s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků pro sociální oblast pro I. pololetí 2006 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

II. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o pracích na komunitním plánu
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 24.04.06


Usnesení č. 277/06 k zápisu z DR Průvodcovské služby K.Hora, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. zápis č. 23 z jednání dozorčí rady společnosti konané dne 28.2.2006.


Usnesení č. 278/06 k přípravě VŘ na ředitele ZŠ
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o uvolnění z funkce ředitele PO ZŠ TGM Mgr. Václava Klečky.

II. u k l á d á
Odboru kultury, školství a tělovýchovy MÚ K.Hora
připravit návrh na konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 279/06 k zápisu z komise ŽP
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 27.2.2006.


Usnesení č. 280/06 k žádosti pana Ing. Libora Dvořáka
Rada města s o u h l a s í
s odkladem placení části nájemného ve výši 2.000,- Kč měsíčně po dobu 6 měsíců, počínaje dnem 1.4.2006 k bytu č. 2 v čp. 30, ul. Barborská, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Ing. Libor Dvořák s tím, že odložené nájemné bude uhrazeno nejpozději do 31.12.2 006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 281/06 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
56, nám. Národního odboje, Kutná Hora s paní Ivanou Pompovou,
na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.4.2006 do 31.3.2007.
b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
636, ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Jaroslavem a Magdou Dudlovými,
na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.4.2006 do
31.3.2007.
c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
71, ul. Táborská, Kutná Hora s panem Otakarem Kropáčkem,
na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.4.2006 do 31.3.2007.
d) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
147, ul. Šandova, Kutná Hora s panem Ladislavem Pompou,
na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.4.2006 do 30.9.2006.
e) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
71, ul. Táborská, Kutná Hora s paní Markétou Flosovou,
na dobu určitou 2 měsíce, tj. od 1.4.2006 do 31.5.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 282/06 k pronájmu garáže v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže u domu čp. 388 Tylova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Vlastou Kubíčkovou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou z a nájemné ve výši 350,- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.06


Usnesení č. 283/06 k žádosti nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené podnájemní smlouvy o užívání nebytových prostor ve II. patře polikliniky v Kutné Hoře mezi společností Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a paní Máriou Molnárovou, Kutná Hora za účelem provozování ma sérských služeb.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.06


Usnesení č. 284/06 k žádosti nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené podnájemní smlouvy za účelem poskytnutí ploch pro reklamní rámečky v areálu nemocnice v Kutné Hoře mezi společností Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a Dušanem Lapáčkem - Lepor, se sídlem Karlov 57, K utná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.06


Usnesení č. 285/06 k dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 3.1.2006 o nájmu movitých věcí umístěných v areálu nemocnice v Kutné Hoře, ze dne 3.1.2006, uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (pronajímatel) a společností Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora (nájemce) spočívajícího v souhlasu pronajímatele, že nájemce je oprávněn dávat do podnájmu či vypůjčit movité věci dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 286/06 k vyvěšení záměru na pronájem sklepa
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem sklepa v domě čp. 170 Šultysova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.04.06


Usnesení č. 287/06 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Jakuba Stolína, Kutná Hora ve výši 50% z částky 414,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.06


Usnesení č. 288/06 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Jiřího Novotného, Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.711,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.06


Usnesení č. 289/06 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Vieru Červeňákovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 5.320,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.06


Usnesení č. 290/06 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Lenku Janouškovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.562,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.06


Usnesení č. 291/06 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Milana Červeňáka, Kutná Hora ve výši 25% z částky 874,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.06


Usnesení č. 292/06 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předloženého termínu na splnění usnesení rady města.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 293/06 k povolení sondy v objektu Ku Ptáku čp. 6
Rada města s o u h l a s í
s umožněním formě ORGANA s.r.o., se sídlem Sportovců 9, Kutná Hora provést sondu ve sklepu objektu bývalého špýcharu v ulici Ku Ptáku čp. 6 z důvodu ověření příčin statických poruch nemovitosti za následujících podmínek :
a) sonda bude provedena na náklady žadatele bez ohledu na to, zda dojde
k uzavření kupní smlouvy.
b) po ukončení prací bude místo provádění sondy uvedeno zpět do
původního stavu, nedojde-li k jiné dohodě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 294/06 k záměru na pronájem nebyt.prostorů
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů ve sklepních prostorech domu čp. 636 v Benešově ul. v Kutné Hoře.


Usnesení zrušeno usnesením RM č. 332/06 ze dne 5.4.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.06


Usnesení č. 295/06 k vyhodnocení VŘ SN 09/06
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 09/06 na pronájem bytu 3+1 v čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 11/06 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 30 ul. Barborská v Kutné Hoře za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ. Uzávěrka příhlášek do výběrového řízení je dne 2.5.2006 v 11,00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.05.06


Usnesení č. 296/06 ke změně plateb na ubytovně Vítězná 443, K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s navrhovanou změnou plateb na ubytovně Vítězná 443, Kutná Hora počínaje dnem 1.4.2006 takto :
a) předpis měsíčních paušálních úhrad za užívání dvojbuňky
jedna osoba částka 3.700,00 Kč
dvě osoby částka 4.800,00 Kč
tři osoby částka 5.900,00 Kč
čtyři osoby částka 6.500,00 Kč
dále za každou další osobu 500,00 Kč.

b) předpis měsíčních paušálních úhrad za užívání pokoje ve dvojbuňce
jedna osoba částka 3.200,00 Kč
dvě osoby částka 4.300,00 Kč
dále za každou další osobu 500,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.06


Usnesení č. 297/06 k záměru na pronájem nebyt.prostor
Rada města s o u h l a s í
se záměrem Města Kutná Hora pronajmout od TJ Sokol Kutná Hora nebytové prostory v sokolovně v Sokolské ul. čp. 573, Kutná Hora za účelem provozu klubu důchodců. Nájemní smlouva by byla uzavřena na dobu určitou 10 let za roční nájemné ve výši 73.735,- Kč. Dále by Město Kutná Hora provedlo úpravy těchto prostorů v celkovém nákladu cca 300.000,- Kč a rekolaudaci. Provedená investice by byla poměrnou částí každý rok započítána oproti části ročního nájemného.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 298/06 ke smlouvám na ukládání odpadů na skládku
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smluv na dobu určitou - do 31.12.2006 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Rumunská 1, 120 00 Praha 2 na :
a) ukládání biologicky rozložitelného odpadu na skládku Čáslav v
předpokládaném objemu 1.500 tun za rok za cenu 400,00 Kč/t bez DPH.
b) ukládání odpadu - uličních smětků na skládku Čáslav v předpokládaném
objemu 500 tun za rok za cenu 400,00 Kč/t bez DPH
Zodpovídá : Ing. Martin Suchánek Termín : 31.3.2006

II. u k l á d á
a) odboru správy majetku MÚ
zajistit vypsání výběrového řízení na ukládání biologicky
rozložitelného odpadu a uličních smetků na skládku se smlouvou na
dobu neurčitou počínaje dnem 1.1.2007.
Zodpovídá : Ing. Martin Suchánek Termín : 31.10.2006

b) ekonomickému odboru MÚ
zapracovat do nejbližší změny rozpočtu zřízení položky na pokrytí
nákladů spojených se smlouvami uzavřenými dle bodu I. ve výši
1.200.000,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Richard Zahradníček Termín : 31.3.2006
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 299/06 k pronájmu pozemků v Neškaredicích
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu pozemků dle PK p.č. 511, 515, 516 a 517 v k.ú. Neškaredice mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Mihočem,Kutná Hora na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 0,13 Kč/m2/rok
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 300/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství a uzavírkou na Havlíčkově nám. před čp. 84 (galerie Zubov) pro účely shromáždění účastníků vernisáže v galerii Zubov v termínu 19.5.2006 od 16,00 do 18,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.05.06


Usnesení č. 301/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města I. s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro stánek se suvenýry v Barborské ul. před Jezuitskou kolejí v době od 25.3. do 31.12.2006 pro pana Petra Macka, Praha 6. V době instalace lešení u Jezuitské koleje bude stánek přemístěn na protější chodník.

II. n e s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro stánek se suvenýry v Zámecké ulici před Kostnicí v době do 25.3. do 31.12.2006 pro pana Petra Macka, Praha 6.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.03.06


Usnesení č. 302/06 k zápisu z DR KH Tebis s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. zápis z jednání dozorčí rady společnosti ze dne 7.3.2006.

II. r u š í
své usnesení č. 1021/05 ze dne 16.11.2005 ke dni 23.3.2006 a souhlasí s vyplacením pozastavených čtvrtletních prémií jednateli KH Tebis s.r.o. za III. a IV. čtvrtletí 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 303/06 k rekonstrukci informačního systému
Rada města I. s o u h l a s í
s provedením rekonstrukce informačního systému v historickém jádru města Kutná Hora nákladem 150.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Martin Suchánek Termín : 30.6.2006

II. u k l á d á
ekonomickému odboru MÚ
zapracovat do změny rozpočtu na rok 2006 položku "rekonstrukce stávajícího informačního systému" ve výši 150.000,- Kč na úkor snížení položky 3612-5166-2960 "energetický audit".
Zodpovídá : Ing. Richard Zahradníček Termín : 30.4.2006
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 304/06 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašských dvorem v Kutné Hoře Základní škole Žižkov, se sídlem Kremnická 98, Kutná Hora, za účelem pořádání kulturní akce (Den dětí - Pohádková Barbora) ve dnech 2. června - 3. června 2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 305/06 k nabídce daru
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru - vrtané veřejné studny na hřbitově u Sv. Trojice od pana Karla Vlčka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 306/06 k návrhu na změnu rozpočtu
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru MÚ
zapracovat do změny rozpočtu na rok 2006 následující změny :
a) položku 3634-5171-2960-53320 "KH TEBIS opravy" snížit o částku
1.458.070,00 Kč a vytvořit novou položku s názvem "KH TEBIS investice"
ve výši 1.458.070,00 Kč.
b) položku 3745-5169-2960-00000 "údržba stromů a havárie" snížit o
200.000,00 Kč a navýšit položku 3632-5169-2960-00000 "hřbitovy
ošetření stromů" o 200.000,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 307/06 k žádosti o změnu nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 3.12.1997, uzavřené mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ing. Pavlem Marečkem, týkajícího se vytvoření sdružení podle § 829 Občanského zákoníku mezi podnikateli Ing. Pavlem Marečkem a spo lečností AGRO-Kojice, spol. s r.o. Dodatek bude uzavřen s podmínkou, že dluh dosavadního nájemce bude předem zaplacen nebo nový nájemce přistoupí k dluhu dosavadního nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 308/06 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města I. n e s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Pavlu Apolenovi, Kutná Hora za účelem pořádání kulturní akce (hudební produkce - rock) ve dnech 30.6. - 1.7.2006.

II. s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Bedřichu Vágnerovi, OK club Lorec, Lorecká 57, Kutná Hora, za účelem pořádání kulturní akce (hudební produkce - dechovka) ve dnech 26.6. - 1.7.2006. Akce bude probíhat každý den od 14,00 hod. do 18,00 ho d.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.06


Usnesení č. 309/06 k návrhu na zrušení usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 760/04.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.03.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 22. března 2006

Nahoru