22. června 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.června 2016

Usnesení č. 504/16 ke jmenování vedoucího odboru
Rada města j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.g) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem číslo 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.9.2016 vedoucím odboru Sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kutné Hoře, pana Bc. Mariána Šlesingra DiS.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ    &nbsp Termín : 31.08.16


Usnesení č. 505/16 k informat.zprávě ke kompetenčním změnám v rámci MÚ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ke kompetenčním změnám v rámci městského úřadu


Usnesení č. 506/16 k převodu majetku příspěv.organizaci Městské Tylovo divadlo KH
Rada města s o u h l a s í
s rozšířením přílohy inventurního seznamu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo, se sídlem Masarykova 128, Kutná Hora 284 01 o zařízení audio technologie v hodnotě 856.867,55,-Kč, které bylo pořízeno při obnově malé scény.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček    &nbsp Termín : 25.06.16


Usnesení č. 507/16 k harmonogramu zpracování rozpočtu na r.2017
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2017
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček    &nbsp Termín : 20.12.16


Usnesení č. 508/16 k záměru na pronájem - Šultysova ul. č.p.167, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 453/16 na pronájem prostorů sloužících podnikání v II. patře budovy č.p. 167 Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící podnikání v II. patře budovy č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, za min. nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok za kancelář a 500,- Kč/m2/rok za ostatní prostory.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 21.09.16


Usnesení č. 509/16 k záměru na pronájem - Šultysova ul. č.p.154, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 307/16 na pronájem prostorů sloužících podnikání (kancelář č. 1, 2, 6, 7, 8, 9) v I. patře budovy č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící podnikání (kancelář č. 1, 2, 6, 7, 8, 9) v I. patře budovy č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora, za min. nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 21.09.16


Usnesení č. 510/16 k záměru na pronájem - ul.U Beránky 378, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 265/16 na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 21.09.16


Usnesení č. 511/16 k záměru na pronájem - Kaňk č.p.1, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 454/16 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v přízemí budovy č.p. 1, Kutná Hora - Kaňk, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící podnikání v přízemí budovy č.p. 1, Kutná Hora - Kaňk, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, za minimální roční nájemné ve výši 20.000,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 21.09.16


Usnesení č. 512/16 k záměru změnit nájemní smlouvu - Šultysova ul. č.p.167, KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 28.6.2011 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání dle ust. § 2307 zák. č. 89/2012 Sb. na spol. CK - Coral s.r.o., IČ 022 99 038, se sídlem U Nikolajky 931/10, Praha 5 - Smíchov.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 13.07.16


Usnesení č. 513/16 ke změnám nájemních smluv - Centrum U Bartoloměje
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem pozemků p.č. 2542/1, jehož součástí je dům č.p. 453, Masarykova ul., Kutná Hora, p.č. 2542/2, p.č. 2544/1 a p.č. 2543/1, vše v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 1.9. 2000 mezi Městem Kutná Hora a Centrem U Bartoloměje, poskytovatelem sociálních služeb, IČ 486 77 698, se sídlem Pirknerovo náměstí 206, Kutná Hora, týkajícího se převodu nájmu na přejímající organizaci Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb, IČ 486 77 752, se sídlem Pirknerovo náměstí 228, Kutná Hora, která ke dni 1.7.2016 vstoupí do všech práv a povinností vyplývajících z této smlouvy pro nájemce.

b) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 1.12.1995 na pronájem pozemků p.č. 1007, jehož součástí je dům č.p. 206, Pirknerovo náměstí, Kutná Hora, p.č. 1008/1, p.č. 1008/2, p.č. 1008/3 a p.č. 1008/4, vše v k.ú. Kutná Hora. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k převodu nájmu na Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatele sociálních služeb, IČ 486 77 752, se sídlem Pirknerovo náměstí 228, Kutná Hora a ke zvýšení výše nájemného ze současných 50,- Kč za jeden rok trvání nájmu na nově navržených 150.000,-Kč za jeden rok trvání nájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 13.07.16


Usnesení č. 514/16 k vyhlášení VŘ č.SN 13/16 na pronájem bytu - ul.Benešova č.p.469, KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 13/16 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 v 1. podlaží domu č.p. 469, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 17. 8. 2016 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 24.08.16


Usnesení č. 515/16 k vyhlášení VŘ č.SN 14/16 na pronájem bytu - ul.Benešova č.p.469, KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 14/16 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu č.p. 469, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 17. 8. 2016 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 24.08.16


Usnesení č. 516/16 k vyhodnocení VŘ č.SN 08/16 na pronájem bytu - Jánské nám.č.p.540,KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 08/16 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 3+kk ve 2. podlaží domu č.p. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 15/16 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 3+kk ve 2. podlaží domu č.p. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 17. 8. 2016 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 24.08.16


Usnesení č. 517/16 k vyhlášení VŘ č.SN 12/16 pronájem garáže u domlu č.p.388, Tylova ul.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže u domu č.p. 388, Tylova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a paní Mgr. Jaroslavou Drabešovou, bytem Všesoky 12, Chlístovice, Kutná Hora dohodou ke dni 30.6.2016.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 12/16 na pronájem nebytových prostor - garáže, která je součástí pozemku p.č. 1308 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 10.8.2016 ve 14.00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 24.08.16


Usnesení č. 518/16 k prodloužení náhradního ubytování - man.Čurejovi
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., č.p. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 31.07.16


Usnesení č. 519/16 k uzavření dohod o změně splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015 pro paní Marii Kalfiřtovou,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 13.931,00,-Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 2.000,00,-Kč počínaje měsícem červen 2016.
b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015 pro pana Jiřího Kollmana,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 14.066,00,-Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 7.033,00,-Kč počínaje měsícem červenec 2016.
c) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015 pro manžele Jiřího a Blanku Táborských,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 6.431,00,-Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 500,00,-Kč počínaje měsícem červen 2016.
d) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015 pro paní Jaromíru Cimburkovou,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 2.918,00,-Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 1.000,00,-Kč počínaje měsícem červenec 2016.
e) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015 pro pana Petra Krtila,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 13.449,00,-Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 1.500,00,-Kč počínaje měsícem červenec 2016.
f) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru Malín 167, Kutná Hora za rok 2015 pro pana Jana Šklíbu,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 16.884,00,-Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 1.700,00,-Kč počínaje měsícem červenec 2016.
g) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru v objektu Benešova 636, Kutná Hora za rok 2015 pro pana Zdeňka Jeřábka,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 7.702,00,-Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 1.500,00,-Kč počínaje měsícem červenec 2016.

Bod b) zrušen usnesením č. 579/16 ze dne 13. 07. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 31.07.16


Usnesení č. 520/16 k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu - spol.TRANS spol. s r.o.
Rada města n e s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí (areál č.p. 208, Potoční ul. v Kutné Hoře) mezi Městem Kutná Hora a společností TRANS spol. s r.o., IČ 489 50 963, se sídlem Potoční 208, Kutná Hora, týkajícího se snížení ročního nájemného o 40%.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 15.07.16


Usnesení č. 521/16 k uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Dačického dům č.p.41 v KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předloženého dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 1.4. 2016 mezi Městem Kutná Hora a Nadací Kutná Hora - památka UNESCO, IČ: 67672833, se sídlem Komenského náměstí 41/23, Kutná Hora - Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora.
b) uzavření předloženého dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.3. 2016 mezi Městem Kutná Hora a Univerzitou Pardubice, IČ 00216275, se sídlem Studentská 95, Pardubice.


Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 31.08.16


Usnesení č. 522/16 k rozpočtovému opatření OSM č.10/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 10/16, kterým dochází k navýšení výdajové položky zeleň vnitrobloky o částku 50.000,-- Kč, a to na úkor položky byty-služby, revize.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném Zastupitelstvu města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček    &nbsp Termín : 13.09.16


Usnesení č. 523/16 k uzavření dodatku k pojistné smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 24 k pojistné smlouvě č. 7720510710 uzavřené dne 10.9.2010 mezi spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha a Městem Kutná Hora, týkajícího se upravení položky za pojištění nemovitých věcí - KD Lorec, č.p. 57 U Lorce, Šipší, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 31.07.16


Usnesení č. 524/16 k bezplatnému užívání hrobového místa
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným užíváním hrobového místa na pohřebišti U Nejsvětější Trojice, evidovaným pod IC 3598, pro nájemce pana Karla Vlčka, nar. 30.4.1933, a to do roku 2050.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 31.08.16


Usnesení č. 525/16 ke směně lesních pozemků - Obec Černíny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu části pozemku p.č. 1120 o výměře 220 m2 (dle geometrického plánu č. 280-187/2015 pozemek p.č. 1120/2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Opatovice I ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 178/1 o výměře 220 m2 (dle geometrického plánu č. 86-189/2015 pozemek p.č. 178/11), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví Obce Černíny, se sídlem Černíny 44, 284 01 Kutná Hora s finančním doplatkem ze strany Města Kutná Hora ve výši 4.958,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 28.06.16


Usnesení č. 526/16 k odkupu části pozemku v k.ú.Malín - man.Lacmanovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení části pozemku p.č. 441/2 o výměře cca 1 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malín do vlastnictví Města Kutná Hora od manželů Vladislava a Zdeňky Lacmanových, 284 01 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 28.06.16


Usnesení č. 527/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Neškaredice, p.č. 550 - el. příp. nn) na pozemku p.č. 550 v k.ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm pozemku a 1.000,- Kč/skříň, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 31.12.16


Usnesení č. 528/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ distibuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Neškaredice, p.č. 138/1 - el. příp. nn) na pozemku p.č. 138/1 v k.ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč/skříň bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 31.12.16


Usnesení č. 529/16 k prodloužení termínu plnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předloženého termínu na splnění svého usnesení č. 373/16 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková    &nbsp Termín : 30.06.16


Usnesení č. 530/16 k výjimkce z počtu dětí ve třídách PO MŠ KH a MŠ Pohádka
Rada města s c h v a l u j e
výjimky z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 a PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, ve školním roce 2016/2017 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 10.07.16


Usnesení č. 531/16 k provozu MŠ a přerušení provozu školních družin o prázdninách
Rada města s o u h l a s í
s omezením provozu mateřských škol a přerušením provozu školních družin
v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2016 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 30.06.16


Usnesení č. 532/16 k žádosti o výjimku z vyhlášek - Creepy Teepee
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a vyhlášky 3/2015 o stanovení doby nočního klidu pro spolek Kolektiv A.M.180 pro akci "8. Ročník festivalu Creepy Teepee", a to v termínu 8. - 10. 7. 2016 v rozsahu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 30.06.16


Usnesení č. 533/16 k nenárokovým složkám platů ředitelů škol a škol.zařízení
Rada města s c h v a l u j e
nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 27.06.16


Usnesení č. 534/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření č. 13 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 10 000,- Kč na základě přijetí dotace MK ČR pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století - doplnění fondu zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OK č. 13.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček    &nbsp Termín : 19.09.16


Usnesení č. 535/16 k odměnám ředitelů kulturních PO
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2015 v upravené výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing. Zahradníček    &nbsp Termín : 15.07.16


Usnesení č. 536/16 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty" (do 5 000,- Kč) v oblasti kultury, přijaté v termínu do 12.6.2016 - realizace projektu ve III. čtvrtletí 2016, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 22.07.16


Usnesení č. 537/16 k příspěvkovému programu (malé granty) - sport
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 12.6.2016 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2016, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 22.07.16


Usnesení č. 538/16 k příspěvkovému programu (malé granty) - vzdělávání a volný čas
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v řádném termínu do 12. 6. 2016, realizace projektu v III. čtvrtletí 2016 dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 22.07.16


Usnesení č. 539/16 k poptávkovému řízení "Oprava opěrné zdi v areálu č. p. 28 Barborská"
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava opěrné zdi v areálu č. p. 28 Barborská ulice - Hrádek" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava opěrné zdi v areálu č.p. 28 Barborská ulice - Hrádek" v Kutné Hoře s firmou Dalfos s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín v celkové výši 400 970,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 30.06.16


Usnesení č. 540/16 k poptáv.řízení "Obnova krovu a střechy pláště č. p. 28 Barborská"
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "PD-obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku," č.p. 28 Barborská ulice v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci "Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku," č.p. 28 Barborská ulice v Kutné Hoře s ing. Vítem Mlázovským, Besední 3, 118 00 Praha 1 v celkové výši 274 061,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 30.06.16


Usnesení č. 541/16 ke Koncepci podpory sportu - dotační program
Rada města s c h v a l u j e
a) Návrh koncepce podpory sportu v Kutné Hoře
b) Návrh dotačního programu - Podpora sportu ve městě Kutná Hora pro rok 2017 - 1. pilíř registrovaná mládež
c) Žádost o dotaci na činnost organizace - z dotačního programu Podpora sportu ve městě Kutná Hora pro rok 2017 (1.pilíř - registrovaná mládež)
d) Vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města
e) Metodiku na rozdělování finančních prostředků na činnost oddílů pro registrovanou mládež
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 30.06.16


Usnesení č. 542/16 k Příspěvkovému programu Města Kutná Hora - pravidla pro rok 2017
Rada města s c h v a l u j e
a) příspěvkový program Města Kutná Hora pro rok 2017

b) předložené dokumenty:
- výzva k předkládání projektů v příspěvkových programech
- žádosti o dotaci - (FO/FO podnikající), -(PO)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - střední a velké projekty
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - malé projekty - hodnotící formulář hodnocení obsahové stránky projektů v rámci příspěvkového programu (grantů) Města Kutná Hora
- zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 28.06.16


Usnesení č. 543/16 k příspěvkovému programu (granty) - rozdělení II. pololetí
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro II. pololetí roku 2016 v kategoriích velkých a středních grantů v oblastech KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SPORT A SOCIÁLNÍ OBLAST dle upravené důvodové zprávy

b) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle upravené důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 15.07.16


Usnesení č. 544/16 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 30.5.2016


Usnesení č. 545/16 k zadání realizace - Rekonstrukce komunikace Kamenná Stezka
Rada města I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 18, odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona přímé zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce komunikace Kamenná Stezka v Kutné Hoře, včetně odvodnění a veřejného osvětlení" dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 3 067 660,26,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Zodpovídá : Ing. J.Janál    &nbsp Termín : 30.06.16


Usnesení č. 546/16 k zadání realizace - Rekonstrukce komunikací Kaňk
Rada města I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 18, odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona přímé zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce komunikací Kaňk - Kutná Hořa, včetně odvodnění a veřejného osvětlení, větev A2, C1 a CH3" dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 7 000 000,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.


Zodpovídá : Ing. J.Janál    &nbsp Termín : 30.06.16


Usnesení č. 547/16 k VŘ na projekt zateplení - Benešova 632-638
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "Zpracování jednostupňové projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby včetně soupisu prací dle pravidel IROP na akci " Snížení energetické náročnosti budovy Benešova 632-638" dle důvodové zprávy

b) složení hodnotící komise
člen náhradník
Ing. Viktora Josef Ing. Moravčíková Zuzana
Ing. Janál Jiří Trávníček Jan Dis
Špačková Michaela RNDr. Dagmar Civišová

Zodpovídá : Ing. J.Janál    &nbsp Termín : 30.10.16


Usnesení č. 548/16 k rozpočtovému opatření OI č. 26 - 27
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OI č. 26 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijatého rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci "Regenerace panelového sídliště Kutná Hora - Šipší - 2.etapa B" o 3 164 285 Kč dle důvodové zprávy 1.
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OI č. 27 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na položku "Energetická koncepce města K. Hora" ve výši 296.450,- Kč, která byla schválená UR 707/15 ale nebyla v roce 2015 zrealizována dle důvodové zprávy 2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček    &nbsp Termín : 13.09.16


Usnesení č. 549/16 k zadávacímu řízení - Revitalizace Sankturinovského domu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") a dle Metodiky k zadávání veřejných zakázek poskytovatele dotace zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Poskytování služeb při organizaci zadávacích řízení v rámci projektu Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Moravčíková Zuzana
2 Jan Trávníček, DiS. Antonín Novák
3. Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
Zodpovídá : Ing. J.Janál    &nbsp Termín : 31.07.16


Usnesení č. 550/16 k výsledku výběru koordinátora BOZP a TDI - sportovní hala Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
a) výsledek poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "Koordinátor BOZP pro akci sportovní hala Klimeška" s nejnižší nabídkovou cenou:
SCC CZECH s.r.o., 288 02 Nymburk, Za Žoskou 383 za cenu 287.980,- včetně DPH

b) výsledek poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "Výkon TDI pro akci sportovní hala Klimeška" s nejnižší nabídkovou cenou:
Miloslava Neprašová, 284 04 Kaňk 207 za cenu 595.000,- včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na:
a) výkon funkce koordinátora BOZP pro akci sportovní hala Klimeška" se společností SCC CZECH s.r.o., 288 02 Nymburk, Za Žoskou 383 za cenu 287.980,- včetně DPH

b) výkon TDI pro akci sportovní hala Klimeška" s dodavatelem - Miloslava Neprašová, 284 04 Kaňk 207 za cenu 595.000,- včetně DPH
Zodpovídá : Ing. J.Janál    &nbsp Termín : 30.08.16


Usnesení č. 551/16 k úpravě rozpočtové přílohy na rok 2016 - Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úprava rozpočtové přílohy na rok 2016 jako Dodatek č.55 ke smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál    &nbsp Termín : 30.06.16


Usnesení č. 552/16 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc.č. 3998/7 v k.ú. KH
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc.č. 3998/7 v k.ú. Kutná Hora, k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál    &nbsp Termín : 13.07.16


Usnesení č. 553/16 k účetní uzávěrce, výroční zprávě a zápisu DR - MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2015
b) rozdělení disponibilního zisku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. ve výši 1 296 183,25 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti:
Převedení ve prospěch sociálního fondu 131 374,25 Kč
Převedení na doplnění základního rezervního fondu na účet 42110 64 809,00 Kč
Nerozdělovat a převést jej na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let 1 100 000,00 Kč

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2015 do sbírky listin Obchodního rejstříku
při Městském soudu v Praze

III. s o u h l a s í
a) s finančním příspěvkem ve výši 15 000,- Kč na pořádání VIII. Reprezentačního plesu lesníků a dřevařů s tím, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování
b) s finančním příspěvkem do výše 15 000,- Kč pro Junáka-Český skaut Kutná Hora na realizaci projektu Oživení Sklenářova dolíku za podmínky, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování
c) s finančním příspěvkem ve výši 5 000,- Kč pro Obec Opatovice I. na pořádání Dětského tábora za podmínky, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování
d) za IV. Q. 2015 v plné výši dle smlouvy o výkonu funkce jednatele
e) s udělením odměny jednateli společnosti ve výši 15% ze zisku pro třetí osoby

IV. s o u h l a s í
s poskytnutím mimořádné odměny 1x za rok jednateli společnosti a členům DR na pokrytí odvodu za sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmu při vzniku naturálního příjmu z uzavřené pojistné smlouvy

V. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dotace se SZIF společností na akce
a) posílení turistické funkce příměstského lesa ve výši 2 000 000,- Kč (100%)
b) zalesnění kalamitou poškozených porostů ve výši 2 932 287,- Kč (100%)
c) ochranu porostů MZD (oplocenky) ve výši 165 090,- Kč (50%)

VI. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 76/16 ze zasedání Dozorčí rady společnosti ze dne 15.6.2016 ve všech ostatních bodech

Bod e), d) odst. III zrušen usnesením č. 610/16 ze dne 13. 07. 2016
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel    &nbsp Termín : 15.07.16


Usnesení č. 554/16 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku - Roman Čureja
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 3401 v k.ú. Kutná Hora, mezi panem Romanem Čurejou Kutná Hora a Městem Kutná Hora Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům.
Zodpovídá : Ing. J.Janál    &nbsp Termín : 30.06.16


Usnesení č. 555/16 k zápisu Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav ze dne 26. 5. 2016.


Usnesení č. 556/16 k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. KH - Málkovi
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 4327/1 v k.ú. Kutná Hora, mezi manžely Málkovými, Kutná Hora
a Městem Kutná Hora Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou
Zodpovídá : Ing. J.Janál    &nbsp Termín : 30.06.16


Usnesení č. 557/16 k mimořádné odměně za rok 2015 ředitelce Pečovatelské služby
Rada města s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu za rok 2015 ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora dle důvodové zprávy

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová    &nbsp Termín : 31.07.16


Usnesení č. 558/16 k zápisům komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 25. 5. 2016
b) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 15. 6. 2016


Usnesení č. 559/16 k zápisu komise CR
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 6. 6. 2016


Usnesení č. 560/16 k výroční zprávě společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190, odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

I. s c h v a l u j e
a) Výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. za rok 2015

b) Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2015 ve výši 1 470 944,65 Kč ve prospěch účtu 429 neuhrazená ztráta minulých let dle doporučení daňového poradce Ing. Jiřího Vopatřila

II. u k l á d á
jednateli společnosti zaslat výroční zprávu za rok 2015 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel    &nbsp Termín : 31.07.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 22. června 2016

Nahoru